wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. "Zielona używka". Przyczyny, skutki i sposoby palenia marihuany na osiedlu Gaj we Wrocławiu dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka opisuje występowanie używki, którą jest marihuana, na osiedlu wrocławskim osiedlu Gaj. Przedstawia historyczno-społeczny obraz osiedla Gaj, opisuje najbardziej popularne narkotyki i kontekst, w którym marihuana zaczęła stawać się popularna w Polsce i na świecie. Ostatnim elementem pracy są badania empiryczne, przeprowadzone w ramach czterech wywiadów z osobami, które spożywają używkę. Podczas rozmów poruszałem kwestie takie jak: przyczyny sięgnięcia po narkotyk i ich pierwsze przeżycia związane z nim, sposoby użytkowania marihuany, miejsc, problemów z prawem, skutków następujących po narkotyzacji i legalizacji narkotyku w Polsce.
62. Zderzenie teraźniejszości z przeszłością. Rodzina w perspektywie biograficznej dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca była próbą zrozumienia opowieści o życiu uzyskanych przy pomocy metody autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schütze, jednakże inspirowana była również autoetnografią oraz innymi metodami uzupełniającymi, takimi jak chociażby obserwacja uczestnicząca. Autorami owych opowieści byli członkowie mojej rodziny, którzy zostali dobrani na podstawie miejsca zamieszkania oraz łączących ich więzi. W pracy tej poruszane są także zagadnienia dotyczące pamięci, tożsamości oraz miejsc, jako ważnych elementów kształtowania się nie tylko osobowości poszczególnych osób, ale także wzajemnych relacji między nimi.
63. Jedna z wielu. Peregrynacja Polki z Ukrainy poprzez Rumunię na Ziemie Zachodnie dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta jest ukazaniem losu ludzi wysiedlonych i wypędzonych np. z Kresów Wschodnich II RP, w tym wypadku z przestrzeni miasta Herca. Sytuację tych osób przedstawiłam na przykładzie jednostki – Polki urodzonej w Rumunii. Położenie mojej rozmówczyni odzwierciedla los wielu ludzi, którzy po traumatycznych przejściach wojennych znaleźli się w nowej, nieznanej rzeczywistości. Moja rozmówczyni – Antonina Kornicka urodzona 06.04.1928 r., początkowo wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkała w Hercach. Miasto to obecnie leży w granicach państwa ukraińskiego, niegdyś należało do Królestwa Rumunii. W 1940 r. na skutek wkroczenia na te ziemie Armii Radzieckiej rodzina mojej rozmówczyni ucieka do Dorohoi – miasta powiatowego, a następnie przyjeżdżają do Bukaresztu. Tam bezpiecznie spędzają wojnę i w 1946 r. przyjeżdżają na tzw. ziemie odzyskane do Bielawy, gdzie moja informatorka mieszka do dnia dzisiejszego. Praca oparta jest na czternastu rozmowach, które prowadziłam od maja do września 2014 roku. Podczas wywiadów posługiwałam się technikami metody biograficznej. Materiał empiryczny stanowił inspirację do tytułu i stał się podstawą do napisania pracy. Moim celem było ocalenie od zapomnienia pamięci lat dziecinnych Antoniny Kornickiej. Barwne opowieści pokazują specyfikę tamtych lat widzianą oczami jednej osoby. Myślę, że mój cel został osiągnięty, wspomnienia, ważne dla całej rodziny ocalały. Podczas długich rozmów nauczyłam się cierpliwie słuchać drugiego człowieka. Moja rozmówczyni również cieszyła się tym, że mogła opowiedzieć jak wyglądał jej wędrówka na Dolny Śląsk.
64. Rock - odzwierciedlenie "odmienności" Polaków. Analiza wpływów zewnętrznych na rozwój tego gatunku w Polsce dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu realiów politycznych, gospodarczych i kulturowych panujących w Polsce na rozwój krajowej muzyki rockowej. Analizowana jest również różnica w odmianach wykonawczych podgatunków muzyki rockowej występująca pomiędzy odpowiadającymi sobie czasowo utworami polskimi i zagranicznymi, z głównym naciskiem położonym na kraje zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Praca zawiera rozdział poświęcony zwięzłemu ujęciu najważniejszych punktów w historii rozwoju muzyki rockowej na świecie od jej początków po lata 90. XX wieku. Następny rozdział skupia się na muzyce rockowej w Polsce i składa się z powtarzającej się struktury par podrozdziałów - zarysu kontekstu społeczno-politycznego w Polsce w danej dekadzie oraz opisu i analizy polskiej muzyki rockowej w tym samym dziesięcioleciu. Pary podrozdziałów zawierają okresy: powojenny wraz z latami 60., lata 70., lata 80. do roku 1989 oraz okres od 1989 roku do współczesności. W pracy przytaczane są liczne przykłady zespołów muzycznych, których muzyka jest uznana za reprezentatywną dla danego podgatunku muzyki rockowej, która jest opisywana. Literatura przedmiotu, na jakiej bazuje niniejsza praca to przede wszystkim pozycje traktujące o historii Polski, historii polskiej muzyki rockowej oraz encyklopedie muzyczne.
