wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
61. Dolnoślązacy o samych sobie - tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. dr Konrad Górny
62. Domowe sposoby leczenia w Polsce. Tradycja i współczesność dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Podjęta w pracy tematyka dotyczy stosowania tradycyjnych sposobów leczenia powszechnych dolegliwości w kulturze ludowej i współcześnie. Celem badań było przyjrzenie się praktycznemu wymiarowi lecznictwa wśród mieszkańców Polski oraz źródeł wiedzy, jaką pozyskali i podzielili się w wywiadach. Rozmowy prowadzone były przy pomocy zestandaryzowanego kwestionariusza włączającego wątki biograficzne i możliwość moderowania pytań w trakcie wywiadu. Literatura naukowa, na której bazowałam, stanowiła podstawę teoretyczną pracy jak i ważne oparcie w kontekście prowadzenia badań. Praca dyplomowa zawiera informacje merytoryczne, praktyczne i refleksyjne.
63. DOŚWIADCZENIA WOJENNE W PAMIĘCI OSÓB PRZESIEDLONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ NA TEREN DOLNEGO ŚLĄSKA prof. dr hab. Adam Paluch
64. Działalność kulturowa kresowiaków na Ziemiach Dolnego Śląska. prof. dr hab. Adam Paluch
65. ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE JAKO PRZYKŁAD QUASI-OBIEKTU W TEORII AKTORA-SIECI BRUNO LATOURA dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
66. ELEMENTY MITOLOGII NORDYCKIEJ W KULTURZE POPULARNEJ. dr Janina Radziszewska
67. Era #MeToo - nowy model feminizmu dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia analizę wpływu nowych form feminizmu i ruchów społecznych na sytuację kobiet w społeczeństwie na przykładzie przemysłu rozrywkowego. W ostatnich latach możemy zaobserwować zmianę, jakiej poddają się ruchy społeczne. Jest to związane między innymi z przeniesieniem aktywizmu do sieci. Autorka stara się pokazać w jaki sposób ruchy feministyczne korzystają z tego medium w celu wprowadzenia zmiany społecznej, a także jaki wpływ miał ruch #MeToo na aktywizm i sytuację kobiet.
68. Etnografia wizualna w "Zapisie socjologicznym" Zofii Rydet dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca skupiona na specyficznym sposobie badań, jakim jest etnografia wizualna, badająca jej przejawy w cyklu fotograficznym – "Zapis socjologiczny" Zofii Rydet. Głównym narzędziem badawczym jest analiza tekstów zastanych, poświęconych etnografii wizualnej w fotografii, a także źródeł traktujących fotografię jako przejaw wyrazu społeczeństwa. Opisane zostały rodzaje fotografii reportażowej oraz socjologicznej, stanowiące najbardziej widoczne nurty w twórczości Zofii Rydet oraz wpływ fotografii w etnografii wizualnej. Życiorys oraz twórczość autorki zostały przybliżone wraz z historią i istotą samego "Zapisu socjologicznego". Natomiast analiza składowych elementów cyklu, została ujęta w kontekście etnografii wizualnej oraz interpretacji antropologicznej, ukazująca wiele motywów i wątków, które przełożyły się na mnogość możliwych interpretacji.
69. EUROPEIZACJA STAMBUŁU? RECEPCJA EUROPEJSKICH WZORCÓW KULTUROWYCH PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH TURKÓW. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
70. Facebook - Kultura i komunikacja w dobie internetu. dr Konrad Górny
71. Fantastyczne życie. Rola twórczości fantasy w życiu jej fanów dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Obecność twórczości fantasy w popkulturze wzrasta z roku na rok. Społeczności skupione wokół jej tematyki rozwijają się już od dekad, a nowe media ten rozwój dodatkowo przyspieszają. Fandom fantasy zrzesza miłośników twórczości z całego świata. W pracy została przedstawiona analiza ogólnego funkcjonowania społeczności, a także wywieranego przez nią wpływu na osoby do niej przynależące. Nakreślone zostały aspekty życia indywidualnego fanów, w kontekście samorozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego, motywowanego zamiłowaniem do twórczości fantasy. Zagadnienia zostały omówione na podstawie internetowej działalności fanów, rozmów przeprowadzonych z aktywnymi miłośnikami fantasy, a także własnych doświadczeń wynikających z przynależności do fandomu. Na podstawie literatury przedmiotu omówione zostały zagadnienia dotyczące założeń teoretycznych fan studies.
