wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
151. Skuteczność terapii pedagogicznej w opiniach rodziców i nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
152. Reprezentacje autyzmu w bajkach dla dzieci dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dyplomowa dotyczy reprezentacji autyzmu w bajkach dla dzieci. Badania opisują funkcje terapeutyczne i wychowawcze realizowane przez bajki, przedstawiają rodzaje wizerunków autyzmu w bajkach oraz wskazują konteksty społeczne, w jakich pojawiają się bohaterowie z autyzmem. Wykorzystana metoda badań to analiza tekstu, natomiast technika badawcza to analiza ramowa. Narzędziem do analizy bajek jest matryca do kodowania. Korpus tekstów składa się z 13 bajek, w których występują wizerunki autyzmu. Wnioski badań wskazują na to, że analizowane w badaniach bajki oswajają dzieci z autyzmem, opisują dokładnie zachowania i osobowość osób ze spektrum oraz przedstawiają trudności, z jakimi spotykają się w codziennym życiu.
153. Resocjalizacyjna funkcja teatru więziennego w opiniach jego twórców oraz widzów dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy było poznanie opinii twórców i widzów teatru więziennego dotyczących jego resocjalizacyjnej funkcji. Do zebrania materiału empirycznego wykorzystano metodę wywiadu. Badaniem objęte zostały trzy grupy - twórcy, aktorzy oraz widzowie teatrów więziennych. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano powiązania teatru i wychowania, przybliżono obszary działań pedagogiki teatru oraz odniesiono się do arteterapii oraz koncepcji twórczej resocjalizacji. W drugim rozdziale przedstawiono przedmiot i cel badań, problemy badawcze oraz wybrane metody i techniki. Ponadto, opisano etyczne założenia podjętych badań. W ostatnim rozdziale zaprezentowano analizę i wyniki badań własnych oraz, sformułowane na ich podstawie, wnioski.
154. Bohater,maskotka,kozioł ofiarny ,czyli dzieci w rodzinie alkoholowej -autorski warsztat dla pedagogów szkolnych dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca poświęcona jest sytuacji dziecka w rodzinie alkoholowej. Choroba alkoholowa jest jedną z najczęściej występujących problemów w rodzinie, a funkcjonowanie w takiej rodzinie dziecka, wiąże się z licznymi negatywnymi następstwami dla jego rozwoju psychospołecznego. Niniejsza praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział wprowadza w tematykę alkoholizmu – czym jest i jakie są jego fazy. Opisana została typologia zjawiska alkoholowego. Drugi rozdział ukazuje dzieciństwo dzieci alkoholików oraz role jakie przyjmują one w rodzinie. Opisane zostało również życie dorosłych dzieci alkoholików i strategie radzenia sobie DDA z przeszłością. Trzeci rozdział stanowi opis profesjonalnych i nieprofesjonalnych form pomocy skierowanych ku dzieciom z rodzin alkoholowych. Zwrócona została uwaga również na rolę szkoły i pedagoga szkolnego w życiu dzieci alkoholików. Ostatni rozdział zawiera teoretyczne podstawy projektowania warsztatów i szkoleń. Druga część tego rozdziału została poświęcona opisaniu poszczególnych sesji autorskiego warsztatu dla pedagogów szkolnych.
155. Rodziny z wyboru w Polsce na przykładzie projektu warsztatu :Odmienne nie znaczy gorsze dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka ,,Rodziny z wyboru w Polsce na przykładzie autorskiego projektu warsztatu ,,Odmienne nie znaczy gorsze"” skupia swoją uwagę na tęczowych rodzinach w naszym kraju. Temat rodzin z wyboru jest omawiany wieloaspektowo - zaczynając od przemian rodziny w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, poprzez dane dotyczące życia i związków osób nieheteronormatywnych, rodzicielstwa osób homo- i biseksualnych, wpływu typu rodziny na wychowanie dzieci (pod kątem edukacyjnym, społecznym, zdrowia psychicznego), aż po trudności, jakie spotykają tęczowe rodziny. Pracę licencjacką kończy projekt warsztatu antydyskryminacyjnego dla adolescentów, który może przynieść pozytywny wpływ na kształtowanie się postawy równościowej wśród przyszłych dorosłych.
156. Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole masowej w opiniach nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca dyplomowa poświęcona jest opinii nauczycieli na temat uczęszczania do szkół ogólnodostępnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły mi dowiedzieć się, jakie zdania na temat kształcenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mają nauczyciele szkół masowych. W swoich badaniach ustaliłam dwa kluczowe kryteria wyróżniania grup: staż pracy nauczycieli w szkolnictwie oraz poziom, na którym badani nauczają. Praca składa się z czterech zasadniczych rozdziałów. Dwa początkowe stanową teoretyczny opis analizowanych w niej zagadnień. W pierwszym rozdziale pracy umieszczona została charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Drugi rozdział skupia się na uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie kształcenia. Rozdział trzeci zawiera informacje dotyczące metodologicznych podstaw badań własnych. W ostatnim, czwartym rozdziale pracy, przedstawiona została analiza zebranego materiału badawczego.
157. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w relacji doradczej na przykładzie autorskiego projektu warsztatu dla przyszłych doradców dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka porusza temat komunikacji niewerbalnej w relacji doradczej. Praca składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje problematykę szeroko pojętego procesu poradnianego. Drugi rozdział porusza obszary związane z komunikacją interpersonalną takie jak znaczenie, style, rodzaje, bariery. Trzeci rozdział skupia się na komunikacji niewerbalnej w relacji doradczej, koncentrując się na wskazaniu komunikatów niewerbalnych, które mogą wspierać lub utrudniać proces poradniany. Czwarty rozdział poświęcony jest teoretycznemu projektowaniu warsztatów i szkoleń, druga część tego rozdziału stanowi opis autorskiego warsztatu dla przyszłych doradców. Na końcu pracy został dołączony aneks, który stanowi autorski projekt warsztatu.
158. Stereotypy narodowe w opiniach Ukraińców, Polaków i Łemków dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest: „Stereotypy narodowe w przekonaniach Ukraińców, Polaków i Łemków”. Temat ten został poruszony, ponieważ mniejszość ukraińska w Polsce z roku na rok staje się coraz liczniejsza. Ze względu na pogorszenie się sytuacji polityczno-ekonomiczne na Ukrainie, Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, poszukując lepszej pracy, lepszego życia. Temat ten obejmuje również mniejszość etniczną Łemków, ponieważ jest to mało znana społeczność, natomiast jest ona powiązana z mniejszością ukraińską. Z tego względu wydało się bardzo ciekawe, co społeczność ukraińska, polska oraz łemkowska myślą o sobie nawzajem. Celem niniejszej pracy jest: Poznanie przekonań przedstawicieli społeczności ukraińskiej, polskiej oraz łemkowskiej na temat stereotypów narodowych w nich funkcjonujących. Do osiągnięcia celu przyczyniły się przeprowadzone badania, które miały formę wywiadu. W badaniach wzięło udział 48 osób w tym po dwanaście przedstawicieli społeczności polskiej, łemkowskiej, a także ukraińskiej, która została podzielona na imigrantów z Ukrainy (12 osób) oraz Ukraińców mieszkających w Polsce od pokoleń (12 osób). Badani charakteryzowali własną tożsamość społeczną, autostereotyp, a także wypowiadali się na temat dwóch innych badanych społeczności. Wnioski, które nasuwają się po przeanalizowaniu badań dotyczą m.in. sprzeczności w postrzeganiu Polaków przez imigrantów z Ukrainy oraz Ukraińców z Polski, a także bardzo niski poziom wiedzy Polaków na temat Łemków. Niniejsza praca składa się z trzech głównych części. W pierwszej opisane są teoretyczne zagadnienia dotyczące pojęcia „stereotypu”, jego rodzajów oraz genezy, a także charakterystyka społeczności ukraińskiej i łemkowskie funkcjonujących w Polsce. Druga część, to część metodologiczna, która zawiera kwestie związane z metodycznym podejściem do realizowanych badań. Natomiast trzecia i zarazem ostatnia część pracy zawiera analizę badań własnych oraz wnioski wyciągnięte na podstawie analizy. Podczas pisania niniejszej pracy pojawiły się trudności związane ze znalezieniem odpowiedniej literatury przedmiotu.
159. Następstwa wychowywania się w rodzinie alkoholowej w dorosłym życiu dzieci alkoholików na przykładzie autorskiego projektu warsztatu dla doradców rodzinnych dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Tytuł mojej pracy brzmi „Następstwa wychowywania się w rodzinie alkoholowej w dorosłym życiu dzieci alkoholików na przykładzie autorskiego projektu warsztatu dla doradców rodzinnych”. Praca dotyczy konsekwencji jakie niesie za sobą dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie borykającej się z problemem jakim jest choroba alkoholowa, dotycząca jednego lub obojga rodziców, oraz sposobów radzenia sobie z nimi, korygowania tych negatywnych konsekwencji w dorosłym życiu DDA. Najważniejszym owocem mojej pracy jest autorski projekt warsztatu dla doradców rodzinnych, którzy będą pracowali z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zatytułowanym „Rodzina alkoholowa w świetle literatury przedmiotu” poruszam problem alkoholizmu w świetle literatury, następnie opisuję rodzinę alkoholową – przybliżam definicje i charakterystyczne zjawiska, które najczęściej mają w niej miejsce. Ostatnim punktem tego rozdziału jest opis sytuacji dziecka w rodzinie alkoholowej. Drugi rozdział - „Następstwa wychowywania się w rodzinie alkoholowej w dorosłym życiu dzieci alkoholików”, rozpoczyna się od opisu tego, jak w literaturze przedmiotu są przedstawiane Dorosłe Dzieci Alkoholików, następnie przybliżam cechy charakterystyczne dla DDA. Kolejna część określa skutki wychowywania się w rodzinie alkoholowej w dorosłym życiu Dzieci Alkoholików – m.in. są to trudności w budowaniu relacji międzyludzkich, trudności w budowaniu relacji intymnych oraz problemy z funkcjonowaniem w nich, specyficzne funkcjonowanie DDA w pracy zawodowej oraz relacje DDA z rodziną pochodzenia. Rozdział trzeci zatytułowany „Profesjonalne i nieprofesjonalne formy wsparcia i pomocy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików” jest opisem tychże form wsparcia dla dorosłych, którzy dorastali w rodzinie alkoholowej. W ostatnim rozdziale - „Teoretyczne podstawy konstruowania warsztatów i szkoleń”, przybliżam definicję szkolenia oraz warsztatu, opisuję rodzaje szkoleń oraz ich cele. Następnie poruszam tematykę stylów uczenia się oraz omawiam cykl Davida Kolba, przedstawiam również metody, które są wykorzystywane podczas prowadzenia szkoleń. Na końcu tego rozdziału następuje opis poszczególnych sesji szkoleniowych mojego autorskiego projektu warsztatu dla doradców rodzinnych pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.
