wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Szanty po szantach . Kultura pieśni marynarskiej w Polsce dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca zestawia ze sobą pierwotne pojęcie i zastosowanie marynarskiej pieśni pracy - szanty, ze współczesnym spojrzeniem na dziedzinę oczami jej twórców. W temacie przedstawione zostały początki twórczości poszczególnych artystów, a także ich spostrzeżenia odnośnie przemiany szanty i obecnej sytuacji środowiska współtworzącego kulturę pieśni marynarskiej w Polsce.
2. Pies jako tabu pokarmowe we współczesnej kulturze dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy skupiam się na antropomorfizacji psa we współczesnej kulturze europejskiej. Na podstawie literatury analizuję relację człowieka z tym zwierzęciem, poszukując przy tym motywów powstania owej więzi.Poruszam wątki wykorzystania ich naturalnych instynktów w pracy dla człowieka i odnoszę je do ogółu sytuacji. Kluczowym pytaniem dla mojej pracy jest: co chroni psa przed zjedzeniem?
3. Aktywność starszych pań w środowisku wiejskim dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca traktuje o kobietach starszych jako uczestniczkach życia publicznego w Polsce w środowisku wiejskim. Jest w niej mowa o współczesnej sytuacji seniorów w społeczeństwie i ich aktywności w środowisku lokalnym. Bazując na wywiadach przedstawiłam sylwetki kilku kobiet. Ich biografie są przykładem na aktywne działanie i angażowanie się w różne inicjatywy oraz radzenie sobie z doświadczeniem starości.
4. Sport jako fenomen kulturowy-studium antropologiczne dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Sport w różnych ujęciach w perspektywie antropologii kulturowej. Społeczno-medialny wymiar sportowego stylu życia. Sportowiec ukazany jako bohater popkultury. Sport w życiu sportowców amatorów oraz ludzi uprawiających go rekreacyjnie na podstawie własnych badań empirycznych.
5. Fenomen Harrego Pottera dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Fenomen Harry'ego Pottera jest próbą usytuowania fikcyjnej postaci stworzonej przez Joanne K. Rowling we współczesnym świecie. Na podstawie poszczególnych pojęć natury antropologicznej chcę ustalić, gdzie jest miejsce Pottera – czy jest on rzeczywiście czymś fenomenalnym, zjawiskowym i wartym uwagi, czy też jest może jedynie sprytnym narzędziem do zarabiania pieniędzy, a jego fani są wykorzystywani? W początkowym rozdziale przybliżam pojęcia związane z antropologią kulturową, które mają pomóc w zrozumieniu zachodzących zjawisk wokół postaci Pottera. Skupiłam się na: konsumpcjonizmie, makdonaldyzacji oraz popkulturze. Wyznaczam również część poświęconą marketingowi. Dalej zajmuję się samym bohaterem septologii i jego magicznym światem – tłumaczę kim jest, jak toczą się jego losy, jak wygląda jego szkolne życie czy też walka ze złem. W ostatniej części pracy chcę pokazać jak bardzo postać fikcyjna osadziła się w realiach i jak bardzo „jest żywa” dla społeczeństwa. Studiuję nurt „Potteromanii”, analizuję dostępne gadżety, sprawnie działające witryny internetowe, gry, konwenty oraz fan fiction.
6. Etnografia wizualna w "Zapisie socjologicznym" Zofii Rydet dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca skupiona na specyficznym sposobie badań, jakim jest etnografia wizualna, badająca jej przejawy w cyklu fotograficznym – "Zapis socjologiczny" Zofii Rydet. Głównym narzędziem badawczym jest analiza tekstów zastanych, poświęconych etnografii wizualnej w fotografii, a także źródeł traktujących fotografię jako przejaw wyrazu społeczeństwa. Opisane zostały rodzaje fotografii reportażowej oraz socjologicznej, stanowiące najbardziej widoczne nurty w twórczości Zofii Rydet oraz wpływ fotografii w etnografii wizualnej. Życiorys oraz twórczość autorki zostały przybliżone wraz z historią i istotą samego "Zapisu socjologicznego". Natomiast analiza składowych elementów cyklu, została ujęta w kontekście etnografii wizualnej oraz interpretacji antropologicznej, ukazująca wiele motywów i wątków, które przełożyły się na mnogość możliwych interpretacji.
7. Wypisywanie życia. Etnograficzne spotkanie z Walerią Prochownik - pisarką z żywieckiego Sporysza dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Czym jest pisarstwo dla Walerii Prochownik? To przewodnie pytanie moich wielogodzinnych rozmów z żywiecką pisarką, na które starałyśmy się odpowiedzieć, stopniowo realizując założenia etnografii opartej na współpracy. Tekst przybliża owoc naszych wspólnych zmagań z tym zagadnieniem; konfrontowanie poglądów i odczuć pisarki z wybranymi przeze mnie myślami naukowymi oraz namysł nad obustronnym poznaniem.
8. Wybrane aspekty analizy semiotycznej filmów promujących Wrocław dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest ukazanie, w jaki sposób tworzony jest obraz Wrocławia w filmach promocyjnych, które są dostępne w Internecie. Filmy promujące Wrocław powstały m.in. z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 oraz Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Filmy te zostały wyprodukowane głównie z inicjatywy Urzędu Miasta Wrocławia, ale też przez osoby prywatne lub instytucje odpowiedzialne za wcześniej wymienione wydarzenia. Analizowane materiały powstały w latach 2007-2014. Cała praca wpisuje się w kilka obszarów badawczych, takich jak: antropologia filmu, antropologia miasta oraz semiotyka filmu. Wykorzystaną metodą badawczą była analiza semiotyczna materiałów wizualnych. Dla semiotyki najważniejsze są znaki, które można dostrzec wszędzie wokół nas. Również filmy promujące Wrocław składając się ze znaków, niosą ze sobą znaczenia. To, w jaki sposób powstają owe sensy, pomogła zbadać analiza semiotyczna. Rozprawa dzieli się na trzy części. Podstawą pierwszej z nich, była teoria mitu Rolanda Barthesa. Analiza wykazała, że autorzy filmów o Wrocławiu stworzyli kilka mitów dotyczących miasta. Przekazy medialne zostały w poniższej pracy porównane do reklam, a sam Wrocław do produktu na sprzedaż. Twórcy filmów, poprzez wybranie niektórych elementów Wrocławia, chcą wywołać u odbiorców konkretne skojarzenia i emocje. W kolejnej części pracy dokonano trójaspektowej analizy semiotycznej: rozpatrzono aspekt semantyczny, syntaktyczny i pragmatyczny materiałów wizualnych. Wszystko to, co pojawia się w poszczególnych kadrach filmów należy traktować jako potencjalny znak. Należy zbadać to, co on oznacza oraz jaki stosunek może mieć do niego modelowy odbiorca filmu. Ważne jest, aby tych trzech aspektów nie oddzielać od siebie. Dzięki takiemu działaniu otrzymano pełną wizję kreowanego obrazu Wrocławia. Ostatnia część pracy pokazuje, że potoczne rozumienie słowa „symbol” nie jest równoznaczne z pojęciem symbolu używanym przez semiotyków kultury. W trzecim rozdziale zaprezentowano „symbole” Wrocławia, które zostały zanalizowane i wyrażone jako metafory i metonimie stolicy Dolnego Śląska.
9. Sposoby kreowania tożsamości harcerskiej na przykładzie 44 Wrocławskiej Drużyny Harcerzy "Grom" dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
10. Wizerunek pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Przedmiotem pracy licencjackiej jest przedstawienie wizerunku pielgrzyma na przykładzie uczestników pielgrzymek na Jasną Górę. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to relacje wędrowców i ich przeżycia na drodze do świętego miasta, w drugiej natomiast, skupiono się na ukazaniu opinii mieszkańców Częstochowy i okolicznych miejscowości na temat licznych pielgrzymek w okresie wakacyjnym.
