wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Homoseksualny clubbing we Wrocławiu. Studium przypadku dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie problematyki zachowań osób homoseksualnych mających miejsce w obrębie Heaven and Hell, obecnie jedynego nocnego klubu skierowanego do gejów i lesbijek funkcjonującego na terenie Wrocławia. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono walkę osób homoseksualnych o widoczność oraz uzyskiwanie równych praw z resztą polskiego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat. Druga część pracy porusza tematykę clubbingu jako swoistego fenomenu kulturowego – historię powstawania tego zjawiska i jego odbiór przez społeczeństwo; oraz w oparciu o narracje badanej grupy przedstawiona zostaje historia homoseksualnych klubów jakie istniały na terenie miasta. Ostatnia, trzecia część pracy poświecona jest analizie HAH, nowo powstałego lokalu dla gejów i lesbijek we Wrocławiu. Przedstawia ona m.in. krótką historię lokalu na terenie miasta, jego strukturę wewnętrzną oraz postrzeganie i doświadczanie jego przestrzeni przez użytkowników klubu. Ważną częścią pracy jest charakterystyka tutejszego użytkownika – czym charakteryzuje się jego wygląd i sposoby zachowań, które w przestrzeni klubu mogą być akceptowane, neutralne lub wręcz niepożądane oraz interakcji, które zachodzą między użytkownikami.
92. Idea sprawiedliwego handlu a praktyka rynkowa dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca poświęcona jest zagadnieniu sprawiedliwego handlu ujętego w kontekście współczesnej, wolnorynkowej gospodarki. Podstawowym punktem odniesienia do dokonywanej tu analizy jest idea postkonsumpcjonizmu, rozumianego jako zwrot konsumentów przeciwko krzywdzącemu systemowi neoliberalnej gospodarki, który organizuje i umacnia podział na kraje Globalnej Północy i Południa. Obraną perspektywą badawczą jest tu studium z zakresu współczesności, wpisane w perspektywę postmodernistyczną. Istotna jest próba wyróżnienia momentu, od którego możemy mówić o nowym typie konsumpcji, który de facto umożliwił powstanie takich ruchów jak Fair Trade. Analiza zjawiska sprawiedliwego handlu pozwala na uchwycenie mechanizmów i przyczyn, dla których coraz częściej podejmowane są działania zmierzające do przeobrażenia systemu globalnych zależności oraz wskazuje na rosnącą społeczną świadomość procesów ekonomicznych i politycznych coraz większych grup społecznych. Nakreślone tło społeczno – gospodarcze i historyczne badanego zjawiska posłużyło próbie charakterystyki konsumpcjonizmu oraz jego wpływu na rozwój światowej gospodarki. Jest to punkt wyjściowy do analizy przyczyn powstania na jego gruncie nowego zjawiska, określanego jako postkonsumpcjonizm. Istotne jest również zwrócenie uwagi na procesy, które doprowadziły do pojawienia się globalnych nierówności ekonomicznych. Fair Trade początkowo był oddolnym działaniem małych grup skupionych w spółdzielniach lokalnych producentów. Powstał z inicjatywy mieszkańców krajów rozwiniętych, niezgadzających się na krzywdzące relacje między producentami z krajów Globalnego Południa, a firmami produkującymi znane nam towary na rynki zachodnie. Głównym celem działaczy było podniesienie realnych zarobków producentów, którego koszty ponoszą sami kupujący, płacąc za towary wyższe ceny. Z czasem idea sprawiedliwego handlu stała się światowym ruchem, częściowo skomercjalizowanym i przejętym przez globalnych graczy rynków producenckich. Z biegiem tworzenia się tego zjawiska poszczególne segmenty owej struktury zostały zmonopolizowane przez różne grupy nacisku i zdywersyfikowane na ruchy lobbistyczne i działania oddolne, będące inicjatywą społeczną, nienastawioną bezpośrednio na zysk. Idea Fair Trade została stworzona i wykorzystana do zaspokojenia naturalnej ludzkiej potrzeby altruizmu. Opakowana i sprzedana pod postacią idei, w której znaczną rolę odgrywają globalne marki, okazała się przykładem fetyszyzmu towarowego . Dobrze obrazuje to przykład tzw. „klasy kreatywnej”, która składa się z wykształconych ludzi młodego pokolenia określających się często za pomocą kapitalistycznych wyborów, zakupów i stylu ich konsumpcji. Empiryczne badania ustalonej grupy fokusowej, przeprowadzone we Wrocławiu, wykazują, że „klasa kreatywna” w Polsce, finalnie nie jest dostosowana w sensie materialnym do standardów zachodnich. Zarabiamy nadal za mało, żeby móc wyrażać się za pomocą swoich wyborów konsumenckich i w taki sposób kształtować swoja t
93. Ile lat ma kulturalny Wrocław? Osoby starsze w kulturze miejskich aktywności. dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest połączeniem ogólnych rozważań na temat obrazu starości z zebranym materiałem empirycznym, oddającym emocje i przeżycia osób, które są uczestnikami działań artystycznych (ale nie tylko) w kulturze miejskiej. W pracy zostały podjęte kwestie funkcjonowania ludzi starszych i relacji między nimi oraz identyfikacji społecznych praktyk kulturotwórczych. Autorka rozwija temat oddolnych aktywności oraz dokumentuje zmiany m.in.: spędzania wolnego czasu, sposobów wspólnego organizowania się i działania w dzisiejszym świecie. Mówienie o starości głosem poznanych osób stało się możliwością do redefiniowania jej znaczenia oraz odczytywania jej sensu nie tylko dla rozmówczyń, ale także dla innych.
