wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Toltekowie. Kultura pierwotna i reminiscencje współczesne dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat reminiscencji kultury prekolumbijskich Tolteków we współczesności. Pod terminem reminiscencji autorka rozumie elementy kultury dawnych Tolteków, które pomimo upadku Imperium Tolteckiego przetrwały do dziś. W pierwszym rozdziale zamieszczone są informacje dotyczące Tolteków historycznych. Są to: informacje ogólne, dane na temat powstanie miasta Tuli, charakterystyka boga Pierzastego Węża oraz kapłana Topilzina, który przyjął imię Quetzalcoatla oraz opis posągów Atlantów będących częścią piramidy Quetzalcoatla w Tuli. Drugi rozdział zawiera analizę fragmentów książek Carlosa Castanedy, którego seria książek na temat badań terenowych wśród grupy Indian jest bogatym źródłem informacji na temat współczesnych Tolteków. Członkowie grupy, w której antropolog przeprowadzał badania utożsamiają się i nazywają siebie Toltekami. Badani mówią o pochodzeniu przyswajanej przez nich wiedzy od starożytnych czarowników oraz przekazywaniu jej przez kolejne grupy. W podpunktach tego rozdziału znajdują się próby odpowiedzi na pytania o to, dlaczego niektórzy żyjący współcześnie ludzie nazywają siebie Toltekami, jaki jest etos Tolteka, co oznacza podział na dawnych i nowych widzących, jak współcześni Toltekowie rozumieją symbolikę postaci Atlantów znajdujących się na szczycie piramidy w Tuli. Ostatnim podpunktem jest przedstawienie fragmentu wiedzy Tolteckiej oraz podanie przykładu jej zastosowania w praktyce przez jedną z członkiń grupy. W trzecim rozdziale opisano dalsze reminiscencje. Przedstawiono zjawisko powstania i praktykowania tensegrity. Tensegrity to kroki wykonywane przez członków grupy czarowników, które zostały przystosowane do stosowania przez współczesnego człowieka. Opisana została też jedna z książek znanego autora tolteckiego don Miguela Ruiza. Jest to książka „Cztery umowy”, pierwsza z wydanych przez tego twórcę książek, która zdobyła dużą popularność. W książce można odnaleźć fragmenty mówiące bezpośrednio o Toltekach. Przytoczone też zostały inne elementy nauk zawarte w książce. Ostatni podrozdział rozdziału trzeciego zawiera pozostałe zjawiska związane z Toltekami we współczesnej kulturze. Zakończenie zawiera w sobie krótkie omówienie niektórych terminów specyficznych dla nauk Tolteckich.
92. Toksyczne rozgrywki: agresja werbalna i niewerbalna w grach MMORPG dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
93. Terapeutyczny wymiar naturalnych substancji psychodelicznych w kontekście szamanizmu i neoszamanizmu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma celu przedstawienie praktyk szamańskich z użyciem substancji psychoaktywnych, które ewoluowały na przestrzeni czasu i w dzisiejszych czasach nazywane są z kolei neoszamnizmem. Jej celem jest także ukazanie tego, że substancje te mogą być wykorzystywane w kontekście terapeutycznym. Praca składa się z trzech rozdziałów. Każdy z nich przedstawia przykłady stosowania tego typu substancji, zwłaszcza tych o działaniu halucynogennym, zaczynając od tradycyjnego szamanizmu, a kończąc na współczesności i przedstawieniu punktu widzenia osób, które miały bliską styczność z tymi substancjami. Pierwszy rozdział zatem jest poświęcony całkowicie szamanizmowi, jego rozwojowi, praktykom, rytuałom w różnych zakątkach świata. W drugim rozdziale zawarte są informacje na temat neoszamanizmu i jego terapeutycznej roli w dzisiejszym świecie. Natomiast rozdział trzeci jest prezentacją badań empirycznych przeprowadzonych w ramach tej pracy. Zostały w nim zawarte wypowiedzi i spostrzeżenia osób, które zgodziły się opowiedzieć o swoich doświadczeniach z tego typu substancjami.
94. TEORIE SPISKOWE JAKO PRZEJAW WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW MITYZACJI.NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW. dr Konrad Górny
95. Telefon komórkowy we współczesnej kulturze polskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
96. Tatuaż i jego znaczenie w społeczności artystów wrocławskich w XXI wieku. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy znajdują się informacje na temat historii tatuażu, jego rozpowszechniania się na przestrzeni lat, tego, kiedy dotarł do Europy oraz w jakiej formie występował na różnych obszarach świata. W nawiązaniu do zjawiska tatuażu został również poruszony wątek antropologii ciała, a mianowicie tego jak było one postrzegane w różnych epokach, jakie zabiegi wykonywano, aby je upiększyć oraz jakie kanony piękna można było zauważyć w różnych latach. Praca zawiera też analizę materiału, zebranego podczas badań terenowych. Znajdują się tam między innymi informacje na temat tego jak artyści postrzegają zjawisko tatuażu, dlaczego decydują się na wykonanie tatuażu oraz jakie ma od dla nich znaczenie. Do pracy został również załączony aneks ze zdjęciami niektórych tatuaży, które posiadali artyści.
97. Tanie latanie jako ponowoczesna kreacja kulturowa, a motywacje podróżnicze wrocławskich studentów dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
98. TANATOTURYSTYKA W PERSPEKTYWIE ANTROPOLOGICZNEJ dr Janina Radziszewska
99. Tabloid-symbol upadku kultury ? dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
100. Świętowanie Romów przy grobachswoich bliskich dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest biesiadowanie Romów przy grobach swoich bliskich oraz świętowanie pamięci o zmarłych, szczególnie w pierwszych dniach listopada. Podejmowane są w niej również wątki dwóch światów, jakie funkcjonują w umysłach społeczności romskiej. Mianowicie przedstawienie wizji „tego” doczesnego, w którym żyją i „tamtego” świata, czyli krainy umarłych. Omówiona została także semantyka monumentalnych grobowców i pomników romskich, znajdujących się na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu i cmentarzu komunalnym w Świebodzicach. Praca powstała w oparciu o badania własne i literaturę przedmiotu.
101. Świat pomiędzy. O doświadczaniu niepłodności w Polsce dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka „Pomiędzy światami. O doświadczaniu niepłodności w Polsce” ma na celu zgłębienie i zobrazowanie jak różnorodnym oraz wielokontekstowym zjawiskiem jest doświadczanie niepłodności i problemów hormonalnych. Moja praca ukazuje sieć wzajemnych znaczeń, kulturowych i społecznych problemów oraz uwarunkowań, które determinują myślenie o niepłodności oraz kobietach zmagających się z nią. W zależności od wieku, wychowania, domu rodzinnego, wiary, sytuacji życiowych, doznanych krzywd, uwarunkowań społeczno-kulturowych oraz fluktuacji politycznych ich problemy przyjmują zgoła odmienny charakter i kształt. W pracy tej zostały scharakteryzowane czynniki, które przyczyniają się do tego, że osoby doświadczające problemów reprodukcyjnych znajdują się pomiędzy światami – między dyskursami, modelami, wzorami, stereotypami i oczekiwaniami, które oddziałują na ich życie, pojmowanie otaczającej rzeczywistości oraz własnej cielesności. Niepłodność jest zjawiskiem wieloaspektowym, osoby zmagające się z nią znajdują się w pewnym zawieszeniu – poprzez ich stan „pomiędzy” wymykają się społecznym dyskursom definiującym role przypisywane płciom oraz społeczno-kulturowym normom. Przyglądam się również dwóm opozycyjnym wobec siebie modelom – Matce Polce oraz „matce nowoczesnej”, które stanowią źródło opresji wobec nie-matek. Moja praca składa się z analizy teoretycznej, którą poszerzam o badania własne. Ze względu na intymny charakter tematu pracy licencjackiej postanowiłam w głównej mierze oddać głos moim respondentom. Poprzez zróżnicowaną grupę badawczą starałam się ukazać różnorodność perspektyw i wielowymiarowość doświadczania niepłodności oraz zaburzeń hormonalnych.
102. ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY HIP-HOP. WPŁYW TAŃCA NA ŻYCIE TANCERZY STREET DANCE dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
103. Świadomie poza świadomością, czyli rzecz o świadomym śnieniu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy tematu świadomego śnienia. W pierwszym rozdziale pracy przytoczone zostały różne teorie na temat snów. Mowa jest w nim również o Czasie Snu u Aborygenów, a także Polskich wierzeniach ludowych. Drugi rozdział jest przedstawieniem różnych sposobów uzyskiwania sennej świadomości. Natomiast w rozdziale trzecim opisane są wyniki badań własnych, na temat snów świadomych.