72. Feminizm a dyskursy. prof. dr hab. Adam Paluch
73. Fenomen ERASMUSA + we Wrocławiu. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy jest Fenomen Erasmusa+ we Wrocławiu. Rozdział pierwszy dotyczy kwestii czysto teoretycznych związanych z migracjami edukacyjnymi. W rozdziale drugim omówiony został program Erasmus+, jego historia, podstawowe założenia i zasady działania. Dwa pozostałe rozdziały powstały na bazie badań przeprowadzonych przez autorkę pracy wśród studentów-obcokrajowców, którzy część swojej edukacji postanowili odbyć we Wrocławiu. W pierwszym z nich została scharakteryzowana grupa badawcza. Zwrócono uwagę na pochodzenie studentów, czas pobytu i motywacje przyjazdu do Wrocławia oraz opisano etapy przygotowawcze do podjęcia studiów w nowym miejscu. W drugim przedstawiono Wrocław i kulturę polską oczami zagranicznych studentów.
74. Fenomen Harrego Pottera dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Fenomen Harry'ego Pottera jest próbą usytuowania fikcyjnej postaci stworzonej przez Joanne K. Rowling we współczesnym świecie. Na podstawie poszczególnych pojęć natury antropologicznej chcę ustalić, gdzie jest miejsce Pottera – czy jest on rzeczywiście czymś fenomenalnym, zjawiskowym i wartym uwagi, czy też jest może jedynie sprytnym narzędziem do zarabiania pieniędzy, a jego fani są wykorzystywani? W początkowym rozdziale przybliżam pojęcia związane z antropologią kulturową, które mają pomóc w zrozumieniu zachodzących zjawisk wokół postaci Pottera. Skupiłam się na: konsumpcjonizmie, makdonaldyzacji oraz popkulturze. Wyznaczam również część poświęconą marketingowi. Dalej zajmuję się samym bohaterem septologii i jego magicznym światem – tłumaczę kim jest, jak toczą się jego losy, jak wygląda jego szkolne życie czy też walka ze złem. W ostatniej części pracy chcę pokazać jak bardzo postać fikcyjna osadziła się w realiach i jak bardzo „jest żywa” dla społeczeństwa. Studiuję nurt „Potteromanii”, analizuję dostępne gadżety, sprawnie działające witryny internetowe, gry, konwenty oraz fan fiction.
75. Fenomen koreańskiej fali: k-popowy fandom w Polsce dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Podstawowym celem prezentowanej pracy jest analiza praktyk i postaw nowej grupy społecznej, która wyłoniła się na przestrzeni ostatnich kilku lat pod wpływem implementacji w Polsce koreańskiej fali (hallyu). Opierając się na badaniach etnograficznych wśród członków k-popowego fandomu w Polsce w pracy argumentuję, że członkowie tej społeczności poświęcają swój wolny czas na poznawanie południowokoreańskiej kultury swoich idoli, nie tylko poprzez oglądanie teledysków i słuchanie muzyki, ale także pogłębiając wiedzę na temat sztuki, zwyczajów i języka koreańskiego. Dlatego też przedmiotem zainteresowania uczyniłam w pracy szeroko pojętą kulturę polskich fanów południowokoreańskiej muzyki pop. Swoją uwagę skupiam na wpływie k-popu, rozumianego jako produkt wytwarzany na sprzedaż, na codzienne działania fanów-konsumentów, których określam mianem „k-poperów”, rezerwując termin idol dla koreańskich piosenkarzy i piosenkarek. Analizowany w pracy materiał empiryczny zgromadziłam za pomocą wywiadów z fanami i obserwacji wydarzeń organizowanych przez k-popowy fandom. Wywiady uzupełniłam o informacje zebrane za pomocą metody netnograficznej, którą posłużyłam się przez wzgląd na trwającą epidemię COVID-19. Korzystając z możliwości, jaką dają badania w świecie wirtualnym, przeprowadziłam także ankietę wśród członków k-popowego fandomu w Polsce. Celem ankiety było uzyskanie informacji na temat praktyk konsumpcyjnych fanów k-popu oraz rozwijanej przez nich działalności artystycznej. Analizowałam również działania, które fani k-popu podejmują na takich platformach społecznościowych, jak: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube i Wattpad. Prowadzone przeze mnie badania etnograficzne pozwoliły mi dotrzeć do (nie tylko konsumpcjonistycznego) stylu życia członków k-popowego fandomu w Polsce. Za sprawą etnografii zrozumiałam jak istotną rolę w życiu k-poperów odgrywa zapotrzebowanie na produkty związane z koreańskim popem oraz jakie znaczenie ma dla nich kultura południowokoreańska. Moje analizy umieściłam w ramach teoretycznych proponowanych przez studia kulturowe (badania nad kulturą popularną) oraz studia nad fanami (fan studies). Oferowane w ramach tych studiów pojęcia i koncepcje pozwoliły mi przybliżyć i omówić praktyki i postawy fanów koreańskiej muzyki pop w Polsce. Przedmiotem analiz w pracy jest zatem koreańska fala, której wynikiem jest rozpowszechnianie się popularnej kultury koreańskiej, a co za tym idzie, również k-popu w Polsce.
76. Fenomen wampiryzmu. Źródła i ewolucja motywu w kulturze dr hab. Katarzyna Majbroda
77. FENOMEN WSPÓŁCZESNEJ POPULARNOŚCI THE BEATLES W POLSCE dr Janina Radziszewska
78. Festiwal psytrance - próba analizy antropologicznej dr Janina Radziszewska
79. Folklor aranżowany , czyli inspiracje muzyką ludową w muzyce popularnej. dr Mirosław Marczyk
80. Folklor dziecięcy i jego przemiany dr Mirosław Marczyk
Jest to praca dotycząca folkloru dziecięcego, sposobu jego powstawania w określonej grupie wiekowej, opisująca funkcje, jakie w życiu dziecka pełni folklor słowny, zastosowanie tworów folklorystycznych w komunikacji między dziećmi, wpływ obecnej kultury medialnej na treści oraz dynamiczność jego zmian. Na podstawie przeprowadzonych badań określam czy słowny folklor dziecięcy nadal jest integralną częścią ich środowiska, czy to, co tworzą dzieci, jest niezbędne w ich funkcjonowaniu i czy ma wpływ na więzi lub relacje między nimi. Opisuję modyfikacja i tworzenie folkloru dziecięcego pod wpływem współczesnych mediów, czyli telewizji i Internetu.
81. Fotografia jako forma komunikacji. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka zatytułowana została: Fotografia jako forma komunikacji. Temat ten stanowi też główną tezę, która po dokonaniu analizy tekstów naukowych (ale nie tylko), przeprowadzonych badaniach i obserwacjach została przeze mnie potwierdzona. Było to moim celem, który został osiągnięty. Metodą wykorzystaną do badań była obserwacja profilów znajdujących się na portalach społecznościowych – Facebook i Instagram oraz wywiad. Na podstawie zrealizowanych badań zostały wygenerowane następujące wnioski. Pierwszym z nich jest to, że każde zdjęcie niesie z sobą komunikat. Niezależnie od tego, gdzie jest zamieszczone, w jakiej formie i celu – ono do nas „mówi”. Drugi wniosek mówi o tym, że fotografia ulega przemianom wraz z upływem czasu. Zmienia się także jej cel oraz forma. Trzeci wniosek postuluje to, że współczesne społeczeństwo jest tak przywiązane do zjawiska fotografii, że przestaje myśleć o tym, czym ona jest. Coraz dalej jej do określenia sztuką, stanowi bardziej nieodłączny element w życiu ludzi.