94. Implementacja Euroregionów a społeczności lokalne na przykładzie Euroregionu Glacensis. dr Mirosław Marczyk
95. Inkulturacja misyjna na przykładzie Boliwii dr Janina Radziszewska
96. Inspiracje ludowe w sztuce użytkowej dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca pokazuje związki współczesnej sztuki użytkowej z polską sztuką ludową. Zostało opisane zjawisko etno designu, przyczyny jego powstania oraz etapy rozwoju. Przedstawiono też miejsca, w których można nabyć przedmioty inspirowane sztuką ludową oraz najczęściej wykorzystywane do tego celu motywy. Praca zawiera również opisy przykładowych produktów oferowanych na polskim rynku wraz ze wskazaniem ich powiązań z tradycyjnymi wyrobami. Zawarte w niej informacje oparte są na literaturze etnograficznej, jak i artykułach internetowych oraz wnioskach zdobytych podczas własnych badań terenowych.
97. Instytucja swata w Polsce z perspektywy antropologii kulturowej. prof. dr hab. Adam Paluch
98. Internetowi gracze jako społeczność. Zgromadzeni wokół gry Aion na serwerze Tiamat dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Tematyka pracy związana jest ze społecznościami internetowymi graczy MMORPG. Badania oparte zarówno na obserwacji bezpośredniej jak i uczestniczącej, przeprowadzone zostały w okresie od maja 2014 roku do grudnia 2015 roku wśród graczy skupionych wokół gry Aion, na amerykańskim serwerze Tiamat. Celem pracy jest analiza i przedstawienie sposobu, w jaki owa społeczność funkcjonuje: jak są zorganizowani, jakim posługują się językiem co ich łączy, co dzieli, co motywuje do spędzania wielu godzin dziennie online. W pracy, w części teoretycznej, poruszono również kwestie związane z definicją i cechami społeczności internetowych, etnograficznymi badaniami w Internecie oraz badaniami gier komputerowych.
99. Irlandia oczami Polek i Polaków. Analiza wybranych dyskursów dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest analizą dyskursów na temat Irlandii, jakie tworzą aktorzy społeczni w danym kontekście. W ramach badań wskazane są konteksty w których kategorie polisemiczne takie jak Irlandia, Irlandczycy czy kultura irlandzka są najczęściej przywoływane oraz jakie wyobrażenia pojawiają się na ich temat. Przedstawiane byty polisemiczne nie są zesencjalizowane, ponieważ nie jest możliwe ukazanie ich „istoty” tylko przez pryzmat wybranych dyskursów. W pracy pojawiają się dyskursy autorstwa osób, które w jakiś sposób są zafascynowane Irlandią oraz tych, którzy zetknęli się z tym krajem ze względu na doświadczenia emigracyjne. Aktorzy społeczni, którzy znaleźli się w dwóch analizowanych grupach tworzą wspólnoty efemeryczne. Podzieleni na „emigrantów” oraz „irlandiofili” konstruują wyobrażenia dotyczące Irlandii, Irlandczyków i „kultury irlandzkiej” w inny sposób. Dyskursy pierwszych są bardziej krytyczne, natomiast „irlandiofili” charakteryzuje podejście „romantyzujące” te kategorie. Jednak czasem modele te mogą się zderzać, co pokazuje niniejsza praca. Podstawową jednostką analityczną użytą w pracy jest dyskurs. Źródłem przyjętego tu rozumienia tej kategorii są prace Michela Foucault, a przede wszystkim jego pojęcie formacji dyskursywnej. W uzyskaniu danych do badań netnograficznych posłużył portal internetowy „Zielona Irlandia” zrzeszający na forum irlandzką Polonię. Przedstawiony został także obraz Irlandii i jej kultury jaki kreują stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmujące się propagowaniem „kultury irlandzkiej” w Polsce. Do badań wykorzystane zostały także strony internetowe i blogi, które tematyką związane są Irlandią. W pracy przedstawione są również wyniki analizy wywiadów uzyskanych podczas etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych wśród niewielkiej liczby osób należących do grupy „irlandiofili”.
100. Jak zostać współczesnym znachorem dr Mirosław Marczyk
W pracy na podstawie przestudiowanej literatury przedmiotu oraz badań własnych podjęta jest próba wskazania cech, jakie charakteryzują współczesnego znachora, a dzięki temu dają odpowiedź na pytanie zadane w tytule rozprawy- Jak zostać współczesnym znachorem? Omawiane są zagadnienia znachorstwa i niekonwencjonalnych metod leczenia w kontekście dawnych i współczesnych społeczeństw. Dzięki analizie tak przygotowanego materiału badawczego dokonano pewnych uogólnień i wskazano sposoby i okoliczności jakie towarzyszyły poszczególnym osobom w drodze do znachorstwa. Rozdział pierwszy i drugi zawierają teoretyczne podstawy pracy. W rozdziale drugim znajdują się rozważania dotyczące znachorstwa we współczesności. Rozdział trzeci i czwarty zawierają część badawczą. Każdy współczesny znachor posiada własną historię, która daje mu siłę, moc uzdrawiania, wyróżnia od innych ludzi i sprawia, że staje się wiarygodny w wielu oczach. Przedstawione zostały cechy i umiejętności reprezentujące badane osoby, określające się mianem uzdrowicieli. Każda ze ścieżek przybliża do informacji w jaki sposób można zostać uzdrowicielem, jakie należy posiadać predyspozycje, czy jakie kursy należy ukończyć.
101. Jedna z wielu. Peregrynacja Polki z Ukrainy poprzez Rumunię na Ziemie Zachodnie dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta jest ukazaniem losu ludzi wysiedlonych i wypędzonych np. z Kresów Wschodnich II RP, w tym wypadku z przestrzeni miasta Herca. Sytuację tych osób przedstawiłam na przykładzie jednostki – Polki urodzonej w Rumunii. Położenie mojej rozmówczyni odzwierciedla los wielu ludzi, którzy po traumatycznych przejściach wojennych znaleźli się w nowej, nieznanej rzeczywistości. Moja rozmówczyni – Antonina Kornicka urodzona 06.04.1928 r., początkowo wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkała w Hercach. Miasto to obecnie leży w granicach państwa ukraińskiego, niegdyś należało do Królestwa Rumunii. W 1940 r. na skutek wkroczenia na te ziemie Armii Radzieckiej rodzina mojej rozmówczyni ucieka do Dorohoi – miasta powiatowego, a następnie przyjeżdżają do Bukaresztu. Tam bezpiecznie spędzają wojnę i w 1946 r. przyjeżdżają na tzw. ziemie odzyskane do Bielawy, gdzie moja informatorka mieszka do dnia dzisiejszego. Praca oparta jest na czternastu rozmowach, które prowadziłam od maja do września 2014 roku. Podczas wywiadów posługiwałam się technikami metody biograficznej. Materiał empiryczny stanowił inspirację do tytułu i stał się podstawą do napisania pracy. Moim celem było ocalenie od zapomnienia pamięci lat dziecinnych Antoniny Kornickiej. Barwne opowieści pokazują specyfikę tamtych lat widzianą oczami jednej osoby. Myślę, że mój cel został osiągnięty, wspomnienia, ważne dla całej rodziny ocalały. Podczas długich rozmów nauczyłam się cierpliwie słuchać drugiego człowieka. Moja rozmówczyni również cieszyła się tym, że mogła opowiedzieć jak wyglądał jej wędrówka na Dolny Śląsk.
