wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Edukacyjne konteksty narracyjnych gier fabularnych dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
2. Pedagogiczne aspekty działalnosci wolontariuszy Fundacji "Doktor Clown" w Opolu. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
3. TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 119 WE WROCŁAWIU JAKO ŚRODOWISKO WSPARCIA ROZWOJU DZECKA dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
4. Międzpokoleniowy aspekt postrzegania autorytetu rodziców. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
5. Wypełnienie przez rodzinę jej funkcji w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców z perspektywy dorosłych dzieci dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
6. Doświadczanie roli ojca dziecka w wieku niemowlęcym dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca dyplomowa dostarcza informacji o sytuacji współczesnych ojców w odniesieniu do wypełniania przez nich funkcji rodziny. Rodzina jako grupa społeczna przypisuje jej członkom wypełnianie określonych ról społecznych oraz wynikających z nich zadań. Rodzina wypełnia min. funkcję biologiczno-opiekuńczą, kulturalno-towarzyską, ekonomiczną, wychowawczą. Z racji przemian jakie dotknęły współczesną rodzinę, a tym samym jej funkcje, mówi się o kryzysie rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. Odejście od przyjętych ról społecznych matki i ojca sprawiło, iż stali się oni wielofunkcyjni, mogą zastępować siebie nawzajem w opiece nad dzieckiem. Współcześni ojcowie w niewielkim stopniu mogą czerpać z doświadczeń wyniesionych od własnych ojców ze względu na przełom czasowy, ogromne zmiany społeczeństwa oraz inną rzeczywistość, w której przyszło im wychowywać własne dzieci. Opieka nad niemowlakiem musi zostać dostosowana do potrzeb rozwojowych dziecka, dlatego należy zwrócić uwagę na charakterystykę rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym. Badania nad doświadczaniem roli ojca dziecka w wieku niemowlęcym obejmują wywiady z ojcami, którzy udzielili obszernych wypowiedzi na temat wypełniania przez nich określonych funkcji rodziny w stosunku do partnerek w czasie ciąży i dzieci w wieku niemowlęcym.
7. Pedagogiczna analiza treści reklam emitowanych w kanale TVP ABC dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Niniejszą pracę poświęciłam pedagogicznej analizie reklam emitowanych w kanale dziecięcym TVP ABC. Spoty reklamowe, które tam się pojawiały nie dotyczyły tylko i wyłącznie, tak jak pierwotnie przypuszczałam, produktów skierowanych do dzieci. Obok prezentowanych zabawek, czy też produktów spożywczych pojawiały się w głównej mierze usługi bankowe, turystyczne, a nawet leki na zgagę. Zainteresowanie moje wzbudził świat przedstawiony w reklamie, jej bohaterowie oraz relacje pomiędzy nimi. Analiza spotów emitowanych w mass media to temat szeroko traktowany w literaturze, mimo to, ze względu na ciągły rozwój technik cyfrowych oraz coraz większe doświadczenie twórców kampanii reklamowych, wciąż żywy i ciekawy.
8. Obraz rodziny w wybranych polskich serialach telewizyjnych dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca skupia się na ukazaniu obrazu rodziny w polskich serialach telewizyjnych. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu wyjaśniona została istota rodziny, jej typy, funkcje oraz stadia rozwojowe. Skupiłam się również na stylach wychowania i postawach rodziców wobec dzieci, a także na stylach życia i więzi panujących w rodzinie . Przedstawiłam alternatywne modele rodzin. Kolejna część rozdziału jest opisem aspektów związanych z telewizją - jej historia, funkcje czy zadania. Kluczową kwestią jest także przedstawiona charakterystyka seriali. Część druga to przedstawienie metodologii badań - celu, problematyki, metody, techniki i narzędzia badawczego, a także dobór próby. Rozdział ostatni to analiza materiału empirycznego dotyczącego obrazu rodziny przedstawianego w polskich serialach telewizyjnych. Zawiera on krótką charakterystykę wybranych seriali, streszczenie odcinków oraz wyniki badań i ich analizę.
