wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Uwarunkowania i następstwa alkoholizmu z perspektywy osoby uzależnionej - studium przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
2. Losy życiowe nieletniego sprawcy czynu karalnego -studium przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
3. Wpływ używania narkotyków na funkcjonowanie w rolach społecznych .Studium przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
4. Przestępstwo ,jako przyczyna i następstwo kryzysów życiowych w losach kobiety odbywajacej karę pozbawienia wolnosci- studium przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
5. Wpływ alkoholizmu rodziców na funkcjonowanie ich dorosłych dzieci -studium przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
6. Kulturoterapia w procesie resocjalizacji nieletnich przebywajacych w placówce resocjalizacyjnej-diagnoza i projekt. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
7. Readaptacja osób niedostosowanych społecznie poprzez pracę wolontaryjną. Projekt działań dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - stacjonarne I stopnia
8. Wpływ terapii na życie i funkcjonowanie alkoholika studim przypadku. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
9. Usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych Osrodków Wychowawczych - projekt działań wychowawczych. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
10. Budowanie poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych u wychowanek młodzieżowego ośrodka socjoterapii-projekt działań wychowawczych dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
11. Wpływ sytuacji rodzinnej na zaburzenia w zachowaniu dzieci. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
12. Resocjalizacja jako następstwo przemiany duchowej człowieka. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
13. Przemoc dzieci wobec rodziców w świetle akt sądowych. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
14. Przygotowanie skazanych do życia po opuszczeniu zakładu karnego-analiza wybranych programów resocjalizacyjnych. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
15. Starość w zakładzie karnym-studium przypadku dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
16. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych-projekt oddziaływań wychowawczych. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
17. Sytuacja rodzinna i szkolna wychowanków przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
18. Przemoc dorosłych dzieci wobec rodziców -charakterystyka zjawiska w oparciu o akta sądowe. dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
19. Uzależnienie od środków psychoaktywnych-studium przypadku dr Violetta Będkowska-Heine Pedagogika - zaoczne I stopnia
20. Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
21. Program wieloprofilowego usprawniania deficytów koncentracji,uwagi i pamięci u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
22. Wspomaganie procesu adaptacji społecznej siedmiolatków do grupy rówieśniczej w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
23. Doskonalenie umiejętnosci komunikowania sie dzieci 9-letnich na przykładzie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
24. Stymulacja rozwoju mowy poprzez usprawnianie aparatu artykulacyjnego u dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami mowy. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
25. Profilaktyka uzależnień od internetu wśród uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
26. Elementy terapii zaburzeń zachowania i emocji u dzieci w wieku 13-16 lat na przykładzie placówki opiekuńczo-interwencyjnej we Wrocławiu. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
27. Profilaktyka w szkole w zakresie uzależnienia od nikotyny wśród uczniów w okresie adolescencji na przykładzie gimnazjum nr 10 we Wrocławiu. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
28. Metody pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z objawami nadpobudliwości psychoruchowej na przykładzie domu dziecka w Pieszycach. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
29. PROFILAKTYKA AGRESJI W SZKOLE GIMNAZJALNEJ. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia
30. Praca z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchowa z deficytem uwagi w młodszym wieku szkolnym na przykładzie Powiatowego Centrum Adopcji ,Opieki i wychowania w Ścinawie. dr Renata Bibik Pedagogika - zaoczne I stopnia