wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. "Dopalacze" jako stymulatory aktywności poznawczej studentów wybranych kierunków wrocławskich szkół wyższych. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
2. Macierzyństwo w obliczu zmienajacego się świata. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr
3. Postrzeganie męskości przez kobiety i mężczyzn prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
4. Znaczenie usprawniania mowy i komunikacji dla rozwoju psychospołecznego dzieci ze spektrum autyzmu. dr hab. Barbara Winczura
5. Doskonalenie się nauczycieli dyplomowanych dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
6. Rola rehabilitacji komunikacyjnej w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. dr hab. Barbara Winczura
7. Motywacje podjęcia studiów w narracjach studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
8. Coaching -przywództwo według Benjamina Zandera. Motywacja do bycia liderem. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
9. Determinanty stymulujące przestępczość nieletnich. dr hab. Bohumil Koukola
10. Kobieta - ofiara przemocy. dr hab. Bohumil Koukola
11. Czynniki warunkujące stosowanie przemocy wobec partnerek życiowych przez sprawców przestępstw prof. dr hab. Stefania Walasek
12. Uzależnienie od alkoholu a funkcjonowanie rodziny. dr hab. Bohumil Koukola
13. Przestrzenie socjalizacyjne i edukacyjne w społeczeństwie konsumpcyjnym. Czas wolny i zjawisko shopping mall w opiniach klientów i pracowników wrocławskich galerii handlowych dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
14. Wizerunek rodziny cesarskiej na terenie Bizancjum dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
15. Świat ludzi starszych w polskich tekstach kultury audiowizualnej na przykładzie serialu telewizyjnego. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
16. Niepowodzenia szkolne gimnazjalistów a konflikty w ich środowisku rodzinnym. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
17. Pomoc postpenitencjarna w opinii byłych skazanych prof. dr hab. Krystyna Ferenz
18. Tożsamość kobiety a doświadczenie choroby nowotworowej w narracjach pacjentek po chemioterapii. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
19. Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualna w środowisku lokalnym. dr hab. Barbara Winczura
20. System wartości osobistych skazanych a zaangażowanie w aktywność twórczą w sferze działalności kulturalno – oświatowej na przykładzie Zakładu Karnego w Kłodzku prof. dr hab. Stefania Walasek
21. Programy telewizyjne preferowane przez przedszkolaków. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
22. Dziecko w sytuacji presji edukacyjnej rodziców na przykładzie szkół publicznych i niepublicznych. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
23. Podkultura przestępcza w percepcji pracowników służby więziennej. dr hab. Bohumil Koukola
24. Aktywność edukacyjna bezrobotnych pracowników przemysłu wydobywczego w gospodarce neoliberalnej w świetle narracji górników z Okręgu Wałbrzyskiego dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
25. Integracja dzieci z zespołem Downa w środowisku przedszkolnym szansą na ich rozwój psychospołeczny dr hab. Barbara Winczura
26. INTEGRACJA STUDENTÓW ESTONSKICH I ZAGRANICZNYCH W TARTU. prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
27. Stosunek nieletnich do bajek o treściach agresywnych. dr Adam Szecówka
28. Usprawnianie motoryczne dzieci przedszkolnych z wykorzystaniem muzyki. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
29. Znaczenie kompleksowej terapii w usprawnianiu i wspomaganiu rozwoju dziecka z autyzmem. dr hab. Barbara Winczura
30. Psychospołeczne funkcjonowanie przestępcółw seksulanych odbywajacych karę pozbawienia wolności. dr hab. Bohumil Koukola