11. Świadomie poza świadomością, czyli rzecz o świadomym śnieniu dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy tematu świadomego śnienia. W pierwszym rozdziale pracy przytoczone zostały różne teorie na temat snów. Mowa jest w nim również o Czasie Snu u Aborygenów, a także Polskich wierzeniach ludowych. Drugi rozdział jest przedstawieniem różnych sposobów uzyskiwania sennej świadomości. Natomiast w rozdziale trzecim opisane są wyniki badań własnych, na temat snów świadomych.
12. Autostop jako forma podróżowania dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest próbą ukazania przemian jakie nastąpiły w zjawisku podróżowania oraz przybliżenia, scharakteryzowania, a także wychwycenia specyfiki jednej z jego form - autostopu. Pierwszy rozdział ma na celu przybliżenie zjawiska podróży i stanowi krótki zarys jego historii, od czasów starożytnych do nowoczesności. Kluczową kwestią jest tutaj zobrazowanie zmiany w podejściu społeczeństwa do kwestii wojaży oraz ukazanie jakie czynniki miały na to wpływ, a także zaprezentowanie w jaki sposób te wszystkie przemiany oddziałują na jakość współczesnych podróży i autentyczność doświadczeń. Kolejny rozdział pracy w całości został poświęcony autostopowi. Opisana została tu jego geneza oraz historia narodzin i funkcjonowania zjawiska w Polsce. W niniejszym rozdziale zostały również przedstawione współczesne formy autostopu oraz wiele istotnych kwestii związanych z tego typu podróżami, jak relacje międzyludzkie, bezpieczeństwo itd. Rozdział trzeci, w przeciwieństwie do poprzednich, nie odnosi się do literatury lecz do badań własnych przeprowadzonych wśród autostopowiczów. Przybliżona zostaje tu metodologia, a w dalszej części analiza zgromadzonego materiału, mająca na celu wychwycenie istotnych dla autostopowiczów kwestii, które wpływają na jakość ich wojaży oraz decyzje o wyborze takiej formy podróżowania. Zakończenie zostało poświęcone na podsumowanie i zaprezentowanie wyników pracy poprzez odniesienie literatury do badań własnych.
13. Rodzina z energią. Portret grupy pracowników Elektrowni Turów w Bogatyni dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca wpisuje się w ramy paradygmatu kulturalistycznego antropologii ekonomicznej. Interesują mnie bowiem relacje między ekonomią, kulturą i stosunkami międzyludzkimi, jakie przez lata wytworzyły się wśród pracowników Elektrowni Turów w Bogatyni. Głównym celem pracy jest ukazanie relacji familiarnych łączących pracowników nieistniejącego już bloku dziesiątego elektrowni. W niniejszej pracy staram się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego niespokrewnieni ze sobą ludzie myślą o sobie jak o rodzinie? W pracy przedstawiam, jak przejawiała się na przestrzeni lat tzw. rodzinność grupy pracowników. Analizie poddaję również sposób, w jaki pracownicy radzą sobie z postępującą indywidualizacją społeczeństwa. Praca została uzupełniona o analizę narracji dwóch pozycji, stworzonych dla upamiętnienia przeszłości elektrowni.
14. Gry multiplayer i ich społeczności jako miejsca konstruowania relacji społecznych, na przykładzie forum.toribash.com dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy problematyki gier dla wielu graczy i społeczności, jakie wokół owych gier się wytwarzają. Autor opiera się literaturze przedmiotu oraz obserwacjach i badaniach przeprowadzonych na forum.toribash.com. Całość pracy opiera się na trzech tezach - gry multiplayer i ich społeczności wytwarzają relacje społeczne w swoich aspektach nierozróżnialne i nie mniej trwałe od relacji nawiązywanych twarzą w twarz; jednostki dążą do dewirtualizacji tych relacji; przedstawiana społeczność to społeczność budowniczych w rozumienia Roberta Kozinetsa. Pierwszy rozdział zawiera wprowadzenie do tematyki ludologicznych badań gier, netnograficznych analiz społeczności internetowych, nowych mediów i Web 2.0. Autor opiera się na pracach takich badaczy jak Manuel Castells, Robert Kozinets, Jasper Juul, Tim O'Reilly, Roger Callois czy Johan Huizinga. Drugi rozdział przedstawia podstawowe informacje na temat analizowanej gry oraz forum, a także przykłady opisów różnych społeczności z literatury przedmiotu (Dominika Urbańska-Galanciak ,,Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych”, Jane McGonigal ,,To nie jest gra – estetyka immersyjna i kolektywne granie” T. Wright, E. Boria i P. Breidenbach ,,Grając w Counter-Strike'a. Twórcze działania graczy w sieciowych grach FPS”) Trzeci rozdział składa się z opisu przedstawianej społeczności z perspektywy obserwacji, metodologii przeprowadzonych badań i sposobu doboru respondentów, oraz przedstawienia danych uzyskanych dzięki tym badaniom. Dane te dotyczą opinii graczy na temat społeczności której są częścią, ich osobistych historii z nią związanych,odczuć temu towarzyszącym, relacji w jakie wchodzili z innym jej członkami czy roli jaką pełni ona w ich życiu. Prace kończy podsumowanie, gdzie autor ocenia, czy zakładane początkowo tezy udało się pozytywnie zweryfikować i dokonuje refleksji nad przeprowadzonymi badaniami i możliwością ich kontynuacji.
15. Beatlemania pół wieku później dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca dotyczy weryfikacji i określenia zjawiska beatlemanii na terenie Polski. Za pomocą wywiadów i ankiety internetowej zostały zbadane różne ujęcia i formy wyrażania współczesnej beatlemanii. W pracy, w oparciu o teksty m.in. Dominica Strinati, Piotra Siudy i Chrisa Inghama, zostały przytoczone dotychczasowe badania na temat kultury popularnej, fanizmu oraz została przybliżona historia zespołu The Beatles. Określone zostało pojęcie beatlemanii, jak i wpływ zespołu na daną jednostkę.
16. Kultura społeczna w powiecie świeckim dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia przemiany kultury społecznej, które zaszły w powiecie świeckim. Zostały w niej skonfrontowane wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2015-2016 z książką Władysława Łęgi „Okolice Świecia”, wydanej w 1960r. Praca obejmuje zmiany w zwyczajach narodzinowych, weselnych, pogrzebowych, rolniczych, noworocznych, okresu wielkanocnego, Bożego Ciała i świąt Bożego Narodzenia.
17. Toltekowie. Kultura pierwotna i reminiscencje współczesne dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat reminiscencji kultury prekolumbijskich Tolteków we współczesności. Pod terminem reminiscencji autorka rozumie elementy kultury dawnych Tolteków, które pomimo upadku Imperium Tolteckiego przetrwały do dziś. W pierwszym rozdziale zamieszczone są informacje dotyczące Tolteków historycznych. Są to: informacje ogólne, dane na temat powstanie miasta Tuli, charakterystyka boga Pierzastego Węża oraz kapłana Topilzina, który przyjął imię Quetzalcoatla oraz opis posągów Atlantów będących częścią piramidy Quetzalcoatla w Tuli. Drugi rozdział zawiera analizę fragmentów książek Carlosa Castanedy, którego seria książek na temat badań terenowych wśród grupy Indian jest bogatym źródłem informacji na temat współczesnych Tolteków. Członkowie grupy, w której antropolog przeprowadzał badania utożsamiają się i nazywają siebie Toltekami. Badani mówią o pochodzeniu przyswajanej przez nich wiedzy od starożytnych czarowników oraz przekazywaniu jej przez kolejne grupy. W podpunktach tego rozdziału znajdują się próby odpowiedzi na pytania o to, dlaczego niektórzy żyjący współcześnie ludzie nazywają siebie Toltekami, jaki jest etos Tolteka, co oznacza podział na dawnych i nowych widzących, jak współcześni Toltekowie rozumieją symbolikę postaci Atlantów znajdujących się na szczycie piramidy w Tuli. Ostatnim podpunktem jest przedstawienie fragmentu wiedzy Tolteckiej oraz podanie przykładu jej zastosowania w praktyce przez jedną z członkiń grupy. W trzecim rozdziale opisano dalsze reminiscencje. Przedstawiono zjawisko powstania i praktykowania tensegrity. Tensegrity to kroki wykonywane przez członków grupy czarowników, które zostały przystosowane do stosowania przez współczesnego człowieka. Opisana została też jedna z książek znanego autora tolteckiego don Miguela Ruiza. Jest to książka „Cztery umowy”, pierwsza z wydanych przez tego twórcę książek, która zdobyła dużą popularność. W książce można odnaleźć fragmenty mówiące bezpośrednio o Toltekach. Przytoczone też zostały inne elementy nauk zawarte w książce. Ostatni podrozdział rozdziału trzeciego zawiera pozostałe zjawiska związane z Toltekami we współczesnej kulturze. Zakończenie zawiera w sobie krótkie omówienie niektórych terminów specyficznych dla nauk Tolteckich.
18. W zdrowym ciele zdrowy duch ? Analiza przemian na Wrocławskim Nadodrzu dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
19. Netnograficzny obraz polskiego fandomu Beliebers dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
20. Konstruowanie obrazu Nowego Jorku w serialu "Plotkara" - wybrane aspekty analizy semiotycznej dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z wykreowaną rzeczywistością Nowego Jorku w serialu Plotkara. Wizerunek tego miasta był wykorzystywany w niezliczonej ilości piosenek, filmów oraz dzieł literackich. Serial jest kolejnym sposobem zademonstrowania jednego z oblicz Nowego Jorku. Część pierwsza pracy prezentuje kwestie teoretyczno – metodologiczne związane z semiotyką kultury oraz semiotyką miasta, podejmowane przez przedstawicieli tartusko – moskiewskiej szkoły semiotycznej. W ujęciu semiotycznym miasto charakteryzuje się tym, że posiada swój własny niepowtarzalny język, przy pomocy którego porozumiewa się ze swoimi mieszkańcami. Ponadto zyskuje ono miano tekstu kultury, czyli jest gotowe do interpretacji. Część druga pracy poświęcona jest analizie obrazu Nowego Jorku w serialu Plotkara w oparciu o narzędzia semiotyczne. W tej części pracy zostaną ukazane wybrane elementy, które konstruują obraz serialowego Nowego Jorku: opozycja Manhattan – Brooklyn, mieszkańcy miasta i ich podział klasowy, jego najważniejsze symbole, serialowe wnętrza. Ponadto zamierzam ukazać relację, jaka wytwarza się pomiędzy miastem a jego mieszkańcami. Praca ma na celu pokazanie, że miasto kształtuje bohaterów serialu, ich tożsamość. Bez takiego miasta jak Nowy Jork nie byliby tym kim są teraz. Jednakże następuje tutaj sprzężenie zwrotne, gdyż bez mieszkańców miasto straciłoby swój wyjątkowy charakter. Postaram się także zobrazować Nowy Jork jako miasto, którego podstawę tworzą ludzie bogaci i uprzywilejowani. W tej części pracy zaprezentuję również Nowy Jork jako światowy wybieg i trendsettera mody.
21. Odbudowa Warszawy. Historia, która nadal trwa dr hab. Monika Baer prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
22. Wycinanka polska ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska "etnodizajnu" dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ta obejmuje tematykę polskiej wycinanki, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystywania w etnodizajnie. Pierwsza część została poświęcona genezie oraz ogólnej charakterystyce zjawiska wycinankarstwa, druga zaś – przedstawia jej dalszy rozwój poza kontekstem rodzimym (wiejskim) i wprowadza pojęcie „etnodizajnu”. Ostatnia część traktuje o wykorzystywaniu motywów wycinanki we współczesnym wzornictwie na przykładzie osób funkcjonujących w sferze internetowej, obejmującej blogi i fora tematyczne, które skupiają twórców etnodizajnu (bądź też odbiorców, zainteresowanych, biorących udział w powiązanych wydarzeniach).
23. Gry niezależne w kulturze gier komputerowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem mojej pracy są gry niezależne i miejsce jakie zajmują w kulturze gier komputerowych. Celem niniejszej pracy nie jest skonstruowanie definicji gry niezależnej, ponieważ jak wykazuję, zadanie to jest niemal niemożliwe. Skupiam się na tym w jaki sposób pojęcie gier indie funkcjonuje w branży komputerowej oraz jakie cechy i konsekwencje łączą się z takim klasyfikowaniem gier. W rozdziale pierwszym prezentuję funkcjonowanie gier komputerowych na polu badań społecznych. Omawiam wybrane klasyczne i współczesne teorie gier komputerowych, konteksty ich badań oraz próby zdefiniowania gier komputerowych. Pojawiają się w nim także akademickie konteksty badania gier niezależnych. W rozdziale drugim przyglądam się zaś dyskursowi niezależnych gier komputerowych. Zostały w nim zawarte wypowiedzi niektórych twórców gier uznawanych za niezależnych oraz graczy. Trzeci rozdział jest połączeniem teoretyczno-metodologicznych rozważań rozdziału pierwszego z materiałem zaprezentowanym w rozdziale drugim. Prezentowana przeze mnie analiza skupia się na tym co wyróżnia gry niezależne spośród innych dostępnych na rynku gier komputerowych.
24. Kulturystyka społeczna?. Refleksje na temat ciała i kultury terapeutycznej w kontekście współczesnej mody na "Bycie fit" dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy licencjackiej pragnę opisać zjawisko, jakim jest moda na "bycie fit". W swoich rozważaniach pragnę przyjrzeć się temu tematowi zarówno w kontekście antropologii ciała, jak i kultury terapeutycznej. Pierwszy rozdział poświęcony jest problematyzacji zagadnienia w oparciu o antropologię ciała oraz analizie przypadku kultury terapeutycznej w odniesieniu do opisywanego zjawiska. W drugim rozdziale zamieściłam już konkretne przykłady reżimów zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych na podstawie literatury. Trzeci rozdział w całości poświęcony jest badaniom terenowym przeprowadzonym przeze mnie zarówno wśród osób pracujących na siłowni, jak i osób nieprofesjonalnie uprawiających sport lub stosujących dietę. Celem mojej pracy była analiza zjawiska tytułowej mody na "bycie fit" w kontekście społecznym, poznanie motywacji ludzi do podjęcia aktywnego trybu życia, stosowania diet. Chciałam wykazać, że ów "zdrowy styl życia" stał się bardzo popularny i można już nazwać owo zjawisko trendem lub modą. Swoje obserwacje wsparłam przykładami z literatury oraz badaniami nie tylko na temat wymienionych już zagadnień, ale także próbując odnieść opisywany trend do współczesnego konsumpcjonizmu, przemian społecznych z nim związanych, wpływu mediów na współczesne kanony piękna.
25. Odcienie bieli i czerni - studium społeczności polskich goistów dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
26. Uczucie zaklęte w przedmiocie. O relacjach ludzi i rzeczy na przykładzie pierścionka zaręczynowego dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
27. Tradycje i zwyczaje łowieckie w Kole Łowieckim "Leśników" w Kielcach dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca zatytułowana „Tradycje i zwyczaje łowieckie w Kole Łowieckim „Leśników" w Kielcach” obejmuje zagadnienia związane z kultywowaniem tradycji myśliwskich. Problemem badawczym są sposoby zachowania i przekazywania kultury łowieckiej w wymienionym w tytule kole. Praca została oparta na badaniach terenowych o charakterze jakościowym, przeprowadzonych w formie wywiadu, według wcześniej przygotowanych zagadnień. Terenem badań jest miasto Kielce i jego najbliższe okolice, położone w południowo-centralnej Polsce, w województwie świętokrzyskim. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności koła oraz zarys jego historii i dotychczasowych osiągnięć. Znajduje się w nim także opis struktury zawodowej i majątkowej należących do niego członków. W rozdziale drugim przedstawiono rytuały i tradycje związane z przyjmowaniem kandydatów w szeregi koła, a także czynności z tym związane i warunki, jakie musi spełnić aplikant. Opisano m.in. chrzest i ślubowanie, które kultywuje się w badanym kole. W następnym, trzecim, rozdziale skupiono się na spotkaniach społeczności myśliwskiej, zarówno wewnątrz koła, jak i oficjalnych, np. uroczystościach Polskiego Związku Łowieckiego. Podkreślono też promocyjny charakter tych imprez, które wpływają na sposób postrzegania myśliwych w społeczeństwie. W czwartym rozdziale przedstawiono zwyczaje oraz przesądy, które towarzyszą przygotowaniom do polowań. W tej części został scharakteryzowany obrzęd złomu, który jest formą hołdu składanego złowionej zwierzynie. Opisany jest również zwyczaj pokotu, którego tradycja sięga pierwotnych myśliwych. Rozdział 5 to wgląd w folklor myśliwski: język, opowieści, muzykę i kuchnię. Przybliżono stopień zachowania tradycji w Kole Łowieckim „Leśników” w Kielcach. W ostatnim rozdziale opisano sposób chowu psów myśliwskich. Poruszono tematykę szkoleń towarzysza łowów, nadawania imion oraz zawodów, podczas których są sprawdzane umiejętności psa. W końcowym podrozdziale skupiono się na przesądach i przepowiedniach, które myśliwi mogą wyczytać z zachowania psa.
28. Współczesne formy pozyskiwania wiedzy ezoterycznej dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat funkcjonowania dyskursu ezoterycznego w krajach, w których występuje społeczeństwo typu informacyjnego. Ujmuje to w kontekście współczesności, po przemianach rewolucji komunikacyjnej. Omawia kwestie związane z kształtem i rozwojem wiedzy ezoterycznej oraz sposobami jej istnienia.
29. Mityzacja sportu na przykładzie wyścigu kolarskiego Paryż-Roubaix dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Tematem pracy licencjackiej jest zagadnienie mityzacji sportu w odniesieniu do kolarskiego wyścigu klasycznego, Paryż-Roubaix. Praca opiera się na rozumieniu mitu jako wtórnego systemu semiologicznego oraz uznaje sport za dziedzinę szczególnie podatną na mityzację. Koncentruje się przede wszystkim na wyścigu kolarskim Paryż-Roubaix, aby na jego przykładzie prześledzić sposoby wytwarzania się nowych mitów. W celu wyjaśnienia fenomenu wyścigu ściśle powiązanego z jego mityzacją, praca omawia najważniejsze czynniki mitotwórcze: symbole wyścigu takie jak Trouée d'Arenberg oraz towarzyszące im narracje kreowane przez media, zawodników oraz kibiców.
30. Obraz dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób korygujących płeć w Polsce dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Na przykładzie omówionych przypadków praca pokazuje w jakich obszarach życia społecznego, zawodowego i prywatnego dyskryminacja i wykluczenie społeczne oddziałują na życie osób korygujących swoją płeć w Polsce i z jakimi problemami zmagają się na co dzień.