dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr

E,K

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia etniczne, „swojskość i obcość”, stereotypy etniczne i społeczne, szczególnie na pograniczach historycznych i kulturowych, współczesne zjawiska społeczno–kulturowe na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w innych regionach Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim na Bukowinie rumuńskiej, kultura i świadomość etniczna społeczności polskiego pochodzenia w brazylijskich stanach Parana i Santa Catarina. Przedstawione poniżej, wybrane publikacje, oparte są przede wszystkim na badaniach empirycznych przeprowadzonych w Polsce, Bośni, Czechach, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie i Brazylii.

Książki

Eugeniusz Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, 450 ss;

Eugeniusz Kłosek, „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku. Środowisko miejskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992 (wznowienie 1994), 138 ss.

Redakcje naukowe

Eugeniusz Kłosek, redaktor naczelny „Wrocławskich Studiów Wschodnich” (od 2020 r., t. 24).

Eugeniusz Kłosek (red.), W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, ze słowem wstępnym Jadwigi Staniszkis, wraz z J. Syrnykiem, A. Klarman i M. Mazurem, Wrocław 2013, 400 ss.

Eugeniusz Kłosek (red.), Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, wraz z H. Krasowską, M. Pokrzyńską, Z. Kowalskim, Warszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010, 228 ss.

Artykuły w czasopismach

Eugeniusz Kłosek, W cieniu araukarii Polonusi nie znają miejsca swego pochodzenia: kilka szkiców z życia Polonii w brazylijskich stanach Santa Catarina i Parana, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2018, 28, s. 5-43.

Eugeniusz Kłosek, Z kart historii Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz z M. Marczykiem, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016, 24, s. 5-24.

Eugeniusz Kłosek, „Pograniczne” cechy kultury Polaków z Bukowiny rumuńskiej, „Literatura Ludowa”, 2003, nr 6 (47), s. 41-56.

Eugeniusz Kłosek, Jak dawniej i dziś przyjmuje się narodzone dzieci w bukowińskich wioskach, „Mały Polonus”, (Suczawa-Rumunia), 2010/4.

Eugeniusz Kłosek, O Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego i studiach w niej prowadzonych, „Ethnologia Europae Centralis, Journal of Ethnology of Central Europe”, Cieszyn-Praha, 2009, s. 87-95.

Eugeniusz Kłosek, Górale dwóch narodów? O warunkach i konsekwencjach polsko-słowackiego rozbratu we wsiach Bukowiny rumuńskiej, „Etnografia Polska”, t. XLV: 2001, z. 1-2, s. 135-153.

Eugeniusz Kłosek, O stereotypach Polaków i Rumunów w polskich wsiach południowej Bukowiny, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2001, 2, s. 81-92.

Rozdziały w monografiach

Eugeniusz Kłosek, Profesor Edward Pietraszek: wspomnienie o człowieku, [w:] W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy: tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka, red. M. Trojan, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, Wrocław 2017, s. 21-25.

Eugeniusz Kłosek, Kilka myśli w poszukiwaniu specyfiki Śląsków, [w:] Etnograficzne didaskalia: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska, red. Drożdż, Wydawnictwo Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 160-162.

Eugeniusz Kłosek, Wokół wyznania i wizji transcendentnego świata Polaków z rumuńskiej Bukowiny, [w:] w kręgu polskiej tradycji i zwyczajowości, red. F.M. Rosiński, Z. Kupisiński, M. Dziura, Lublin 2015, s. 91-120.

Eugeniusz Kłosek, Polsko – słowackie dylematy tożsamościowe na Bukowinie rumuńskiej, [w:] Słowacy – historia i kultura, red. R. Stolicna, Z. Kłodnicki, Szreniawa 2015, s. 264-284.

Eugeniusz Kłosek, Polska społeczność Bukowiny rumuńskiej, [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, Archiwum Etnograficzne, t. 52, red. M. Michalska, Wrocław 2011, s. 120-130.

Eugeniusz Kłosek, Bukowina – teren miżetnicznogo polilogu. Pieriednie słowo, [w:] L. Antoszina, O. Gadinko, G. Krasowska, P. Sigieda, O. suchmłinow, Osobliwosti buwinskowo pograniczczia: istoria kulturnowo polilogu. Monografia, Donieck 2010, s. 5-16.

Eugeniusz Kłosek, Wokół tożsamości etnicznej potomków wiślan w Ostoicevie. Wstępne ustalenia i empiryczne plany, [w:] Wiślanie we wsi Ostoicevo (Banat, Serbia). Historia – język – kultura, wraz z M. Michalską i J. Hlubek, red. R. Czyż, D. Szczypka, Wisła 2010, s. 78-87.

Eugeniusz Kłosek, Na co dzień i od święta, [w:] Wojciech Krysiński, Uroki Bukowiny (Obczyna Wielka, Gura Humoru i okolice). Przewodnik – monografia, Żagań 2006, s. 61-103.

Eugeniusz Kłosek, Między naszą wsią a Polską. Relacje „przestrzenno-symboliczne” Polaków z Bukowiny rumuńskiej, [w:] Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla profesora Mariana Pokropka, red. L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska, Warszawa 2003, s. 93- 114.

Eugeniusz Kłosek, Wieś Kaczyka: wieloetniczność i lokalność „Bukowiny w miniaturze”, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, red. M. Trojan, Wrocław 2003, s. 99-108.

Eugeniusz Kłosek, Małżeństwa polsko-rumuńskie we wsiach południowej Bukowiny – środowisko społeczno-kulturowej integracji, [w:] Polska i Rumunia na drodze do wzajemnego poznania, Suceava 2002, s. 170-183.

Eugeniusz Kłosek, Między polską a rumuńską świadomością narodową w środowiskach polonijnych południowej Bukowiny, ]w:] Bliżej siebie. Relacje polsko-rumuńskie. Mai aproape unii de altii, Relatii polono-romane, Suceava 2003, s. 191-211.

Eugeniusz Kłosek, Izolacja i transkulturacja w polskich wsiach południowej Bukowiny, [w:] O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, red. K. Feleszko, Piła-Warszawa 2000, s. 173-190.

Eugeniusz Kłosek, O czadeckiej góralszczyźnie z południowej Bukowiny, [w:] Czadecka Ojcowizna, red. K. Nowak, Lublin 2000, s. 79-107.

Eugeniusz Kłosek, Polsko – słowackie dylematy tożsamościowe na Bukowinie rumuńskiej, wraz ze Z. Kowalskim, [w:] Slovensko-polske vstahy v relacjach interkulturnej komunikacie, Presov 2000, s. 162-172.

Eugeniusz Kłosek, Zwischen Deutschland Und Polen. Uber die ethnische Grenzgebiet-Identifikation der Schlesier und ihre Erforschung (Między Niemcami a Polską. O etnicznej identyfikacji pogranicznej Ślązaków i jej badaniu), [w:] Polen in Deutchland – Deutsche in Polen, red. F. Drobek, Schriftenreihe des Johannes-Kunzig-Instituts, t. 1, Freiburg 1999, s. 155-164.

Eugeniusz Kłosek, Tożsamość etniczna śląskiej ludności rodzimej jako element świadomości potocznej i przedmiot naukowej refleksji, [w:] Studia Antropologiczne i Etnologiczne, t. 2, red. I. Bukowska-Floreńska, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1749, Katowice 1999, s. 245-255.

Eugeniusz Kłosek, O niektórych elementach świadomości i kultury Polaków z bukowińskich wsi w Rumunii (doniesienie z badań), [w:] Bukowina. Po stronie dialogu, red. K. Feleszko, Sejny 1999, s. 153-163.

Eugeniusz Kłosek, Współczesne dylematy tożsamościowe górnośląskiej ludności rodzimej w perspektywie etnologicznej, [w:] Oblicza zmiany. Etnologia a współczesne transformacje społeczno-kulturowe, red. M. Buchowski, Międzychód 1996, s. 151-159.

Eugeniusz Kłosek, The Borderland Ethnic Identification of the Silesian Native Population: Specificity and Conditioning, [w:] Borderlands Culture Identity, red. R. Kantor, Kraków 1996, s. 85-94.

Eugeniusz Kłosek, Meandry współczesnej identyfikacji etnicznej na Górnym Śląsku, [w:] Śląsk – etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność, red. B. Bazielich, Wrocław 1995, s. 123-137.

Eugeniusz Kłosek, Mowa jako wskaźnik przynależności regionalnej i społecznej na Górnym Śląsku, [w:] Współczesne oblicze kultury ludowej na Śląsku, red. B. Bazielich, Wrocław 1992, s. 47-58.

Eugeniusz Kłosek, Pasterstwo w Górach Kelimeńskich, [w:] Gospodarowanie i sztuka w Karpatach. Z badań terenowych 1976-1980, red. E. Pietraszek, Wrocław 1987, s. 121-154.

Granty

Polish settlements in Europe. Anthropological Visualisayions of Cultural Phenomena - Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukowina in Romania, 2010-2012, Erasmus Intensive Programe ERA_IP_2010/2012, uczestnik: Eugeniusz Kłosek.

Polscy górale z Bukowiny w Brazylii. Oblicze społeczno-kulturowe grupy w ramach społeczności polonijnej stanów Parana i Santa Catarina, 2016-2017, MEN – Uniwersytet Wrocławski, kontynuacja badań w 2019 r., Kierownik: Eugeniusz Kłosek.

Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, 1998-2000, Komitet Badań Naukowych (nr 1 HO2E 024 14), kierownik: Eugeniusz Kłosek.

Członkostwo w redakcjach

„Studia Ethnologica Pragensia” (Univerzita Karlova v Praze)

„Wrocławskie Studia Wschodnie”;

„Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Komitet Nauk Etnologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, trzecia kadencja od 2012 r., w latach 2012-2015 – członek Prezydium, aktualnie: członek.

Komisja Kultur Europejskich Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu, członek.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział we Wrocławiu, członek.

Aktualnie prowadzone zajęcia

Wstęp do antropologii kulturowej

Metody badań terenowych

Seminarium magisterskie

Inne

Wypromował: 20 licencjatów, ponad 60 magistrów i 8 doktorów.

Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej w latach 2008-2020, wcześniej długoletni zastępca Kierownika ds. dydaktycznych oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etnologów.