82. Funkcje i znaczenie roślin w oparciu o badania etnobotaniczne-Kopcie 2011. dr Mirosław Marczyk
83. Funkcjonowanie i wartościowanie pojecia " własności intelektualnej " w kulturze XXI wieku dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
84. Funkcjonowanie przedmiotów orientalnych w warszawskich przestrzeniach prywatnych dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tytuł pracy to "Funkcjonowanie przedmiotów orientalnych w warszawskich przestrzeniach prywatnych". Przedstawiam w niej narracje dotyczące przestrzeni prywatnych warszawiaków oraz znajdujących się w nich przedmiotów, uznawanych przez właścicieli za orientalne. Dokonuję analizy funkcji, jakie rzeczy te pełnią w pomieszczeniach oraz w życiu ludzi. Zwracam uwagę na to, jakim przemianom znaczeniowym ulegają obiekty, gdy zmienia się ich kontekst kulturowy i jakie mechanizmy uczestniczą w tym procesie. Interesowało mnie również to, jak przedmioty zostały rozmieszczone oraz jak postrzegane są ich biografie. Badałam także, czy wpływają bezpośrednio na swoich właścicieli oraz w jaki sposób mogą tego dokonywać. Sprawdzałam, jakie związki zachodzą między nimi a biografiami ich posiadaczy. Rzeczy uznawane za orientalne wyróżniają się na tle innych. Wiążą się z odmienną od europejskiej kulturą i stanowią przykład „obcego”, czasami tajemniczego i niezrozumiałego. Ich nietypowe kształty, barwy i wzory wpływają na to, jakie znaczenia są im nadawane. Zwróciłam uwagę także na to, w jaki sposób są one wartościowane. Odnajdywałam je w domach, mieszkaniach i pracowniach. Skupiłam się na przestrzeniach prywatnych, ponieważ sposoby ich kreacji odzwierciedlają podejście człowieka do posiadanych przez siebie obiektów. Analiza tych miejsc pomogła mi zrozumieć osobiste związki ludzi z ich przedmiotami. W rozdziale pierwszym przedstawiam definicję orientalizmu, wychodząc od ujęć akademickich, kończąc zaś na mojej propozycji, która wynika bezpośrednio z zebranego przeze mnie materiału terenowego. W rozdziale drugim omawiam znaczenie przestrzeni prywatnej, sposoby jej kształtowania i przedmioty, którymi można na nią wpływać. Szczególną uwagę poświęcam domowi jako miejscu konstruowanemu przez zamieszkujące w nim osoby. Rozdział trzeci dotyczy biografii przedmiotów. Piszę o tym, jak można rozumieć pojęcie „życia przedmiotu” i omawiam różne etapy jego egzystowania w rzeczywistości społecznej, analizując go pod kątem towarów, darów i kolekcji. Rozdział czwarty poświęcony jest biografii samych właścicieli i tego, jak ich postrzeganie świata, zachowania i charakter mogą być zależne od posiadanych przez nich obiektów. Podstawą badań terenowych były przeprowadzone wywiady i obserwacja uczestnicząca. Starałam się dotrzeć do przestrzeni prywatnych rozmówców, by nie tylko o nich słuchać, ale móc też je zobaczyć, uwiecznić na zdjęciach i porównać stan zastany z otrzymaną narracją. Rozmówców poszukiwałam na terenie Warszawy, odwiedzając sklepy z przedmiotami orientalnymi i wydarzenia kulturalne związane z Azją. Do niektórych badanych dotarłam z polecenia kogoś znajomego, bądź poprzednich rozmówców. Obszar moich poszukiwań stanowiła także grupa tematyczna na portalu społecznościowym Facebook, poświęcona sprzedaży i wymianie towarów orientalnych. Moi rozmówcy byli związani z obszarem badań na różne sposoby: poprzez podróże, tańce lub sporty orientalne, czy posiadane przez nie przedmioty orie
85. Góra Krzyży jako Axis Mundi i destynacja pielgrzymia dr Grzegorz Dąbrowski
86. Gracze w World of Tanks jako przykład tworzących się współcześnie grup społecznych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem niniejszej pracy są ,,Gracze w World of Tanks jako przykład tworzących się współcześnie grup społecznych”. Staram się przedstawić relacje jakie wytwarzają się w przestrzeni gry sieciowej pomiędzy jej użytkownikami. W pracy została użyta specjalistyczna literatura, dotykająca problematyki groznawstwa, społeczności wirtualnych oraz szerzej pojęcia zabawy i zjawisk z nią związanych. Praca w części teoretycznej przybliża czytelnikowi najważniejsze zagadnienia związane z kulturą uczestnictwa, a także typologią gracza. Punktem wyjścia do omówienia powyższych zjawisk jest kategoria zabawy Johana Huizingi, poszerzona przez Rogera Cailloisa. Dalsza część pracy poświęcona jest opisowi gry World of Tanks. Zawarte są tam najistotniejsze elementy rozgrywki, a także struktury gry z punktu widzenia nawiązywania więzi społecznych. W ostatniej części pracy przeanalizowałem relacje wytworzone w środowisku uczestników gry do którego sam należę. Staram się odpowiedzieć na pytanie jakie są owe więzi. Przedstawiłem również proces ich ewolucji od znajomości w świecie wirtualnym do zażyłej relacji w świecie rzeczywistym.