65. ANTROPOLOGIA DŹWIĘKU. BADANIA NAD AUDIOSFERĄ MIASTA NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA dr Konrad Górny
66. Sport jako fenomen kulturowy-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Sport w różnych ujęciach w perspektywie antropologii kulturowej. Społeczno-medialny wymiar sportowego stylu życia. Sportowiec ukazany jako bohater popkultury. Sport w życiu sportowców amatorów oraz ludzi uprawiających go rekreacyjnie na podstawie własnych badań empirycznych.
67. Facebook - Kultura i komunikacja w dobie internetu. dr Konrad Górny
68. AMERYKANIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW dr Konrad Górny
69. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie... Konstruowanie obrazu rzeczywistości w westernach dr Konrad Górny
70. Rola i miejsce herbaty w kulturze Polski współczesnej dr Konrad Górny
71. Wizerunek pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest przedstawienie wizerunku pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to relacje wędrowców i ich przeżycia na drodze do świętego miasta, w drugiej natomiast, skupiono się na ukazaniu opinii mieszkańców Częstochowy i okolicznych miejscowości na temat licznych pielgrzymek w okresie wakacyjnym.
72. Styl życia Świadków Jehowy. Badania antropologiczne na podstawie analizy publikacji Towarzystwa Strażnica i rozmów z przedstawicielami zborów strzelinskich. dr Konrad Górny
73. Dolnoślązacy o samych sobie - tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. dr Konrad Górny
74. Społeczność OldTown jako przykład wspólnoty communitas dr Konrad Górny
75. Kultura społeczna w powiecie świeckim dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia przemiany kultury społecznej, które zaszły w powiecie świeckim. Zostały w niej skonfrontowane wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2015-2016 z książką Władysława Łęgi „Okolice Świecia”, wydanej w 1960r. Praca obejmuje zmiany w zwyczajach narodzinowych, weselnych, pogrzebowych, rolniczych, noworocznych, okresu wielkanocnego, Bożego Ciała i świąt Bożego Narodzenia.
76. Współczesna tożsamość regionalna Kaszubów. dr Konrad Górny
77. Bod Modsi, czyli kto? Antropologiczny rys zjawiska modyfikacji ciała dr Konrad Górny
Praca licencjacka skupiona wokół zagadnienia modyfikacji ciała. Pokazuje metody i techniki modyfikacji wykonywane współcześnie. Odsyła również do praktyk wykonywanych w społecznościach tradycyjnych. Przybliża konteksty społeczno-kulturowe, w których praktykowane są modyfikacje. Opisuje internetową społeczność zaangażowaną w modyfikowanie ciała. Prezentuje sylwetki osób o rozległych modyfikacjach ciała, które dzięki nietypowemu wyglądowi zyskały popularność. Ponadto zawiera prezentację oraz analizę badań, przeprowadzonych na potrzeby tej pracy, wśród osób modyfikujących swoje ciało. Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, o to, kim i jacy są ludzie poddający swoje ciała trwałym modyfikacjom, a także jakie są ich motywacje i doświadczenia z tym związane.
78. Breakdance w Polsce - antropologiczne studium tańca dr Konrad Górny
79. Mity "Inności" w narracji marketingowej a kształtowanie świadomości młodzieży. dr Konrad Górny
80. TEORIE SPISKOWE JAKO PRZEJAW WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW MITYZACJI.NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW. dr Konrad Górny
81. Współczesny stereotyp Niemców w Polsce w świetle badań terenowych dr Konrad Górny
82. Nawiązywanie znajomości oraz przenoszenie relacji powstałych w wirtualnym świecie MMORPG do rzeczywistości, na przykładzie gry World of Warcraft dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy zawierania znajomości w wirtualnym świecie gier MMORPG. Przybliżone zostały pojęcia dewirtualizacji, wirtualnej rzeczywistości oraz immersji w grach sieciowych. Analiza została dokonana w oparciu o osobiste doświadczenia graczy produkcji World of Warcraft. W pracy przedstawione zostały problemy dotyczące fałszywych tożsamości, dyskryminacji w środowisku graczy World of Warcraft, romantycznych relacji zawieranych za pośrednictwem gry, zlotów gildyjnych oraz zjawiska przenoszenia znajomości zapoczątkowanych wirtualnie na grunt rzeczywisty. W pracy zostaje przybliżone stanowisko badanych dotyczące kwestii dewirtualizacji oraz wartościowania znajomości przez wzgląd na miejsce ich zawarcia.
83. Komercjalizacja śmierci - studium na podstawie antropologicznej analizy biznesu pogrzebowego i jego reklamy dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Śmierć jest paradoksem, sposoby myślenia o niej różnią się. Praca analizuje dyskursy o śmierci oraz rytuały pogrzebowe w różnych religiach i społecznościach. Współcześnie śmierć jest inna, m.in media, internet zmieniają jej postrzeganie. Występuje komercjalizacja śmierci, podlega ona prawom gospodarki rynkowej. Biznes pogrzebowy posługuje się reklamą by przyciągnąć klientów, świetle tego zmarły staje się przedmiotem handlu.
84. Wizerunek społeczności muzułmańskiej w Polsce dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zobrazowanie wizerunku społeczności muzułmańskiej w Polsce. W początkowej fazie pracy przedstawiona została historia przybycia muzułmanów na ziemie polskie oraz charakterystyka Islamu. W kolejnym etapie pracy poruszona zostaje kwestia procesu tworzenia wizerunku muzułmanów w Polsce pod kątem stereotypizacji oraz kształtowania tożsamości narodowej. W dalszej części pracy przedstawiony jest wpływ mediów na kreowanie wizerunku muzułmanina. Pod kątem poruszanej problematyki badawczej została przeprowadzona analiza treści polskiej prasy oraz sieci internetowej, biorąc pod uwagę materiały i artykuły związane z muzułmanami. Analizowany temat prezentuje negatywny wpływ mediów na odbiorców pod kątem kształtowania opinii dotyczącej społeczności muzułmańskiej. Poruszona zostaje również problematyka ukrytej przemocy symbolicznej, która w sposób szczególny zniekształca obraz muzułmanów w świadomości odbiorcy. W ostatniej części pracy zaprezentowano wizerunek muzułmanów na podstawie badań jakościowych i ilościowych dokonanych wśród społeczności polskiej. Badania pozwoliły na określenie poziomu świadomości Polaków z zakresu rasizmu i tolerancji. Dzięki badaniom ukazano również popularne stereotypy i skojarzenia na temat muzułmanów. Ostatnia faza badań ukazuje umiejscowienie internatu w hierarchii nośników informacyjnych.
85. Rzeczywistość imigrancka Kurdów w Nadrenii Północnej- Westfalii dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka opisująca rzeczywistość imigrancką w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dotyczy zagadnień takich jak: kultywowanie tradycji kurdyjskiej w Niemczech, charakterystyka migracji Kurdów w Niemczech, polityka migracyjna regionu Nadrenia Północna-Westfalia oraz stosunek moich rozmówców do obecnej sytuacji w Kurdystanie.
86. CREEPYPASTA JAKO PRZEJAW FOLKLORU INTERNETOWEGO. ANALIZA ZJAWISKA I JEGO SPOLECZNYCH KONSEKWENCJI dr Konrad Górny
87. Słowiańskie rodzimowierstwo na tle innych ruchów o charakterze neopogańskim. Charakterystyka zjawiska i obrzędowość na przykładzie Polski. dr Konrad Górny
88. Ruch Preppersów w Polsce-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy ruchu Preppersów w Polsce. Ruch preppersów opisany jest w pracy poprzez pryzmat koncepcji nowopleniom stworzonej przez Michela Maffesolego, oraz w kontekście motywu apokalipsy i postapokalipsy w kulturze. Dokonana jest w niej porównawcza analiza pomiędzy prepperingiem a surwiwalizmem. W pracy zawarte są informacje dotyczące tożsamości, filozoficznych korzeni ruchu, oraz ich historia. Studium oparte jest na analizie wywiadów przeprowadzonych w środowisku polskich preppersów oraz na analizie polskiego forum preppersów. Praca jest odpowiedzią na pytanie kim są preppersi, na czym polega ich polska specyfika, jak bycie preppersem wpływa na ich życie oraz w jaki sposób następuje integracja pomiędzy nimi i jak wyglądają ich relacje z innymi ludźmi.
89. MITY SEKSUALNOŚCI. WPŁYW WIZERUNKÓW KREOWANYCH W MEDIACH NA POSTRZEGANIE CIAŁA ORAZ SEKSUALNOŚCI dr Konrad Górny
90. Amores Mexico? Podmiot i władza u współczesnych Meksykanów na podstawie wybranych dzieł filmowych dr Konrad Górny