mgr Michał Witek

Mgr Michał Witek- sinolog, językoznawca, kulturoznawca, tłumacz. Absolwent studiów orientalistycznych, kulturoznawczych i językoznawczych (MISH) na Uniwersytecie Jagiellońskim, Xiangtan University (stypendium rządu ChRL), Hong Kong University (studia nad przekładem i komunikacją międzykulturową).

Zainteresowania naukowe:

  • orientalistyka
  • językoznawstwo i translatoryka
  • studia ekokrytyczne
  • muzeologia
  • historia nauki.

Rozprawa doktorska:

Ekspozycje przyrody w chińskich muzeach okresu przemian (1979-2020)

Promotorka: dr hab. prof. UWr. Renata Tańczuk

USOS

Publikacje:

Historia, naród i nacjonalizm. Ewolucja misji chińskich muzeów w kontekście współczesnej „gorączki” muzealnej w Chińskiej Republice Ludowej, „Prace Kulturoznawcze” 23 (2), 183-211;

Naród jako przekład. Językowa i kulturowa konstrukcja chińskiej koncepcji narodu, „Czas Kultury” 15 (02), 91-97;

Skóry „azjatyckich tygrysów” - chińskie taksydermie jako eksponaty i towary, „Kultura Współczesna”, nr 1/2021.

Chinese Contemporary Art: Between Market and Freedom, [w:] China at the Beginning of the 21st Century, Ł. Gacek, E. Trojnar [red.], Kraków 2014.

Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja „Spekulatywnej taksydermii” (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloi, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3/2020.