87. Gry multiplayer i ich społeczności jako miejsca konstruowania relacji społecznych, na przykładzie forum.toribash.com dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy problematyki gier dla wielu graczy i społeczności, jakie wokół owych gier się wytwarzają. Autor opiera się literaturze przedmiotu oraz obserwacjach i badaniach przeprowadzonych na forum.toribash.com. Całość pracy opiera się na trzech tezach - gry multiplayer i ich społeczności wytwarzają relacje społeczne w swoich aspektach nierozróżnialne i nie mniej trwałe od relacji nawiązywanych twarzą w twarz; jednostki dążą do dewirtualizacji tych relacji; przedstawiana społeczność to społeczność budowniczych w rozumienia Roberta Kozinetsa. Pierwszy rozdział zawiera wprowadzenie do tematyki ludologicznych badań gier, netnograficznych analiz społeczności internetowych, nowych mediów i Web 2.0. Autor opiera się na pracach takich badaczy jak Manuel Castells, Robert Kozinets, Jasper Juul, Tim O'Reilly, Roger Callois czy Johan Huizinga. Drugi rozdział przedstawia podstawowe informacje na temat analizowanej gry oraz forum, a także przykłady opisów różnych społeczności z literatury przedmiotu (Dominika Urbańska-Galanciak ,,Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych”, Jane McGonigal ,,To nie jest gra – estetyka immersyjna i kolektywne granie” T. Wright, E. Boria i P. Breidenbach ,,Grając w Counter-Strike'a. Twórcze działania graczy w sieciowych grach FPS”) Trzeci rozdział składa się z opisu przedstawianej społeczności z perspektywy obserwacji, metodologii przeprowadzonych badań i sposobu doboru respondentów, oraz przedstawienia danych uzyskanych dzięki tym badaniom. Dane te dotyczą opinii graczy na temat społeczności której są częścią, ich osobistych historii z nią związanych,odczuć temu towarzyszącym, relacji w jakie wchodzili z innym jej członkami czy roli jaką pełni ona w ich życiu. Prace kończy podsumowanie, gdzie autor ocenia, czy zakładane początkowo tezy udało się pozytywnie zweryfikować i dokonuje refleksji nad przeprowadzonymi badaniami i możliwością ich kontynuacji.
88. Gry niezależne w kulturze gier komputerowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są gry niezależne i miejsce jakie zajmują w kulturze gier komputerowych. Celem niniejszej pracy nie jest skonstruowanie definicji gry niezależnej, ponieważ jak wykazuję, zadanie to jest niemal niemożliwe. Skupiam się na tym w jaki sposób pojęcie gier indie funkcjonuje w branży komputerowej oraz jakie cechy i konsekwencje łączą się z takim klasyfikowaniem gier. W rozdziale pierwszym prezentuję funkcjonowanie gier komputerowych na polu badań społecznych. Omawiam wybrane klasyczne i współczesne teorie gier komputerowych, konteksty ich badań oraz próby zdefiniowania gier komputerowych. Pojawiają się w nim także akademickie konteksty badania gier niezależnych. W rozdziale drugim przyglądam się zaś dyskursowi niezależnych gier komputerowych. Zostały w nim zawarte wypowiedzi niektórych twórców gier uznawanych za niezależnych oraz graczy. Trzeci rozdział jest połączeniem teoretyczno-metodologicznych rozważań rozdziału pierwszego z materiałem zaprezentowanym w rozdziale drugim. Prezentowana przeze mnie analiza skupia się na tym co wyróżnia gry niezależne spośród innych dostępnych na rynku gier komputerowych.
89. Haft zachełmiański - proces tworzenia tradycji dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
90. Historical reenactment: polityczno-antropologiczna analiza Ruchu Rycerskiego dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr