wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Bo u nas w Gołębiu taki zwyczaj mamy ,że wesele musi być z przebierańcami. Analiza zjawiska tzw. przebierańców z miejscowosci Gołąb dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca jest opisem weselnego zwyczaju tzw. przebierańców w miejscowości Gołąb w województwie lubelskim. Na podstawie rozmów, zdjęć, filmów oraz własnych obserwacji, autorka przedstawiła historię zjawiska, przebieg występu, a także jego funkcjonowanie w lokalnej społeczności. Praca jest również próbą przeanalizowania zwyczaju z punktu widzenia antropologicznej teorii. Tekst podzielony jest na trzy części: metodologiczno-teoretyczną, przedstawiającą zjawisko oraz analityczną.
92. Obraz dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób korygujących płeć w Polsce dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Na przykładzie omówionych przypadków praca pokazuje w jakich obszarach życia społecznego, zawodowego i prywatnego dyskryminacja i wykluczenie społeczne oddziałują na życie osób korygujących swoją płeć w Polsce i z jakimi problemami zmagają się na co dzień.
93. "Stwórzmy sobie psa przyjaciela"-konstruowanie /negocjowanie stanowisk na podstawie wybranych stron internetowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ma na celu przybliżenie świata społecznego właścicieli zwierząt domowych - psów. Wychodzi z założenia, że problematyka relacji pomiędzy zwierzętami a człowiekiem - a zwłaszcza psami a ludźmi, we współczesnej kulturze w mikroskali najbardziej widoczna jest na forach tematycznych i portalach społecznościowych, a także blogach poświęconych tematyce psów. Metafora Areny mieści w sobie społeczny świat właścicieli zwierząt domowych; społeczny świat opieki nad zwierzętami i społeczny świat ochrony przyrody. Wszystkie one wchodzą wzajemnie w interakcje i przenikają się tworząc złożony obraz kulturowy. Porusza takie zagadnienia jak problematyka wyboru rasy psa, przygotowanie na przybycie nowego "członka rodziny", wychowanie psa dorosłego, a wreszcie śmierć. Ogólnie rzecz ujmując linią debaty rozdzielającą przyjmowane postawy jest dychotomia natura/kultura. Jednak w przypadku zagadnień poruszanych powyżej wypada ją uściślić, zawęzić do dychotomii antropomorfizm/animalizm.
94. Jak zostać współczesnym znachorem dr Mirosław Marczyk
W pracy na podstawie przestudiowanej literatury przedmiotu oraz badań własnych podjęta jest próba wskazania cech, jakie charakteryzują współczesnego znachora, a dzięki temu dają odpowiedź na pytanie zadane w tytule rozprawy- Jak zostać współczesnym znachorem? Omawiane są zagadnienia znachorstwa i niekonwencjonalnych metod leczenia w kontekście dawnych i współczesnych społeczeństw. Dzięki analizie tak przygotowanego materiału badawczego dokonano pewnych uogólnień i wskazano sposoby i okoliczności jakie towarzyszyły poszczególnym osobom w drodze do znachorstwa. Rozdział pierwszy i drugi zawierają teoretyczne podstawy pracy. W rozdziale drugim znajdują się rozważania dotyczące znachorstwa we współczesności. Rozdział trzeci i czwarty zawierają część badawczą. Każdy współczesny znachor posiada własną historię, która daje mu siłę, moc uzdrawiania, wyróżnia od innych ludzi i sprawia, że staje się wiarygodny w wielu oczach. Przedstawione zostały cechy i umiejętności reprezentujące badane osoby, określające się mianem uzdrowicieli. Każda ze ścieżek przybliża do informacji w jaki sposób można zostać uzdrowicielem, jakie należy posiadać predyspozycje, czy jakie kursy należy ukończyć.
95. Wybrane aspekty funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Mirosław Marczyk
Praca na temat: ,,Wybrane aspekty funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku'' składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy związane z problematyką dotyczącą, jakości życia osób starszych z perspektywy fizjologicznej i psychospołecznej. Odniesiono się do stereotypowego podejścia do starości.Rozdział drugi poświęcony został tematyce dotyczącej funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opisano cele i zadania instytucji, formy i metody działania. W trzeciej części pracy zawarto metodologiczne podstawy badań nad postrzeganiem UTW przez studentów późnej dojrzałości. Opisano Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród uczestników spotkań UTW. Przedstawiono wnioski z badań. W pracy zawarto także bibliografię i załączniki – fotografie spotkań studentów UTW.
96. Wybrane zwyczaje i obrzędy pogranicza Śląsko-Morawskiego dr Mirosław Marczyk
Praca dotyczy wybranych zwyczajów i obrzędów pogranicza śląsko-morawskiego. Główny jej cel to wyselekcjonowanie i opisanie tradycji charakterystycznych dla Polaków, zamieszkujących badany obszar. Zwyczaje przedstawione są w kontekście działalności Euroregionu Silesia. Opieram się głównie na tekstach źródłowych dotyczących pogranicza śląsko-morawskiego. W mniejszym stopniu wykorzystuję również własne obserwacje. Praca podzielona jest na 3 podstawowe części. Porusza takie tematy jak: zarys historyczny tworzenia się granicy polsko-czeskiej, opis geograficzny badanych terenów, pojęcie mowy morawskiej. Główną jej częścią jest rozdział 3, który poświęcony jest wybranym zwyczajom i obrzędom specyficznym dla pogranicza śląsko-morawskiego. Równie ważny jest rozdział 2 dotyczący Euroregionu Silesia.
97. Koła Gospodyń Wiejskich a tradycje Dolnego Śląska dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
"Koła Gospodyń Wiejskich a tradycje Dolnego Śląska" to praca poświęcona działalności KGW na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie kultywowania tradycji. Inspiracją do napisania pracy na ten temat były m.in. obchody 150-lecia istnienia oraz historia tej organizacji. W założeniu praca miała odpowiedzieć na pytania: Jaki wpływ i wkład w krzewienie kultury i tradycji mają KGW?, W jaki sposób DODR wspiera działalność tych kół?, Jaki jest zasięg oddziaływania KGW na odbiorców?, Czy tradycje kultywowane obecnie uległy zmianom?, Czy dzięki działalności KGW tradycje przetrwają?, Czy działalność KGW w zakresie kultywowania tradycji to sposób na dodatkowe źródło dochodu czy na rozwijanie aktywności społecznej? W pracy posłużono się definicjami kultury, tradycji,folkloru etc. wg klasyków.. Przedstawiono bogatą historię i kulturę Dolnego Śląska oraz KGW. Szeroko opisano współczesne działania KGW i udowodniono ich znaczenie dla kultywowania tradycji i nie tylko.
98. Aktywność starszych pań w środowisku wiejskim dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca traktuje o kobietach starszych jako uczestniczkach życia publicznego w Polsce w środowisku wiejskim. Jest w niej mowa o współczesnej sytuacji seniorów w społeczeństwie i ich aktywności w środowisku lokalnym. Bazując na wywiadach przedstawiłam sylwetki kilku kobiet. Ich biografie są przykładem na aktywne działanie i angażowanie się w różne inicjatywy oraz radzenie sobie z doświadczeniem starości.
99. Beatlemania pół wieku później dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy weryfikacji i określenia zjawiska beatlemanii na terenie Polski. Za pomocą wywiadów i ankiety internetowej zostały zbadane różne ujęcia i formy wyrażania współczesnej beatlemanii. W pracy, w oparciu o teksty m.in. Dominica Strinati, Piotra Siudy i Chrisa Inghama, zostały przytoczone dotychczasowe badania na temat kultury popularnej, fanizmu oraz została przybliżona historia zespołu The Beatles. Określone zostało pojęcie beatlemanii, jak i wpływ zespołu na daną jednostkę.
100. O integrującej roli zespołów rockowych na przykładzie Thirty Seconds to Mars dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca porusza zagadnienia z zakresu fan studies. Opisuję w niej i przybliżam kulturę fanów na wybranym przykładzie. Poruszam kwestię takie jak wspólnota oraz potrzeba przynależności do grupy, a także opisuję co jest ważne dla wspólczesnego fana muzyki popularnej.