104. Środowisko Internetu a społeczność wirtualna prof. dr hab. Adam Paluch
105. Szanty po szantach . Kultura pieśni marynarskiej w Polsce dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca zestawia ze sobą pierwotne pojęcie i zastosowanie marynarskiej pieśni pracy - szanty, ze współczesnym spojrzeniem na dziedzinę oczami jej twórców. W temacie przedstawione zostały początki twórczości poszczególnych artystów, a także ich spostrzeżenia odnośnie przemiany szanty i obecnej sytuacji środowiska współtworzącego kulturę pieśni marynarskiej w Polsce.
106. Szafiarki - nowa społecznośc internetowa w Polsce dr Małgorzata Michalska
107. Subkultura hipsterów - analiza zjawiska kulturowego w Polsce dr Janina Radziszewska
108. Styl życia Świadków Jehowy. Badania antropologiczne na podstawie analizy publikacji Towarzystwa Strażnica i rozmów z przedstawicielami zborów strzelinskich. dr Konrad Górny
109. Strategie oporu wobec zmieniającej się koncepcji społeczeństwa we współczesnej Turcji. Studium przypadku dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy przedstawione zostały reakcje wobec zmieniającej się we współczesnej Turcji koncepcji społeczeństwa, przede wszystkim na przykładzie mieszkańców Stambułu, ale też w szerszych lokacjach geograficznych, które potwierdzają wagę oporu mieszkańców kraju wobec zaistniałych przemian politycznych. Przedstawione zostały również okoliczności historyczne, których zrozumienie jest warunkiem uchwycenia sytuacji, w jakiej znalazła się współcześnie Turcja. Sytuując analizę w kontekście XX-wiecznej historii Turcji, pokazano podobieństwa i różnice pomiędzy opresyjnymi sposobami wprowadzania reform zarówno przez pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej – Mustafę Kemala Atatürka, jak i przez obecnie rządzącego – Recepa Tayyipa Erdoğana. Autorka skupiła się głównie na przedstawieniu wydarzeń, które towarzyszyły i zostały sprowokowane planem restrukturyzacji parku Gezi w Stambule oraz tym, w jaki sposób wpłynęły one na pojawienie się społecznego ruchu oporu przybierającego formę „spontanicznego communitas”. W oparciu o materiał empiryczny zgromadzony w trakcie badań terenowych prowadzonych w Stambule oraz analizę literatury przedmiotu, przedstawiono wybrane dyskursywne i niedyskursywne, jawne i niejawne, a także nieprzemocowe i przemocowe strategie oporu stosowane przez grupy społeczne kontestujące wobec zmian polityki rządzącej współcześnie partii AKP i prezydenta Erdoğana.
110. Strategie mieszkańców po powstaniu wielkiej inwestycji dr Mirosław Marczyk
111. Strategie , wybory. Ludnośc pogranicza wobec przemian ekonomicznych i społecznych. Przykład wsi Boboszów. dr Mirosław Marczyk
112. Stosunek studentów Politechniki Wrocławskiej do muzułmanów. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest pokazanie stosunku studentów Politechniki Wrocławskiej do muzułmanów. Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono migracje muzułmanów do Europy Zachodniej, Polski i do Wrocławia. Scharakteryzowano różne grupy wyznające islam, zamieszkujące w naszym kraju. Opisano miejsca spotkań muzułmanów we Wrocławiu. Przedstawiono podstawowe zasady islamu oraz możliwości ich realizacji w nowym miejscu zamieszkania. Drugi rozdział poświęcony jest kształtowaniu się stereotypów, wpływu na ich powstawanie mass mediów, środowiska oraz wyznawanej przez badanych religii. Przedstawiono w nim również, z jakimi stereotypami na temat muzułmanów można spotkać się wśród studentów Politechniki Wrocławskiej. W ostatnim rozdziale została poddana analizie wiedza respondentów o muzułmanach oraz różne rodzaje relacji (rodzinne, sąsiedzkie, koleżeńskie, zawodowe), w które wchodzili z nimi badani. Praca powstała w oparciu o 25 pogłębionych wywiadów, przeprowadzonych w latach 2017–2018 oraz literaturę naukową i strony internetowe.
