wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. "Świat fantazji" - zmienność form , bogactwo znaczeń. Polski Fandom Fantastyki. dr Mieczysław Trojan
2. Wątki wampiryczne miedzy tradycją ludową a kulturą masową. dr Mieczysław Trojan
3. Kultura ubóstwa w Brazylii na przykładzie wybranych środowisk miejskich. dr Mieczysław Trojan
4. Przejawy " Mityzacji " Ośrodka Turystycznego ( na przykładzie Zakopanego). dr Mieczysław Trojan
5. ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY HIP-HOP. WPŁYW TAŃCA NA ŻYCIE TANCERZY STREET DANCE dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
6. Antropologia jedzenia: wpływ globalizacji na nawyki i tradycje żywieniowe studentów wrocławskich dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
7. Antropologia przedsiębiorczości w perspektywie oceny postaw studentów wobec własnej działalności gospodarczej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Współczesny rynek pracy w Polsce nie jest łatwy dla młodego pokolenia, w tym także osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Zjawiska związane z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, dekoniunktura oraz zmniejszający się popyt na pracę w stosunku do jej podaży sprawia, że młodzi ludzie stają przed ogromnym problemem, jakim jest znalezienie odpowiedniej, satysfakcjonującej pracy. Brak doświadczenia zawodowego, niskie płace oraz przede wszystkim brak odpowiednich kompetencji na rynku pracy powoduje niechęć i frustracje, które mogą prowadzić do całkowitego braku perspektyw. Wiele młodych osób w celu zwiększenia swoich możliwości na rynku pracy, decyduje się na podjęcie studiów, oraz uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Niestety, gdy sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna, również wykształcone osoby niejednokrotnie zmuszone są do rejestracji w urzędach pracy.
8. Problem "wspólnotowości" na przykładzie duszpasterstw akademickich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
9. Fenomen Harrego Pottera dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Fenomen Harry'ego Pottera jest próbą usytuowania fikcyjnej postaci stworzonej przez Joanne K. Rowling we współczesnym świecie. Na podstawie poszczególnych pojęć natury antropologicznej chcę ustalić, gdzie jest miejsce Pottera – czy jest on rzeczywiście czymś fenomenalnym, zjawiskowym i wartym uwagi, czy też jest może jedynie sprytnym narzędziem do zarabiania pieniędzy, a jego fani są wykorzystywani? W początkowym rozdziale przybliżam pojęcia związane z antropologią kulturową, które mają pomóc w zrozumieniu zachodzących zjawisk wokół postaci Pottera. Skupiłam się na: konsumpcjonizmie, makdonaldyzacji oraz popkulturze. Wyznaczam również część poświęconą marketingowi. Dalej zajmuję się samym bohaterem septologii i jego magicznym światem – tłumaczę kim jest, jak toczą się jego losy, jak wygląda jego szkolne życie czy też walka ze złem. W ostatniej części pracy chcę pokazać jak bardzo postać fikcyjna osadziła się w realiach i jak bardzo „jest żywa” dla społeczeństwa. Studiuję nurt „Potteromanii”, analizuję dostępne gadżety, sprawnie działające witryny internetowe, gry, konwenty oraz fan fiction.
10. Odbiór społeczny sklepów typu sex-shop w Polsce. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
11. Odradzanie się niemieckości na Górnym Śląsku po 1989 dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
12. Rytuał jako element zycia społeczno-kulturowego Wrocławskiej Gminy Żydowskiej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
13. Życie chce dzieł i czynów. Perspektywa biografii naukowej Bronisława Malinowskiego o charakterze interdyscyplinarnym. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
14. Autostop jako forma podróżowania dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest próbą ukazania przemian jakie nastąpiły w zjawisku podróżowania oraz przybliżenia, scharakteryzowania, a także wychwycenia specyfiki jednej z jego form - autostopu. Pierwszy rozdział ma na celu przybliżenie zjawiska podróży i stanowi krótki zarys jego historii, od czasów starożytnych do nowoczesności. Kluczową kwestią jest tutaj zobrazowanie zmiany w podejściu społeczeństwa do kwestii wojaży oraz ukazanie jakie czynniki miały na to wpływ, a także zaprezentowanie w jaki sposób te wszystkie przemiany oddziałują na jakość współczesnych podróży i autentyczność doświadczeń. Kolejny rozdział pracy w całości został poświęcony autostopowi. Opisana została tu jego geneza oraz historia narodzin i funkcjonowania zjawiska w Polsce. W niniejszym rozdziale zostały również przedstawione współczesne formy autostopu oraz wiele istotnych kwestii związanych z tego typu podróżami, jak relacje międzyludzkie, bezpieczeństwo itd. Rozdział trzeci, w przeciwieństwie do poprzednich, nie odnosi się do literatury lecz do badań własnych przeprowadzonych wśród autostopowiczów. Przybliżona zostaje tu metodologia, a w dalszej części analiza zgromadzonego materiału, mająca na celu wychwycenie istotnych dla autostopowiczów kwestii, które wpływają na jakość ich wojaży oraz decyzje o wyborze takiej formy podróżowania. Zakończenie zostało poświęcone na podsumowanie i zaprezentowanie wyników pracy poprzez odniesienie literatury do badań własnych.
15. Obraz wrocławskiej gastronomii lat 70. XX w. Zestawienie współczesnej pamięci mieszkańców miasta i dawnych relacji "Wieczoru Wrocławia". dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
16. Bo u nas w Gołębiu taki zwyczaj mamy ,że wesele musi być z przebierańcami. Analiza zjawiska tzw. przebierańców z miejscowosci Gołąb dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca jest opisem weselnego zwyczaju tzw. przebierańców w miejscowości Gołąb w województwie lubelskim. Na podstawie rozmów, zdjęć, filmów oraz własnych obserwacji, autorka przedstawiła historię zjawiska, przebieg występu, a także jego funkcjonowanie w lokalnej społeczności. Praca jest również próbą przeanalizowania zwyczaju z punktu widzenia antropologicznej teorii. Tekst podzielony jest na trzy części: metodologiczno-teoretyczną, przedstawiającą zjawisko oraz analityczną.
17. Warstwa perswazyjna tekstu (na przykładzie pism byłego funkcjonariusza SB) dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
18. Badania w działaniu. Studium przypadku. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
19. Współczesna muzyka łemkowska jako nośnik tradycji i tożsamości dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
20. Toltekowie. Kultura pierwotna i reminiscencje współczesne dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje temat reminiscencji kultury prekolumbijskich Tolteków we współczesności. Pod terminem reminiscencji autorka rozumie elementy kultury dawnych Tolteków, które pomimo upadku Imperium Tolteckiego przetrwały do dziś. W pierwszym rozdziale zamieszczone są informacje dotyczące Tolteków historycznych. Są to: informacje ogólne, dane na temat powstanie miasta Tuli, charakterystyka boga Pierzastego Węża oraz kapłana Topilzina, który przyjął imię Quetzalcoatla oraz opis posągów Atlantów będących częścią piramidy Quetzalcoatla w Tuli. Drugi rozdział zawiera analizę fragmentów książek Carlosa Castanedy, którego seria książek na temat badań terenowych wśród grupy Indian jest bogatym źródłem informacji na temat współczesnych Tolteków. Członkowie grupy, w której antropolog przeprowadzał badania utożsamiają się i nazywają siebie Toltekami. Badani mówią o pochodzeniu przyswajanej przez nich wiedzy od starożytnych czarowników oraz przekazywaniu jej przez kolejne grupy. W podpunktach tego rozdziału znajdują się próby odpowiedzi na pytania o to, dlaczego niektórzy żyjący współcześnie ludzie nazywają siebie Toltekami, jaki jest etos Tolteka, co oznacza podział na dawnych i nowych widzących, jak współcześni Toltekowie rozumieją symbolikę postaci Atlantów znajdujących się na szczycie piramidy w Tuli. Ostatnim podpunktem jest przedstawienie fragmentu wiedzy Tolteckiej oraz podanie przykładu jej zastosowania w praktyce przez jedną z członkiń grupy. W trzecim rozdziale opisano dalsze reminiscencje. Przedstawiono zjawisko powstania i praktykowania tensegrity. Tensegrity to kroki wykonywane przez członków grupy czarowników, które zostały przystosowane do stosowania przez współczesnego człowieka. Opisana została też jedna z książek znanego autora tolteckiego don Miguela Ruiza. Jest to książka „Cztery umowy”, pierwsza z wydanych przez tego twórcę książek, która zdobyła dużą popularność. W książce można odnaleźć fragmenty mówiące bezpośrednio o Toltekach. Przytoczone też zostały inne elementy nauk zawarte w książce. Ostatni podrozdział rozdziału trzeciego zawiera pozostałe zjawiska związane z Toltekami we współczesnej kulturze. Zakończenie zawiera w sobie krótkie omówienie niektórych terminów specyficznych dla nauk Tolteckich.