101. Karnawalizacja przestrzeni na przykładzie Festiwalu Wody w alternatywnej społeczności Wolimierz dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Karnawał to czas i miejsce, gdzie życie toczy się swoimi regułami. Udowodnione to zostało na przykładzie Festiwalu Wody 2015 w Wolimierzu.
102. Wycinanka polska ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska "etnodizajnu" dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta obejmuje tematykę polskiej wycinanki, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w etnodizajnie. Pierwsza część została poświęcona genezie oraz ogólnej charakterystyce zjawiska wycinankarstwa, druga zaś – przedstawia jej dalszy rozwój poza kontekstem rodzimym (wiejskim) i wprowadza pojęcie „etnodizajnu”. Ostatnia część traktuje o wykorzystywaniu motywów wycinanki we współczesnym wzornictwie na przykładzie osób funkcjonujących w sferze internetowej, obejmującej blogi i fora tematyczne, które skupiają twórców etnodizajnu (bądź też odbiorców, zainteresowanych, biorących udział w powiązanych wydarzeniach).
103. Świadomie poza świadomością, czyli rzecz o świadomym śnieniu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy tematu świadomego śnienia. W pierwszym rozdziale pracy przytoczone zostały różne teorie na temat snów. Mowa jest w nim również o Czasie Snu u Aborygenów, a także Polskich wierzeniach ludowych. Drugi rozdział jest przedstawieniem różnych sposobów uzyskiwania sennej świadomości. Natomiast w rozdziale trzecim opisane są wyniki badań własnych, na temat snów świadomych.
104. Gry multiplayer i ich społeczności jako miejsca konstruowania relacji społecznych, na przykładzie forum.toribash.com dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy problematyki gier dla wielu graczy i społeczności, jakie wokół owych gier się wytwarzają. Autor opiera się literaturze przedmiotu oraz obserwacjach i badaniach przeprowadzonych na forum.toribash.com. Całość pracy opiera się na trzech tezach - gry multiplayer i ich społeczności wytwarzają relacje społeczne w swoich aspektach nierozróżnialne i nie mniej trwałe od relacji nawiązywanych twarzą w twarz; jednostki dążą do dewirtualizacji tych relacji; przedstawiana społeczność to społeczność budowniczych w rozumienia Roberta Kozinetsa. Pierwszy rozdział zawiera wprowadzenie do tematyki ludologicznych badań gier, netnograficznych analiz społeczności internetowych, nowych mediów i Web 2.0. Autor opiera się na pracach takich badaczy jak Manuel Castells, Robert Kozinets, Jasper Juul, Tim O'Reilly, Roger Callois czy Johan Huizinga. Drugi rozdział przedstawia podstawowe informacje na temat analizowanej gry oraz forum, a także przykłady opisów różnych społeczności z literatury przedmiotu (Dominika Urbańska-Galanciak ,,Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych”, Jane McGonigal ,,To nie jest gra – estetyka immersyjna i kolektywne granie” T. Wright, E. Boria i P. Breidenbach ,,Grając w Counter-Strike'a. Twórcze działania graczy w sieciowych grach FPS”) Trzeci rozdział składa się z opisu przedstawianej społeczności z perspektywy obserwacji, metodologii przeprowadzonych badań i sposobu doboru respondentów, oraz przedstawienia danych uzyskanych dzięki tym badaniom. Dane te dotyczą opinii graczy na temat społeczności której są częścią, ich osobistych historii z nią związanych,odczuć temu towarzyszącym, relacji w jakie wchodzili z innym jej członkami czy roli jaką pełni ona w ich życiu. Prace kończy podsumowanie, gdzie autor ocenia, czy zakładane początkowo tezy udało się pozytywnie zweryfikować i dokonuje refleksji nad przeprowadzonymi badaniami i możliwością ich kontynuacji.
105. Współczesne formy pozyskiwania wiedzy ezoterycznej dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat funkcjonowania dyskursu ezoterycznego w krajach, w których występuje społeczeństwo typu informacyjnego. Ujmuje to w kontekście współczesności, po przemianach rewolucji komunikacyjnej. Omawia kwestie związane z kształtem i rozwojem wiedzy ezoterycznej oraz sposobami jej istnienia.
106. Antropologia przedsiębiorczości w perspektywie oceny postaw studentów wobec własnej działalności gospodarczej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Współczesny rynek pracy w Polsce nie jest łatwy dla młodego pokolenia, w tym także osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Zjawiska związane z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, dekoniunktura oraz zmniejszający się popyt na pracę w stosunku do jej podaży sprawia, że młodzi ludzie stają przed ogromnym problemem, jakim jest znalezienie odpowiedniej, satysfakcjonującej pracy. Brak doświadczenia zawodowego, niskie płace oraz przede wszystkim brak odpowiednich kompetencji na rynku pracy powoduje niechęć i frustracje, które mogą prowadzić do całkowitego braku perspektyw. Wiele młodych osób w celu zwiększenia swoich możliwości na rynku pracy, decyduje się na podjęcie studiów, oraz uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Niestety, gdy sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna, również wykształcone osoby niejednokrotnie zmuszone są do rejestracji w urzędach pracy.
107. Pies jako tabu pokarmowe we współczesnej kulturze dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy skupiam się na antropomorfizacji psa we współczesnej kulturze europejskiej. Na podstawie literatury analizuję relację człowieka z tym zwierzęciem, poszukując przy tym motywów powstania owej więzi.Poruszam wątki wykorzystania ich naturalnych instynktów w pracy dla człowieka i odnoszę je do ogółu sytuacji. Kluczowym pytaniem dla mojej pracy jest: co chroni psa przed zjedzeniem?
108. Gry niezależne w kulturze gier komputerowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są gry niezależne i miejsce jakie zajmują w kulturze gier komputerowych. Celem niniejszej pracy nie jest skonstruowanie definicji gry niezależnej, ponieważ jak wykazuję, zadanie to jest niemal niemożliwe. Skupiam się na tym w jaki sposób pojęcie gier indie funkcjonuje w branży komputerowej oraz jakie cechy i konsekwencje łączą się z takim klasyfikowaniem gier. W rozdziale pierwszym prezentuję funkcjonowanie gier komputerowych na polu badań społecznych. Omawiam wybrane klasyczne i współczesne teorie gier komputerowych, konteksty ich badań oraz próby zdefiniowania gier komputerowych. Pojawiają się w nim także akademickie konteksty badania gier niezależnych. W rozdziale drugim przyglądam się zaś dyskursowi niezależnych gier komputerowych. Zostały w nim zawarte wypowiedzi niektórych twórców gier uznawanych za niezależnych oraz graczy. Trzeci rozdział jest połączeniem teoretyczno-metodologicznych rozważań rozdziału pierwszego z materiałem zaprezentowanym w rozdziale drugim. Prezentowana przeze mnie analiza skupia się na tym co wyróżnia gry niezależne spośród innych dostępnych na rynku gier komputerowych.
109. Sport jako fenomen kulturowy-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Sport w różnych ujęciach w perspektywie antropologii kulturowej. Społeczno-medialny wymiar sportowego stylu życia. Sportowiec ukazany jako bohater popkultury. Sport w życiu sportowców amatorów oraz ludzi uprawiających go rekreacyjnie na podstawie własnych badań empirycznych.
110. Ruch Preppersów w Polsce-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy ruchu Preppersów w Polsce. Ruch preppersów opisany jest w pracy poprzez pryzmat koncepcji nowopleniom stworzonej przez Michela Maffesolego, oraz w kontekście motywu apokalipsy i postapokalipsy w kulturze. Dokonana jest w niej porównawcza analiza pomiędzy prepperingiem a surwiwalizmem. W pracy zawarte są informacje dotyczące tożsamości, filozoficznych korzeni ruchu, oraz ich historia. Studium oparte jest na analizie wywiadów przeprowadzonych w środowisku polskich preppersów oraz na analizie polskiego forum preppersów. Praca jest odpowiedzią na pytanie kim są preppersi, na czym polega ich polska specyfika, jak bycie preppersem wpływa na ich życie oraz w jaki sposób następuje integracja pomiędzy nimi i jak wyglądają ich relacje z innymi ludźmi.
111. Wizerunek pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest przedstawienie wizerunku pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to relacje wędrowców i ich przeżycia na drodze do świętego miasta, w drugiej natomiast, skupiono się na ukazaniu opinii mieszkańców Częstochowy i okolicznych miejscowości na temat licznych pielgrzymek w okresie wakacyjnym.
112. Rzeczywistość imigrancka Kurdów w Nadrenii Północnej- Westfalii dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka opisująca rzeczywistość imigrancką w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dotyczy zagadnień takich jak: kultywowanie tradycji kurdyjskiej w Niemczech, charakterystyka migracji Kurdów w Niemczech, polityka migracyjna regionu Nadrenia Północna-Westfalia oraz stosunek moich rozmówców do obecnej sytuacji w Kurdystanie.
113. Wizerunek społeczności muzułmańskiej w Polsce dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zobrazowanie wizerunku społeczności muzułmańskiej w Polsce. W początkowej fazie pracy przedstawiona została historia przybycia muzułmanów na ziemie polskie oraz charakterystyka Islamu. W kolejnym etapie pracy poruszona zostaje kwestia procesu tworzenia wizerunku muzułmanów w Polsce pod kątem stereotypizacji oraz kształtowania tożsamości narodowej. W dalszej części pracy przedstawiony jest wpływ mediów na kreowanie wizerunku muzułmanina. Pod kątem poruszanej problematyki badawczej została przeprowadzona analiza treści polskiej prasy oraz sieci internetowej, biorąc pod uwagę materiały i artykuły związane z muzułmanami. Analizowany temat prezentuje negatywny wpływ mediów na odbiorców pod kątem kształtowania opinii dotyczącej społeczności muzułmańskiej. Poruszona zostaje również problematyka ukrytej przemocy symbolicznej, która w sposób szczególny zniekształca obraz muzułmanów w świadomości odbiorcy. W ostatniej części pracy zaprezentowano wizerunek muzułmanów na podstawie badań jakościowych i ilościowych dokonanych wśród społeczności polskiej. Badania pozwoliły na określenie poziomu świadomości Polaków z zakresu rasizmu i tolerancji. Dzięki badaniom ukazano również popularne stereotypy i skojarzenia na temat muzułmanów. Ostatnia faza badań ukazuje umiejscowienie internatu w hierarchii nośników informacyjnych.
114. Kultura społeczna w powiecie świeckim dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia przemiany kultury społecznej, które zaszły w powiecie świeckim. Zostały w niej skonfrontowane wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2015-2016 z książką Władysława Łęgi „Okolice Świecia”, wydanej w 1960r. Praca obejmuje zmiany w zwyczajach narodzinowych, weselnych, pogrzebowych, rolniczych, noworocznych, okresu wielkanocnego, Bożego Ciała i świąt Bożego Narodzenia.
115. Nawiązywanie znajomości oraz przenoszenie relacji powstałych w wirtualnym świecie MMORPG do rzeczywistości, na przykładzie gry World of Warcraft dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka dotyczy zawierania znajomości w wirtualnym świecie gier MMORPG. Przybliżone zostały pojęcia dewirtualizacji, wirtualnej rzeczywistości oraz immersji w grach sieciowych. Analiza została dokonana w oparciu o osobiste doświadczenia graczy produkcji World of Warcraft. W pracy przedstawione zostały problemy dotyczące fałszywych tożsamości, dyskryminacji w środowisku graczy World of Warcraft, romantycznych relacji zawieranych za pośrednictwem gry, zlotów gildyjnych oraz zjawiska przenoszenia znajomości zapoczątkowanych wirtualnie na grunt rzeczywisty. W pracy zostaje przybliżone stanowisko badanych dotyczące kwestii dewirtualizacji oraz wartościowania znajomości przez wzgląd na miejsce ich zawarcia.
116. Komercjalizacja śmierci - studium na podstawie antropologicznej analizy biznesu pogrzebowego i jego reklamy dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Śmierć jest paradoksem, sposoby myślenia o niej różnią się. Praca analizuje dyskursy o śmierci oraz rytuały pogrzebowe w różnych religiach i społecznościach. Współcześnie śmierć jest inna, m.in media, internet zmieniają jej postrzeganie. Występuje komercjalizacja śmierci, podlega ona prawom gospodarki rynkowej. Biznes pogrzebowy posługuje się reklamą by przyciągnąć klientów, świetle tego zmarły staje się przedmiotem handlu.
117. Przemoc symboliczna w reklamie i jej wpływ na konsumenta dr Mirosław Marczyk
Zasadniczym celem pracy jest wykazanie, że pośrednie lub bezpośrednie działanie reklam może zostać wyjaśnione w oparciu o teorię przemocy symbolicznej.
118. Internetowi gracze jako społeczność. Zgromadzeni wokół gry Aion na serwerze Tiamat dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Tematyka pracy związana jest ze społecznościami internetowymi graczy MMORPG. Badania oparte zarówno na obserwacji bezpośredniej jak i uczestniczącej, przeprowadzone zostały w okresie od maja 2014 roku do grudnia 2015 roku wśród graczy skupionych wokół gry Aion, na amerykańskim serwerze Tiamat. Celem pracy jest analiza i przedstawienie sposobu, w jaki owa społeczność funkcjonuje: jak są zorganizowani, jakim posługują się językiem co ich łączy, co dzieli, co motywuje do spędzania wielu godzin dziennie online. W pracy, w części teoretycznej, poruszono również kwestie związane z definicją i cechami społeczności internetowych, etnograficznymi badaniami w Internecie oraz badaniami gier komputerowych.
119. Położenie społeczne i styl życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Celem niniejszej pracy jest zbadanie położenia i stylu życia klasy kreatywnej na przykładzie Wrocławia oraz wyodrębnienie typowych dla tej grupy cech i wartości. Wszystko za sprawą książki Richarda Floridy "Narodziny klasy kreatywnej", w której autor opisuje wzajemne relacje między sferą kultury i gospodarki. Zdaniem socjologa, atrakcyjność miasta oraz jego rozwój jest silnie związany z sektorem kreatywnym, a więc ludźmi wykonującymi kreatywne zawody. Na tak zarysowanym polu teoretycznym wyłoniły się kolejne pytania: Czym różni się klasa średnia od klasy kreatywnej? Czy klasa kreatywna ma szansę zaistnieć na polskim gruncie?. Wrocław jako Europejska Stolica Kultury stanowił doskonały obszar badawczy, będący miejscem zamieszkiwania przez spore rzesze pracowników kreatywnych oraz tzw. freelancerów. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zagadnienia zdecydowałam się na analizę jakościową. W celu uzyskania odpowiedzi na intrygujące mnie pytania przeprowadziłam 50 wywiadów pogłębionych z osobami, które wpisują się w etos klasy kreatywnej: artystami, ludźmi pracującymi w szkolnictwie i rozrywce a także nowych technologiach. Stawiane przeze mnie pytania dotyczyły wartości indywidualnych, relacji międzyludzkich oraz zorientowania na świat. Tak postawionemu celowi podporządkowałam strukturę pracy. W rozdziale pierwszym "Klasa kreatywna jako nowa warstwa społeczna" przedstawiłam różne sposoby definiowania klasy społecznej. Wymienione koncepcje odnoszą się do tradycyjnych ram ujmowania klasy społecznej jak i tych współczesnych związanych ściśle z dynamiką współczesnego rynku. Rozdział II "Styl życia" jest przybliżeniem klasycznych i współczesnych teorii badania stylu życia. Traktuje również o życiu w epoce późnej nowoczesności i trudnościach z nią związanych. Efektem moich badań jest Rozdział IV "Badania własne", w których przedstawiłam efekty rozmów z badanymi. Transkrybowane wywiady są opatrzone komentarzami, będącymi ilustracją wyznawanych przez klasę kreatywną wartości dotyczących relacji międzyludzkich, stosunku do świata zwierząt a także relacji rodzinnych i stosunku do zamieszkiwanej przestrzeni miejskiej. Każdy podrozdział jest swego rodzaju egzemplifikacją typowych dla klasy kreatywnej sposobów rozumienia rzeczywistości. W "Zakończeniu" swojej pracy prezentuję typowe dla grupy kreatywnej cechy i wartości. Odnoszę się ponownie do głównego celu badawczego, próbując zrozumieć sposób funkcjonowania nowego klastra społecznego. Niniejsza praca to również próba zrozumienia nowej idei kreatywności, będącej siłą napędową samorozwoju, a także warunkiem koniecznym do zaistnienia na nowym rynku pracy; wskazuje związek między szeroko pojętym konsumpcjonizmem a reżimem kreatywności. W oparciu o badania klasyków i współczesnych badaczy udowodniłam, że klasyczne ujęcia warstwy społecznej mogą nie sprawdzać się na gruncie polskim, ze względu na przeszłość historyczną i odmienną drogę wyłaniania się klasy średniej. W pracy tej chciałam wskazać pozytywne aspekty
120. Idea sprawiedliwego handlu a praktyka rynkowa dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca poświęcona jest zagadnieniu sprawiedliwego handlu ujętego w kontekście współczesnej, wolnorynkowej gospodarki. Podstawowym punktem odniesienia do dokonywanej tu analizy jest idea postkonsumpcjonizmu, rozumianego jako zwrot konsumentów przeciwko krzywdzącemu systemowi neoliberalnej gospodarki, który organizuje i umacnia podział na kraje Globalnej Północy i Południa. Obraną perspektywą badawczą jest tu studium z zakresu współczesności, wpisane w perspektywę postmodernistyczną. Istotna jest próba wyróżnienia momentu, od którego możemy mówić o nowym typie konsumpcji, który de facto umożliwił powstanie takich ruchów jak Fair Trade. Analiza zjawiska sprawiedliwego handlu pozwala na uchwycenie mechanizmów i przyczyn, dla których coraz częściej podejmowane są działania zmierzające do przeobrażenia systemu globalnych zależności oraz wskazuje na rosnącą społeczną świadomość procesów ekonomicznych i politycznych coraz większych grup społecznych. Nakreślone tło społeczno – gospodarcze i historyczne badanego zjawiska posłużyło próbie charakterystyki konsumpcjonizmu oraz jego wpływu na rozwój światowej gospodarki. Jest to punkt wyjściowy do analizy przyczyn powstania na jego gruncie nowego zjawiska, określanego jako postkonsumpcjonizm. Istotne jest również zwrócenie uwagi na procesy, które doprowadziły do pojawienia się globalnych nierówności ekonomicznych. Fair Trade początkowo był oddolnym działaniem małych grup skupionych w spółdzielniach lokalnych producentów. Powstał z inicjatywy mieszkańców krajów rozwiniętych, niezgadzających się na krzywdzące relacje między producentami z krajów Globalnego Południa, a firmami produkującymi znane nam towary na rynki zachodnie. Głównym celem działaczy było podniesienie realnych zarobków producentów, którego koszty ponoszą sami kupujący, płacąc za towary wyższe ceny. Z czasem idea sprawiedliwego handlu stała się światowym ruchem, częściowo skomercjalizowanym i przejętym przez globalnych graczy rynków producenckich. Z biegiem tworzenia się tego zjawiska poszczególne segmenty owej struktury zostały zmonopolizowane przez różne grupy nacisku i zdywersyfikowane na ruchy lobbistyczne i działania oddolne, będące inicjatywą społeczną, nienastawioną bezpośrednio na zysk. Idea Fair Trade została stworzona i wykorzystana do zaspokojenia naturalnej ludzkiej potrzeby altruizmu. Opakowana i sprzedana pod postacią idei, w której znaczną rolę odgrywają globalne marki, okazała się przykładem fetyszyzmu towarowego . Dobrze obrazuje to przykład tzw. „klasy kreatywnej”, która składa się z wykształconych ludzi młodego pokolenia określających się często za pomocą kapitalistycznych wyborów, zakupów i stylu ich konsumpcji. Empiryczne badania ustalonej grupy fokusowej, przeprowadzone we Wrocławiu, wykazują, że „klasa kreatywna” w Polsce, finalnie nie jest dostosowana w sensie materialnym do standardów zachodnich. Zarabiamy nadal za mało, żeby móc wyrażać się za pomocą swoich wyborów konsumenckich i w taki sposób kształtować swoja t