160. Pomoc i wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przykładzie autorskiego projektu warsztatu dla pedagogów dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Problematyka niniejszej pracy dotyczy pomocy i wsparcia rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak wskazuje literatura przedmiotu, taka rodzina narażona jest na wiele trudności i tym samym potrzebuje pomocy i wsparcia od różnorodnych specjalistów. Efektem mojej pracy jest warsztat, który jest kierowany do pedagogów, uwrażliwiając ich na potrzeby rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zatytułowany: ,,Autyzm w świetle literatury przedmiotu” został poświęcony wyłącznie tematyce autyzmu. Dwa kolejne rozdziały powstały z myślą o rodzinie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W drugim rozdziale przybliżam tematykę związaną z funkcjonowaniem najbliższego otoczenia dziecka autystycznego. Trzeci rozdział natomiast porusza tematykę związaną z działaniami pomocowymi realizowanymi przez społeczeństwo. Ostatni rozdział stanowi podstawy metodyki projektowania działań warsztatowych. Całość kończą wnioski wraz z załączonym aneksem będącym scenariuszem mojego autorskiego projektu warsztatu pt.,, Sposoby pracy z rodziną dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.
161. Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci na przykładzie autorskiego projektu warsztatu profilaktycznego dla nauczycieli : Widzę- reaguję dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem „Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci na przykładzie autorskiego projektu warsztatu profilaktycznego dla nauczycieli- Widzę-reaguję” podejmuje problematykę szeroko rozumianej przemocy i nadużyć seksualnych wobec dzieci. Przedstawione w pracy statystyki i wyniki badań nakreślają skalę problemu oraz grupę osób, których on dotyka. W pracy znajduje się również szczegółowy opis różnych form i rodzajów przemocy, ich przyczyn, skutków oraz cyklu przemocy, jednak istotą pracy jest problematyka związana z przemocą seksualną i wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jeden z rozdziałów pracy poświęcony został profilaktyce i prewencji zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci. Ostatni rozdział pracy poświęcony został teoretycznemu opisowi tworzenia szkoleń i warsztatów. Przybliżone zostały między innymi pojęcia cyklu Kolba, stylów uczenia się, rodzajów i celów szkoleń oraz metod i technik wykorzystywanych w trakcie szkoleń. Drugą część tego rozdziału stanowi opis autorskiego projektu szkolenia dla nauczycieli i specjalistów dotyczącego profilaktyki przemocy seksualnej w szkołach. Warsztat wraz z wszelkimi wykorzystanymi w nim materiałami znajduje się na końcu pracy.
162. Motyw starości we współczesnej literaturze polskiej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Motyw starości w polskiej literaturze współczesnej pojawia się bardzo często. W pracy zostały omówione kategorie wieku starego, etapy starzenia się, definicję pokolenia, potrzeby oraz postawy, roli społecznej i jakości życia w odniesieniu do osób starszych. Ukazano człowieka starego na przestrzeni dziejów, w ujęciu medycznym i psychologicznym, opisano jego choroby z jakimi się mierzy, teorie i czynniki starzenia się oraz działania państwa i organizacji pozarządowych na rzecz seniorów. W ostatnim podrozdziale można przeczytać o polskiej literaturze XIX wieku i przedstawionego tam ich wizerunku. W rozdziale trzecim zaprezentowano koncepcję badań własnych, omawiając cel i przedmiot badań, ich strategię, problemy badawcze oraz zastosowaną metodę i technikę badawczą. Ostatni rozdział jest analizą wyników badań własnych. Dokonano tu charakterystyki badanej literatury i podjęto próbę odpowiedzi na postawione problemy badawcze. Pracę kończą wnioski z przeprowadzonych badań oraz zamieszczona została bibliografia, odnosząca się do wykorzystanej literatury przedmiotowej.
163. Efektywna komunikacja w rodzinie.Co nas hamuje ,a co otwiera w relacjach z najbliższymi -warsztat dla rodziców dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca jest poświęcona istocie komunikacji interpersonalnej w środowisku rodzinnym, rozumianym jako system. Rodzina cały czas ewoluuje, co ma wpływ na jakość relacji pomiędzy jej członkami. Każda rodzina musi porozumiewać się w obrębie swojego systemu. Komunikacja interpersonalna istnieje w każdej wspólnocie rodzinnej, jednakże w każdej rodzinie ta komunikacja jest inna. Niniejsza praca składa się z czterech części. Pierwszy rozdział wprowadza w tematykę rodziny i obrazuje ją w świetle literatury przedmiotu. Jest w nim porównanie różnych definicji rodziny, opisane są przemiany rodziny współczesnej. Zwrócona została uwaga na postrzeganie rodziny jako systemu. Drugi rozdział ukazuje istotę komunikacji w rodzinie. Opisuje proces komunikacji interpersonalnej. Zwraca uwagę na jej znaczenie w rodzinie. W tym rozdziale znajduje się również opis komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Mowa jest o funkcjonowaniu, zarówno systemu rodzinnego otwartego, jak i systemu rodzinnego zamkniętego. Rozdział wskazuje na znaczenie komunikacji w podsystemach rodzinnych. Pod koniec drugiego rozdziału znajduje się opis barier i ograniczeń, które bardzo często występują w komunikacji rodzinnej, uniemożliwiając satysfakcjonujące życie rodzinne. W trzecim rozdziale przybliżone zostały formy pomocy usprawniające komunikację rodzinną z podziałem na sposoby profesjonalne i nieprofesjonalne. Stwierdzono, że najpowszechniejsze są nieprofesjonalne formy pomocy. Jednak gdy okazują się one niewystarczające, ludzie mogą zgłaszać się po pomoc do profesjonalistów. Czwarty rozdział to między innymi omówienie teoretycznych podstaw konstruowania warsztatów i szkoleń. Druga część tego rozdziału stanowi opis sesji autorskiego projektu warsztatu dla rodziców małych dzieci.
164. Pomoc małżeństwu w obliczu kryzysu na przykładzie autorskiego projektu warsztatu :Jak żyć ze sobą długo i szczęśliwie ? dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka porusza problematykę kryzysu w związku małżeńskim oraz sposobów radzenia sobie z nim. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale poruszona została problematyka małżeństwa w oparciu o literaturę przedmiotu, opisana została ewolucji małżeństwa na przestrzeni lat, a także typy małżeństw oraz rodzaje relacji, które mogą występować między partnerami. Rozdział kończy się przedstawieniem czynników, które mają wpływ na trwałość i nietrwałość związku małżeńskiego. Rozdział drugi dotyczy szeroko pojmowanego kryzysu oraz kryzysu małżeńskiego z uwzględnieniem faz rozwoju rodziny, w których pojawiają się wybrane kryzysy normatywne oraz nienormatywne. W rozdziale trzecim pochyliłam się nad rodzajami pomocy profesjonalnej i nieprofesjonalnej dla małżeństw zmagających się z kryzysem. Ostatni rozdział został poświęcony podstawom tworzenia szkoleń. Zawiera przybliżenie teorii cyklu uczenia się według Davida Kolba oraz opis autorskiego projektu warsztatu „Jak żyć ze sobą długo i szczęśliwie?”. Praca licencjacka zakończona jest podsumowaniem zawierającym wnioski ogólne. Dołączony został również aneks z konspektem autorskiego warsztatu „Jak żyć ze sobą długo i szczęśliwie?”.
165. Rozpoznawanie pierwszych objawów dziecięcej depresji -warsztat profilaktyczny dla rodziców dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Problematyką rozważań poniższej pracy jest depresja dziecięca. Statystyki pokazują nam corocznie wzrost zachorowalności na depresję wśród dzieci i młodzieży. Dzieci czują się bezradne w przypadku choroby i na swój sposób wyrażają to co czują i myślą. Rodzice często nie wiedzą jak mogą pomóc swojemu dziecku i szukają wsparcia u różnych specjalistów. Praca składa się z czterech rozdziałów i autorskiego warsztatu, skierowanego do rodziców i opiekunów. Pierwszy rozdział zatytułowany jest: “Zjawisko depresji w świetle literatury” i poświęcony jest zjawisku depresji, w którym omawiam i wskazuję definicję, kryteria diagnostyczne, przyczyny, przejawy, skutki. Drugi rozdział to: “Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży”. Dotyczy on zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, wskazuję w nim definicję, objawy depresji dziecięcej, przyczyny i skutki. Trzeci rozdział poświęcony został przedstawieniu profesjonalnych i nieprofesjonalnych form pomocy, kierowanym ku dzieciom z depresją. Ostatni rozdział to część podstaw metodyki warsztatowej. Jego tytuł to: “Teoretyczne podstawy konstruowania warsztatów i szkoleń”. Aneksem do całej pracy jest warsztat “Depresja dziecięca. Jak mogę pomóc?”.
166. Profesjonalne i nieprofesjonalne formy pomocy dziecku uwikłanemu w rozwód rodziców na przykładzie autorskiego projektu warsztatu :Pomóż dziecku przetrwać rozwód dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W mojej pracy licencjackiej zdecydowałam się na poruszenie tematu rozwodów, ponieważ rozwód jest zjawiskiem, które coraz częściej spotykane jest we współczesnych, polskich rodzinach. Zwykle najdotkliwiej oddziałuje on na dziecko, dlatego w mojej pracy skupiłam się właśnie na najmłodszych członkach rozpadającej się rodziny. W pracy będę starała się pokazać, w jaki sposób decyzja rodziców o rozstaniu wpływa na dziecko, jego postawy i zachowania oraz spróbuję wskazać, w jaki sposób rodzice i najbliżsi mogą stanowić dla dziecka źródło nieprofesjonalnego wsparcia. Przestawię także formy profesjonalnej pomocy i wsparcia, z których korzystać mogą rozwodzący się małżonkowie po to, by ułatwić swojemu dziecku pogodzenie się z rozwodem i zaakceptowanie nowopowstałej sytuacji rodzinnej. Moja praca licencjacka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiłam rodzinę – sposób jej definiowania i funkcjonowania na przestrzeni lat oraz jej przemiany. Kolejna część rozdziału pierwszego odnosi do rozwodu, pokazuje jego historię, przedstawia definicje oraz statystyki. Ponadto, w tej części pracy zajmuje się również omówieniem przyczyn i skutków zjawiska rozwodu. Rozdział drugi zwraca natomiast uwagę na sytuację dziecka znajdującego się w obliczu rozwodu swoich rodziców. W rozdziale tym przedstawione zostały reakcje emocjonalne dzieci na rozwód rodziców, które przyporządkowałam do konkretnych kategorii wiekowych. Zaprezentowałam także i omówiłam koncepcję Judith S. Wallerstein dotyczącą psychologicznych zadań dla dzieci rozwiedzionych rodziców oraz przeanalizowałam proces radzenia sobie z rozwodem. Ostatni element drugiego rozdziału mojej pracy pokazuje natomiast następstwa rozwodu rodziców z perspektywy dorosłego życia ich dzieci. Rozdział trzeci przedstawia profesjonalne oraz nieprofesjonalne formy pomocy i wsparcia dla dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, a ostatni rozdział mojej pracy licencjackiej to część teoretyczna, która przestawia podstawy projektowania warsztatów i szkoleń. Zaprezentowane zostały w nim definicje, rodzaje, cele i metody prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Ponadto, omówione zostały także style uczenia się oraz cykl Kolba, który stanowił punkt wyjścia dla mojego autorskiego projektu warsztatu psychopedagogicznego pt. ,,Pomóż dziecku przetrwać rozwód’’. Warsztat ten dokładnie opisany i omówiony został w ostatniej części czwartego rozdziału i stanowi on razem z wnioskami ostatni element mojej pracy licencjackiej.
167. Jak rozmawiać z dzieckiem używając języka żyrafy ?Porozumienie Bez Przemocy wsparciem w budowaniu relacji rodzica z dzieckiem na przykładzie autorskiego projektu warsztatu dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W pracy „Jak rozmawiać z dzieckiem używając języka żyrafy? Porozumienie Bez Przemocy wsparciem w budowaniu relacji rodzica z dzieckiem na przykładzie autorskiego projektu warsztatu”, poruszony został temat komunikacji w rodzinie. Współczesna rodzina przechodzi przeobrażenia w zakresie swojej struktury, pełnionych w niej ról oraz relacji między jej członkami. Można zaobserwować różne modele komunikacji przyjmowane przez rodziny oraz bariery komunikacyjne, z którymi się borykają. Jako model komunikacji omówione zostało szczegółowo Porozumienie Bez Przemocy. Porozumienie, stworzone przez Marshalla B. Rosenberga wskazuje na wartość empatii i szczerej intencji w relacjach z innymi. Model opiera się na czterech elementach, jakimi są: spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby, tworzące wspólnie empatyczny i pozbawiony przemocy komunikat. Charakterystyczne dla tej metody jest nazwanie empatycznej komunikacji językiem żyrafy, a krzywdzących komunikatów językiem szakala. W pracy poruszony został również temat kar i nagród oraz ich negatywnego wypływu na dziecko, a także wartość stosowania Porozumienia bez Przemocy w relacji rodzica z dzieckiem. W pisaniu pracy wykorzystano głównie literaturę z zakresu nauk pedagogicznych. W oparciu o podstawy metodyki projektowania warsztatów oraz cykl uczenia się przez doświadczenie D. Kolba powstał warsztat dla rodziców: „Jak rozmawiać z dzieckiem używając języka żyrafy?”. Celem warsztatu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem Porozumienia bez Przemocy w rodzinie.
168. Jak radzić sobie z barierami komunikacji słownej i pozasłownej w pracy doradcy?Warsztat podnoszacy kompetencje komunikacyjne przyszłych doradców dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Problematyka niniejszej pracy dotyczy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy doradcy, szczególną uwagą obdarzając bariery utrudniające porozumiewanie się w relacji doradczej. Jak pokazuje literatura przedmiotu, doradca na każdym etapie pracy z klientem narażony jest na pojawienie się szumów komunikacyjnych, dlatego powinien on znać sposoby i metody radzenia sobie z nimi. Efektem mojej pracy jest warsztat skierowany do przyszłych doradców, dotyczący barier w komunikacji słownej i pozasłownej oraz sposobów pokonywania ich. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zatytułowany: „Kompetencje doradcy w świetle literatury przedmiotu” został poświęcony definicyjnym ujęciom poradnictwa oraz kompetencjom doradcy w ponowoczesnym świecie. Drugi rozdział odnosi się do rodzajów komunikacji interpersonalnej i jej znaczenia dla relacji doradczej. W trzecim rozdziale przybliżam tematykę dotyczącą barier komunikacyjnych w pracy doradcy. Z kolei czwarty rozdział stanowi podstawy metodyki projektowania warsztatów. Pracę licencjacką kończą wnioski wraz z załączonym aneksem będącym scenariuszem mojego autorskiego warsztatu pt. „Jak radzić sobie z barierami komunikacji słownej i pozasłownej w pracy doradcy? Warsztat podnoszący kompetencje komunikacyjne przyszłych doradców”.
169. Wychowanie dzieci w duchu mindfulness na przykładzie autorskiego projektu warsztatu :Pomóż swojemu dziecku być bardziej uważny dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka pod tytułem „Wychowanie dzieci w duchu mindfulness na przykładzie autorskiego projektu warsztatu: Pomóż swojemu dziecku być bardziej uważnym” skupia się na wychowaniu dzieci z wykorzystaniem praktyki uważności. Celem mojej pracy jest ukazanie w jaki sposób można zastosować filozofię mindfulness w wychowywaniu dzieci oraz jakie korzyści ona ze sobą niesie. Praca składa się z czterech rozdziałów oraz aneksu, który stanowi projekt autorskiego warsztatu dla rodziców. W pierwszym rozdziale ukazane są przemiany rodziny współczesnej, aktualnie występujące nurty i teorie wychowania. W drugim rozdziale przedstawiam różnorodne definicje praktyki uważności oraz przyczyny pojawienia się jej w zachodnim świecie. Wskazane są również korzyści oraz ograniczenia i trudności, które mogą wynikać z praktykowania uważności. W trzecim rozdziale poruszone są profesjonalne formy wsparcia rodziny z wykorzystaniem filozofii mindfulness oraz to w jaki sposób można budować relację w rodzinie w oparciu o praktykę uważności. Ostatni rozdział pracy jest poświęcony teoretycznemu tworzeniu warsztatów i szkoleń.
170. Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci i rodziców homoseksualnych .Warsztat antydskryminacyjny dla uczniów klas VIII dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca dyplomowa, którą napisałam dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji dzieci z rodzin homoseksualnych. W swojej pracy podejmuje problematykę dyskryminacji dzieci z rodzin z wyboru wychowywanych w Polsce. Jest to powszechny problem społeczny, z którym powinniśmy walczyć. Partnerzy jednej płci dążą do akceptacji, chcą być traktowani na równi z rodzinami heteronormatywnymi. Tematykę swojej pracy uważam za szczególnie istotną, ponieważ coraz częściej rodziny homoseksualne decydują się na wychowywanie dzieci. Pierwszy rozdział dotyczy omówienia rodziny homoseksualnej w świetle literatury przedmiotu. Przedstawione są przemiany rodziny współczesnej, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesności. Następne podrozdziały dotyczą rodzin homoseksualnych – rodzin z wyboru, opisuje także sytuację gejów i lesbijek jako rodziców oraz szans i zagrożeń, które istnieją w rodzinach homoseksualnych. W drugim rozdziale o tytule przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci z rodziców homoseksualnych omówiłam zjawisko i rodzaje dyskryminacji. Opisałam w nim również formy i sposoby przeciwdziałania dyskryminacji dzieci z rodzin homoseksualnych. Następny, trzeci rozdział dotyczy warsztatu antydyskryminacyjnego, jako narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji dzieci rodziców homoseksualnych. Przedstawiam w nim definicję warsztatu antydyskryminacyjnego, opisałam odbiorców, cele i treści warsztatów. Ostatni podrozdział dotyczy skuteczności warsztatu antydyskryminacyjnego. W czwartym rozdziale przedstawiłam teoretyczne podstawy konstruowania warsztatów i szkoleń oraz opisałam swój autorski projekt warsztatu „Nie dyskryminuję – szanuję”.
171. Motyw przyjaźni w latach II wojny światowej ukazany w literaturze pięknej dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest motyw przyjaźni w latach II wojny światowej ukazany w literaturze pięknej. Celem pracy było przede wszystkim określenie uwarunkowań i form przyjaźni oraz jej oddziaływania na funkcjonowanie człowieka w obliczu wojny. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, wniosków i zakończenia oraz bibliografii. Pierwszy rozdział opisuje teoretyczne aspekty pracy. W drugim rozdziale została opisana oraz omówiona literatura użyta w pracy. Trzeci rozdział został poświęcony wykorzystanej przeze mnie metodologii. Ostatni rozdział ukazuje wyniki badań własnych. Dotyczy on przede wszystkim relacji zawieranych przez osoby dorosłe w trzech utworach literackich: Jeszcze się kiedyś spotkamy – Magdaleny Witkiewicz, Tatuażysta z Auschwitz – Heather Morris oraz Słowik – Kristin Hannah. Przeanalizowana przeze mnie literatura pozwoliła na potwierdzenie niezwykłej roli przyjaźni w życiu człowieka w obliczu zagrożenia.
172. O czym/nie/rozmawia się przy rodzinnym stole ?-trudne rozmowy rodziców i dzieci na temat seksualności -warsztat dla rodziców dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
„O czym (nie) rozmawia się przy rodzinnym stole? - trudne rozmowy rodziców i dzieci na temat seksualności” to praca, która podejmuje problematykę związaną z edukacją seksualną w domu rodzinnym. W pracy pochylam się nad znaczeniem edukacji seksualnej zarówno tej odbywającej się podczas edukacji szkolnej, jak również mającej miejsce w kontekście procesu wychowania dziecka w rodzinie. Wskazuję na problemy, z którymi mogą spotkać się rodzice, którzy pragną wprowadzić edukację seksualną w swoim domu. Dodatkowo opisuję warunki, które powinny zaistnieć, by rodzice mogli w sposób nieskrępowany i z wrażliwością przeprowadzić pierwsze rozmowy na temat seksualności ze swoim dzieckiem. Istotnym elementem pracy uczyniłam rozdział dotyczący ukazania profesjonalnych i nieprofesjonalnych źródeł wsparcia dla rodziców pragnących wprowadzić rozmowy o seksualności w życie swojej rodziny. Na zakończenie przedstawiony został rozdział o teoretycznych podstawach tworzenia warsztatów i szkoleń. Konstrukcja warsztatu rodzicielskiego „O czym (nie) rozmawia się przy rodzinnym stole?- trudne rozmowy rodziców i dzieci na temat seksualności” została stworzona na podstawie cyklu uczenia się Davida Kolba. Jego celem jest przekazanie rodzicom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do prowadzenia swobodnej rozmowy na tematy związane z szeroko rozumianą seksualnością człowieka, w tym dziecka.
173. Miejsce i rola ekologii w życiu współczesnych studentów dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W obecnych czasach mamy do czynienia z postępującymi zagrożeniami środowiskowymi. Stan naszego środowiska z roku na rok jest w coraz gorszej kondycji, dlatego ważne jest, aby robić wszelkie kroki mające na celu jego poprawę. Należy edukować społeczeństwo w kontekście podejścia ekologicznego i uświadamiać ich o występujących zagrożeniach. W dzisiejszych czasach podejmuje się wiele działań związanych z ekologią. Prowadzone są różne kampanie społeczne, ustala się nowe prawa, które przyszłościowo uwzględniają poprawę środowiska. W pracy skupiono się na miejscu i roli ekologii w życiu współczesnych studentów. Przedstawiono podstawowe informacje w kontekście roli rodziny w kształtowaniu postaw społecznych młodego pokolenia, przemian w postrzeganiu wychowania ekologicznego w XX i XXI wieku, przyrody i pedagogiki zrównoważonego rozwoju oraz pedagogicznych aspektów wyzwań ekologicznych. Wykorzystano metodę wywiadu, dzięki której otrzymano odpowiedź na postawione problemy szczegółowe, które umożliwiły poznanie miejsca i roli ekologii w życiu studentów. Na podstawie analizy dziesięciu wywiadów, otrzymano dane, które wyjaśniały, jak wiedza i świadomość studentów przekładają się na ich codzienne czynności i zachowania.
174. Znaczenie terapii w procesie uspołeczniania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, na przykładzie DPS dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca magisterska dotyczy znaczenia terapii w procesie uspołeczniania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Celem podjętych badań było pokazanie jak ważny jest proces terapeutyczny w życiu osób z dysfunkcjami. Materiał badawczy został zebrany podczas przeprowadzania wywiadów, analizy dokumentów i prowadzenia obserwacji. Osobami badanymi byli wychowankowie zamieszkujący DPS w Świebodzicach. Wywiady zostały przeprowadzone z terapeutką i nauczycielką. Zebrane dane pokazały, że terapia jest nieodłącznym elementem życia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W przypadku osób z deficytami brak pracy nad zaburzonymi sferami powoduje regres. Należy systematycznie pracować z dzieckiem aby osiągnąć sukces. Każda terapia niesie ze sobą polisensoryczny rozwój uczestników. Zbyt duża ilość terapii może doprowadzić do przestymulowania wychowanków. Ich ilość należy stale kontrolować w celu zmniejszania lub zwiększania liczby terapii. Zajęcia grupowe pozytywnie wpływają na integrację i współzawodnictwo chłopców. Dzięki temu podopieczni uczą się współpracy i dbania o siebie nawzajem. Wspólnie tworzą rodzinę w DPS dlatego tak ważna jest integracja grupy i dobre stosunki między wychowankami.
175. Przemoc wobec kobiet w rodzinie na przykładzie autorskiego projektu warsztatu dla początkujących pedagogów dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca podejmuje problematykę kobiet będących ofiarami przemocy domowej. Mimo stałego uświadamiania społeczności o jej powszechnym występowaniu, przekazywania wiedzy na temat przejawów, przyczyn i skutków przemocy społeczeństwo w dalszej mierze wyraża przyzwolenie na destrukcyjne zjawisko. Dlatego tak ważne wydaje się podejmowanie tej problematyki i poszukiwanie wciąż nowych strategii niesienia pomocy kobietom, jak i całym rodzinom doświadczającym przemocy. W pierwszym rozdziale opisałam ogólny zarys zjawiska przemocy domowej. Wyszczególniłam definicje przemocy, klasyfikację form przemocy oraz jej cykl. Drugi rozdział przeznaczony został na omówienie zagadnień przemocy domowej ze szczególnym wskazaniem na kobietę jako ofiarę przemocy domowej. Wyróżniłam rodzaje i przejawy przemocy domowej wobec kobiet, przyczyny oraz skutki. W trzecim rozdziale omawiam szeroko zarówno profesjonalne, jak i nieprofesjonalne formy wsparcia i pomocy kobietom doświadczającym przemocy domowej. W ostatnim rozdziale zawarłam metodykę projektowania działań warsztatowych oraz opisałam poszczególne sesje autorskiego projektu warsztatu dla początkujących pedagogów obejmującego tematykę pomocy kobietom ofiarom przemocy domowej.
176. Monografia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Narciarskiego „pod Stróżą” Lubawka dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest Monografia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Narciarskiego „Pod Stróżą” Lubawka. Jej celem jest ukazanie, na czym polega działalność Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Narciarskiego „Pod Stróżą” Lubawka, poprzez: przedstawienie historii działalność Stanisława Bodzka, współczesnej historii klubu od momentu rozpoczęcia treningów biathlonowych, opisanie roli trenera, jego metod treningowych, współpracy z zawodnikami i ich rodzicami oraz wyjaśnienie jak biathlon postrzegają zawodnicy i ich rodzice. Pracę kończą wnioski z badań własnych.
177. Rola i miejsce psa w życiu seniorów dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca skupia się wokół tematyki "Rola i miejsce psa w życiu seniorów". Celem podjętych badań było zobrazowanie jaką rolę i miejsce pełni pies w życiu osób starszych. Odpowiedzi na zawarte w pracy pytania badawcze zostały zebrane za pomocą wywiadów przeprowadzonych w formie rozmów telefonicznych. Grupa badawcza składała się z dziewięciu osób: dwóch mężczyzn i siedmiu kobiet. Warunkiem do uczestniczenia w badaniach były następujące kryteria: posiadanie przynajmniej jednego psa i wiek wynoszący 65 lat lub więcej. Funkcjonowanie seniorów z psami rozpatrywane było w czterech kategoriach: czynniki posiadania psa przez seniorów, oddziaływanie psów na aktywność fizyczną i organizację czasu wolnego seniorów, oddziaływanie psów na aktywność społeczną seniorów oraz oddziaływanie psów na kondycję psychiczną seniorów. Na podstawie uzyskanych informacji otrzymano obraz zwierzęcia w życiu osób starszych. Powody dla których decydowali się oni na posiadanie psa były różnorodne. Najczęściej jednak nawiązywały one do wartości zaczerpniętych z domu rodzinnego lub tych wypracowanych samodzielnie. Aktywność fizyczna jak i organizacja czasu wolnego jest determinowana przez potrzeby i możliwości zwierzęcia - badania wykazały, że niejednokrotnie psy są jedynym powodem do wyjścia z domu dla osób starszych. Ponadto respondenci deklarowali, że w ich obecności odczuwają wiele korzyści związanych z zachowaniem prawidłowej kondycji psychicznej. Na podstawie wyników badań ujawniła się również zwiększona aktywność społeczna seniorów związana z faktem posiadania zwierzęcia. Wskazywana w wywiadach bezwarunkowa miłość psa oddziałuje na poczucie wartości seniorów i chęci do podejmowania codziennych obowiązków. Rola zwierzęcia porównywana była do przyjaciela i wiernego towarzysza na długie lata, dzięki któremu seniorzy czują się akceptowani i potrzebni.
178. Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w pracy doradcy,na przykładzie autorskiego projektu warsztatu: Stop wypaleniu zawodowemu ! dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W dzisiejszych czasach zjawisko wypalenia zawodowego jest bardzo powszechne. Szczególnie narażone na jego doświadczenie są osoby wykonujące zawód pomocowy. W swojej pracy podejmuję problematykę dotyczącą wypalenia zawodowego w profesji doradcy oraz sposobów radzenia sobie z nim, chronienia się przed nim. Jak ukazuje literatura przedmiotu, istnieje wiele przyczyn prowadzących do wystąpienia wypalenia zawodowego, zjawisko to objawia się na wiele sposobów, a jego skutki mogą być bardzo poważne. Istotne jest więc, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Moja praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział zatytułowany „Problematyka poradnictwa i doradcy w świetle literatury przedmiotu” ukazuje podstawowe definicje poradnictwa i doradcy, fenomen procesu doradczego oraz kompetencje, które powinien posiadać doradca. Drugi rozdział został poświęcony zjawisku wypalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu. Ukazuje definicje wypalenia zawodowego, jego fazy, przyczyny, objawy, skutki oraz sposoby zapobiegania zjawisku. W trzecim rozdziale ukazane zostały szanse i zagrożenia w zawodzie doradcy oraz sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w zawodzie doradcy. Ostatni rozdział stanowi teoretyczne podstawy projektowania warsztatów i szkoleń. Pracę kończą wnioski wraz z załączonym aneksem, który stanowi scenariusz autorskiego warsztatu pt.: „Stop wypaleniu zawodowemu”.
179. Zasoby i zagrożenia samodzielnego rodzicielstwa na przykładzie autorskiego projektu warsztatu Zadbany rodzic-szczęśliwe dziecko ,czyli jak zadbać o siebie będąć solo rodzicem dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka Zasoby i zagrożenia samodzielnego rodzicielstwa na przykładzie autorskiego projektu warsztatu "Zadbany rodzic – szczęśliwe dziecko, czyli zadbać o siebie będąc solo rodzicem” zwraca uwagę na rodziny z jednym rodzicem. Zebrano w niej informacje zdobyte w ramach analizy literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych dotyczących rodzin niepełnych. Dla lepszego zrozumienia problematyki poruszanej w pracy, zbudowano w niej tło, na które składają się przemiany rodziny na przestrzeni lat oraz definicje z zakresu rodzicielstwa i solo rodzicielstwa. Ponadto zamieszczono informacje o przyczynach i rodzajach samodzielnego rodzicielstwa. Poznanie szerszego kontekstu rodzin monoparentalnych zdecydowanie ułatwi zrozumienie głównego tematu pracy, jakim są zasoby i zagrożenia pojawiające się w tego typu rodzinach. W pracy zwraca się szczególną uwagę na to, że pomimo tak często omawianych przez uczonych zagrożeń dotyczących solo rodzin, drzemią w nich również różnego rodzaju zasoby. Stąd też w dalszej części pracy przedstawiono profesjonalne oraz nieprofesjonalne formy wsparcia dla rodzin monoparentalnych. Informacje zawarte w tekście (zarówno treści naukowe, jak i te pochodzące z Internetu, najczęściej od samych rodziców) pozwalają lepiej zrozumieć sytuację rodzin z jednym rodzicem. Bliższe poznanie problemów, z jakimi borykają się takie rodziny stanowiło inspirację dla powstania autorskiego projektu warsztatu „Zadbany rodzic – szczęśliwe dziecko, czyli jak zadbać o siebie będąc solo rodzicem”, który jest skierowany do solo rodziców. Jego celem jest wsparcie samodzielnych rodziców, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, skłonienie do refleksji, które mogą pomóc w eliminowaniu czyhających na nich i ich rodziny zagrożeń, a także pomóc dostrzec zasoby czy szanse, które można wykorzystać.
180. Małżeństwo wobec zdrady na przykładzie autorskiego projektu warsztatu :Porady na zdrady ,czyli jak dbać o dobrą komunikację w związku dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca poświęcona jest problematyce dotyczącej niewierności małżeńskiej. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce małżeństwa. Zawiera definicje, typy małżeństw, relacje w małżeństwie, czynniki determinujące trwałość i nietrwałość małżeństwa oraz wybrane problemy współczesnych małżeństw. Drugi rozdział obejmuje charakterystykę fenomenu zdrady małżeńskiej. Nacisk położony został na przedstawienie jej definicji, skali, rodzajów, przyczyn, skutków zarówno jednostkowych jak i diadycznych oraz procesu radzenia sobie z doświadczeniem zdrady. Trzeci rozdział z kolei dotyczy przedstawienia profesjonalnych form pomocy małżeństwom w obliczu zdrady. Czwarty rozdział stanowi teoretyczne podstawy projektowania warsztatów i szkoleń oraz szczegółowy opis autorskiego projektu warsztatu skierowanego do par, małżeństw oraz osób będących w stałym związku. Celem szkolenia jest usprawnienie komunikacji w relacji małżeńskiej.