dr hab. Michał Mokrzan

M.Mokrzan

Zainteresowania badawcze

Przestrzenie neoliberalizmu i późnego kapitalizmu, dobrostan emocjonalny i zdrowie psychiczne, relacje klasowe, afektywno-retoryczne procesy produkcji podmiotowości, kultury profesjonalne, rhetoric culture theory, governmentality studies, retoryka nauki, retoryka post-humanistyczna, psychoanaliza, schizoanaliza, anarchizm społeczny

Książki autorskie

Michał Mokrzan, Culture Figures. A Rhetorical Reading of Anthropology, with Foreword by Ivo Strecker, Studies in Rhetoric and Culture t. 10, Berghahn Books, New York-Oxford 2024 (w druku). 

Michał Mokrzan, Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.

Michał Mokrzan, Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Redakcje naukowe

Michał Mokrzan (red.), Współczesne nurty teoretyczne antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2015, nr 1(22).

Michał Mokrzan (red.), Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2011, nr 1-2 (14-15).

Artykuły w czasopismach (wybrane)

Michał Mokrzan, Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec pandemii covid-19, „Res Rhetorica”, t. 10 (1), 2023, s. 162-179. 

Michał Mokrzan, Government of oneself and others via a Facebook profile: rhetorical and ethical dimensions of neoliberal governmentality, „Pragmatics and Society”, 2020, nr 11(3), s. 463-484.

Michał Mokrzan, Marta Songin-Mokrzan, Fast science, neoliberalne reżimy produktywności oraz technologie ICT: Uniwersytet w czasach pandemii COVID-19, „Prace Etnograficzne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2020, t. 48(1), s. 1-21.

Marta Songin-Mokrzan, Michał Mokrzan, Efekt ślepej plamki. Antropologia krytyczna wobec neoliberalizmu, "Kultura i Społeczeństwo", 2020, nr 64(2), s. 119-137.

Michał Mokrzan, Emotional Capital as Neoliberal Strategy of Identity: Coaching Upper Middle Class Subjectivities in Poland, „Český lid/The Czech Ethnological Journal”, 2019, nr 106(2), s. 205-228.

Michał Mokrzan, Dziesięć wyznań albo krępujący chiazm: od etnografii neoliberalizmu do neoliberalnej etnografii, „Kultura i Społeczeństwo”, 2017, nr 3, s. 67-86.

Michał Mokrzan, Antropologia retoryki. Inspiracje Burke'owskie w amerykańskiej antropologii kulturowej, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2016, nr 1(24), s. 127-148.

Michał Mokrzan, Studies in rhetoric and culture: new Berghahn Book series, "Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde", 2015, nr 61, s. 257-274.

Michał Mokrzan, The rhetorical turn in anthropology, “Ćeský Lid: Etnologický časopis”, Vol 101, No 1, 2014, s. 1-18.

Michał Mokrzan, Odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek bylismy postmodernistami?, "Etnografia Polska", t. LVIII, 2014, s. 5-24.

Rozdziały w monografiach (wybrane)

Robert Hariman, Shauna LaTosky, Michał Mokrzan, Jamin Pelkey, Ivo Strecker, Rhetoric Culture Theory, w: Oxford Research Encyclopedias: Anthropology, red. Mark Aldenderfer, Oxford University Press 2022.

Michał Mokrzan, Inducement to Action and Change in Attitude: Coaching in the Light of Rhetorical Anthropology, [w:] Rhetoric and Social Relations: Dialectics of Bonding and Contestation, red. Jon Abbink, Shauna LaTosky, Berghahn Books, seria: Studies in Rhetoric and Culture, t. 8, Oxford–New York 2021, s. 310-334.

Michał Mokrzan, Prymat metafory. An-trop-ologia Jamesa W. Fernandeza, w: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Warszawa 2017.

Christian Meyer, Felix Girke, Michał Mokrzan, Rhetoric Culture Theory, w: Oxford Bibliographies in Anthropology, red. John L. Jackson, Oxford University Press 2016.

Michał Mokrzan, Władza/wiedza, dyscyplina i podatne ciała. Służba bezpieczeństwa w świetle filozofii politycznej Michela Foucaulta, [w:] W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, (red.) Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 61-74.

Michał Mokrzan, Dekonstrukcja i analiza retoryki Smutku tropików, [w:] Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa, (red.) Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Kraków: Nomos, 2013, s. 152-169.

Michał Mokrzan, Retoryka i władza w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, (red.) Agnieszka Kampka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012, s. 109-124

Michał Mokrzan, Clifford Geertz i retoryka. O zwrocie retorycznym w antropologii, [w:] Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, (red.) Adam A. Szafrański, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 101-121.

Michał Mokrzan, Postmodernizm – zmierzch czy afirmacja utopii?, [w:] Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Tom I („Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”), pod. red. Ewy Paczoskiej i Jakuba Sadowskiego, Warszawa 2007, nr 45/46, s. 65-77.

Granty/Projekty badawcze (wybrane)

Tytuł projektu: Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu. Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8, nr 2014/15/D/HS3/00483. Lata realizacji: 23.07.2015 - 23.07.2017. Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Tytuł projektu: Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkurs: Obserwatorium kultury, nr 05807/15. Główny wykonawca: Fundacja Ważka. Lata realizacji: 05.01.2015 – 31.12.2015. Charakter udziału przy realizacji projektu: konsultant merytoryczny.

Tytuł projektu: Antropologia retoryczna. Inspiracje, recepcja, krytyka. Projekt badawczy finansowany przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1364/M/KEAK/11. Lata realizacji: 1.07.2011 – 31.12.2011.Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

International Rhetoric Culture Project

European Association of Social Anthropologists

Polskie Towarzystwo Retoryczne

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Aktualnie prowadzone zajęcia

Metody interpretacji kultury

Współczesne nurty myśli antropologicznej

Antropologia psychologiczna