Przedmioty na studiach magisterskich (II stopień)

Przedstawiamy opis wybranych przedmiotów oraz sprofilowanych ścieżek programowych - praktycznej, regionalnej, akademickiej i nauczycielskiej na studiach magisterskich (II stopnia) w Instytucie Muzykologii UWr. Ścieżka praktyczna, regionalna i akademicka wpisana jest w program studiów i realizowana przez wszystkich, aczkolwiek wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala skoncentrować się na wybranej. Ścieżka nauczycielska realizowano jest natomiast opcjonalnie - tylko przez zainteresowanych.

Całość programu znajduje się w pliku pdf (od 44 strony)

 

Przedmioty warsztatowe (ścieżka praktyczna)

 

Krytyka muzyczna i Dziennikarstwo muzyczne tworzą blok przedmiotów rozwijających umiejętności tworzenia tekstów (recenzji, omówień koncertów, portretów, wywiadów, felietonów, krytyk, polemik, diagnoz, tekstów promocyjnych) o różnorodnych gatunkach muzycznych zgodnie z zainteresowaniami uczestników zajęć. Na zajęciach czytamy i omawiamy teksty mistrzów polskiej krytyki muzycznej. W roku akademickim 2020/2021 efektem zajęcia była publikacja zebranych tekstów autorstwa naszych studentek i studentów - Czytane na ostro Interesuje nas też tworzenie podcastów o muzyce - posłuchaj wybranych audycji dostępnych na Soundcloudzie Stworzone zostały jednocześnie w ramach zajęć z Krytyki muzycznej i Podstaw cyfrowej edycji dźwięku.

Edytorstwo muzyczne to sztuka tworzenia wydań nutowych na potrzeby wykonawcze, naukowe lub pamiątkowe. Podczas kursu dowiecie się o początkach drukarstwa muzycznego, poznacie typologię edycji muzycznych i elementy procesu wydawniczego. Zapoznacie się z podstawową ortografią zapisu muzycznego, niezbędną do edycji nut w programach komputerowych oraz do korekty składów, którymi to zajmiemy się także od strony praktycznej. A po co to wszystko? Po to, by poznać nie tylko zasady tworzenia publikacji nutowych, ale móc podjąć w przyszłości współpracę z wydawnictwami muzycznymi. Warto?... Warto!

Podstawy cyfrowej edycji dźwięku - w ramach zajęć studenci poznają podstawy pracy z dźwiękiem cyfrowym: od wiadomości dotyczących historii technologii nagraniowej i cyfrowych formatów dźwiękowych, poprzez analizę spektralną, aż po podstawy obsługi oprogramowania typu DAW (Digital Audio Workstation). Wykorzystywane podczas zajęć programy to Sonic Visualiser (analiza spektralna), SPEAR („rozszczepianie” i synteza dźwięków) oraz Audacity (podstawowo) i REAPER (lub dowolny inny DAW, jako rozszerzenie materiału). Analiza spektralna pozwala na spojrzenie „do wnętrza” dźwięku, a tym samym zwrócenie uwagi na szczegóły brzmieniowe, które mogą umknąć przy samym odsłuchu nagrania. Studenci w ramach zajęć podejmują próbę analizy porównawczej dwóch wykonań tego samego utworu muzycznego, mającą na celu nie tylko zapoznanie z danym oprogramowaniem, ale również wyczulenie na detale. Rozszerzenie wiadomości stanowi temat poświęcony tzw. muzyce spektralnej, która powstała w oparciu o technologię analizy dźwięku. Zajęcia warsztatowe z obsługi DAW mają charakter eksperymentalny, wprowadzający do samodzielnego tworzenia prac dźwiękowych o dowolnej tematyce: audycji, podcastów lub muzyki elektronicznej, a także przygotowywania wysokiej jakości materiałów dźwiękowych do prezentacji w ramach wystąpień naukowych bądź popularyzatorskich. Jest to szczególnie istotne dziś, gdy prezentacje multimedialne są na porządku dziennym, a teksty popularnonaukowe coraz częściej realizowane są w postaci nagrań dźwiękowych. Jako rozszerzenie materiału studenci poznają podstawy przestrzennego rozmieszczenia dźwięków w systemie binauralnym.

Podstawy zarządzania w branży muzycznej to kurs przeznaczony dla wszystkich, którzy z wiedzy o muzyce chcą zrobić praktyczny użytek w zakresie planowania, organizowania i finansowania wydarzeń artystycznych. Tematyka zajęć skupia się na zagadnieniach dotyczących impresariatu artystycznego. Wiedza ta będzie korelowana z elementami prawa, rachunkowości, PR-u, marketingu a także dobrymi obyczajami przydatnymi przy realizowaniu wydarzeń muzycznych. Nauczymy się również ustalać misje, wizje, cele strategiczne i operacyjne projektów. Dowiemy się z czego musi składać się dobry plan, jak zarządzać ryzykiem w naszej działalności oraz jak unikać częstych błędów. Wszystkie te rozważania, prowadzone w formie warsztatów, będą wsparte najnowszą literaturą z zakresu zarządzania w kulturze oraz doświadczeniami prowadzącego.

Pejzaże dźwiękowe świata - zajęcia poświęcone są rozpoznaniu i analizie środowisk dźwiękowych wybranych miejsc z całego świata, zarówno obszarów przyrodniczych, jak i zurbanizowanych. Oparte są na materiałach nagrań terenowych pochodzących między innymi z badań prowadzonych przez studentów w czasie zajęć, archiwów dokumentalnych, a także prywatnych zasobów dostępnych w Internecie.

 

5

 

Przedmioty o muzyce i audiosferze Dolnego Śląska i Wrocławia (ścieżka regionalna)

 

Historia kultury muzycznej Śląska - przedmiot obejmuje zagadnienia z dziejów kultury muzycznej Śląska od czasów najdawniejszych do współczesności dotyczące twórczości muzycznej i wykonawstwa muzyki w obszarach: muzyki religijnej i świeckiej (w tym muzyka kościelna, dworska, miejska, wojskowa, instytucje muzyczne i teatralne, muzykowanie powszechne, stowarzyszenia muzyczne, gościnne występy artystów etc.), edukacji muzycznej, edytorstwa muzycznego, budownictwa instrumentów, muzyki w mediach, dawnego i obecnego stanu źródeł muzycznych i pozamuzycznych (kolekcje muzykaliów, instrumentów muzycznych i materiałów fonograficznych). Wykład ma na celu nie tylko omówienie powyższych kwestii, ale także wskazanie metodologii i dalszych możliwości badawczych w zakresie historii i obecnego stanu regionalnej kultury muzycznej. Ukazany monograficznie Śląsk może zatem stanowić punkt wyjścia do późniejszych działań zawodowych (np. archiwistyka, dziennikarstwo, programowanie lokalnych wydarzeń muzycznych, praca badawcza itp.) w regionie i poza jego granicami.

 

Przedmioty teoretyczne i historyczne (ścieżka akademicka)

 

Czy zastanawialiście się kiedyś jak często muzyka pojawia się jako temat w sztukach plastycznych? Na zajęciach ćwiczeniowych z ikonografii muzycznej zobaczycie, w jaki sposób przedstawiane są instrumenty muzyczne na obrazach, na przykładzie malarstwa portretowego, martwych natur, a także malarstwa rodzajowego. Powiemy sobie o muzyce w twórczości Jacka Malczewskiego, Jerzego Dudy-Gracza, muzycznych inspiracjach w sztuce kubistycznej i surrealizmie, a na poprawę nastroju przyjrzymy się karykaturom muzyków i kompozytorów... bo przecież zawsze warto poszerzać muzykologiczne horyzonty.

Metodologia badań muzykologicznych. Celem kształcenia jest krytyczna analiza szerokiego wachlarza metod analizy dzieła muzycznego doby nowożytnej w kontekście kryteriów filozoficznej teorii poznania oraz z naciskiem na status ontyczny konkretnych teorii analizy. Materiał źródłowy zostanie podzielony na dwie grupy: (1) analiz deskryptywnych (m. in. H. Schenker, R. Reti, F. Lerdahl – R. Jackendoff, L.B. Meyer, A. Tuchowski) oraz (2) analiz normatywnych (m. in. A. Forte, M. Klingbeil, szkoła J.M. Chomińskiego, N. Cook). Poznanie stosowanych współcześnie przez muzykologów teorii analizy ma za zadanie ułatwić studentom pełne rozumienie ich niekiedy hermetycznych treści oraz wybór metodologii badań dzieła w pracy magisterskiej.

Muzyka popularna - przedmiot fakultatywnystaje się coraz częstszym przedmiotem zainteresowania wśród nauk humanistycznych. W ramach zajęć poświęconych tej problematyce zastanowimy się jakie są potencjalne problemy badawcze muzyki popularnej. Podyskutujemy o definicjach, terminologii, fenomenach muzycznej tożsamości i popularności wybranych gatunków. Zbadamy zakresy wpływów muzyki ludowej i artystycznej w muzyce popularnej, a także z prześledzimy muzyczne covery oraz remixy. To tylko wybrane obszary, ale z pewnością staną się przyczynkiem do rozwijania własnych zainteresowań i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej. 

Dzieje myśli o muzyce to konwersatorium poświęcone szeroko rozumianej refleksji na temat muzyki: jej istoty, znaczeń, funkcji, wartości. Refleksji podejmowanej na gruncie filozofii i estetyki, ale także w różnorodnych tekstach kultury, takich jak baśnie, mity, literatura piękna, eseistyka, a nawet film. Ponieważ przedmiot odnosi się w swej nazwie do kontekstu historycznego, zakres czasowy analizowanych źródeł jest szeroki: od kultury antycznej po XX wiek.

Chopin niedokończonyAllegro de concert op. 46 to pozostająca na marginesie programów koncertowych kompozycja Fryderyka Chopina, wokół której narosło wiele legend i nieporozumień. Na konwersatorium prowadzonym wspólnie przez prof. Macieja Gołąba i mgr. Szymona Atysa postaramy się oddzielić fakty od mitów, rozejrzeć się po krajobrazie gatunkowym XIX w., zanalizować i poznać od podszewki słynący z trudności wykonawczej utwór. Przyjrzymy się próbom aranżacji Allegra na fortepian z orkiestrą. Nie zabraknie też problemu rezonansu utworu w drugiej połowie XIX wieku. Wątek op. 46 połączony będzie z szerszym wprowadzeniem w problematykę chopinowskiej formy sonatowej i atrybucji gatunkowej, poruszymy także kwestie wykonawcze.

 

Przedmioty pedagogiczne (ścieżka nauczycielska)

W trakcie studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii oferujemy możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień nauczycielskich do nauczania przedmiotów muzycznych w szkołach ogólnokształcących ponadpodstawowych oraz szkołach muzycznych II stopnia (z wyjątkiem przedmiotów: kształcenie słuchu i harmonia) oraz kontynuację kształcenia w zakresie zdobycia uprawnień do wszystkich stopni i rodzajów szkół, rozpoczętych podczas studiów licencjackich. Zajęcia są zorganizowane w formie dodatkowego bloku opcyjnego, realizowanego wspólnie z uniwersyteckim Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN). Plan przedmiotów jest zgodny z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, ogłoszonymi przez MEiN, które obecnie wymagają ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na danym kierunku do podjęcia pracy w szkolnictwie w zakresie danego przedmiotu lub grupy przedmiotów. Kształcenie nauczycielskie obejmuje przedmioty z zakresu ogólnego przygotowania pedagogicznego (np. psychologia, pedagogika, uczeń ze specjalnymi potrzebami, emisja głosu, bezpieczeństwo w szkole i in.), dydaktykę przedmiotów muzycznych oraz praktyki pedagogiczne w szkołach I i II stopnia. Oferta bloku pedagogicznego jest skierowana nie tylko do absolwentów studiów licencjackich w Instytucie Muzykologii, którzy ukończyli blok pedagogiczny. Odpowiednie warianty przewidziane w planie umożliwiają uzyskanie uprawnień także absolwentom bloków pedagogicznych innych uczelni muzycznych lub artystycznych (także w zakresie innym niż teoretyczne przedmioty muzyczne) oraz osobom, które nie realizowały wcześniej żadnych zajęć w tym zakresie. Zapisy na blok prowadzone są w trakcie rekrutacji na podstawie pisemnych deklaracji - uruchomienie bloku zależy od zebrania się wymaganej grupy, liczącej 8 osób. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości!

Szczegółowe informacje na temat specyfiki bloku pedagogicznego i jego funkcjonowania znajdziecie na stronie: 

https://muzykologia.uni.wroc.pl/Instytut-Muzykologii/Studia/Blok-nauczycielski

2