21. Retoryczny wymiar tekstu antropologicznego na przykładzie książki Carlosa Castanedy Nauki don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
22. OPOWIEŚĆ PISANA IKONĄ. ZMIANY SPOŁECZNO-KULTUROWE W BIESZCZADACH A WSPÓŁCZESNE IKONY ORAZ ICH TWÓRCY dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
23. UKRYTE DZIECI BOGINI. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE MISTERYJNEJ RELIGII WICCA dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
24. Przejawy bólu egzystencjalnego w subkulturze heavymetalowej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
25. Pamiątki rodzinne i narracje wspomnieniowe. Przedmiot i pamięć w antropologii. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
26. Biografie Beksińskich w świetle koncepcji trajektorii dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia analizę dyskursu biograficznego, leżącego u podstawy fenomenu kulturowego rodziny Beksińskich. Bazując na powstałych do tej pory opracowaniach biograficznych, autor dokonuje charakterystyki biograficznej narracji, wytwarzanej wokół postaci funkcjonujących w specyficznym powiązaniu Zdzisława oraz Tomasza Beksińskich. Następnie przebieg życiorysów zmarłego malarza oraz jego syna zostaje poddany analizie oraz uporządkowany za pomocą koncepcji trajektorii, zaczerpniętej z socjologii interpretatywnej Gerharda Riemanna i Fritza Schütze. W ten sposób wskazane zostają „punkty węzłowe” biografii, rozumiane jako kluczowe jej momenty, kumulujące procesy i motywy, najistotniejsze dla całej narracji biograficznej. Z punktów węzłowych wydobyte zostają tropy – tragizm, groza, wątki psychologiczne oraz rodzące się z ich splotu fatum – stanowiące podstawowe wątki, wokół których formuje się dyskurs na temat rodziny Beksińskich. W tym ujęciu autor wskazuje na proces przetwarzania retorycznego potencjału biografii w jej kulturowych reprezentacjach, odwołując się do Retorycznej Teorii Kultury oraz koncepcji formacji dyskursywnej Michela Foucaulta. W świetle tych rozważań, narracja biograficzna dotycząca Beksińskich zostaje uznana za fundamentalny element fenomenu kulturowego, posiłkującego się swoiście rozumianym związkiem symbolicznym, zorganizowanym wokół retoryczno-literackich tropów. Ów fenomen transformuje realne postacie Zdzisława i Tomasza Beksińskich w bohaterów szczególnej opowieści, za pośrednictwem której funkcjonują oni we współczesnej kulturze.
27. Model męskości wsród autostopowiczów. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
28. Magiczny świat konsumpcji. Centrum handlowe jako przykład 'nie-miejsca' i 'świątyni konsumpcji' dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca dotyczy odpowiedzi na pytanie jak są postrzegane centra handlowe przez badaczy kultury i ich użytkowników. Dodatkowo została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne centra handlowe można określać mianem „świątyni konsumpcji” i kreacją „nie – miejsca”.
29. Ciało - urzeczowione, konsumpcyjne, integralne? Kolaż antropologiczny dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
30. Kaszubi i Ślązacy - nowe narody? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr