wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Wykorzystanie bajek terapeutycznych we wspomaganiu rozwoju emocjonalnego dzieci na przykładzie autorskiego projektu edukacyjnego w najstarszej grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
Temat mojej pracy brzmi Wykorzystanie bajek terapeutycznych we wspomaganiu rozwoju emocjonalnego dzieci na przykładzie autorskiego projektu edukacyjnego w najstarszej grupie przedszkolnej. Postanowiłam podjąć się tego problemu ponieważ pomimo wykorzystywania coraz bardziej nowoczesnych metod terapeutycznych w dalszym ciągu małe grono osób jest świadome terapeutycznych właściwości treści jakie zawiera książka. Wspieranie rozwoju dziecka od najmłodszych lat, jest kluczowym działaniem. Emocjonalna sfera rozwojowa odgrywa znacząca rolę w codziennym funkcjonowania od najmłodszych lat. Emocje umożliwiają nam doświadczanie, przeżywanie różnych sytuacji które mogą wydawać się powierzchownie zarówno pozytywne, obojętne jak i negatywne. Prawidłowy rozwój emocjonalny sprzyja posiadaniu umiejętności panowania nad emocjami w zróżnicowanych sytuacjach. Brak wspierania rozwoju negatywnie wpływa na funkcjonowanie społeczne dziecka. Zaniedbana sfera emocjonalna niesie konsekwencje w późniejszym okresie, bez kształtowania i wspierania rozwoju emocjonalnego dziecko może wykazywać trudności w zakresie budowania relacji międzyludzkich jak również przejawiać trudności z prawidłowym wyrażaniem towarzyszących mu odczuć a także z rozpoznawaniem ich u innych. Wspieranie rozwoju emocjonalnego jest istotne także ze względu na aspekt budowania samooceny a także uświadamiania znaczenia poszczególnych wartości, które przyczyniają się do kształtowania się zarówno empatii od najmłodszych lat jak również kręgosłupa moralnego . Wspieranie rozwoju emocjonalnego sprzyja zmniejszeniu się intensywności oraz zakresu oddziaływania lęków u dziecka, przy jednoczesnym uświadomieniu jemu wewnętrznej siły do zmierzenia się pojawiającymi się trudnościami. Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: „ Jestem jaki jestem” składający się z trzech scenariuszy planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności, które stanowią pełną całość. Projekt ,, Jestem jaki jestem „ zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Publicznym Przedszkolu „Wrocławskie Skauty IV” we Wrocławiu w terminie od 103.2021r. do 12.03.2021r. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, netografii oraz aneksu. W pierwszym rozdziale ,, Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu,, przedstawiona została sylwetka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym a także jego emocjonalność na etapie przedszkolnym. Omówiona została kluczowa rola bajki w procesie wychowania z uwzględnieniem bajki jako metody terapeutycznej w rozdziale ukazana została także rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju dziecka. Drugi rozdział pt. ,, Autorski projekt działań edukacyjnych ,,Jestem jaki jestem ,, przedstawia teoretyczne założenia projektu edukacyjnego, a także warunki realizacji projektu własnych podjętych działań edukacyjnych. W rozdziale zaprezentowane zostały także scenariusze zajęć edukacyjnych, których realizacja przebi
92. Doskonalenie sposobów rozwiązywania konfliktów przez dzieci poprzez wykorzystanie wybranych elementów teorii Thomasa Gordona na podstawie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
„Konflikty mogą ludzi rozdzielać lub pociągać do ściślejszej oraz bardziej zażyłej zgody; zawierają ziarno zniszczenia i ziarno większej jedności; mogą prowadzić do zaciętej walki lub głębszego wzajemnego zrozumienia”. Thomas Gordon Tytuł niniejszego opracowania to: Doskonalenie sposobów rozwiązywania konfliktów przez dzieci poprzez wykorzystanie wybranych elementów teorii Thomasa Gordona na podstawie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej. Konflikt jest nieuniknionym elementem życia człowieka już od najmłodszych lat życia, ważne jest zatem, aby dzieci w przedszkolu potrafiły sobie z nim radzić. Istotne jest, aby wyeliminować strach związany z tym zjawiskiem i zastąpić go funkcjonalnością, możliwością rozwoju oraz pozytywnym wpływem na relacje stron. Osoba nauczająca w procesie budowania porozumienia, kierując się metodą opisaną przez T. Gordona jest w stanie wspólnie z dziećmi znaleźć rozwiązanie spełniające potrzeby obu stron, jednocześnie doskonaląc ich własne sposoby rozwiązywania konfliktów. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia zostały opracowane na podstawie wnikliwej analizy aktualnej literatury przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii. Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: Kto się czubi, ten się lubi, składający się z trzech scenariuszy planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności stanowiącą pełną całość, zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Przedszkolu Językowym Ente w terminie 19 – 30 kwietnia 2021 roku. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz aneksu. W pierwszym rozdziale pt.: „Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu” zaprezentowano sylwetkę rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym, rolę konfliktów w życiu człowieka, podstawowe założenia teorii Thomasa Gordona o sposobach rozwiązywania konfliktów oraz rolę nauczyciela we wspieraniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W drugim rozdziale pt.: „Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: Kto się czubi, ten się lubi”, przedstawiono teoretyczne podstawy projektu edukacyjnego oraz kontekst i warunki jego realizacji, a także scenariusze zajęć edukacyjnych. Trzeci rozdział pt.: „Ewaluacja autorskiego projektu działań edukacyjnych” zawiera teoretyczne ujęcia procesu ewaluacji, sposoby przeprowadzania ewaluacji oraz autorefleksję pedagogiczną.
93. Miłość małżeńska w opowieściach osób żyjących w związkach małżeńskich dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest miłość w związku małżeńskim. Część teoretyczna zawiera definicje miłości zarówno w wymiarze kulturowym jak i duchowym, a także ze względu na temat pracy definicję miłości małżeńskiej Marii Grzywak-Kaczyńskiej, Wilhelma Szewczyk i Josef Pieper. Przedstawione są również koncepcje miłości, zaczynając od trzech naukowych elementów miłości u par odmiennej płci oraz teorie Johna Lee, Ericha Fromma i Roberta Strenberga. Rozdział poświęcony miłości zakończony jest podrozdziałem dotyczącym seksualności, która jest nieodłącznym elementem omawianego uczucia. Argumentacje podpieram przykładem twierdzeń Anthony Giddensa oraz badaniami Zygmunta Freuda. Kolejny rozdział porusza tematykę małżeństwa jego genezy i terminologii. Znajduje się rys historyczny przemian małżeństwa, który zawiera przekształcenia ról i obowiązków kobiety i mężczyzny oraz motywacji do zawierania małżeństw. W celu podsumowania współczesnego wyglądu instytucji małżeństwa przedstawione są definicje Iwony Janickiej i Leona Niebrzydowskiego, oraz Franciszka Adamskiego. Obecne przemiany i kształtujące się nowe modele związku małżeńskiego spowodowały odejście od modelu tradycyjnego małżeństwa w kierunku modelu partnerskiego i egalitarnego. Nowe modele rodziny poparte są badaniami CBOS na temat modeli małżeństwa i preferowanych modeli rodziny, kończąc na przewidywaniach Tomasza Szlendaka dotyczących wyglądu modelu rodziny za 35 lat. Badania CBOS również odnoszą się do przyczyn i konfliktów małżeńskich, które stanowią zakończenie części teoretycznej. Celem empirycznym pracy było poznanie sposobów definiowania i konceptualizowana miłości, wagi znaczenia seksualności i stawianych wartości w związku małżeńskim oraz obowiązującego podziału ról i obowiązków, sposobu okazywania uczuć i rozwiązywania napotkanych problemów. Wymienione elementy składające się na miłość małżeńską pozwoliły ustalić obowiązujący model związku małżeńskiego u przebadanych par. Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy. Na potrzeby pracy zostały realizowane wywiady z trzema parami małżeńskimi. W pracy znajdują się przedstawione wyniki badań, przykłady wypowiedzi osób badanych a także odpowiedzi na postawione problemy badawcze. Literatura, która posłużyła napisaniu tej pracy pochodziła przede wszystkim z dziedziny pedagogiki i psychologii. Dużą role w pracy odegrały takie książki jak „Psychologia miłości. Intymność, namiętność, zaangażowanie” B. Wojciszke, „Orientacja temporalna jako predyktor postaw wobec miłości i jakości relacji w bliskich związkach” P. Sukiennik i M. Terebus, „Psychologia małżeństwa. Zafascynowanie partnerem, otwartość, empatia, miłość, seks” I. Janicka i L. Niebrzydowski, „Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja” A. Kwak, „Kto rządzi w rodzinie” D. Duch-Krzystoszek.
94. Kobiecość propagowana na łamach czasopisma „Przyjaciółka” dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest Kobiecość propagowana na łamach czasopisma „Przyjaciółka”. W oparciu o wybrane numery czasopisma, utworzone kategorie i wybrane fragmenty zawartości, sprawdzono w jaki sposób periodyk wpływał na kobiety i jaką kobiecość kreował w danej dekadzie. Podczas badań uwzględniono również przemiany społeczno-polityczne jakie zachodziły w czasie od 1950-2000 roku oraz ideowe nacechowanie treści w okresie Polski Ludowej.
95. Życie rodzinne na łamach wybranych czasopism dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Celem pracy magisterskiej pt ,,Życie rodzinne na łamach wybranych czasopism" jest odkrycie wizerunku życia rodzinnego przez badanie i wybranych artykułów w czasopismach- ,,Gość Niedzielny" i ,,Newsweek", które opisują życie rodzinne. Cała praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i wniosków końcowych. Rozdział pierwszy pt ,, Życie rodzinne w świetle literatury przedmiotu" jest podzielony na siedem podrozdziałów. Pierwszy podrozdział obejmuje definicję i rodzaje rodziny, drugi ukazuje funkcje i rolę rodziny, trzeci- mechanizmy i źródła funkcji rodziny, czwarty pokazuje fazy życia rodzinnego- od narodzin, do śmieci rodziców, piąty zawiera wyniki badań CBOS-u z lat 1999, 2013 i 2019, dotyczące aspektów życia rodzinnego, szósty podrozdział pokazuje alternatywne formy życia rodzinnego, a siódmy porusza kategorię nowoczesnego rodzicielstwa. Drugi rozdział pt ,, Metodologia badań stosowanych w pracy" składa się z ośmiu podrozdziałów. Pierwszy podrozdział rodzaje i definicję paradygmatu, drugi uwzględnia definicję celu wg. czterech badaczy, funkcje celu badawczego i trzy kategorie celów, trzeci zawiera definicję przedmiotu badań, czwarty- definicję problemu badawczego, rodzaje problemów badawczych, problem główny i problemy szczegółowe w przedstawionej pracy magisterskiej, piąty wyjaśnia pojęcie metody oraz zawiera informacje o metodzie wykorzystywanej w pracy magisterskiej- metodzie analizy treści, szósty przedstawia definicję techniki i rodzaje technik badawczych, siódmy opisuje przebieg badań, a ósmy- charakterystykę badanych czasopism. Trzeci rozdział pt ,, Życie rodzinne na łamach czasopisma Newsweek składa się z trzech podrozdziałów i podsumowania. Pierwszy podrozdział zawiera charakterystykę wyodrębnionych obszarów życia rodzinnego w czasopiśmie Newsweek, drugi mieści charakterystykę stylów życia rodzinnego w czasopiśmie Newsweek, a trzeci wymienia role rodzinne w czasopiśmie Newsweek. Czwarty rozdział pt ,, Życie rodzinne na łamach czasopisma Gość Niedzielny" składa się z trzech podrozdziałów i podsumowania. Pierwszy podrozdział zawiera charakterystykę wyodrębnionych obszarów życia rodzinnego w czasopiśmie Gość Niedzielny, drugi characteristic stylów życia rodzinnego w czasopiśmie Gość Niedzielny, a trzeci- role rodzinne, prezentowane w czasopiśmie Gość Niedzielny. Piąty rozdział pt ,, Różnice w wizerunku rodziny prezentowanym przez czasopisma Newsweek i Gość Niedzielny" wskazuje różnice w wizerunku rodziny, który kierują obydwa czasopisma . Wnioski końcowe zawrają odpowiedzi na pytania badawcze.
96. Wykorzystanie gier i zabaw matematycznych do wspomagania rozwoju umysłowego dzieci na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
Tematem mojej pracy jest Wykorzystanie gier i zabaw matematycznych do wspomagania rozwoju umysłowego dzieci na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej. Gry i zabawy są jedną z wielu metod stosowanych w placówkach oświatowych. Najczęściej wykorzystuje się je w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, są one ważnym elementem kształcenia dziecka. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia opracowane zostały na podstawie wnikliwej analizy aktualnej literatury przedmiotu. Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: Jestem świetnym zawodnikiem - lubię grać i dobrze liczę! składający się z trzech scenariuszy planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności i stanowiących pełną całość, miał być zrealizowany w trybie stacjonarnym w Publicznym Przedszkolu PRYMUSEK I. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, działalność placówki została zawieszona i ze względu na organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce, projekt został zrealizowany częściowo w trybie zdalnym (2 scenariusze zajęć edukacyjnych) oraz częściowo w trybie stacjonarnym (1 scenariusz zajęć edukacyjnych) w terminie od 06.04.2021 do 20.04.2021. Przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, netografii oraz aneksu. Pierwszy rozdział pt. Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu dotyczy sylwetki rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym oraz specyfiki jego procesów poznawczych. Omówiono tu również istotę wykorzystywania gier i zabaw matematycznych w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem ich roli we wspieraniu rozwoju umysłowego dzieci. W rozdziale drugim pt. Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: Jestem świetnym zawodnikiem - lubię grać i dobrze liczę! przedstawiono teoretyczne założenia projektu edukacyjnego. Zaprezentowano również scenariusze zajęć edukacyjnych do realizacji w grupie 6-latków oraz kontekst realizacyjny projektu własnych działań edukacyjnych. Trzeci rozdział pt. Ewaluacja autorskiego projektu działań edukacyjnych zawiera teoretyczne ujęcie procesu ewaluacyjnego oraz refleksję pedagogiczną.
97. Wspieranie rozwoju językowego dzieci bilingwistycznych na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
„Kto ma język, ten ma świat” H.G. Gadamer (Prawda i metoda) Temat mojej pracy brzmi: Wspieranie rozwoju językowego dzieci bilingwistycznych na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej. Kompetencje językowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka w przyszłości, są również ściśle powiązane z kompetencją komunikacyjną, która reguluje zachowania, wpływa na przebieg interakcji, podnosi jakość kontaktów interpersonalnych, podejmowane współdziałania, zdobywanie informacji czy ujawnianie emocji. Natomiast bilingwizm, to umiejętność posługiwania się dwoma językami we wszystkich sytuacjach życiowych. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia opracowane zostały na podstawie wnikliwej analizy aktualnej literatury przedmiotu. Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: Chociaż inny język mamy to i tak się dogadamy składający się z trzech scenariuszy planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności, które stanowią pełną całość, zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Niepublicznym Przedszkolu Matematycznym ,,Ulik” w Warszawie przy ul. Panieńskiej w terminie od 11.03.2021r. do 19.03.2021r. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, zestawu aktów prawnych, netografii i aneksu. Rozdział pierwszy ,,Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu” – przedstawia szczegółowy opis sylwetki rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym akcentem na kompetencje językowe, które są istotne dla niniejszej pracy. Opisane zostało także zjawisko bilingwizmu wśród dzieci. Drugi rozdział to autorski projekt pt.: Chociaż inny język mamy to i tak się dogadamy. W tym rozdziale przedstawione zostały teoretyczne założenia projektu edukacyjnego oraz warunki realizacji projektu własnych działań edukacyjnych. Przedstawiono także scenariusze zajęć edukacyjnych. Rozdział trzeci „Ewaluacja projektu działań edukacyjnych” zawiera informacje dotyczące teoretycznego ujęcia procesu ewaluacji, opisu sposobu ewaluacji zaplanowanych zajęć edukacyjnych, a także autorefleksji na temat prac nad ustalaniem tematu, zbierania literatury, pisania i tworzenia projektu.
98. Życie w związku nieformalnym – opowieści osób kohabitujących dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy są związki nieformalne w opowieściach osób kohabitujących. Kohabitacja jako zjawisko stanowi fenomen XX wieku. Celem mojej pracy jest przedstawienie zjawiska kohabitacji, która ma swoje źródło w ogólnych przemianach społecznych. Zbadałam czy życie w nietradycyjnym związku wiąże się z podobnymi wartościami jak związki formalne, czy zaspokaja potrzeby partnerów i czy daje satysfakcje. W pracy podaję definicję rodziny jako podstawowej instytucji społecznej oraz kierunki jej przemiany. Jest to teoretyczn wstęp do kolejnego rozdziału, czyli teoretycznego ujęcia zjawiska kohabitacji. Od podstawowych teorii, typologii oraz klasyfikacji przechodzę do bardziej szczegółowej i aktualnej charakterystyki tego zjawiska. Zwracam uwagę na charakter jakościowy kohabitacji oraz trudności społeczne i prawne jakie spotykają partnerów w związkach nieformalnych. Trzeci rozdział pracy stanowi część metodologiczna, która doprowadza do badań empirycznych. W badaniach posłużyłam się jakościową metodą - wywiadem swobodnym. Najważniejsze dla mnie było to co istotne z punktu widzenia osoby badanej, chciałam jak najgłębiej poznać ten świat i tę część życia, którą jest związek kohabitacyjny. Na potrzeby pracy przeprowadziłam wywiady. Postawiłam szereg wniosków dotyczących motywacji do tworzenia związków nieformalnych, cech charakterystycznych, miłości, podziału obowiązków, finansów, formy związku, podobieństwa do małżeństwa, miejsca rodziny w tego typu związkach oraz trudności społecznych i prawnych, z którymi zmagają się osoby kohabitujące. W pracy dużą rolę odegrały takie pozycje z literatury przedmiotu jak: Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Liberska H., Malina A., Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Slany K. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie.
99. Aktywizacja muzyczna dzieci poprzez angażowanie do wspólnego ruchu na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najmłodszej grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.„ Emil Jaques-Dalcroze Temat mojej pracy brzmi Aktywizacja muzyczna dzieci poprzez angażowanie do wspólnego ruchu na podstawie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najmłodszej grupie przedszkolnej. Problematyka jest istotną problematyką w rozwoju dziecka. Dzięki aktywności muzycznej dziecko poprawia swoją wrażliwość muzyczną oraz pracuje nad koordynacją wzrokowo-ruchową, buduje również swoją samodzielność. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia opracowane zostały na podstawie wnikliwej analizy aktualnej literatury przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii. Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: . „Muzyka w mojej duszy gra” składający się z trzech scenariuszy planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności, które stanowią pełną całość. Zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w terminie 19.04.2021 do 29.04.2021. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz aneksu. W pierwszym rozdziale pracy pt. „Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu” przedstawiono informacje dotyczące sylwetki rozwojowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, postawy jako elementu społecznego funkcjonowania dziecka, tolerancji w systemie wartości trzecioklasistów, a także roli nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej. W drugim rozdziale pt. Autorski projekt działań edukacyjnych pt. „Autorski projekt działań edukacyjnych Muzyka w mojej duszy gra” zaprezentowano informacje, dotyczące teoretycznych podstaw projektu edukacyjnego, kontekst realizacyjny, a także scenariusze zajęć edukacyjnych. Natomiast trzeci rozdział pt. „Ewaluacja zaplanowanego projektu działań edukacyjnych” stanowi prezentację teoretycznych ujęć procesu ewaluacji, sposobów przeprowadzania ewaluacji oraz autorefleksję pedagogiczną.
100. Wykorzystywanie wybranych baśni Hansa Christiana Andersena we wspieraniu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym na prykładzie autorskiego projektu edukacyjnego w klasie drugiej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
„Życie to najbardziej zdumiewająca bajka.” H. Ch. Andersen Temat mojej pracy brzmi Wykorzystywanie wybranych baśni Hansa Christiana Andersena we wspieraniu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie autorskiego projektu edukacyjnego w klasie drugiej. Według D. Golemana „sukces życiowy co najwyżej w dwudziestu procentach zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze osiemdziesiąt procent innych oddziaływań – grupa czynników nazywana inteligencją emocjonalną.” Jeżeli od najmłodszych lat będziemy wspierać rozwój dziecka w tym obszarze, ułatwimy jego funkcjonowanie w następnych latach jego życia”. Dlatego należy wspierać dzieci w tym obszarze już od najmłodszych lat, by ułatwić ich funkcjonowanie w późniejszych latach życia. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia opracowane zostały na podstawie wnikliwej analizie aktualnej literatury przedmiotu. Autorski projekt pt.: ,,Baśnie kształtują i emocje ukazują” składający się z trzech scenariuszy planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności, które stanowią pełną całość zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach w terminie od 08.03.2021 do 19.03.2020. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, netografii oraz aneksu. W pierwszym rozdziale pt. „Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu” została przedstawiona charakterystyka najważniejszych obszarów rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej. Przedstawiono w nim także wartości baśni w wychowaniu dziecka z zaznaczeniem istoty twórczość H.Ch. Andersena, która jest częścią składową pracy, a także scharakteryzowano rolę nauczyciela we wspieraniu rozwoju dziecka. Drugi rozdział pt.: „Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: Baśnie kształtują i emocje ukazują” dotyczy teoretycznych założeń projektu edukacyjnego oraz warunków realizacji projektu własnych działań edukacyjnych. Zaprezentowano w nim również scenariusze zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w klasie drugiej szkoły podstawowej. Trzeci rozdział pt. „Ewaluacja projektu działań edukacyjnych” stanowi prezentację teoretycznych ujęć procesu ewaluacji, sposobów przeprowadzania ewaluacji oraz autorefleksję.
101. Stymulowanie rozwoju mowy dzieci poprzez zastosowanie wybranych elementów logorytmiki na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
“…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być.” Janusz Korczak Tematem mojej pracy jest Stymulowanie rozwoju mowy dzieci poprzez zastosowanie wybranych elementów logorytmiki na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej. Mieści się on w obszarze edukacji polonistycznej oraz odnosi się do edukacji logopedycznej. Logorytmika jest metodą korekcji mowy, opartą na rytmie muzycznym wraz z zastosowaniem słowa, które jest włączone jako akompaniament (zaprogramowany albo improwizowany) w rytmicznie zestrojony przez muzykę ruch całego ciała. Zadaniem ćwiczeń logorytmicznych, które są prowadzone z dziećmi w przypadkach zaburzeń mowy jest przede wszystkim kształcenie sprawności ruchowej i słuchowej, a głównie koordynacji ruchowej, ruchowo-wzrokowej, ruchowo-słuchowej i wrażliwości percepcyjnej. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia opracowane zostały na podstawie wnikliwej analizy aktualnej literatury przedmiotu. Autorski projekt działań edukacyjnych pt. Ruch i muzyka zabawą dla języka, składający się z trzech scenariuszy planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności, które stanowią pewną całość zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Punkcie Przedszkolnym “Chaberek” w terminie od 26.04.2021 do 28.04.2021. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz aneksu. W pierwszym rozdziale pracy pt. “Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu” przedstawiono charakterystykę etapu rozwojowego dziecka w wieku przedszkolnym, specyfikę rozwoju mowy dziecka, założenia teoretyczne dotyczące logorytmiki oraz rolę nauczyciela przedszkola, który ma za zadanie wspierać rozwój dziecka. W drugim rozdziale pt. “Autorski projekt działań edukacyjnych pt. Ruch i muzyka zabawą dla języka” zaprezentowano informacje dotyczące teoretycznych rozważań na temat projektu edukacyjnego, kontekstu oraz warunków jego realizacji, a także scenariusze zajęć edukacyjnych. Natomiast trzeci rozdział pt. “Ewaluacja projektu działań edukacyjnych” stanowi prezentację teoretycznych ujęć procesu ewaluacji, sposobów przeprowadzania ewaluacji oraz autorefleksję.
102. Stymulowanie umiejętności grafomotorycznych dzieci czteroletnich poprzez wykorzystanie wybranych technik plastycznych na przykładzie autorskiego projektu edukacyjnego działań edukacyjnych w grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki pozwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości. C. Roger Temat pracy brzmi Stymulowanie umiejętności grafomotorycznych dzieci czteroletnich poprzez wykorzystanie wybranych technik plastycznych na przykładzie autorskiego projektu edukacyjnego działań edukacyjnych w grupie przedszkolnej Zanim dziecko zacznie pisać, musi zdobyć naprawdę wiele umiejętności. Ważna jest koordynacja całego ciała, precyzja ruchów oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Warto zatem poświecić uwagę analizie tego zagadnienia, ze szczególnym akcentem stawianym na proces stymulowania umiejętności grafomotorycznych dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Ćwiczenia manualne oraz graficzne, ułatwią dziecku w przyszłości proces nauki pisania. Zmniejszą także ryzyko dysleksji. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia opracowane zostały na podstawie wnikliwej analizie aktualnej literatury przedmiotu. Autorski projekt działań edukacyjnych pt. „Malu, malu, pisu, pisu już w przedszkolu uczę się” składający się z trzech planowanych do przeprowadzenia w określonej kolejności, które stanowią pewną całość. Zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Publicznym Przedszkolu Wrocławskie Skauty III we Wrocławiu w terminie od 17.03.2021 r. do 19.03.2021 r. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Opracowanie zawiera wstęp, trzy rozdziały, zakończenie, bibliografię oraz netografię. W rozdziale pierwszym „Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu” dokonano opisu sylwetki rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym tego, jakie znaczenie ma wychowanie plastyczne w rozwijaniu umiejętności grafomotorycznych dziecka, a także rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju w edukacji przedszkolnej. W rozdziale drugim, zatytułowanym „Autorski projekt działań edukacyjnych” przedstawiono informacje dotyczące teoretycznych rozważań na temat projektu edukacyjnego, kontekstu i warunków realizacji projektu własnych działań oraz opisu własnych działań edukacyjnych. Rozdział trzeci „Ewaluacja projektu działań edukacyjnych” zawiera informacje dotyczące teoretycznego ujęcia procesu ewaluacji, jego etapów oraz metod zbierania informacji a także opisu działań ewaluacyjnych wykorzystanych w scenariuszach dydaktycznych autorskiego projektu edukacyjnego. W tym rozdziale znajduje się również autoewaluacja związana z doświadczeniami i wnioskami na temat pracy i działań związanych z tworzeniem autorskiego projektu. Pracę zamyka zakończenie, stanowiące podsumowanie jej całości oraz spis źródeł naukowych, wykorzystywanych podczas pisania pracy i zawartych kolejno w bibliografii, netografii oraz aktach prawnych. W aneksie zamieszczono karty pracy oraz dokumentację fotografic
103. NIwelowanie lęków dziecięcych poprzez wykorzystywanie elementów bajkoterapii na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
Temat mojej pracy brzmi Niwelowanie lęków dziecięcych poprzez wykorzystywanie elementów bajkoterapii na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w najstarszej grupie przedszkolnej. Jest to ważna problematyka z punktu widzenia rozwoju dziecka. Bajki terapeutyczne umożliwiają zrozumienie dziecku problemów przewijających się w życiu, z jakimi nie miały styczności, ale pomagają również w tym, aby dziecko było w stanie poradzić sobie z lękami, z jakimi się boryka, poprzez odkrywanie i zrozumienie własnej osoby. Praca licencjacka ma charakter projektowy. Przedstawione w niej zagadnienia zostały opracowane na podstawie wnikliwej analizy aktualnej literatury przedmiotu. Autorski projekt działań edukacyjnych pt.: "Żadne lęki nie stanowią nam udręki" składa się z trzech scenariuszy, które są zaplanowane do przeprowadzenia w określonej kolejności, stanowiąc pełną całość. Projekt zrealizowany został w całości w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu w terminie od 01.03.2021 do 11.03.2021. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, netografii oraz aneksu. Pierwszy rozdział „Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu” zawiera w sobie informacje dotyczące sylwetki rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym, definicji oraz rodzajów lęków dziecięcych, powstawania i charakterystyki wybranych lęków, bajkoterapii i znaczenia książek w życiu dziecka, roli nauczyciela we wspieraniu rozwoju dziecka w przedszkolu. W drugim rozdziale „Autorski projekt działań edukacyjnych” znalazły się teoretyczne podstawy projektu, scenariusze zajęć edukacyjnych oraz warunki realizacji projektu. Trzeci rozdział „Ewaluacja projektu działań edukacyjnych” poświęcony został teoretycznemu ujęciu procesu ewaluacji oraz autorefleksji pedagogicznej.
104. Uzależnienia behawioralne u młodzieży. dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zaprezentowanie i analiza zagadnienia, jakim są cyberzaburzenia i cyberuzależnienia. Zaprojektowany warsztat skieruję do młodzieży licealnej, których dotyczy ten problem i pokazać im, w jaki sposób można mu przeciwdziałać. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich, zatytułowanym Uzależnienia behawioralne, poruszam temat zarówno nałogów z związanych z używaniem substancji jak też związanych z zachowaniami. Kolejno przedstawiam definicje podstawowych pojęć oraz klasyfikacje uzależnień skutki. W rozdziale drugim pt. Zagrożenie młodzieży cyberuzależnieniami opisuję to zjawisko w świetle wyników badań. Przedstawiam także istotę i rodzaje profilaktyki. Ostatni rozdział zawiera mój projekt warsztatu dla młodzieży szkół średnich. Zawarłem tu zagadnienia związane z metodyką organizowania szkoleń oraz prezentację autorskiego cyklu działań edukacyjnych. Opisuję cele i założenia szkolenia, grupę odbiorców, do której jest kierowany. Następnie charakteryzuję jego poszczególne części. Szczegółowy scenariusz warsztatu załączam w Aneksie.
105. Autyzm. Wsparcie rodziców w diagnozie i terapii. Warsztat dla rodziców dzieci z ASD dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i analiza zagadnienia związanego zaburzeniami ASD u dzieci oraz trudności, jakie w związku z nim napotykają ich rodziny w trakcie stawiania diagnozy oraz terapii. Zaprojektowany przeze mnie warsztat chciałabym skierować do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którzy opiekują się i wychowują syna lub córkę ze spektrum autyzmu, doświadczają nadmiernego stresu, nie są w pełni usatysfakcjonowani z relacji panujących w rodzinie. W jego trakcie moim celem będzie zaprezentowanie im bezprzemocowego sposobu komunikowania się (metoda Porozumienia bez Przemocy autorstwa M. B. Rosenberga), technik aktywnego słuchania, a także prostych technik oddechowych oraz treningu autogennego J. H. Schultza, który pomaga łagodzić napięcie oraz stres. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich, zatytułowanym Autyzm jako zaburzenie rozwoju dziecka oraz problem jego rodziców, poruszam kwestie związane z definiowaniem autyzmu, jego symptomatologią oraz etiologią. Poświęcam w nim również miejsce przedstawieniu, w jaki sposób dziecko dotknięte ASD funkcjonuje w środowisku rodzinnym jak i społecznym. Na podstawie dostępnych mi badań prezentuję krótko sylwetki jego rodziców, oraz problemy związane z komunikacją w rodzinie. W rozdziale drugim pt. Terapia dziecka autystycznego, koncentruję się na procesie diagnozy ASD oraz narzędziach, które są w jej trakcie wykorzystywane. Przedstawiam dostępne obecnie terapie, główny nacisk kładę jednak na program TEACCH. Prezentuję również techniki relaksacyjne - na przykładzie treningu autogennego. Na samym końcu przedstawiam problemy, których na co dzień doświadczają dzieci dotknięte ASD i ich rodzice. Celem tego rozdziału jest wskazanie, w jaki sposób powinno się przeprowadzić holistyczną diagnozę, i czym kierować się przy doborze odpowiedniej terapii, zarówno dla dziecka jak i członków rodziny. Ostatni rozdział pt. Warsztat dla rodziców dzieci z ASD zawiera autorski projekt szkolenia. W tej części pracy zawarłam zagadnienia związane z metodyką projektowania szkoleń (w oparciu o cykl uczenia się Davida A. Kolba) oraz prezentację projektowanych działań edukacyjnych. Opisuję jego cele i założenia oraz grupę odbiorców, do których jest kierowany. Następnie kolejno charakteryzuję jego poszczególne części. Szczegółowy scenariusz warsztatu wraz potrzebnymi do jego przeprowadzenia dokumentami załączam w Aneksie.
106. Zjawisko cyberprzemocy wśród uczniów szkół średnich . Projekt warsztatu edukacyjnego dla młodzieży dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zaprezentowanie i analiza zjawiska cyberprzemocy. Zaprojektowany warsztat chciałabym skierować do uczniów szkół średnich, których dotyczy ten problem oraz pokazać im, w jaki sposób można mu przeciwdziałać. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Nastolatki i zjawisko cyberprzemocy w świetle literatury przedmiotu” na początek charakteryzuję nastolatków w późnej fazie dorastania. Kolejno przedstawiam definicje podstawowych pojęć jak: cyberprzemoc oraz typologie ofiar, zaproponowaną przez Jacka Pyżalskiego. Po tym przytaczam klasyfikację zagrożeń związanych z funkcjonowaniem online również jego autorstwa. W tej części pracy skupiłam się też porównaniu przemocy tradycyjnej wirtualnej. Na koniec przedstawiam występowanie, rodzaje i sposoby realizacji cyberagresji. W rozdziale drugim pt. „Uczniowie szkół średnich w przemocowej cyberprzestrzeni” opisuję to zjawisko w świetle wyników badań. Przedstawiam podstawowe wiadomości o profilaktyce, ponieważ zaprojektowany warsztat ma służyć przeciwdziałaniu cyfrowej przemocy. Ten rozdział zawiera również charakterystykę sprawcy, ofiary i świadka cyberagresji i ich znaczenie w wyrządzaniu szkód w wirtualnym świecie. Ostatni rozdział zawiera mój projekt warsztatu pt. „Mój kolega z ławki jest pixelem” dla uczniów szkół średnich. Po przedstawieniu metodyki szkoleń prezentuję autorski projekt działań. Opisuję cele i założenia szkolenia, grupę odbiorców, do której jest kierowany. Następnie charakteryzuję jego poszczególne części. Szczegółowy scenariusz warsztatu załączam w Aneksie.
107. Kłamstwo w komunikacji interpersonalnej. Warsztat dla studentów Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest przedstawienie zagadnienia kłamstwa w komunikacji interpersonalnej. Zaprojektowany warsztat kieruję do studentów Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, dla których zdobyta wiedza, umiejętności i ukształtowane w tym zakresie postawy będą pomocne w pracy życiu prywatnym. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam: definicje kłamstwa, badania nad nim (ze szczególnym uwzględnieniem kłamstwa dzieci i młodzieży), motywy typy i strategie kłamstwa, psychologiczny portret kłamcy, sposoby jego wykrywania. W rozdziale drugim opisuję kłamstwo w odniesieniu do komunikacji interpersonalnej i skutki kłamstwa. Ostatnia część pracy zawiera krótki opis poradnictwa, następnie metodyczne podstawy projektowania szkoleń i autorski projekt warsztatu.
108. Przygotowanie nauczycieli i studentów edukacji wczesnoszkolnej do nauczania edukacji matematycznej w opiniach nauczycieli i studentów. dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
109. Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w szkole podstawowej w opiniach rodziców i nauczycieli dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika, zaoczne II stopnia
Temat mojej pracy magisterskiej brzmi „Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w szkole podstawowej w opiniach rodziców i nauczycieli”. W moich badaniach dążyłam do poznania przekonań osób z dwóch grup osób dorosłych mających bezpośredni kontakt z dziećmi z różnymi deficytami i wiedzącymi jak radzą one sobie w szkole - rodziców i nauczycieli. W pracy interesowała mnie sytuacja szkolna dzieci zarówno ze schorzeniami metabolicznymi (np. cukrzyca), z niepełnosprawnościami narządów zmysłów (słuchu, wzroku), mowy (np. mutyzm), chorobą neurologiczną (dziecięce porażenie mózgowe) i niepełnosprawnością intelektualną (zespół Downa). Temat ten wybrałam, ponieważ pracuję z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami m.in. z dziećmi z zespołem Downa i z porażeniem mózgowym.
110. Funkcjonowanie osób lgbt+ w Polsce prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest funkcjonowanie osób LGBT+ w Polsce. Jej głównym celem jest poznanie obecnej sytuacji i sposobu funkcjonowania osób LGBT+ z perspektywy samych osób nieheteronormatywnych. Praca podzielona została na trzy rozdziały: teoretyczny, metodologiczny oraz badawczy. W pierwszym rozdziale zawarte zostały podstawowe terminy i definicje pozwalające na lepsze zrozumienie tego, co oznacza skrót LGBT+, opisana została także historia społeczności i ruchu osób LGBT+ na terenie Polski oraz obecna sytuacja takich osób. W rozdziale teoretycznym znalazł się także podrozdział traktujący o zdrowiu osób LGBT+ w kontekście stresu mniejszościowego. Rozdział metodologiczny zawiera cele i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze oraz zmienne i wskaźniki. Zawarty został w nim także opis metod, technik i narzędzi badawczych użytych na potrzeby badań przeprowadzonych do tej pracy. Ostatni podrozdział rozdziału metodologicznego dotyczy charakterystyki paradygmatu w nurcie, którego przeprowadzone zostało badanie. Ostatni rozdział składa się z analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby tej pracy. Podzielony został na 6 podrozdziałów, każdy z nich zawiera analizę pytań dotyczących poszczególnych kwestii związanych z funkcjonowaniem osób LGBT+ w Polsce. Zakończenie pracy odpowiada na główne pytanie badawcze oraz podsumowuje uzyskane wyniki i przedstawia sposób funkcjonowania osób LGBT+ w Polsce.
111. Opinie nauczycieli o funkcjonowaniu dzieci w klasach 4-6 z dysleksją rozwojową w szkole prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Temat mojej pracy to "Opinie nauczycieli o funkcjonowaniu dzieci w klasach 4-6 z dysleksją rozwojową w szkole". Praca ma charakter badawczy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, wniosków i bibliografii. W pierwszym rozdziale przybliżyłam problematykę pracy na podstawie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii. Opisałam historię badań nad zjawiskiem dysleksji rozwojowej, przywołałam powiązane z tym zagadnieniem definicje i terminologię oraz wyróżniłam typy, przyczyny i objawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Szczegółowo opisałam również proces diagnostyczny tych zaburzeń oraz terapię pedagogiczną dzieci z dysleksją rozwojową. W drugim rozdziale przedstawiłam metodologię badań własnych, których celem było zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu w szkole dzieci w klasach 4-6 z dysleksją rozwojową. Opisałam między innymi strategię prowadzenia badań jakościowych oraz paradygmat interpretatywny, którego założenia stanowiły podstawę teoretyczną moich badań. Wyróżniłam również pytania badawcze, które pozwoliły mi na skonstruowanie kwestionariusza wywiadu, który posłużył mi do przeprowadzenia rozmów kierowanych z nauczycielami będącymi przedmiotem moich badań. W rozdziale trzecim natomiast przeprowadziłam analizę badań własnych skupiając się na następujących aspektach: liczba i płeć uczniów z dysleksją rozwojową; współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów z dysleksją rozwojową; trudności uczniów z dysleksją rozwojową; stosunek rówieśników i nauczycieli do uczniów z dysleksją rozwojową oraz metody pracy wykorzystywane najczęściej z tymi uczniami. W ostatniej części pracy wyróżniłam wnioski, na wysunięcie których pozwoliły mi przeprowadzone badania oraz dokonałam podsumowania.
112. Rola młodzieżowego ośrodka wychowawczego w funkcjonowaniu niedostosowanej jednostki prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem mojej pracy było wskazanie na wspierającą rolę Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w funkcjonowaniu niedostosowanych jednostek. Podczas studiów często spotykałem się z opinią, że resocjalizacja nie istnieje. Podczas analizy otrzymanych wyników udowodniłem innym a siebie utwierdziłem w przekonaniu, że resocjalizacja istnieje i nawet odciska piętno w życiu tych, którzy tego potrzebują. Praca dyplomowa jest świadectwem tego, że mimo trudności i niepowodzeń nieletnich, jakie doświadczają już na początku swojej drogi życiowej, ktoś wyciąga w ich kierunku pomocną dłoń z wiarą na lepsze jutro. W części teoretycznej skoncentrowałem się na walorach socjalizacji, wychowania, niedostosowania i resocjalizacji. W opisie podkreśliłem niejednokrotnie ogromną wagę tych etapów, które w analogiczny sposób układają się na osi czasu. Opisane zostało przeze mnie zjawisko socjalizacji, które niepełne lub burzliwe, trwające bez wsparcia wychowania, może skutkować niedostosowaniem i w ostateczności konieczną resocjalizacją. W pracy zawarłem problemy wychowawcze placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich, narzędzia stosowane w ośrodku typu MOW do przeciwdziałania tym problemom. W badaniu wzięło udział łącznie 98 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Na tę liczbę złożyło się 58 chłopców oraz 40 dziewcząt. Założyłem, że wiek respondentów nie przekracza 18 roku życia. Większość hipotez potwierdziło się w badaniu. Badani wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w większości poddają się procesowi resocjalizacji. Z badań wynika, że specjaliści ośrodków typu MOW odpowiednio zarządzają procesem ponownego przywrócenia w ramy działalności społecznej. Duży procent wychowanków nabyło w ośrodku konkretne umiejętności praktyczne. Większość wychowanków ma pozytywną opinię o Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych jako placówce resocjalizacyjnej. Większość wychowanków przyzwyczaiła się po jakimś czasie do panujących reguł w ośrodku, co jest zadowalające z pedagogicznego punktu widzenia. Świadczy to o nabyciu podstawowych umiejętności społecznych. 43% badanych wychowanków potrafiło rozwinąć w sobie pasję podczas pracy w ośrodku. Uważam, że taki wynik może cieszyć. Z przeprowadzonego badania wynika, że Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze pozwalają wychowankom poczuć się akceptowanym, szanowanym, oraz zapewniają bezpieczeństwo swoim wychowankom. 63,3% wszystkich respondentów odpowiedziało, że podczas pobytu w grupie w ośrodku wychowawczym czują się akceptowani. 40 badanych wychowanków (około 41% wszystkich badanych) odpowiedziało, że w grupie w ośrodku resocjalizacji czują się szanowani. Następnym problemem szczegółowym było to, czy praca w ośrodkach wychowawczych wywołuje pożądane zmiany w pracy wychowanka nad samym sobą. Spodziewałem się, że praca w ośrodkach typu MOW wywołuje pożądane zmiany w pracy wychowanka nad nim samym. Hipoteza potwierdziła się w badaniu i ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Postępy o jakich mowa, to na przykład zastępowanie agresji, pro
113. Rola stopnia wcześniactwa w kompleksowej terapii niemowląt prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich skupiłam się na istocie wcześniactwa i wszystkich z tym związanych aspektach. Np. takich jak przyczyny, rodzaje stopni wcześniactwa, czynniki ryzyka wynikające z przedwczesnego porodu, czy na życiu po opuszczeniu oddziału szpitalnego. W drugim rozdziale przedstawiłam najsłynniejsze terapie jakim są poddawane wcześniaki. Skoncentrowałam się na ich charakterystyce, założeniach i skutkach w procesie usprawniania dzieci urodzonych przedwcześnie. W trzecim rozdziale zostały opisane metodologiczne podstawy badań, na których oparłam swoją pracę. Czwarty rozdział to moje badania mające na celu zbadanie między innymi w jaki sposób stopień wcześniactwa determinuje efekty terapii niemowląt. Pracę zamykają analiza i wnioski badań własnych, zakończenie, spis literatury oraz aneksy związane z tematem pracy, które wzbogaciły moją wiedzę zdobytą na studiach.
114. Wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów klas i-iii poprzez wykorzystanie podczas zajęć bajki terapeutycznej prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest „Wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów klasy i poprzez wykorzystanie podczas zajęć bajki terapeutycznej”. Problematyka lokuje się w obszarze edukacji zdrowia psychicznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Praca ma charakter badawczy. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz aneksu. W rozdziale pierwszym, na podstawie literatury przedmiotu, przybliżam problematykę pracy. Charakteryzuję rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym. W kolejnym podrozdziale opisuje rolę rodziców w wychowaniu. Zwracam na rodzinę szczególną uwagę, ponieważ są to pierwsze osoby znaczące dla dziecka. W konsekwencji oddziałują na przyszłe jego życie społeczne. W następnym podrozdziale charakteryzuję rolę refleksyjnego praktyka. Zwróciłam uwagę, że istotne jest indywidualne podejście do wychowanka, co ma znaczenie podczas przeprowadzanych wywiadów. W ostatnim podrozdziale charakteryzuję emocje w aspekcie teoretycznym i praktycznym. W rozdziale drugim mojej pracy magisterskiej opisuję metodologiczne podstawy badań. Problem mojej pracy badawczej brzmi następująco: w jaki sposób wykorzystanie bajek terapeutycznych wspiera rozwój emocjonalny dziecka? Skonstruowałam pytania szczegółowe, mające na celu pomoc w odpowiedzeniu na pytanie główne. Wywiad z dziećmi przyjął formę standaryzowaną, ustrukturyzowaną, ale też i nieustrukturyzowaną – jedno pytanie zawierało charakter zamknięty, Z kolei pozostałe– otwarty. W ostatnim rozdziale mojej pracy uwzględniłam charakterystykę badanej grupy, opisałam przebieg przeprowadzanego przeze mnie badania jakościowego oraz dokonałam jego analizy. Na końcu opisywałam wnioski, na podstawie odpowiedzi respondentów. W zakończeniu dokonuję podsumowania wszystkich etapów przygotowania pracy magisterskiej.
115. Prowadzenie blogów przez seniorów na temat własnej starości prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W pracy rozpoczynam rozważania na temat społeczeństwa masowego i jego kontynuacji w świecie sieci globalnej. Historia i motywy powstania tego epokowego wynalazku ma również ogromny wpływ do dnia dzisiejszego. Poruszane dalej definicje i zbieranie wiedzy na temat wieku starczego w głównej mierze odbioru wizerunku tych osób jest wstępem do wątku blogowania przez seniorów. Zgromadzone teorie poprzez przeprowadzone badania starają się pokazać faktyczny obraz starszego pokolenia, które niekiedy świadomie jest zniekształcane przez obowiązujący kult młodości i sił witalnych.
116. Blogi dorosłych poświęcone edukacji językowej prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
W mojej pracy część teoretyczna poświęcona jest blogowaniu osób dorosłych w Internecie. Na początku opisałam przemiany zachodzące w sieci oraz przybliżyłam definicje i typologię blogów. Później skoncentrowałam się na pokazaniu różnych ujęć dorosłości i wytłumaczeniu roli Internetu w edukacji języków obcych. Rozdział drugi dotyczy badań, które skrupulatnie przeprowadziłam na dwunastu blogach: Wagarowicze.pl, Okenglish.eu, Igabialaszczyk.pl, Madamepolygloty.pl, Dagatlumaczy.pl, Wloskielove.pl, Israelfriendly.pl, Ochmilano.pl, Nakrancujezyka.pl, Powiedzmnie.wordpress.com, Kawacaffe.pl i Lingwoholik.pl. W kolejnym rozdziale opisałam uzyskane przeze mnie odpowiedzi na problemy badawcze: kim są autorzy blogów poświęconych edukacji językowej, czy i jakie mają przygotowanie do edukacji innych osób, co było motywem do założenia bloga, jakie obszary tematyczne poruszają na swoich blogach, jakie metody i narzędzia wykorzystują do nauki języka oraz czy i jak autorzy blogów nawiązują kontakt z osobami, które korzystają z ich blogów. Ostatni rozdział poświęcony jest podsumowaniu zabranych przeze mnie wyników badań.
117. Aktywność resocjalizacyjna i wychowawcza osób objętych warunkami izolacji penitencjarnej w zakładzie karnym w Sieradzu prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Przedmiotem mojej pracy była aktywność resocjalizacyjna i wychowawcza osób objętych warunkami izolacji penitencjarnej w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Pierwszą część mojej pracy – problematykę, opracowałam w oparciu o dostępne źródła literatury. Zagadnienia poruszane w tej części odnoszą się do: systemu penitencjarnego, jego rodzajów w Polsce oraz resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej. Następnie, w rozdziale drugim skupiłam się na przedstawieniu metodologicznych podstaw badań własnych. Opisałam cel i przedmiot badań, problematykę pracy, metody i techniki wykorzystane w realizacji badań oraz teren badań. W toku realizacji badań, wykorzystując przygotowane kwestionariusze wywiadów udało mi się rozwiązać główny problem badawczy. W trzeciej części pracy zaprezentowałam wyniki badań własnych. W rozdziale tym zawarłam: monografię Zakładu Karnego w Sieradzu – z uwzględnieniem historii więzienia, struktury organizacyjnej oraz stanu lokalowego, część odnoszącą się do przedmiotu badań – którą zrealizowałam poprzez przeanalizowanie wypowiedzi respondentów i przedstawiłam w formie odpowiedzi na szczegółowe problemy badawcze. W ostatniej części pracy skupiłam się na wnioskach oraz podsumowaniu analizowanego przedmiotu badań.