102. Jedzenie w kontekście pamięci. Wspomnienia codzienności dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Celem mojej pracy jest antropologiczna próba podejścia do tematu jedzenia. Poruszając się wokół zagadnień związanych z pożywieniem zwracam uwagę na to, jak często przy okazji rozmów o przeszłości moi rozmówcy wspominali smaki i potrawy dzieciństwa. Ewokowane wspomnienia są żywe, pełne sentymentu, gestykulacji a samo pożywienie posiada silną zdolność do kształtowania pamięci jednostkowej i zbiorowej. Jednocześnie podążając tropem wspomnień zauważam niezauważalność jedzenia w codzienności informatorów. Jest ono dla nich transparentne i nie przywiązują do niego dużej wagi. Dostrzegając specyfikę relacji jedzenia, pamięci i codzienności staram się pokazać, że jedzenie posiada szczególne predyspozycje do bycia nośnikiem pamięci i elementem organizującym codzienność. Pracę podzieliłem na cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiam stan badań antropologicznych nad pożywieniem. W drugim rozdziale poruszam kwestie metodologiczne etnografii i nakreślam metodę obraną prze mnie do badań. Kolejny rozdział to próba nadania ram teoretycznych analizie materiału zebranego podczas badań terenowych na Żywiecczyźnie. W ostatnim rozdziale przeprowadzam analizę rozmów odbytych z badanymi i formułuję wnioski. Podejmowane w pracy tematy wydają się na tyle złożone, że można podejść do nich z osobna. W niniejszej pracy przyświecał mi jednak cel ukazania powiązań pomiędzy nimi i zaprezentowania podejścia całościowego. Wychodząc od kwestii jedzenia, staram się zbadać jak ważne jest ono w pamięci ludzi oraz przedstawić możliwy sposób analizy tych zależności.
103. Jeść by żyć czy żyć by jeść? O współczesnych funkcjach żywienia. prof. dr hab. Adam Paluch
104. JOGA - POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM prof. dr hab. Adam Paluch
105. Kalisz. Miasto - rozczarowanie. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy licencjackiej "Kalisz. Miasto-rozczarowanie" podjęto się analizy niezadowolenia społecznego mieszkańców Kalisza. Zwrócono uwagę na najważniejsze w ostatnich dekadach wydarzenia, które mogły mieć wpływ na uformowanie się tak zwanej "depresji kaliskiej" - poczucia niezadowolenia i rozczarowania kaliszan swoim miastem. Pracę osadzono w ramach szeroko pojętych studiów miejskich, głównie etnologii, antropologii kulturowej i socjologii. Praca dzieli się na trzy rozdziały. Pierwszy z nich przybliża historię badań miejskich oraz współczesne teorie i poglądy dotyczące badań nad miejskością. W rozdziale drugim przedstawiono mit Kalisza jako najstarszego miasta w Polsce oraz historię miasta od 1975 roku, kiedy Kalisz stał się na trzynaście lat miastem wojewódzkim, do czasów współczesnych. Rozdział trzeci ma charakter badawczy. Podjęto się w nim analizy wywiadów narracyjnych przeprowadzonych z mieszkańcami Kalisza na temat ich życia w mieście. Wykorzystana w pracy literatura oraz własne badania i analizy miały na celu umożliwienie zrozumienia fenomenu Kalisza jako miasta-rozczarowania. Miasta pełnego absurdów i sprzecznych narracji, które przedostały się również do wirtualnego świata.
106. Kampania reklamowa Incredible India w kontekście teorii orientalizmu i semiologii dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca jest próbą analizy kampanii reklamowej promującej Indie – "Incredible India", która okazała się być niezwykle skutecznym narzędziem marketingowym. Zawiera ona w sobie wiele elementów, które wpisać można w dyskurs orientalistyczny poddany krytyce przez Edwarda Saida w "Orientalizmie". Główną tezą badacza było to, że obraz Wschodu kreowany jest przez zachodni, tendencyjny i krzywdzący dyskurs o Oriencie. Tymczasem kampania "Incredible India" stworzona została przez samych Hindusów, co świadczyć może o istnieniu zjawiska, które na potrzeby pracy nazwałam "samoorientalizacją". „Incredible India” jest również doskonałym przykładem współczesnego „mitu” rozumianego w sposób, w jaki definiował to pojęcie Roland Barthes. W niniejszej pracy przeprowadziłam zatem analizę semiotyczną spotów i plakatów ukazującą, w jaki sposób kampania „nagina" rzeczywistość (żeby posłużyć się tu słowami Barthes’a) poprzez odnoszenie się, między innymi, do orientalnego wizerunku Indii tworzonego przez kilkaset lat przez Europejczyków. Ostatnią część pracy stanowią wywiady z Hindusami i Polakami. Informatorzy udzielają odpowiedzi na pytania o odbiór kampanii i zawarty w niej orientalizm.
107. Karnawalizacja przestrzeni na przykładzie Festiwalu Wody w alternatywnej społeczności Wolimierz dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Karnawał to czas i miejsce, gdzie życie toczy się swoimi regułami. Udowodnione to zostało na przykładzie Festiwalu Wody 2015 w Wolimierzu.
108. Karnawał przeciwgazowych masek. Studium społeczności postapokaliptycznej na Górnym i Dolnym Śląsku dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
109. Kaszubi i Ślązacy - nowe narody? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
110. Katolicy w oczach ewangelikalnych protestantów wrocławskich zborów. dr Mirosław Marczyk
111. Kobieta w podróży, podróż w kobiecie - cele, przyczyny, założenia dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Temat mojej pracy licencjackiej to: Kobieta w podróży, podróż w kobiecie, cele, przyczyny, założenia. Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie przyczyn, celów ,założeń kobiecych podróży, oraz dowiedzenie się czy i w jaki sposób podróże oddziałują na ich życie. Pierwszy rozdział przedstawia zjawisko jakim są podróże, ich historię, definicję, oraz główne założenia. Opisane zostają typologię podróży jak i kwestię tożsamości podróżnika. Podejmuję się również przedstawienia przyczyn podróżowania. Drugi rozdział pracy, przeznaczyłam, na opisanie wad oraz zalet kobiecych podróży. W tym rozdziale przedstawiam cztery, postaci polskich podróżniczek, które reprezentują odmienne podejścia do podróżowania. Trzeci, ostatni rozdział pracy dotyczy analizy wyników badań z zebranego materiału badawczego. Zadaniem badawczym materiału jakościowego, było dowiedzenie się jakie są cele oraz założenia kobiecych podróży. Jak i dotarcie do przyczyn podróżowania moich respondentek, oraz zmian jakie obserwują u siebie/w swoim otoczeniu za sprawą podróżowania. Z analizy badań wykazała iż dla wszystkich respondentek podróżowanie odgrywa kluczową rolę w poznaniu samej siebie. Z zebranych danych dotyczących rozwoju podróży, wynika, że wszystkie respondentki znajdują się w drugiej lub trzeciej fazie rozwoju podróży, sklasyfikowanej przez Hansa Joahima Knebela. Odnosząc się do literatury przedstawiającej typologię podróżników, respondentki wykazały, że wpisują się we wszystkie zaproponowane rodzaje scharakteryzowania podróżników, przez: Z. Baumana, J. Cohena oraz T. Todorova. Analiza badań ukazała,że dzięki podróżą, kobiety mogą walczyć ze stereotypami, udowadniać swoją niezależność oraz samodzielność.
112. Koła Gospodyń Wiejskich a tradycje Dolnego Śląska dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
"Koła Gospodyń Wiejskich a tradycje Dolnego Śląska" to praca poświęcona działalności KGW na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie kultywowania tradycji. Inspiracją do napisania pracy na ten temat były m.in. obchody 150-lecia istnienia oraz historia tej organizacji. W założeniu praca miała odpowiedzieć na pytania: Jaki wpływ i wkład w krzewienie kultury i tradycji mają KGW?, W jaki sposób DODR wspiera działalność tych kół?, Jaki jest zasięg oddziaływania KGW na odbiorców?, Czy tradycje kultywowane obecnie uległy zmianom?, Czy dzięki działalności KGW tradycje przetrwają?, Czy działalność KGW w zakresie kultywowania tradycji to sposób na dodatkowe źródło dochodu czy na rozwijanie aktywności społecznej? W pracy posłużono się definicjami kultury, tradycji,folkloru etc. wg klasyków.. Przedstawiono bogatą historię i kulturę Dolnego Śląska oraz KGW. Szeroko opisano współczesne działania KGW i udowodniono ich znaczenie dla kultywowania tradycji i nie tylko.
113. Komercjalizacja śmierci - studium na podstawie antropologicznej analizy biznesu pogrzebowego i jego reklamy dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Śmierć jest paradoksem, sposoby myślenia o niej różnią się. Praca analizuje dyskursy o śmierci oraz rytuały pogrzebowe w różnych religiach i społecznościach. Współcześnie śmierć jest inna, m.in media, internet zmieniają jej postrzeganie. Występuje komercjalizacja śmierci, podlega ona prawom gospodarki rynkowej. Biznes pogrzebowy posługuje się reklamą by przyciągnąć klientów, świetle tego zmarły staje się przedmiotem handlu.
114. Komunikacja międzykulturowa - doświadczenia obcokrajowców we Wrocławiu dr Janina Radziszewska
115. Komunikacja w reklamie na podstawie wybranych technik marketingowych dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
116. Koncert rockowy- analiza antropologiczna dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
117. Konflikt na Ukrainie jako dramat społeczny. Antropologiczna interpretacja dyskursu medialnego dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest interpretacją dyskursu medialnego dotyczącego wydarzeń na Ukrainie – tzw. kryzysu ukraińskiego - za pomocą kategorii dramatu społecznego, stworzonej przez Victora Turnera. Interpretacja opiera się na materiałach prasowych zamieszczanych w serwisach internetowych: „tvn24.pl”, „polskieradio.pl” oraz na stronach internetowych „Polityki” i „Nowej Europy Wschodniej”. Dotyczą one okresu od listopada 2013 roku, kiedy to rozpoczęły się proeuropejskie protesty na Majdanie do października 2014 roku, zatem do wyborów parlamentarnych w kraju. Daty te wyznaczają okres trwania communitas, szczególnej więzi braterstwa, stanu równości społecznej, pozbawionego hierarchii, jaki towarzyszy dramatowi społecznemu. Interpretacja podzielona została na trzy części, które dotyczą kolejno: wydarzeń w Kijowie, w Donbasie oraz na Krymie. Praca opiera się na pojęciach stworzonych przez Victora Turnera, takich jak dramat społeczny, communitas, liminalność, struktura i antystruktura. Istotną kategorią są również mity funkcjonujące w poszczególnych grupach społecznych i związane z nimi symbole. W interpretacji medialnego przekazu, dotyczącego Ukrainy, wykazane zostały opozycje, jakimi dyskurs ten się posługuje oraz przypisywane im wartości.
118. Konstruowanie obrazu Nowego Jorku w serialu "Plotkara" - wybrane aspekty analizy semiotycznej dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z wykreowaną rzeczywistością Nowego Jorku w serialu Plotkara. Wizerunek tego miasta był wykorzystywany w niezliczonej ilości piosenek, filmów oraz dzieł literackich. Serial jest kolejnym sposobem zademonstrowania jednego z oblicz Nowego Jorku. Część pierwsza pracy prezentuje kwestie teoretyczno – metodologiczne związane z semiotyką kultury oraz semiotyką miasta, podejmowane przez przedstawicieli tartusko – moskiewskiej szkoły semiotycznej. W ujęciu semiotycznym miasto charakteryzuje się tym, że posiada swój własny niepowtarzalny język, przy pomocy którego porozumiewa się ze swoimi mieszkańcami. Ponadto zyskuje ono miano tekstu kultury, czyli jest gotowe do interpretacji. Część druga pracy poświęcona jest analizie obrazu Nowego Jorku w serialu Plotkara w oparciu o narzędzia semiotyczne. W tej części pracy zostaną ukazane wybrane elementy, które konstruują obraz serialowego Nowego Jorku: opozycja Manhattan – Brooklyn, mieszkańcy miasta i ich podział klasowy, jego najważniejsze symbole, serialowe wnętrza. Ponadto zamierzam ukazać relację, jaka wytwarza się pomiędzy miastem a jego mieszkańcami. Praca ma na celu pokazanie, że miasto kształtuje bohaterów serialu, ich tożsamość. Bez takiego miasta jak Nowy Jork nie byliby tym kim są teraz. Jednakże następuje tutaj sprzężenie zwrotne, gdyż bez mieszkańców miasto straciłoby swój wyjątkowy charakter. Postaram się także zobrazować Nowy Jork jako miasto, którego podstawę tworzą ludzie bogaci i uprzywilejowani. W tej części pracy zaprezentuję również Nowy Jork jako światowy wybieg i trendsettera mody.
119. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na przykładzie Gminy Wrocławskiej Kościoła mormonów dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
120. KREMACJA JAKO ALTERNATYWNA FORMA POCHÓWKU W POLSCE dr Mirosław Marczyk