wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
361. Antropologia ciała. Włosy dr Mirosław Marczyk
362. Anoreksja we współczesnej kulturze dr Janina Radziszewska
363. Anioły bieszczadzkie w kulturze popularnej Małgorzata Michalska
364. ANALIZA ZJAWISKA LEGENDY MIEJSKIEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH dr Janina Radziszewska
365. ANALIZA PROJEKTU COUCHSURFING NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
366. Analiza dyskursu islamofobii w polskich mediach dr Janina Radziszewska
367. Analiza antropologiczna sceny muzycznej na przykładzie muzyki rockowej dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca miała na celu ukazanie tego w jaki sposób muzyka rockowa jest postrzegana przez jej głównych odbiorców oraz jej atrakcyjność na tle innych gatunków muzycznych. Przedstawione treści ukazują przemianę jaka zaszła w odbiorze muzyki rockowej. Praca opisuje w jakiej formie aktualnie się wyraża emocje oraz jakie aktualnie obowiązują trendy w tej muzyce. Ważnym punktem w pracy jest rozdział na temat współczesnych środków przekazu, które w bardzo doraźny sposób wpływają na odbiór muzyki przez słuchaczy. W pracy możemy przeczytać o istotności technicznych aspektów i ich różnych rodzajach w zależności od lat w których występowały. Praca opisuje jak ważną role muzyka rockowa spełniła w społeczeństwie i jak wiele korzyści zaczerpnęły wszystkie kategorie muzyczne w historii za sprawą złożoności właśnie tego gatunku.
368. Amores Mexico? Podmiot i władza u współczesnych Meksykanów na podstawie wybranych dzieł filmowych dr Konrad Górny
369. AMERYKANIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW dr Konrad Górny
370. Alternatywne formy zdobywania ubrań. Kulturowe aspekty wymieniania się ubraniami w Polsce. dr Konrad Górny
371. Aktywność starszych pań w środowisku wiejskim dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca traktuje o kobietach starszych jako uczestniczkach życia publicznego w Polsce w środowisku wiejskim. Jest w niej mowa o współczesnej sytuacji seniorów w społeczeństwie i ich aktywności w środowisku lokalnym. Bazując na wywiadach przedstawiłam sylwetki kilku kobiet. Ich biografie są przykładem na aktywne działanie i angażowanie się w różne inicjatywy oraz radzenie sobie z doświadczeniem starości.
372. AFRYKANIN WE WROCŁAWIU… WEDŁUG WROCŁAWIAN dr hab. Katarzyna Majbroda
373. "Zielona używka". Przyczyny, skutki i sposoby palenia marihuany na osiedlu Gaj we Wrocławiu dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka opisuje występowanie używki, którą jest marihuana, na osiedlu wrocławskim osiedlu Gaj. Przedstawia historyczno-społeczny obraz osiedla Gaj, opisuje najbardziej popularne narkotyki i kontekst, w którym marihuana zaczęła stawać się popularna w Polsce i na świecie. Ostatnim elementem pracy są badania empiryczne, przeprowadzone w ramach czterech wywiadów z osobami, które spożywają używkę. Podczas rozmów poruszałem kwestie takie jak: przyczyny sięgnięcia po narkotyk i ich pierwsze przeżycia związane z nim, sposoby użytkowania marihuany, miejsc, problemów z prawem, skutków następujących po narkotyzacji i legalizacji narkotyku w Polsce.
374. "Świat fantazji" - zmienność form , bogactwo znaczeń. Polski Fandom Fantastyki. dr Mieczysław Trojan
375. "Stwórzmy sobie psa przyjaciela"-konstruowanie /negocjowanie stanowisk na podstawie wybranych stron internetowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ma na celu przybliżenie świata społecznego właścicieli zwierząt domowych - psów. Wychodzi z założenia, że problematyka relacji pomiędzy zwierzętami a człowiekiem - a zwłaszcza psami a ludźmi, we współczesnej kulturze w mikroskali najbardziej widoczna jest na forach tematycznych i portalach społecznościowych, a także blogach poświęconych tematyce psów. Metafora Areny mieści w sobie społeczny świat właścicieli zwierząt domowych; społeczny świat opieki nad zwierzętami i społeczny świat ochrony przyrody. Wszystkie one wchodzą wzajemnie w interakcje i przenikają się tworząc złożony obraz kulturowy. Porusza takie zagadnienia jak problematyka wyboru rasy psa, przygotowanie na przybycie nowego "członka rodziny", wychowanie psa dorosłego, a wreszcie śmierć. Ogólnie rzecz ujmując linią debaty rozdzielającą przyjmowane postawy jest dychotomia natura/kultura. Jednak w przypadku zagadnień poruszanych powyżej wypada ją uściślić, zawęzić do dychotomii antropomorfizm/animalizm.
376. "Obcość" w filmie Witolda Leszczyńskiego - Konopielka dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
377. "Just married", czyli wesele współcześnie prof. dr hab. Adam Paluch
378. "Jestem kibicem!" Różnorodne aspekty kibicowania piłce nożnej. dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy jest ukazanie zjawiska kibicowania piłce nożnej i jego różnorodnych aspektów. Aby wprowadzić w temat zdefiniowano pojęcie „kibic”. Opisano poszczególne grupy kibiców, z jakimi spotykamy się w Polsce. Ponadto przedstawiony został wizerunek kibica w mediach. Omówione zostały funkcje sportu w odniesieniu do zjawiska kibicowania oraz motywy kibicowania. Zwrócono uwagę na pojęcie utożsamiania się w kontekście kibicowania. Ponieważ praca opisuje różnorodne aspekty tego zjawiska, dlatego przedstawiono również historię chuligaństwa stadionowego oraz omówiono działalność charytatywną kibiców. W pracy zostały zaprezentowane i omówione również wyniki badań etnograficznych. Przedstawione wypowiedzi respondentów ukazują, w jak różny sposób Polacy wypowiadają się o zjawisku kibicowania czy też o samych kibicach. Zawarte w nim opinie osób nie związanych z kibicowaniem piłce nożnej, zostały skonfrontowane z poglądami rozmówców, którzy uważają się za prawdziwych kibiców.
379. "Artyści czystego serca" . Refleksje nad sztuką osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie twórczości Pawła Brama dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
380. " Bogactwo bycia " - relacja z innym w dyskursie antykonsumpcyjnym. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
381. 'Jak pamiętamy?' - pamięć indywidualna i społeczny wymiar pamięci. Studium przypadku mieszkańców wsi Borów i Szczecyn dr Janina Radziszewska
Praca dotyczy antropologii pamięci i została zrealizowana w oparciu o wspomnienia świadków wojny i ich rodzin. Badania przeprowadzono w dwóch niewielkich miejscowościach położonych w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim – Borów i Szczecyn. 2 lutego 1944 roku wsie zostały spacyfikowane przez kilkutysięczną ekspedycję niemiecką. Borów jak i pobliskie miejscowości (Szczecyn, Wólka Szczecka, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski, Karasiówka) doszczętnie spalono, a ludność wymordowano. Historycy podają różną liczbę ofiar – najprawdopodobniej we wszystkich sześciu spalonych wsiach życie straciło koło 1000 Polaków. Po wojnie udało się ustalić nazwiska 229 zamordowanych – z czego większość, bo aż 183 osób pochodziło z Borowa. Pierwsza część pracy jest stricte teoretyczna. Autorka powołuje się na założenia polskich i zagranicznych badaczy, socjologów i etnologów jak np. Maurice Halbwachsa, Davida Lowenthala, Jana Assmana, Niny Assorodobraj czy Barbary Szackiej. Tłumaczy czym jest pamięć „per se”, jak i jak można ją zaklasyfikować. Poruszony jest tu też problem „pamięci społecznej”, czyli wpływu społeczeństwa na pamięć jednostki. Autorka zastanawia się na ile pamięć jest naszą, indywidualną cechą, a na ile jest ona wykreowana przez bliskich. Druga część pracy to opis badań. Autorka zebrała publikacje prasowe i książki dotyczące pacyfikacji Borowa i pobliskich wsi. W pracy prezentowane są głównie artykuły z lokalnej prasy jak np. z „Tygodnika Nadwiślańskiego”, „Dziennika Wschodniego” i „Naszego Dziennika”. Autorka analizuje wykorzystany język i korzysta z cytatów ofiar pacyfikacji. W kolejnym rozdziale prezentuje fragmenty przeprowadzonych przez siebie wywiadów pogłębionych z ofiarami nazistowskich Niemiec, które przeżyły wojenną pożogę, jak i z ich dziećmi i wnukami. Szuka elementów wspólnych w historiach tzw. leitmotiv’ów w opowieściach przedstawicieli różnych pokoleń, analizuje język i bada wymiar pamięci od tragicznych wydarzeń. Opisuje też jak rozmówcy reagują na traumatyczne przeżycia i czym dla mieszkańców wsi, wojenne wydarzenia są dziś.
382. : KWESTIA TOŻSAMOŚCI NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY dr Janina Radziszewska