dr hab. Michał Mokrzan

M.Mokrzan

Zainteresowania badawcze

Etnografia neoliberalizmu, teorie późnego kapitalizmu, antropologia dobrostanu emocjonalnego, etnografia klas średnich, etnografia kultur profesjonalnych, retoryczna teoria kultury (rhetoric culture theory), studia nad urządzaniem (studies in governmentality), retoryka nauk humanistycznych

Książki autorskie

Michał Mokrzan, Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.

Michał Mokrzan, Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Redakcje naukowe

Michał Mokrzan (red.), Współczesne nurty teoretyczne antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2015, nr 1(22).

Michał Mokrzan (red.), Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2011, nr 1-2 (14-15).

Artykuły w czasopismach (wybrane)

Michał Mokrzan, Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec pandemii covid-19, „Res Rhetorica”, t. 10 (1), 2023, s. 162-179. 

Michał Mokrzan, Government of oneself and others via a Facebook profile: rhetorical and ethical dimensions of neoliberal governmentality, „Pragmatics and Society”, 2020, nr 11(3), s. 463-484.

Michał Mokrzan, Marta Songin-Mokrzan, Fast science, neoliberalne reżimy produktywności oraz technologie ICT: Uniwersytet w czasach pandemii COVID-19, „Prace Etnograficzne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2020, t. 48(1), s. 1-21.

Marta Songin-Mokrzan, Michał Mokrzan, Efekt ślepej plamki. Antropologia krytyczna wobec neoliberalizmu, "Kultura i Społeczeństwo", 2020, nr 64(2), s. 119-137.

Michał Mokrzan, Emotional Capital as Neoliberal Strategy of Identity: Coaching Upper Middle Class Subjectivities in Poland, „Český lid/The Czech Ethnological Journal”, 2019, nr 106(2), s. 205-228.

Michał Mokrzan, Dziesięć wyznań albo krępujący chiazm: od etnografii neoliberalizmu do neoliberalnej etnografii, „Kultura i Społeczeństwo”, 2017, nr 3, s. 67-86.

Michał Mokrzan, Antropologia retoryki. Inspiracje Burke'owskie w amerykańskiej antropologii kulturowej, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2016, nr 1(24), s. 127-148.

Michał Mokrzan, Studies in rhetoric and culture: new Berghahn Book series, "Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde", 2015, nr 61, s. 257-274.

Michał Mokrzan, Chiazm antropologii i ironii. Dekonstrukcja sporu o model interpretacji ironii, [w:] Współczesne nurty teoretyczne antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2015, nr 1(22), s. 69-89.

Michał Mokrzan, W stronę retorycznej teorii kultury. O założeniach teoretyczno-metodologicznych antropologii retorycznej, „Lud”, t. 98, 2014, s. 113-136.

Michał Mokrzan, The rhetorical turn in anthropology, “Ćeský Lid: Etnologický časopis”, Vol 101, No 1, 2014, s. 1-18.

Michał Mokrzan, Odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek bylismy postmodernistami?, "Etnografia Polska", t. LVIII, 2014, s. 5-24.

Michał Mokrzan, Hiperbola, praeteritio i emfaza. Retoryka sporu wokół polityczności w polskiej antropologii, „Forum Artis Rhetoricae”, Nr 3 (34), lipiec – wrzesień 2013, s. 47-60.

Michał Mokrzan, Marta Songin-Mokrzan, Artykulacje lokalności. Konwencja UNESCO dotycząca ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako praktyka dyskursywna, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2012, nr 2 (17), s. 55-67.

Michał Mokrzan, Małe skandale. Esej o wymyślaniu antropologii, „Tematy Z Szewskiej”, nr 2(6), Wrocław 2011, s. 139-145.

Michał Mokrzan, Jeszcze raz postmodernizm. Stephen A. Tyler o języku, antropologii i retoryce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, Wrocław 2010, nr 1-2 (12-13), s. 129-143.

Michał Mokrzan, Z an-tropologii – retoryka. Etnologiczne refleksje na marginesie Przed-się-wzięcia Post-modernistycznego, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2005, nr 1 [7], s. 67-75.

Rozdziały w monografiach (wybrane)

Robert Hariman, Shauna LaTosky, Michał Mokrzan, Jamin Pelkey, Ivo Strecker, Rhetoric Culture Theory, w: Oxford Research Encyclopedias: Anthropology, red. Mark Aldenderfer, Oxford University Press 2022.

Michał Mokrzan, Inducement to Action and Change in Attitude: Coaching in the Light of Rhetorical Anthropology, [w:] Rhetoric and Social Relations: Dialectics of Bonding and Contestation, red. Jon Abbink, Shauna LaTosky, Berghahn Books, seria: Studies in Rhetoric and Culture, t. 8, Oxford–New York 2021, s. 310-334.

Michał Mokrzan, Prymat metafory. An-trop-ologia Jamesa W. Fernandeza, w: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Warszawa 2017.

Christian Meyer, Felix Girke, Michał Mokrzan, Rhetoric Culture Theory, w: Oxford Bibliographies in Anthropology, red. John L. Jackson, Oxford University Press 2016.

Michał Mokrzan, Władza/wiedza, dyscyplina i podatne ciała. Służba bezpieczeństwa w świetle filozofii politycznej Michela Foucaulta, [w:] W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, (red.) Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 61-74.

Michał Mokrzan, Dekonstrukcja i analiza retoryki Smutku tropików, [w:] Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa, (red.) Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Kraków: Nomos, 2013, s. 152-169.

Michał Mokrzan, Retoryka i władza w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, (red.) Agnieszka Kampka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012, s. 109-124

Michał Mokrzan, Clifford Geertz i retoryka. O zwrocie retorycznym w antropologii, [w:] Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, (red.) Adam A. Szafrański, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 101-121.

Michał Mokrzan, Pożytek z perswazji. Retoryka Społeczności wiejskiej, [w:] Wokół Społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje,(red.) Grażyna Ewa Karpińska, Anna Nadolska-Styczyńska, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, Wrocław – Łódź 2011, Tom L, s. 131-153.

Michał Mokrzan, Marta Songin, Wesele wczoraj i dziś. Przemiany w dyskursie etnologicznym z perspektywy transformacji systemowej w Polsce, [w:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, pod red. Konrada Górnego i Mirosława Marczyka, Wrocław 2009, s. 159-170.

Michał Mokrzan, Postmodernizm – zmierzch czy afirmacja utopii?, [w:] Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Tom I („Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”), pod. red. Ewy Paczoskiej i Jakuba Sadowskiego, Warszawa 2007, nr 45/46, s. 65-77.

Granty/Projekty badawcze (wybrane)

Tytuł projektu: Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu. Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8, nr 2014/15/D/HS3/00483. Lata realizacji: 23.07.2015 - 23.07.2017. Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Tytuł projektu: Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkurs: Obserwatorium kultury, nr 05807/15. Główny wykonawca: Fundacja Ważka. Lata realizacji: 05.01.2015 – 31.12.2015. Charakter udziału przy realizacji projektu: konsultant merytoryczny.

Tytuł projektu: Antropologia retoryczna. Inspiracje, recepcja, krytyka. Projekt badawczy finansowany przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1364/M/KEAK/11. Lata realizacji: 1.07.2011 – 31.12.2011.Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Tytuł projektu: Określenie formuły instytucjonalnego wsparcia oddolnej aktywności kulturalnej w wybranych miejscowościach. Analiza przestrzeni publicznej i stworzenie modelu funkcjonowania wzorcowych formalnych i nieformalnych instytucji kulturalnych. Źródło finansowania: Projekt badawczy finansowany przez Akademię Sztuk Pięknych, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Lata realizacji: 19.06.2012 – 20.10.2012. Charakter udziału przy realizacji projektu: badacz terenowy.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

International Rhetoric Culture Project

European Association of Social Anthropologists

Polskie Towarzystwo Retoryczne

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Aktualnie prowadzone zajęcia

Metody interpretacji kultury

Współczesne nurty myśli antropologicznej