dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr

RK

Zainteresowania naukowe

Historia XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju atomistyki oraz dziejów gospodarczych; utopia, utopijność oraz literatura fantastyczna; dzieje służb specjalnych w XX wieku; antropologia pamięci; historia projektowania graficznego; antropologia obrazu

Książki

Robert Klementowski, Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957-1990). Zarys problematyki, Bolesławiec-Wrocław 2018, ss. 246.

Robert Klementowski, Atomowa tajemnica Sudetów, Jelenia Góra 2016 (monografia popularnonaukowa), ss. 227.

Robert Klementowski, Zgorzelecka bezpieka 1945-1990, Wrocław 2014, ss. 365.

Robert Klementowski, „My wszyscy jesteśmy od pracy fizycznej…”. Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu 1945-1956, Bolesławiec-Wrocław 2012, ss. 272.

Robert Klementowski, Jeleniogórskie orlęta, Jelenia Góra 2011, ss. 116.

Robert Klementowski, W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce w latach 1948-1973, Wrocław 2010, ss. 376.

Robert Klementowski, Służba Bezpieczeństwa na ziemi lwóweckiej (1957-1990), Wrocław 2009, ss. 295.

Robert Klementowski, Urząd Bezpieczeństwa w Lubinie (1945-1956), Lubin 2007, ss. 191.

Robert Klementowski, Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945-1956), Wrocław 2006.

Robert Klementowski, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70 i 80, Toruń 2003, ss. 282.

Redakcje naukowe

Robert Klementowski (red.), Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923 (współred. M. Gibiec, G. Hryciuk), Wrocław-Warszawa 2020, ss. 541.

Robert Klementowski (red.), Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy, (współred. J. Syrnyk, K. Mikołajczak), Wrocław-Warszawa 2020, ss. 215.

Robert Klementowski (red.), Polska w nowej rzeczywistości. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej, red. R. Klementowski, Wyd. Gajt Wydawnictwo 1991 s.c.; Wrocław 2020, ss. 166.

Robert Klementowski (red.), Propaganda w Polsce i NRD. Tematy – instytucje – kampanie, (współred. E. Matkowska, J. Syrnyk), Wrocław-Warszawa 2019, ss. 488.

Robert Klementowski (red.), Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 2017 r., (współred. P. Cichoracki, M. Ruchniewicz), Wrocław-Warszawa 2019 , ss. 293.

Robert Klementowski (red.), W garnizonie i na kwaterze… Wojskowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, (współred. M. Zawadka), Wrocław 2017, ss. 304.

Robert Klementowski (red.), Chronią i służą… Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, (współred. M. Zawadka), Wrocław 2017, ss. 231.

Robert Klementowski (red.), Antropologia donosu, (współred. J. Syrnyk), Wrocław-Warszawa 2017, ss. 223.

Robert Klementowski (red.), Wojsko w Polsce „Ludowej”, (współred. J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold), Wrocław 2014, ss. 310.

Robert Klementowski (red.), Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, (współred. T. Głowiński), Wrocław 2014, ss. 354.

Robert Klementowski (red.), Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, (współred. T. Głowiński), Wrocław 2014, ss. 336.

Robert Klementowski (red.), Głogów w latach 1945-1990. Studia z dziejów miasta, (współred. K. Szwagrzyk), Wrocław 2014, ss. 152.

Robert Klementowski (red.), Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa. Studia i materiały IPN, (współred. K. Szwagrzyk), Wrocław 2012, ss. 379.

Robert Klementowski (red), Z dziejów przemysłu po 1945 roku, (współred. E. Kościk), Wrocław 2012, ss. 336.

Robert Klementowski (red.), Budujemy socjalizm…, red. R. Klementowski, S. Ligarski, Wrocław 2010, ss. 216.

Robert Klementowski (red.), Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat Bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, red. R. Klementowski, S. Ligarski, Wrocław 2008.

Artykuły w czasopismach

Robert Klementowski, Wyniesieni na …”ubeliski”. Refleksje nad miejscami pamięci „utrwalaczy władzy ludowej”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016, nr 1(24), s. 117-126.

Robert Klementowski, Financial Crime in the Operational Work of the State Security Service Until 1956 – Lower Silesian Perspective, „Studia Historiae Oeconomicae. The Journal of Adam Mickiewicz University”, Volume 34, Issue 1 (Dec 2016), ss. 129-148.

Robert Klementowski, Lokalna pamięć wobec Wielkich Narracji. Uwagi na marginesie współczesnej polityki pamięci historycznej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2018, nr 2, s. 45-60.

Robert Klementowski, Uranowy trójkąt. Polska, Niemcy Wschodnie i Czechosłowacja w radzieckim programie atomowym, „Studia Zachodnie” 2011, nr 13; s. 183-210.

Robert Klementowski, Skazani na uran. Kopalnie rudy uranu we wspomnieniach żołnierzy Batalionów Pracy, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi” t. XXXI, 2009, s. 293-307.

Robert Klementowski, Życie pod kontrolą. Losy Józefa i Włodzimierza Włosków w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. LXII, 2007 nr 4, s. 495-506.

Robert Klementowski, Wydział IX Departamentu IV MBP/Wydział IX „K” WUBP we Wrocławiu z siedzibą w Kowarach (struktura, działalność, obsada personalna), „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, Rzeszów 2006, nr 4, s. 79-126.

Robert Klementowski, Działalność Jana Bogdziewicza „Czarnego Janka” jako przykład tzw. „czarnej legendy” podziemia po wojnie, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, R. XIII, 2004, nr 21, s. 95-110.

Robert Klementowski, Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w rozwoju cywilizacji europejskiej, „Litteraria. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, R. XXIX, nr 254, red. J. Kolbuszowski, Wrocław 1998, s. 195-216.

Robert Klementowski, W oczekiwaniu na boom. Polska fantastyka ostatnich kilkunastu lat, „Dykcja – pismo literacko-artystyczne” 1997, nr 7-8, s. 63-80

Rozdziały w monografiach

Robert Klementowski, Polityka pamięci historycznej jako droga do utopii, [w:] Utopia a edukacja, tom IV, red. R. Włodarczyk, Wrocław 2020, s. 39-58.

Robert Klementowski, Zboże w symbolice i praktyce funkcjonowania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa [w:] O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, R. Nowakowski, Kraków 2020, s. 63-76.

Robert Klementowski, Od „ofiar” Dzikiego Zachodu do „męczenników” Polski Ludowej. Polegli o „utrwalanie władzy ludowej” w kontekście polityki historycznej komunistycznych władz na przykładzie powiatu jeleniogórskiego [w:] Region karkonoski w 1945 r. i archiwalia pogranicza polsko-czeskiego, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020, s. 61-80.

Robert Klementowski, Funkcjonariusze służb specjalnych jako „wspólnota praktyków” [w:] Aparat Bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy, red. R. Klementowski, K. Mikołajczak, J. Syrnyk, Wrocław-Warszawa 2020, s. 144-156.

Robert Klementowski, „Pionierzy” jeleniogórskiego Urzędu Bezpieczeństwa, [w:] Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku, red. I. Łaborewicz, M. Szajda, Wrocław 2019, s. 79-97.

Robert Klementowski, Jak Polska powiatowa „rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej”. Zarys problematyki na przykładzie powiatu Lwówek Śląski w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych [w:] Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970-1975, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów-Warszawa 2019, s. 240-253.

Robert Klementowski, „Duch Czeki”. Prolegomena do dziejów polskiej bezpieki, [w:] Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 2017 r., red. P. Cichoracki, R. Klementowski, M. Ruchniewicz, Wrocław-Warszawa 2019, s. 265-278.

Robert Klementowski, Habitus ubeka. Kształtowanie wyobrażenia funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa o sobie i instytucji, w której pracowali [w:] Propaganda w PRL i NRD. Tematy – instytucje – kampanie, Wrocław-Warszawa 2019, s. 55-64.

Robert Klementowski, Życie „na służbie”. Kazimierz Szczepański ps. „Woźniak”, [w:] W służbie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu (1959-2017), red. T. Balbus, J. Bednarek, Warszawa 2019, s. 377-390.

Robert Klementowski, Oswajanie niewidzialnego. Pierwsza dekada „atomowej” edukacji w świetle prac Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Atomowej, [w:] Ewolucje systemu. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie., red. R. Klementowski, K. Popiński, Wrocław 2019, s. 119-136.

Robert Klementowski, Projekt reorganizacji powiatów na Dolnym Śląsku w 1953 r. [w:] Z Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Wokół historii społecznej i gospodarczej. Tom studiów dedykowany Profesor Elżbiecie Kościk, red. T. Głowiński, Wrocław 2018, s. 123-139.

Robert Klementowski, „…szli wszędzie, dokąd ich partia posłała…” – „Odzyskiwanie” Ziem Zachodnich w kontekście polityki pamięci historycznej władz po 1945 roku [w:] „Ziemie odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018, s. 279-304.

Robert Klementowski, Nadużywanie alkoholu przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 40. i 50. XX wieku : skala i znaczenie zjawiska [w:] „Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle". Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, R. Nowakowski, Kraków 2018, s. 347-362.

Robert Klementowski, „A to Pamięć właśnie”. „Organy” Hasiora i inne artystyczne „ubeliski”. Problem dekolonizacji i kolonizacji pamięci zbiorowej po 1989 r. [w:] „Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba…” Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków 2018, s. 621-633.

Robert Klementowski, Kopalnictwo rud uranu w przestrzeni geograficznej i wyobrażeniu społecznym [w:] Śląska przestrzeń. Krajobraz wyobrażony – pamięć – tożsamość, Wrocław 2017, s. 242-271.

Robert Klementowski, Donos jako gatunek. Zarys problematyki [w:] Antropologia donosu, Wrocław 2017, s. 189-212.

Robert Klementowski, Kadra kierownicza tzw. pionu III MBP [w:] Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944–1954, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2016, s. 61-75.

Robert Klementowski, Między ignorancją a kulturą. Atom – uran – bomba atomowa w przestrzeni publicznej Polski i USA do połowy lat 50-tych [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016, s. 143-156.

Robert Klementowski, Uwagi nad rolą aparatu bezpieczeństwa w kształtowaniu kadr administracji na Dolnym Śląsku pierwszej dekady PRL [w:] 25 lat samorządu Wrocławia, red. G. Strauchold, R. Nowakowski, Wrocław 2015, s. 33-47.

Robert Klementowski, Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego w latach 1945-1947 [w:] Wojsko w Polsce „Ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wrocław 2014, s. 235-255.

Robert Klementowski, Psy rewolucji - od „Państwa” Platona do „Equilibrium” Kurta Wimmera [w:] W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, red. J. Syrnyk, A. Klarman, M. Mazur, E. Kłosek, Wrocław 2014.

Robert Klementowski, Urząd Bezpieczeństwa w Głogowie. Rekonesans badawczy [w:] Głogów w latach 1945-1990. Studia z dziejów miasta, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2014, s. 9-24.

Robert Klementowski, „Słaba” płeć w „siłowym” resorcie [w:] Kobiety „na zakręcie” 1933-1989, red. E. Chabros, A. Klarman, Wrocław 2014, s. 97-110.

Robert Klementowski, Literacki zapis zbrodni. Losy poety agenta Czesława Białowąsa [w:] Twórcy na służbie. W służbie twórczości, red. S. Ligarski, Warszawa 2013, s. 89-99.

Robert Klementowski, Śmierć Romana Jedwabińskiego „Lwa”. Relacja mjr. Henryka Kola [w:] Żołnierzowi Niepodległej. Księga dedykowana śp. Gen. Mieczysławowi Huchli, red. T. Balbus, M. Krzysztofiński, E. Leniart, Z. Nawrocki, Rzeszów 2012, s. 148-158.

Robert Klementowski, Materiały organów bezpieczeństwa jako źródło do badań historii gospodarczej [w:] Z dziejów przemysłu po 1945 roku, red. E. Kościk, R. Klementowski, Wrocław 2012, s. 33-42.

Robert Klementowski, Działalność organów bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w zakresie zabezpieczania gospodarki w latach 1945-1956 [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa. Studia i materiały IPN, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012, s. 199-248.

Robert Klementowski, Jelenia Góra 1952. Miasto i region w oczach bezpieki [w:] W kręgu historii i archiwistyki. Księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J.R. Sielezina, Jelenia Góra , s. 117-133.

Robert Klementowski, Warunki pracy w kopalnictwie Dolnego Śląska. Studium na przykładzie kopalni uranu w latach 1948-1956 [w:] Budujemy socjalizm…, red. R. Klementowski, S. Ligarski, Wrocław 2010, s. 93-117.

Robert Klementowski, Stan wojenny w województwie wałbrzyskim [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce, red. P. Piotrowski, Wrocław 2010, s. 153-190.

Robert Klementowski, PSL w Kłodzku a sprawa Kajdy [w:] Polskie Stronnictwo Ludowe w realiach społeczno-politycznych Polski południowo-zachodniej 1945-1947, pod. red. J. Syrnyka, Wrocław 2008, s. 101-110.

Robert Klementowski, Obserwować i zapobiegać. Rozpracowanie środowiska literackiego Wrocławia w pierwszej połowie lat 70-tych [w:] Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat Bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, Wrocław 2008 (redakcja z S. Ligarskim), s. 79-100.

Robert Klementowski, Wilhelm Billig (1906-1985) [w:] Wokół Marca’68 na Dolnym Śląsku, pod red. J. Hytrek-Hryciuk i W. Trębacza, Wrocław 2008, s. 55-80.

Robert Klementowski, Uranowe mity. Kopalnictwo uranu w Polsce w społecznej świadomości [w:] Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, Wrocław 2007, s. 133-150.

Projekty badawcze

Działalność i organizacja aparatu bezpieczeństwa – Ogólnopolski Projekt Naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, kierownik projektu w latach 2012-2016

Członkostwo w redakcjach

„Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” – członek redakcji 2010-2016.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia pamięci – wykład

Pamięć zbiorowa w XXI wieku – wyzwania, szanse, zagrożenia

Wykład problemowy – Dzieje projektowania graficznego

Seminarium licencjackie

Mity i stereotypy – zajęcia fakultatywne