113. Stereotypizacja Półwyspu Bałkańskiego jako przestrzeni konfliktu. dr Mirosław Marczyk
114. Stereotypizacja płci a edukacja szkolna dr Janina Radziszewska
115. Stereotyp feministki w tygodnikach społeczno-politycznych z lat 2000-2005 na przykładzie „Wprost”, „Newsweek Polska” i „Polityki” dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
116. Spożywanie koktajli alkoholowych jako akt smakoszostwa. dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest ukazanie różnic między koktajlami alkoholowymi i ich spożywaniem a innymi trunkami. Temat ten został wybrany z racji tego, że kultura picia koktajli jest mało popularna w Polsce. Posługiwanie się określeniem „akt smakoszostwa” w kontekście degustowania tego typu napojów podparte jest wypowiedziami osób związanych zawodowo z tą branżą: miksologów, barmanów oraz kelnerów; stałych bywalców koktajlbarów oraz obserwacją niejawną przeprowadzoną przez autorkę pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów zatytułowanych: Koktajle, Osoby związane z koktajlbarami oraz Koktajlbary. W pierwszym została przedstawiona definicja oraz etymologia słowa koktajl, historia miksologii, a także rodzaje koktajli. W drugim scharakteryzowano różne kategorie osób związanych z tym zjawiskiem, czyli: miksologów, barmanów oraz kelnerów koktajlowych. Na osobny podrozdział zasłużyli również stali goście tego typu lokali. W ostatnim rozdziale opisana została typologia oraz topografia koktajlbarów. Istotną kwestią są również subiektywne odczucia pracowników oraz gości związane z przebywaniem w tej przestrzeni.
117. Sposoby spędzania czasu wolnego w PRL-u jako przestrzeń kreowania i doświadczania wolności dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Moja praca licencjacka o tytule "Sposoby spędzania czasu wolnego w PRL-u jako przestrzeń kreowania i odczuwania wolności" traktuje o podejściu ludzi żyjących w okresie Polski Rzeczypospolitej Ludowej do kategorii wolności, a zarazem o tym jak tą wolność odnajdywali w komunistycznej rzeczywistości. Moim głównym zainteresowaniem jest to jak społeczeństwo poradziło sobie z narzuceniem nowego systemu przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). W pracy udowadniam, że wolność należy się każdemu człowiekowi, a ZSRR, wkraczając na polskie ziemie, tą wolność ludziom odebrało. Pokazuję, że czas wolny w PRL-u dawał namiastkę swobody obywatelom. W związku z tym przedstawiam różne formy relaksu i odpoczynku, z których korzystało społeczeństwo. Wybrałam ten temat z subiektywnego odczucia braku literatury antropologicznej o takiej treści. Pierwszy rozdział traktuje o samej kategorii wolności z różnych perspektyw takich jak: antropologiczna, polityczna, filozoficzna, aksjologiczna i psychologiczna. Dzięki temu pokazuje wielowymiarowość wolności, różne założenia i koncepcje. Prezentuje w nim również definicje wolności moich rozmówców. Drugi rozdział jest streszczeniem dziejów PRL-u z perspektywy historycznej. W nim zamieszczam najważniejsze wydarzenia dla naszego kraju, które są dowodem na odebranie wolności obywatelom. Charakteryzuje również system komunistyczny, przez co dowodzę, że swoboda w PRL została stłamszona i znacznie ograniczona przez władze. Trzeci rozdział, natomiast jest efektem rozmów z moimi respondentami. Przedstawiam w nim formy odpoczynku i relaksu, które były popularne w czasach peerelowskiej rzeczywistości. Cały rozdział opatrzony jest licznymi fotografiami z PRL-u. W niniejszej części pracy pokazuje, że panujący wówczas rząd proponował obywatelom różne sposoby spędzania wolnego czasu, aczkolwiek nie zawsze społeczeństwo wybierało opcje rządowe. Przedstawiam na jaki odpoczynek ludzie stawiali prywatnie i dlaczego odnajdywali w tych sposobach wolność. Do napisania niniejszej pracy licencjackiej korzystałam z literatury, różnych artykułów i publikacji. Przeprowadziłam rozmowy z ludźmi żyjącymi w PRL-u oraz wykonałam dwie ankiety internetowe ukazujące skojarzenia z tym właśnie okresem oraz z samą wolnością. Pomogło mi to uzyskać szerszy obraz na interesujący mnie problem.
118. Sposoby kreowania tożsamości harcerskiej na przykładzie 44 Wrocławskiej Drużyny Harcerzy "Grom" dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
119. Sport jako fenomen kulturowy-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Sport w różnych ujęciach w perspektywie antropologii kulturowej. Społeczno-medialny wymiar sportowego stylu życia. Sportowiec ukazany jako bohater popkultury. Sport w życiu sportowców amatorów oraz ludzi uprawiających go rekreacyjnie na podstawie własnych badań empirycznych.
120. Społeczność OldTown jako przykład wspólnoty communitas dr Konrad Górny