wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. : KWESTIA TOŻSAMOŚCI NA PRZYKŁADZIE STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY dr Janina Radziszewska
2. 'Jak pamiętamy?' - pamięć indywidualna i społeczny wymiar pamięci. Studium przypadku mieszkańców wsi Borów i Szczecyn dr Janina Radziszewska
Praca dotyczy antropologii pamięci i została zrealizowana w oparciu o wspomnienia świadków wojny i ich rodzin. Badania przeprowadzono w dwóch niewielkich miejscowościach położonych w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim – Borów i Szczecyn. 2 lutego 1944 roku wsie zostały spacyfikowane przez kilkutysięczną ekspedycję niemiecką. Borów jak i pobliskie miejscowości (Szczecyn, Wólka Szczecka, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski, Karasiówka) doszczętnie spalono, a ludność wymordowano. Historycy podają różną liczbę ofiar – najprawdopodobniej we wszystkich sześciu spalonych wsiach życie straciło koło 1000 Polaków. Po wojnie udało się ustalić nazwiska 229 zamordowanych – z czego większość, bo aż 183 osób pochodziło z Borowa. Pierwsza część pracy jest stricte teoretyczna. Autorka powołuje się na założenia polskich i zagranicznych badaczy, socjologów i etnologów jak np. Maurice Halbwachsa, Davida Lowenthala, Jana Assmana, Niny Assorodobraj czy Barbary Szackiej. Tłumaczy czym jest pamięć „per se”, jak i jak można ją zaklasyfikować. Poruszony jest tu też problem „pamięci społecznej”, czyli wpływu społeczeństwa na pamięć jednostki. Autorka zastanawia się na ile pamięć jest naszą, indywidualną cechą, a na ile jest ona wykreowana przez bliskich. Druga część pracy to opis badań. Autorka zebrała publikacje prasowe i książki dotyczące pacyfikacji Borowa i pobliskich wsi. W pracy prezentowane są głównie artykuły z lokalnej prasy jak np. z „Tygodnika Nadwiślańskiego”, „Dziennika Wschodniego” i „Naszego Dziennika”. Autorka analizuje wykorzystany język i korzysta z cytatów ofiar pacyfikacji. W kolejnym rozdziale prezentuje fragmenty przeprowadzonych przez siebie wywiadów pogłębionych z ofiarami nazistowskich Niemiec, które przeżyły wojenną pożogę, jak i z ich dziećmi i wnukami. Szuka elementów wspólnych w historiach tzw. leitmotiv’ów w opowieściach przedstawicieli różnych pokoleń, analizuje język i bada wymiar pamięci od tragicznych wydarzeń. Opisuje też jak rozmówcy reagują na traumatyczne przeżycia i czym dla mieszkańców wsi, wojenne wydarzenia są dziś.
3. " Bogactwo bycia " - relacja z innym w dyskursie antykonsumpcyjnym. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
4. "Artyści czystego serca" . Refleksje nad sztuką osób niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie twórczości Pawła Brama dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
5. "Jestem kibicem!" Różnorodne aspekty kibicowania piłce nożnej. dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Głównym celem pracy jest ukazanie zjawiska kibicowania piłce nożnej i jego różnorodnych aspektów. Aby wprowadzić w temat zdefiniowano pojęcie „kibic”. Opisano poszczególne grupy kibiców, z jakimi spotykamy się w Polsce. Ponadto przedstawiony został wizerunek kibica w mediach. Omówione zostały funkcje sportu w odniesieniu do zjawiska kibicowania oraz motywy kibicowania. Zwrócono uwagę na pojęcie utożsamiania się w kontekście kibicowania. Ponieważ praca opisuje różnorodne aspekty tego zjawiska, dlatego przedstawiono również historię chuligaństwa stadionowego oraz omówiono działalność charytatywną kibiców. W pracy zostały zaprezentowane i omówione również wyniki badań etnograficznych. Przedstawione wypowiedzi respondentów ukazują, w jak różny sposób Polacy wypowiadają się o zjawisku kibicowania czy też o samych kibicach. Zawarte w nim opinie osób nie związanych z kibicowaniem piłce nożnej, zostały skonfrontowane z poglądami rozmówców, którzy uważają się za prawdziwych kibiców.
6. "Just married", czyli wesele współcześnie prof. dr hab. Adam Paluch
7. "Obcość" w filmie Witolda Leszczyńskiego - Konopielka dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
8. "Stwórzmy sobie psa przyjaciela"-konstruowanie /negocjowanie stanowisk na podstawie wybranych stron internetowych dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca ma na celu przybliżenie świata społecznego właścicieli zwierząt domowych - psów. Wychodzi z założenia, że problematyka relacji pomiędzy zwierzętami a człowiekiem - a zwłaszcza psami a ludźmi, we współczesnej kulturze w mikroskali najbardziej widoczna jest na forach tematycznych i portalach społecznościowych, a także blogach poświęconych tematyce psów. Metafora Areny mieści w sobie społeczny świat właścicieli zwierząt domowych; społeczny świat opieki nad zwierzętami i społeczny świat ochrony przyrody. Wszystkie one wchodzą wzajemnie w interakcje i przenikają się tworząc złożony obraz kulturowy. Porusza takie zagadnienia jak problematyka wyboru rasy psa, przygotowanie na przybycie nowego "członka rodziny", wychowanie psa dorosłego, a wreszcie śmierć. Ogólnie rzecz ujmując linią debaty rozdzielającą przyjmowane postawy jest dychotomia natura/kultura. Jednak w przypadku zagadnień poruszanych powyżej wypada ją uściślić, zawęzić do dychotomii antropomorfizm/animalizm.
9. "Świat fantazji" - zmienność form , bogactwo znaczeń. Polski Fandom Fantastyki. dr Mieczysław Trojan
10. "Zielona używka". Przyczyny, skutki i sposoby palenia marihuany na osiedlu Gaj we Wrocławiu dr hab. Marian Gerlich Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka opisuje występowanie używki, którą jest marihuana, na osiedlu wrocławskim osiedlu Gaj. Przedstawia historyczno-społeczny obraz osiedla Gaj, opisuje najbardziej popularne narkotyki i kontekst, w którym marihuana zaczęła stawać się popularna w Polsce i na świecie. Ostatnim elementem pracy są badania empiryczne, przeprowadzone w ramach czterech wywiadów z osobami, które spożywają używkę. Podczas rozmów poruszałem kwestie takie jak: przyczyny sięgnięcia po narkotyk i ich pierwsze przeżycia związane z nim, sposoby użytkowania marihuany, miejsc, problemów z prawem, skutków następujących po narkotyzacji i legalizacji narkotyku w Polsce.
11. AFRYKANIN WE WROCŁAWIU… WEDŁUG WROCŁAWIAN dr hab. Katarzyna Majbroda
12. Aktywność starszych pań w środowisku wiejskim dr Grzegorz Dąbrowski Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca traktuje o kobietach starszych jako uczestniczkach życia publicznego w Polsce w środowisku wiejskim. Jest w niej mowa o współczesnej sytuacji seniorów w społeczeństwie i ich aktywności w środowisku lokalnym. Bazując na wywiadach przedstawiłam sylwetki kilku kobiet. Ich biografie są przykładem na aktywne działanie i angażowanie się w różne inicjatywy oraz radzenie sobie z doświadczeniem starości.
13. Alternatywne formy zdobywania ubrań. Kulturowe aspekty wymieniania się ubraniami w Polsce. dr Konrad Górny
14. AMERYKANIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW dr Konrad Górny
15. Amores Mexico? Podmiot i władza u współczesnych Meksykanów na podstawie wybranych dzieł filmowych dr Konrad Górny
16. Analiza antropologiczna sceny muzycznej na przykładzie muzyki rockowej dr Ewa Banasiewicz-Ossowska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca miała na celu ukazanie tego w jaki sposób muzyka rockowa jest postrzegana przez jej głównych odbiorców oraz jej atrakcyjność na tle innych gatunków muzycznych. Przedstawione treści ukazują przemianę jaka zaszła w odbiorze muzyki rockowej. Praca opisuje w jakiej formie aktualnie się wyraża emocje oraz jakie aktualnie obowiązują trendy w tej muzyce. Ważnym punktem w pracy jest rozdział na temat współczesnych środków przekazu, które w bardzo doraźny sposób wpływają na odbiór muzyki przez słuchaczy. W pracy możemy przeczytać o istotności technicznych aspektów i ich różnych rodzajach w zależności od lat w których występowały. Praca opisuje jak ważną role muzyka rockowa spełniła w społeczeństwie i jak wiele korzyści zaczerpnęły wszystkie kategorie muzyczne w historii za sprawą złożoności właśnie tego gatunku.
17. Analiza dyskursu islamofobii w polskich mediach dr Janina Radziszewska
18. ANALIZA PROJEKTU COUCHSURFING NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
19. ANALIZA ZJAWISKA LEGENDY MIEJSKIEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH dr Janina Radziszewska
20. Anioły bieszczadzkie w kulturze popularnej Małgorzata Michalska
21. Anoreksja we współczesnej kulturze dr Janina Radziszewska
22. Antropologia ciała. Włosy dr Mirosław Marczyk
23. ANTROPOLOGIA DŹWIĘKU. BADANIA NAD AUDIOSFERĄ MIASTA NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA dr Konrad Górny
24. Antropologia emocji. O wstydzie w ponowoczesności dr hab. Katarzyna Majbroda Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest analiza kategorii wstydu w ponowoczesności. W pierwszej części dokonano rozpoznania teorii dotyczących tej emocji z uwzględnieniem perspektywy interdyscyplinarnej, obejmującej nie tylko koncepcje antropologiczne, ale również psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne. Zaprezentowano zarówno historyczne rozumienie pojęcia wstydu, jak i aktualne rozbieżności w jego definiowaniu. Przedstawiono konteksty społeczne i kulturowe, w których podejmowano temat wstydu, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad emocjami w ponowoczesności. Następnie omówiono najważniejsze cechy wstydu, takie jak indywidualność, relacyjność oraz jego pozytywny i negatywny charakter. Opisano również trzy funkcje wybrane przez autorkę jako kluczowe dla tej emocji: autokontrolę, regulację życia społecznego oraz reprodukcję władzy. Przedstawiono wstyd jako nadzorujący przestrzeganie obowiązujących norm. Jednocześnie zauważono, że w świecie ponowoczesnym trudną do przecenienia rolę odgrywa autokontrola, która ostrzega przed możliwym poczuciem dyskomfortu i tym samym mobilizuje jednostkę jeszcze przed dokonaniem społecznie nieakceptowanego czynu. W drugiej części pracy dokonano próby analizy obecności wstydu w jego obszarach wytwórczych, spośród których zwrócono szczególną uwagę na proces socjalizacji i media, a także na kategorie: religii, płci i seksualności oraz statusu społecznego. Opisano sposób, w jaki uczy się wstydu na etapie edukacji oraz zwrócono uwagę na szkołę jako główne miejsce jego reprodukcji. Dokonano również analizy obecności tej emocji w mediach oraz opisano zjawisko zawstydzenia publicznego, które może być narzędziem walki o władzę. Zwrócono uwagę na charakterystyczną dla mediów kulturę upokarzania, która stosuje wstyd jako gwarant zachowania wysokiego statusu społecznego. Następnie opisano inne obszary reprodukcji wstydu. Zwrócono uwagę na tożsamość, która w ponowoczesności jest projektem możliwym do zrealizowania przez jednostkę dzięki kontroli emocji, w tym wstydu, który ma chronić m.in. status społeczny czy ekonomiczny. Przedstawiono także różne wymiary tej emocji na płaszczyźnie religijnej, gdzie wstyd można odczuwać w związku z wyznawaną wiarą, ze względu na życie w państwie o silnym oddziaływaniu Kościoła lub postrzegać jako cnotę sprzyjającą przestrzeganiu zasad. Dokonano analizy kategorii płci i seksualności, które nierozerwalnie łączą się z genezą zjawiska wstydu. Jednocześnie zwrócono uwagę na to, że nadal istnieją obszary tabu pozostające poza głównym nurtem, tzw. „erotyczne podziemie”. W trzecim rozdziale odwołano się do własnych badań antropologicznych, na podstawie których rozwinięto definicje przedstawione w poprzednich rozdziałach, z uwzględnieniem perspektywy rozmówczyń i rozmówców. Na podstawie ich wypowiedzi dokonano analizy relacyjności wstydu, m.in. w kontekście bycia Polakiem na emigracji, o czym wspominają informatorzy jako o wątku silnie powiązanym z tą emocją. Wprowadzono również nowe kategorie, uznane przez rozmówców za
25. Antropologia jedzenia: wpływ globalizacji na nawyki i tradycje żywieniowe studentów wrocławskich dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
26. Antropologia miłości. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
27. Antropologia plotki-dar czy przekleństwo? dr Mirosław Marczyk
28. Antropologia przedsiębiorczości w perspektywie oceny postaw studentów wobec własnej działalności gospodarczej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Współczesny rynek pracy w Polsce nie jest łatwy dla młodego pokolenia, w tym także osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Zjawiska związane z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, dekoniunktura oraz zmniejszający się popyt na pracę w stosunku do jej podaży sprawia, że młodzi ludzie stają przed ogromnym problemem, jakim jest znalezienie odpowiedniej, satysfakcjonującej pracy. Brak doświadczenia zawodowego, niskie płace oraz przede wszystkim brak odpowiednich kompetencji na rynku pracy powoduje niechęć i frustracje, które mogą prowadzić do całkowitego braku perspektyw. Wiele młodych osób w celu zwiększenia swoich możliwości na rynku pracy, decyduje się na podjęcie studiów, oraz uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Niestety, gdy sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna, również wykształcone osoby niejednokrotnie zmuszone są do rejestracji w urzędach pracy.
29. ANTYSEMITYZM I FUTBOL – PRZYPADEK KIBICÓW RESOVII RZESZÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
30. ATELIER YOUSUFA JAKO PRZYKŁAD TWÓRCZOŚCI BRĄZOWNICZEJ W OUAGADOUGOU. SZTUKA A KOMERCJA dr Mirosław Marczyk