regulamin praktyk

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH   INSTYTUTU

HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Praktyki studenckie  organizowane w ramach programu kształcenia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego odbywają się na podstawie zarządzenia Nr 100/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

 

Założenia programowe praktyk

 

1/Celem praktyk jest zapoznanie się przez studentów i studentki studiujących w Instytucie Historii Sztuki
z możliwościami i charakterem przyszłej pracy zawodowej w instytucjach kultury (muzea, galerie, urzędy konserwatora zabytków  i in.) prowadzących działalność odpowiadającą  wykształceniu uzyskanemu w trakcie studiów uniwersyteckich.   

2/Ze strony Instytutu Historii Sztuki osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg i organizację praktyki są Instytutowy opiekun praktyk studenckich oraz koordynator praktyk.

3/Instytut Historii Sztuki jest odpowiedzialny za przeprowadzenie formalności związanych z  rozpoczęciem
i przebiegiem praktyk, w tym sprawdzenie wszelkich wymaganych dokumentów (skierowanie na praktykę, ubezpieczenie, ustalenie programu i zaliczenie praktyk).

 

Organizacja praktyk

 

1/Instytut Historii Sztuki organizuje praktyki dla studentów i studentek I roku drugiego stopnia studiów.

2/Wybór miejsca praktyki oraz uzyskanie zgody danej instytucji na odbycie w niej praktyki należą do obowiązków studentów i studentek.

3/Nie ma ściśle określonego zakresu możliwych zakładów pracy, instytucji czy firm, w których można odbyć praktykę. Jedynym warunkiem jest związek charakteru ich działalności z zakresem studiowanego kierunku.

4/Praktyka trwa 21 dni roboczych (100 godzin).

5/Szczegóły organizacji i przebiegu praktyki w wybranej instytucji są ustalane indywidualnie pomiędzy praktykantem i instytucją w której ma się odbyć praktyka.

6/Kwestie formalno-organizacyjne praktyk należy załatwiać w następującej kolejności:

a/ wypełnienie umowy w trzech egzemplarzach i podpisanie przez koordynatora praktyk w Instytucie Historii Sztuki

b/ustalenie programu praktyki i jego zatwierdzenie (dwa egzemplarze) przez podpis opiekuna praktyk
w Instytucie Historii Sztuki

c/wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW na czas praktyki

d/wypełnienie skierowania na praktykę oraz  deklaracji (dwa egzemplarze)

e/po zakończeniu praktyki należy wypełnić zaświadczenie o jej odbyciu i uzyskać podpis opiekuna praktyk wraz
z oceną.