118. Rola i zadania kuratora sądowego w procesie resocjalizacyjnym w opinii osób nadzorowanych prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Kurator sądowy sprawujący dozór nad nieletnimi zobowiązany jest do pomocy w readaptacji społecznej osobom niedostosowanym społecznie, aby zapobiec wykolejeniu społecznemu w jego dalszym następstwie. Każdy dozór lub nadzór ma na celu nieść pomoc podopiecznemu wyjść z kryzysowej sytuacji, w jakiej się znalazł oraz ułatwić mu rozpoczęcie życia zgodnie z normami społecznymi i prawnymi. Interesującą perspektywą w tym temacie okazała się opinia osób nadzorowanych przez kuratora sądowego w celu weryfikacji skuteczności jego działania i faktycznemu przyjrzeniu się wykonywanym przez niego zadaniom w procesie resocjalizacyjnym tychże osób. Wyszczególniony główny problem badawczy w pracy naukowej to: "Jaka jest opinia osób nadzorowanych w procesie resocjalizacyjnym o pracy kuratora sądowego?". W przypadku przeprowadzonych badań jest to bezpośrednia droga dowiadywania się informacji dotyczących opinii o roli i zadaniach kuratora sądowego w ich procesie resocjalizacyjnym za pomocą kwestionariusza wywiadu według wcześniej ustalonej dyspozycji. Pierwszy rozdział obejmuje teoretyczne aspekty związane z podstawowymi definicjami składającymi się na pracę kuratora sądowego, drugi rozdział zawiera metodologiczne podstawy badań własnych, natomiast trzecia, analityczna część struktury pracy składa się z analizy badań własnych oraz wniosków potwierdzających istotność roli kuratora sądowego w procesie resocjalizacyjnym osób nadzorowanych.
119. Sytuacja pierwszego dziecka w rodzinach wielodzietnych w jego wspomnieniach własnych prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest sytuacja pierwszego dziecka w rodzinach wielodzietnych z perspektywy dorosłego życia. W pierwszym rozdziale, który jest podzielony na trzy podrozdziały, zostały zawarte definicje rodziny zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne oraz socjologiczne. Ponadto znajdują się tam również typologie rodziny oraz jej funkcje. Następnie w pracy można przeczytać o rolach przyjmowanych przez poszczególnych członków. W drugim podrozdziale pierwszego rozdziały została bardziej szczegółowo objaśniona sytuacja rodzin wielodzietnych z perspektywy pozycji teoretycznych i badań oraz konkretnie sytuacja pierwszego dziecka w takich rodzinach. Definiowanie rodziny wielodzietnej zostało objaśnione w podejściu ekonomicznym i demograficznym. Sytuacja rodzin wielodzietnych natomiast została ujęta zarówno pod kątem różnorakich pozycji literatury przedmiotu, jak i badań prowadzonych przez socjologów, pedagogów oraz urzędy statystyczne. W części podrozdziału dotyczącej sytuacji pierwszego dziecka w rodzinie wielodzietnej zawarte zostały pozytywnie i negatywne aspekty tego funkcjonowania. Drugi rozdział pracy dotyczy metodologii badań społecznych w teorii oraz w odniesieniu do autorskiego badania. W tym rozdziale zostały poruszone rodzaje celów jakie badacz może postawić przed sobą oraz czym jest przedmiot badań. Następnie wyjaśniony został termin paradygmatu oraz w odniesieniu do niego metody, techniki oraz narzędzia. Zostały zawarte w tym podrozdziale też metody doboru próby badawczej oraz zbierania materiału badawczego. Ostatni rozdział dotyczy już bezpośrednio badań nad sytuacją pierwszego dziecka w rodzinie wielodzietnej. Zostały zgromadzone w poszczególnych rozdziałach odpowiedzi na problemy badawcze postawione w pracy. Równocześnie w rozdziale tym znajdują się obszerne wypowiedzi respondentów oraz odniesienia do literatury przedmiotu.
120. Korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania gier z serii „The Sims” przez graczy prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca ta powstała jako efekt wieloletniej pasji do gier z serii „The Sims” - gier z gatunku symulatorów życia. Tytuł ten jest jedną z najpopularniejszych gier komputerowych i wciąż zajmuje wysoką pozycję w rankingu najbardziej lubianych gier od 20 lat. Zainspirowana ogólnie tematyką gier komputerowych oraz fenomenu gier z serii “The Sims”, jak również tym, w jaki sposób obecność tej produkcji mogła zmienić postrzeganie świata przez graczy, postanowiłam poświęcić pracę magisterską tej tematyce. Skupiłam się w niej na zbadaniu, jakie korzyści oraz zagrożenia mogą wynikać z dłuższego użytkowania tych gier przez młodych graczy. Praca podzielona została na trzy rozdziały, podsumowanie, na końcu zaś zawiera bibliografię, a także spis wykresów oraz tabel wraz z aneksem. Pierwszy rozdział jest częścią teoretyczną pracy. Omówione zostały w niej pojęcia oraz ich definicje, które związane są z tematyka mojej pracy oraz badań, które zostały przeprowadzone i omówione w dalszej części pracy. Kolejnym elementem składającym się na rozdział pierwszy są wcześniejsze oraz obecne badania dotyczące oddziaływania gier komputerowych oraz gier z serii “The Sims” na funkcjonowanie młodych graczy. Przedstawione zostały dwa spojrzenia na tę tematykę, zarówno negatywne, jak i pozytywne spostrzeżenia na funkcjonowanie graczy użytkujących regularnie gry komputerowe. Końcowym elementem pierwszego rozdziału było przedstawienie historii gier “The Sims", wytłumaczenie jej fenomenu, co się składa na sukces oraz jak zmienia się treść gry wraz z rozwojem społeczno-kulturowym. Drugi rozdział należy do części metodologicznej pracy. Pierwszym elementem składającym się na ten rozdział były definicje pojęć związanych z metodologią badań takich jak paradygmat, przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy. Następnie przedstawione zostały faktyczne pojęcia powiązane z tematem tej pracy, czyli podany właściwy przedmiot badań, grupa badawcza, sformułowane problemy główne, szczegółowe oraz hipotezy, które w ramach badań zostały potwierdzone lub sfalsyfikowane, a także zostały przedstawione zmienne oraz wskaźniki dotyczące tematu badań. Trzeci rozdział jest częścią empiryczną, czyli badawczą pracy. Zostały w niej opisane zarówno przeprowadzone badania pilotażowe oraz ważne aspekty, jakie zostały zauważone w trakcie ich analizowania. Następnie przeszłam do faktycznej analizy ostatecznych badań w grupie badawczej, które zostały przeprowadzone z pomocą narzędzia badawczego w formie kwestionariusza ankiety. W końcowej części mojej pracy znajduje się podsumowanie badań oraz opis wniosków, jakie nasunęły się po ich przeprowadzeniu. Wyniki analizy zostały odniesione do założonych przeze mnie problemów głównych, szczegółowych oraz hipotez, by potwierdzić ich słuszność lub uznać je za sfalsyfikowane.