9. Rekreacja fizyczna w czasie wolnym dzieci w wieku wczesnoszkolnym dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W prezentowanej pracy magisterskiej podjęłam zagadnienie rekreacji fizycznej w czasie wolnym wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W rozdziale pierwszym przedstawiłam przegląd literatury fachowej poświęconej problematyce czasu wolnego, jako znaczącej rozwojowo przestrzeni aktywności, prezentując jego genezę, funkcje oraz formy. Zauważyłam, że na podwórkach jest coraz mniej dzieci, które zamiast wspólnie spędzać czas, wolą pozostać w domu, oglądać telewizję bądź grać w gry. Takie obserwacje skłoniły mnie do przeanalizowania tego problemu. Kolejny rozdział przeznaczyłam na zaprezentowanie okresu wczesnoszkolnego wraz z jego specyfiką. W tymże rozdziale opisany został również rozwój psychomotoryczny dziecka. Istotne jest aby zapoznać się ze sposobem myślenia dziecka i jego prawidłowym rozwojem. Ostatni podrozdział związany jest z aktywnością dziecka, w którym prezentuję jego główne formy działalności. W rozdziale metodologicznym został określony przedmiot badań, którym jest zjawisko rekreacji fizycznej w czasie wolnym dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Celem pracy jest wykazanie, jaką część czasu wolnego uczniowie klas I – III przeznaczają na rekreację fizyczną. Następnie na podstawie problemu głównego, określiłam problemy szczegółowe. Zaprezentowałam metody, techniki oraz narzędzia badawcze, którymi posłużyłam się podczas przeprowadzenia badań empirycznych. Analizę uzyskanych wyników przedstawiłam w formie tabeli i wykresów, które dały wgląd w takie aspekty problemu badawczego, jak ilość czasu wolnego, jaki posiadają dzieci w wieku wczesnoszkolnym, formy i sposób jego spędzania oraz ile tego czasu przeznaczane jest na aktywność ruchową. Ostatni podrozdział został poświęcony problematyce rekreacji fizycznej. Prezentuję w nim częstotliwość uprawiania preferowanych form rekreacji fizycznej oraz zainteresowanie tymi formami. Wykazuje również jakie są uwarunkowania w uprawnia rekreacji fizycznej przez uczniów klas I – III określając miejsca oraz sprzęt z jakich korzystają. Ostatnim celem jaki postawiłam podczas badań było sprawdzenie, czy występują ograniczenia w uprawianiu rekreacji fizycznej. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane na końcu pracy.
10. Mentoring jako relacja między promotorem a seminarzystami. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
11. Treści prasy katolickiej w odbiorze młodzieży zrzeszonej w Ruchu Światło-Życie dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
12. Wykorzystanie narzędzi medialnych przez nauczycielki edukacji przedszkolnej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Zadaniem nauczyciela jest przygotować wychowanków do funkcjonowania w społeczeństwie. Chcąc wprowadzać wychowanka w realia współczesnego świata, nauczyciel powinien biegle orientować się w nim, a tym samym stawać się kompetentnym przewodnikiem dla swoich podopiecznych. Zagadnienie nowych technologii medialnych nie powinno być obce dla współczesnych nauczycieli i pedagogów. Wykorzystywanie nowych technologii i narzędzi medialnych przez nauczycieli na etapie szkolnym nikogo już nie dziwi, jest to zjawisko powszechne. Natomiast wielokrotnie zastanawiałam się nad tym, czy nauczyciele na etapie przedszkolnym równie często wykorzystują narzędzia medialne i technologiczne i jeśli je wykorzystują, to czy tylko do przygotowywania dokumentacji, zadań administracyjnych, organizacji swojego warsztatu pracy i przygotowywania się do zajęć czy również do wprowadzania zagadnień technologicznych i medialnych do procesu wychowawczo-edukacyjnego. Praca składa się z trzech rozdziałów, teoretycznego, metodologicznego oraz rozdziału poświęconemu badaniom własnym. W pierwszej części rozdziału teoretycznego przedstawiłam społeczno-kulturowe tło funkcjonowania mediów, a także miejsce mediów edukacyjnych wśród środków dydaktycznych. Następnie omówiłam podstawowe zagadnienia związane z edukacją przedszkolną. Ostatnia część pierwszego rozdziału poświęcona jest specyficznej relacji ucznia i nauczyciela w procesie edukacyjnym, ze szczególnym ukierunkowaniem na proces w okresie edukacji przedszkolnej. Drugi rozdział pracy dotyczy metodologii badań. W rozdziale tym zawarłam takie zagadnienia, jak cel i przedmiot badań, problem badawczy oraz podejście badawcze, omówiłam metody, techniki i narzędzia badawcze, z uwzględnieniem wybranych przeze mnie do przeprowadzenia badań. Ostatni rozdział poświęcony jest analizie badań własnych, w którym szukam odpowiedzi na pytania postawione w części metodologicznej, podsumowaniu wyników i wnioskom, których dostarczyło przeprowadzone badanie.
13. Postrzeganie podmiotowości uczniów przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W pracy magisterskiej poruszyłam temat podmiotowego traktowania uczniów przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Skupiłam się właśnie na tym etapie edukacyjnym z racji tego, iż jest to niewątpliwie czas, w którym wszystko się kształtuje, a zatem uczeń który od początku swojej drogi edukacyjnej traktowany będzie z szacunkiem i respektowane będzie jego zdanie oraz potrzeby w przyszłości posiadał będzie większą wiarę w swoje siły oraz kształtowanie własnego losu. Praca składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej. Część pierwsza zawiera opis głównych aspektów odnoszących się do edukacji wczesnoszkolnej, analizę zagadnienia podmiotowości w świetle literatury przedmiotu oraz zwięzły opis poglądów wybranych egzemplifikacji idei podmiotowości. Ponadto rozdział teoretyczny mieści w sobie zagadnienia dotyczące pedagogiki antyautorytarnej i podejścia Gestalt jako alternatywy dla współczesnego systemu edukacyjnego, treści dotyczące nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej traktowanego jako realizatora tej idei w szkole oraz opis poszczególnych sfer rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Kolejną częścią pracy jest opis założeń metodologicznych pracy a więc: celów badawczych, problemów, strategii, metod, technik oraz narzędzi badawczych. Rozdział empiryczny natomiast zawiera analizę wyników badań własnych oraz wnioski, które udało się wyciągnąć na ich podstawie.
14. Nagradzanie i karanie wychowawcze w opinii matek dzieci w wieku przedszkolnym. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Niniejsza praca magisterska składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. W pierwszej z nich omówiona została problematyka wychowania i metody wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem metody nagradzania i karania. Pojęcie nagrody i kary zostało przedstawione zarówno z punktu widzenia psychologów jak i pedagogów. Przybliżona została klasyfikacja nagród i kar, jak również warunki ich skuteczności. Ponadto przedstawiono różne ujęcia nagradzania i karania, w tym: pedagogiki autorytarnej, antyautorytarnej oraz antypedagogiki. W części teoretycznej opisana została także rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze wraz z charakterystyką poszczególnych stylów wychowawczych i postaw rodzicielskich oraz ich znaczeniem w wychowaniu dziecka. Pokrótce scharakteryzowane zostało także wychowanie przedszkolne. W pracy przedstawiono również sylwetkę rozwojową dziecka w wieku przedszkolnym. Kolejna, metodologiczna część zawiera opis założeń metodologicznych pracy. Należy do nich między innymi cel badań, jakim było poznanie opinii matek dzieci w wieku przedszkolnym na temat nagradzania i karania wychowawczego. W części tej przedstawione zostały również: problemy badawcze, strategie, metody, techniki oraz narzędzia. W ostatniej, empirycznej części pracy zaprezentowana została analiza przeprowadzonych wywiadów. Przedstawiono w niej opinie czterech matek na temat nagradzania i karania wychowawczego.
15. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec problemu oceny opisowej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca magisterska pod tytułem ,,Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec problemu oceny opisowej" składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Głównym wątkiem jaki został w niej poruszony jest problem oceny opisowej na pierwszym etapie edukacyjnym. W związku z tym, iż ocenianie ucznia zwłaszcza w formie opisowej nastręcza niejednemu nauczycielowi trudności, postanowiłam rozważyć to zagadnienie. Ponadto oprócz kwestii oceniania w części teoretycznej skupiłam się na opisie najważniejszych aspektów podstaw nauczania. Odniosłam się również do osoby nauczyciela w edukacji, a także przedstawiłam sylwetkę rozwojową dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Część metodologiczna zawiera elementy dotyczące: celów badawczych, problemów i strategii badawczych, metod, technik oraz narzędzi badawczych. Rozdział empiryczny natomiast jest skoncentrowany na analizie wyników badań własnych, uzyskanych na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Celem tej pracy było przedstawienie wyników badań dotyczących opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat oceny opisowej, a także ukazanie wiedzy o ocenianiu konkretnych nauczycieli.
16. Doświadczanie macierzyństwa po narodzinach pierwszego i drugiego dziecka. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Opracowanie podzielone jest na trzy części. Pierwsza- teoretyczna, to analiza literatury przedmiotu. Druga- metodologiczna, to przegląd metod i technik stosowanych w badaniach pedagogicznych. Część trzecia to rozdział empiryczny, czyli interpretacja własnych wyników badań. Część teoretyczna podzielona jest na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym zawarłam objaśnienia wszelkich pojęć związanych z rodziną, w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym i socjologicznym. Przedstawiłam strukturę rodziny, oraz pokrótce omówiłam jej poszczególne funkcje. W tej części przeanalizowałam także różne postawy przyjmowane przez rodziców w procesie wychowania. Analizując postawy rodzicielskie wskazałam ich związek z postawami przyjmowanymi przez dzieci. Po dokonaniu przeglądu postaw rodziców, kolejny podrozdział poświęciłam dziecku. Na tym etapie pracy chciałam wyjaśnić słownikowe pojęcie „dziecka”, wyszczególnić fazy dzieciństwa, a przede wszystkim potraktować dziecko jako osobę. Dlatego też znaczną część tego podrozdziału poświęcam podmiotowemu traktowaniu dziecka, i wyjaśnieniu przejawów tej podmiotowości w postawach rodzicielskich. Na koniec rozdziału pierwszego przedstawiłam systemowe ujęcie rodziny, w którym to rodzina traktowana jest całościowo, jako jedna duża struktura złożona z mniejszych elementów. W rozdziale drugim części teoretycznej przeanalizowałam pojęcia związane z macierzyństwem w ujęciu pedagogiki. Zwróciłam w tym miejscu uwagę na szerokie rozumienie macierzyństwa oraz krótko opisałam jego wielowymiarowość i typologię. Kolejnym punktem niniejszej pracy jest analiza zmian w życiu kobiety, podczas okresu ciąży. Zwróciłam tu uwagę na zmiany przystosowawcze jakie zachodzą w ciele kobiety, a także na jej zmiany w myśleniu i postrzeganiu samej siebie. Kolejny podrozdział przeznaczyłam na analizę macierzyństwa w kontekście przemian społecznych, spowodowanych zmianą ustroju i bezrobociem kobiet. Porównałam w tym miejscu różne podejścia do roli matki, w tym konserwatywne z feministycznym. Ostatni rozdział części teoretycznej dotyczy zagadnień związanych z edukacją przyszłych mam. Poruszyłam tu kwestie programowe przedmiotu, który od kliku lat obowiązuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, czyli „Wychowanie do życia w rodzinie”. W kolejnym podrozdziale powołując się na Światową Organizację Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz Europejski Instytut Edukacji Rodzinnej, zaprezentowałam przegląd naturalnych metod planowania rodziny. Na zakończenie części teoretycznej opisałam czym są badania prenatalne, i jaki udział mają one w aktualnym stanie wiedzy przyszłych mam. W części metodologicznej niniejszej pracy wyjaśniłam znaczenie podstawowych pojęć stosowanych podczas badań pedagogicznych. Dokonałam analizy i przeglądu wybranych metod i technik, oraz objaśniłam znaczenie narzędzi badawczych przyporządkowanych do r
17. Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola w opinii nauczycielek. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca przedstawia problem adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola w opinii nauczycielek. W pierwszym rozdziale poruszam problematykę adaptacji oraz charakterystykę dziecka trzyletniego prawidłowo i nieprawidłowo przystosowanego do przedszkola. Przybliżam teoretyczne ujęcie socjalizacji z podziałem na pierwotną i wtórną oraz proces wychowania. Opisuję również charakterystykę środowiska przedszkolnego oraz rolę i zadania nauczyciela i rodziców w procesie adaptacji. Zaprezentuję psychofizyczne aspekty rozwoju dziecka trzyletniego. Rozdział drugi jest metodologicznym ujęciem badań własnych. Przestawiam problemy badawcze na które szukam odpowiedzi w pracy. Scharakteryzuję metody, techniki i narzędzia według różnych autorów. Rozdział trzeci prezentuje analizę badań własnych. Opisuje cztery wywiady z nauczycielkami o różnym stopniu zawodowym. Każda z nich przedstawia charakterystykę dziecka prawidłowo i nieprawidłowo zaadaptowanego do przedszkola na podstawie własnego doświadczenia. Przybliżam ich opinię na temat rodzinnych i instytucjonalnych uwarunkowań przystosowania i nieprzystosowania dzieci trzyletnich.
18. Odrzucenie równieśnicze w edukacji wczesnoszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem pracy jest odrzucenie rówieśniczego wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Dwa pierwsze rozdziały poświęcone są przeglądowi teoretycznemu badanych zagadnień. W pierwszym rozdziale opisane zostało środowisko wczesnoszkolne, jego charakter, funkcję oraz cele i zadania. Ponadto ujęta została rola nauczyciela we wczesnej edukacji oraz metody i formy jakie wykorzystuje podczas prowadzenia zajęć. W drugim rozdziale zostało opisane zjawisko odrzucenia rówieśniczego, jego wskaźniki, przyczyny oraz skutki. Ponadto w rozdziale tym zostały opisane charakterystyczne dla dzieci nielubianych cechy. Rozdział metodologiczny zawiera opis metod, technik i narzędzi, jakie zostały wykorzystane podczas gromadzenia materiału badawczego. Podczas przeprowadzania badań w pracy wykorzystano metodę indywidualnych przypadków, w tym technikę obserwacji oraz wywiadu. W rozdziale empirycznym zinterpretowano wyniki przeprowadzonych badań.
19. Wspomaganie przez nauczycieli rozwoju uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Przedmiotem badań niniejszej pracy była próba scharakteryzowania procesów wspomagania przez nauczycieli rozwoju uzdolnień u dzieci w przedszkolu. Praca składa się z trzech części: teoretycznej, która zawiera trzy rozdziały, metodologicznej oraz empirycznej. W pierwszym rozdziale części teoretycznej znajdują się koncepcje zdolności w literaturze naukowej, opisana terminologia uzdolnień oraz wybrane koncepcje zdolności. W drugim rozdziale przedstawiono rozpoznawanie oraz wspomaganie uzdolnionych dzieci. Dokładnie opisane cechy charakterystyczne dla dziecka uzdolnionego oraz przykładowe działania, jakie nauczyciel może wykorzystywać podczas wspomagania. Opisane zostały również metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej, które są bardzo istotne podczas pracy z dzieckiem w tak młodym wieku. W niniejszym rozdziale została również poruszona tematyka planów i programów indywidualnych dzięki, którym nauczyciel dokładnie wie, co powinien zrealizować oraz w jaki sposób pracować z wybranym wychowankiem. W trzecim rozdziale przedstawiono wpływ środowiska w rozwijaniu uzdolnień u dzieci. Zawarto w nim rolę rodziców oraz nauczyciela w procesie wspomagania, ponieważ odgrywają oni istotną rolę w życiu, jak i rozwoju dziecka. Ponadto pomagają w zaspokajaniu podstawowych potrzeb wychowanka. W drugiej części pracy przedstawione zostały podstawy metodologiczne, które są niezbędne do zrealizowania planowanych badań. Znajduje się w niej dokładny opis metodologii, szczegółowo wyjaśniono celowość przeprowadzania badań oraz przedstawiono główny cel niniejszej pracy. Ponadto wyszczególniono cztery problemy badawcze, strategię badawczą oraz opisano metody, techniki i narzędzia, które wykorzystuje się podczas badań. W ostatniej części przedstawiono wyniki badań. Opisano w niej doświadczenia czterech nauczycielek, z którymi przeprowadzono wywiad oraz zaprezentowano dokładne wyniki badań.
20. Patriotyzm jako wartosć z perspektywy uczniów gimnazjum dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Niniejsza praca ma na celu ukazanie sposobu postrzegania patriotyzmu jako wartości przez uczniów szkoły gimnazjalnej. Pierwszym elementem pracy jest część teoretyczna, w której ukazałam naukowe rozstrzygnięcia dotyczące patriotyzmu, wartości, uwarunkowań okresu gimnazjalnego z perspektywy psychologii rozwojowej oraz gimnazjum jako elementu systemu edukacji. Kolejną częścią pracy jest rozdział metodologiczny, w którym opisałam przedmiot i cel badań, ustaliłam problemy badawcze oraz dokonałam wyboru metod, technik i narzędzi badawczych. W swojej pracy posłużyłam się jakościowym podejściem, w którym użyłam metody indywidualnych przypadków. Ostatnim elementem było przeprowadzenie wywiadów częściowo kierowanych z czterema uczniami szkoły gimnazjalnej, którzy dostarczyli mi wielu wiadomości dotyczących ich subiektywnego postrzegania patriotyzmu jako wartości. Praca ma charakter naukowy i poszerza wiedzę o patriotyzmie jako wartości.
21. Postrzeganie szkoły przez sześciolatków. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
22. Wolontariat jako forma aktywności przygotowującej do zawodu. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
23. Postrzeganie autorytetu nauczyciela przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
24. ZJAWISKO CYBERPRZEMOCY NA PRZYKŁADZIE PORTALI INTERNETOWYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ GIMNAZJALISTÓW dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
25. WIZJA WŁASNEJ RODZINY Z PERSPEKTYWY MATURZYSTÓW dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
26. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI JAKO PROGRAM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO DZIECI Z PERSPEKTYWY WOLONTARIUSZY dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
27. Postrzeganie błędów wychowawczych rodziców przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W niniejszej pracy chciałam przedstawić najczęściej popełniane błędy wychowawcze rodziców w opinii nauczycieli. Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców często są przez nich niezauważane. Rodzice nie są świadomi popełnianych błędów. Każdy rodzic chce, aby jego dziecko wyrosło na dobrego, uczciwego, inteligentnego człowieka. Rodzice powinni zastanowić się nad popełnianymi błędami wychowawczymi oraz stopniowo je eliminować, ponieważ to oni są najważniejszymi wychowawcami. Błędy wychowawcze to niewłaściwe metody oraz formy oddziaływania na dziecko. Każdy błąd wychowawczy popełniany przez wychowawców powinien stać się przedmiotem twórczego niepokoju, a także czujnej uwagi. Dla każdego z nas w życiu rodzina jest najważniejsza, dlatego ważne jest, gdy możemy na kogoś liczyć, na kimś polegać. Do rodziców zwracamy się kiedy mamy problem i kiedy chcemy pochwalić się naszym osiągnięciem, sukcesem. Wobec tego rodzice mają obowiązek właściwie sprawować swoje obowiązki wychowawcze. Wybierając ten temat kierowałam się głównie tym, iż każdy z nas popełnia błędy wychowawcze i miał w swoim życiu z nimi styczność. Dużo moich znajomych ma dzieci i nie ma świadomości popełnianych błędów wychowawczych. Pracując w przedszkolu jako nauczyciel codziennie miałam styczność z rodzicami i z popełnianymi błędami wychowawczymi. Myślę, iż żaden rodzić nie chce skrzywdzić swojej pociechy. Dlatego musimy rozmawiać o swoich problemach wychowawczych, szukać dobrego wyjścia i przede wszystkim nie wstydzić się tego. Codzienna obserwacja wskazuje, że nie ma rodzin wolnych od błędów wychowawczych. Rodzice którzy są zdolni do tego, aby przyznać się do popełnianych błędów napotykają znacznie mniej trudności w wychowaniu, niż rodzice którzy tych błędów nie dostrzegają. Aby zbadać problem błędów wychowawczych rodziców przeprowadziłam wywiady z nauczycielkami szkoły podstawowej. Dzięki rozmowom z wychowawcami dowiedziałam się jakie błędy wychowawcze w stosunku do swoich dzieci popełniają najczęściej rodzice. Niniejsza praca składa się z wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale pierwszym przedstawiłam i wyjaśniłam pojęcie błędu wychowawczego w świetle literatury naukowej, wymieniłam i opisałam charakterystykę błędów wychowawczych, opisałam błędy wychowawcze rodziców oraz ich skutki. Rozdział drugi dotyczył rodziny jako środowiska wychowawczego. W tym rozdziale opisałam proces wychowania, funkcje rodziny oraz typy rodzin. W trzecim rozdziale przedstawiłam rodzinę i szkołę jako partnerów w procesie edukacji. Omówiłam pojmowanie współpracy między rodziną a szkołą oraz opisałam cele i formy współpracy. Czwarty rozdział poświęciłam na opis rozwoju psychospołecznego dziecka w okresie szkoły podstawowej. W piątym rozdziale opisałam część metodologiczną. Natomiast szósty rozdział dotyczy analizy badań. W zakończeniu dokonałam analizy wyników badań oraz przedstawiłam wnioski wynikające z głównego problemu.
28. WSPIERANIE MUZYCZNYCH UZDOLNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. RYSZARDA BUKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
29. Rola doradztwa zawodowego w podejmowaniu przez uczniów liceum decyzji o dalszym kierunku kształcenia. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
30. Czas wolny studentów pedagogiki dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia