wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. ,,Przenoszone macierzyństwo,, w kontekście odraczania decyzji o powrocie do pracy zawodowej dr hab. Martyna Pryszmont Pedagogika, stacjonarne I stopnia
W mojej pracy część teoretyczna poświęcona jest macierzyństwu oraz karierze zawodowej kobiet. Starałam się zdefiniować macierzyństwo, pokazałam jego oblicze w czterech ujęciach, sprawdziłam jakimi typami matek stają się kobiety, które przyjmują tą rolę oraz, jakie inne role są dla nich znaczące. Skupiłam się również na obliczach współczesnego macierzyństwa i problemach, jakie ze sobą niesie. Jeśli chodzi o karierę zawodową kobiet, starałam się ukazać jej trajektorie, a także znaleźć problemy, które czekają na kobiety aktywne zawodowo. Interesowała mnie również historia rozwoju kobiet w tym obszarze - od Starożytnej Grecji, aż do dzisiaj. Ostatni rozdział mojej pracy ma charakter praktyczny. Stworzyłam projekt warsztatów, jako formę pracy z matkami wracającymi po urlopie macierzyńskim/wychowawczym do pracy.
2. ,,Toksyczni rodzice" a rozwój i psychika dziecka dr Barbara Jezierska-Jacobson Pedagogika - stacjonarne I stopnia
Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna jest podstawową instytucją która kształci nowe pokolenia. Niebagatelny wpływ mają tu relacje występujące pomiędzy rodzicami a dzieckiem. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie, gdzie rodzice wywiązują się ze swoich obowiązków i powinności, dziecko jest na dobre drodze, aby stać się człowiekiem bez kompleksów, dobrze funkcjonującym w społeczeństwie. Gdy jednak w rodzinie te obowiązki są z jakiś powodów zaniedbywane, a rodzice nie maja odpowiednich środków i umiejętności aby wychować dziecko, wtedy te „niedociągnięcia” potrafią wyrządzić olbrzymia szkodę rozwijającemu się człowiekowi i rzutować na całe jego późniejsze życie. Praca ma na celu analizę negatywnych stylów wychowawczych zaproponowanych przez M. Ziemską, prezentowanych przez rodziców oraz sprawdzenie, jak wpływają one przyszłość i rozwój dzieci. Analizie zostanie poddany materiał badawczy zebrany od dorosłych osób, które w dzieciństwie żyły w rodzinie posiadającej „toksycznych rodziców.
3. ,,Wpływ Judaizmu ,Chrześcijaństwa i Islamu na funkcjonowanie rodziny,, dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
4. :Działania Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych na rzecz zapobiegania i leczenia narkomanii na na terenie powiatu zgorzeleckiego" prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
5. "Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym" prof. dr hab. Krystyna Ferenz Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
6. "Dopalacze" jako stymulatory aktywności poznawczej studentów wybranych kierunków wrocławskich szkół wyższych. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
7. "Małe Przedszkole w każdej wsi "jako jedna z form wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. prof. dr hab. Elżbieta Kościk Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
8. "Marzenia dzieci z domu dziecka (na przykładzie domu dziecka w Obornikach Śląskich)" prof. dr hab. Krystyna Ferenz Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
9. "MIŁOŚĆ WE WSZYSTKIM POKŁADA NADZIEJE,WSZYSTKO PRZETRZYMA"-LOSY PAR MAŁŻEŃSKICH Z RÓŻNYM STAŻEM. dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr
10. "Miłość wszystko zwycięża” – czyli o powrocie do jedności małżeńskiej po kryzysie. Narracje osób dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem przedłożonej pracy jest proces odbudowywania jedności małżeńskiej przez małżeństwa doświadczające kryzysu w czasie trwania związku małżeńskiego. Praca składa się z trzech części. Pierwsza część to opracowanie teoretyczne zagadnienia. Skupiłam się w nim na przedstawieniu w jaki sposób rozumiane jest pojęcie małżeństwa z perspektywy różnych nauk oraz opisałam ważne elementy związku małżeńskiego, jakimi są miłość, więź między małżonkami i seksualność w związku małżeńskim. Następnie opisałam funkcjonowanie małżeństwa jako ważnej części rodziny oraz przedstawiłam poglądy badaczy na zbudowanie trwałego związku małżeńskiego. Ostatni podrozdział części teoretycznej stanowi opis konfliktów i kryzysów małżeńskich oraz sposobów ich rozwiązywania. Drugą część pracy stanowi metodologia przeprowadzonych badań. Opisałam paradygmat, użytą metodę badań oraz wskazałam na cel i problemy badawcze. Ostatnią część stanowi opracowanie wyników badań własnych. Zanalizowałam w niej trzy przypadki kobiet odbudowujących jedność małżeńską po doświadczeniu kryzysu w związku małżeńskim. Praca zakończona jest refleksją nad otrzymanymi wynikami.
11. "Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach jako placówka resocjalizacji nieletnich". prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
12. "Okna życia" w opinii matek ze zróżnicowanych środowisk. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia
13. "Opieka nad niepełnosprawnymi na przykładzie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicach Wrocławskich ". prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
14. "Ponowoczesne wyzwania" - społeczny i edukacyjny wymiar wkraczania w wiek średni w narracjach kobiet dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
15. "Porozumienie bez przemocy" (NVC) jako metoda komunikacji z dzieckiem - projekt warsztatów edukacyjnych dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - zaoczne I stopnia
Skuteczna komunikacja w rodzinie jest podstawą budowania pozytywnych relacji. Celem mojej pracy jest przedstawienie koncepcji NVC czyli komunikacji bez przemocy oraz możliwości jej wykorzystania w poradnictwie dla rodziców. Moja praca licencjacka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. Rola dziecka w rodzinie, opisuję zmieniające się relacje między rodzicami z dziećmi na przestrzeni wieków. Przedstawiam definicje rodziny, wyjaśniam jej funkcje oraz podstawowe zadania. Opisuję postawy rodzicielskie, które uważane są za główny czynnik wpływający na rozwój dziecka i jego przyszłość. Prezentuję także trzy style wychowania : autorytarny, demokratyczny i liberalny, które charakteryzują różne typy rodziny - stosujące różne sposoby i metody oddziaływania na dziecko. W drugim rozdziale pracy pt. Porozumienie bez przemocy jako metoda komunikacji z dzieckiem, skupiam się na prezentacji koncepcji Marshalla Rosenberga. Opisuję jej istotę, genezę oraz główne cele. Kolejno wyjaśniam to, jak Porozumienia Bez Przemocy wskazuje sposób zmiany nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Zmiana ta następuje dzięki nauce skupiania uwagi na czterech komponentach, takich jak: postrzeganie, uczucia, potrzeby i kierowanie próśb w stronę innych ludzi - które wyjaśniam w tym rozdziale. Następnie opisuję, zaproponowany przez Rosenberga, model empatycznej komunikacji, składający się z czterech etapów (obserwowanie bez oceniania, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, wiązanie uczuć z potrzebami, wartościami lub pragnieniami, formułowanie konkretnych próśb). W części tej omawiam także empatię, a następnie opisuję style komunikowania się, które Rosenberg nazywa „językiem żyrafy” i „językiem szakala”. Wskazuję też na reguły, które ułatwiają rodzicom przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, a co za tym idzie pomagają w nawiązaniu i utrzymaniu dobrych relacji z nim. Są to : aktywne słuchanie, bierne słuchanie i wyrażanie swoich potrzeb. Trzeci rozdział mojej pracy pt. ,, Wybrane zagadnienia metodyki projektowania szkoleń” poświęcam metodyce projektowania warsztatów, opartych na modelu uczenia się przez doświadczenie D. Kolba, który to model przyjęłam jako podstawę do zbudowania własnej propozycji. Przedstawiam metody szkoleniowe, które wykorzystałam w warsztacie dla rodziców, którzy chcą poznać zasady bezprzemocowej komunikacji z dzieckiem. W ostatnim rozdziale pt. Prezentacja projektu działań edukacyjnych, przedstawiam główne założenia i cele warsztatu, który zaprojektowałam jako propozycję działań edukacyjno-doradczych dla rodziców dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Szczegółowy scenariusz projektu zamieszczam w Aneksie pracy.
16. "Przełamana kariera" absolwentów studiów wyższych w realiach współczesnego rynku pracy. Analiza wypowiedzi osób pracujacych w zawodzie innym niż wyuczony dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy była „przełamana kariera” absolwentów szkół wyższych w realiach obecnego rynku pracy. Określone przeze mnie zjawisko „przełamanej kariery” odnosi się do absolwentów, którzy po ukończeniu danego kierunku pracują w zawodzie innym niż wyuczony. Słowo „przełamana” wiąże się dla mnie z przełomem, zmianą, która może mieć zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny. Taki przełom w życiu młodego człowieka może stanowić podjęcie pracy zawodowej, co stanowi jedno z najtrudniejszych zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości. Realizację tego zadania w znaczący sposób utrudnia współczesny rynek pracy, charakteryzujący się dużą zmiennością, dynamiką oraz silną konkurencją. Przesyt rynku pracy absolwentami niektórych kierunków, brak ofert oraz bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, skłaniają młode osoby do podjęcia innej pracy, niezgodnej z posiadanym wykształceniem. Bazując na literaturze przedmiotu wśród przyczyn tej sytuacji wyróżniłam m.in. specyfikę współczesnego rynku pracy, pewne niedostosowanie oferty edukacji wyższej do obecnych realiów, a także charakter kariery osób wkraczających na rynek. Celem głównym mojej pracy było poznanie opinii absolwentów studiów wyższych na temat własnej kariery zawodowej, niespójnej z posiadanym wykształceniem, czyli zjawiska określonego przeze mnie jako „przełamana kariera”. Pytanie główne, jakie sobie postawiłam brzmiało: Jakie są opinie absolwentów na temat własnej kariery nierealizowanej w wyuczonym zawodzie? W uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie, pomogły mi wyznaczone przeze mnie cele szczegółowe, które podzieliłam na dwie grupy pytań. Pierwsza zawierała pytania dotyczące opinii badanych na temat kontekstu funkcjonowania absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w odniesieniu do zjawiska „przełamanej kariery”, druga grupa zawierała pytania dotyczące bezpośrednio indywidualnej sytuacji zawodowej Badanych, charakteryzujące „przełamaną karierę” absolwentów. W realizacji założonego przeze mnie celu pomogło mi wykorzystanie techniki wywiadu swobodnego ukierunkowanego, przyjętej za K. Koneckim. Wybór tej techniki umożliwił mi wcześniejsze przygotowanie wzorów pytań, które zadałam w trakcie trwania wywiadów. W moich badaniach przeprowadziłam dziewięć rozmów z absolwentami różnych kierunków, którzy obecnie pracują w zawodzie innym niż wyuczony. Podczas prowadzenia wywiadów wykorzystałam zapis przy pomocy dyktafonu, na co Rozmówcy wyrazili zgodę. Przeprowadzone przeze mnie badania były dla mnie bardzo interesujące i wartościowe. Możliwość porozmawiania z osobami, których kariera wygląda inaczej niż zakładały, była dla mnie osobiście bardzo ciekawym doświadczeniem i pozwoliła na wyciągnięcie ważnych wniosków. Dzięki przeprowadzonym wywiadom zauważyłam, że współcześnie kariera zawodowa może przyjmować różne kierunki. Niekoniecznie musi łączyć się z wyuczonym zawodem, aby stanowić źródło satysfakcji i spełnienia. Istotna jest otwartość oraz gotowość na zmiany, wynikające nie tylko z sytuacji n
17. "Uczciwa kłótnia" sposobem rozwiązywania konfliktów w małżeństwie - warsztaty dla małżonków dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika - zaoczne I stopnia
Temat niniejszej pracy brzmi „Uczciwa kłótnia” jako sposób rozwiązywania konfliktów w małżeństwie - warsztaty dla małżonków. Skuteczne porozumiewanie się jest podstawą funkcjonowania związku i radzenia sobie z konfliktami, ale jak wskazuje analiza tego zjawiska, małżonkowie mają z tym problem. Często, starając się go rozwiązać, trafiają do profesjonalnych doradców i terapeutów, którzy proponują różne sposoby usprawniania komunikacji. Jednym z takich sposobów jest tzw. „uczciwa kłótnia”. Działania podejmowane w ramach szeroko rozumianego poradnictwa, mogą pomagać w nabywaniu kompetencji niezbędnych do budowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Dlatego też moja praca ma charakter projektowy - jest z jednej strony próbą analizy zgromadzonej na ten temat literatury, z drugiej – propozycją działań, służących doskonaleniu interpersonalne komunikacji. Praca zawiera trzy rozdziały zasadnicze oraz aneks. W pierwszym pt. „Małżeństwo i sposoby komunikacji w małżeństwie” przedstawiam małżeństwo w szerokim rozumieniu oraz sposoby komunikacji w małżeństwie. Rozważania w tym rozdziale dotyczą sposobów definiowania małżeństwa, typologii oraz procesu powstawania małżeństwa. Omawiam istotę więzi małżeńskiej oraz przedstawiam wzory zawierania małżeństwa, modele małżeństwa, komunikacji i konfliktów w małżeństwie. Drugi rozdział pracy pt. „Uczciwa kłótnia jako sposób rozwiązywania konfliktów w małżeństwie” obejmuje zagadnienia dotyczące sposobów radzenia sobie z konfliktami, a w szczególności koncentruję się na metodzie „uczciwej kłótnią”, która została opracowana przez Georga Bach’a i Petera Wyden’a. Według Fritza Fischaleck’a polega ona na „komunikowaniu uczuć, złości i krytyki w sposób nieraniący, nie oskarżający, przyjmowanie sprawiedliwych ustaleń, niekrzywdzenie partnera, przyjmowanie z zasad pozytywnego obrazu partnera, dawanie mu kredytu zaufania zamiast podejrzewania go”. Omawiam jej zasady, skrypt oraz etapy. Rozdział trzeci pt. „Uczciwa kłótnia jako sposób rozwiązywania konfliktów w małżeństwie – warsztaty dla małżonków” zawiera autorską propozycję warsztatów, adresowanych do małżonków, które zbudowałam zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie D. Kolba. Po wyjaśnieniu metodycznych podstaw projektowania szkoleń prezentuję ogólne cele i założenia proponowanego projektu edukacyjno-doradczego oraz szczegółowo przedstawiam jego poszczególne części. Szczegółowy projekt zamieszczam w Aneksie pracy.
18. "Wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat substancji psychoaktywnych" dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
19. "WSPARCIE DZIECKA Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ – DYSFUNKCJONALNOŚĆ SPOWODOWANA UBÓSTWEM” prof. dr hab. Stefania Walasek Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
20. "Wybrane wady wymowy w wieku przedszkolnym na przykładzie autorskiego projektu szkolenia: Co każdy rodzic o wadach wymowy wiedzieć powinien?" dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
Moja praca nosi tytuł: Wybrane wady wymowy w wieku przedszkolnym na przykładzie autorskiego szkolenia „co rodzic o wadach wymowy wiedzieć powinien?”, zawarłam w mojej pracy licencjackiej same niezbędne wiadomości na temat zagadnienia „wady wymowy”. Moją pracę można podzielić na dwie części, każda część zawiera dwa rozdziały; pierwsza część opiera się na wiedzy dotyczącej wad wymowy oraz logopedii, natomiast druga część opiera się na szkoleniu. Rozdział „czym jest szkolenie?” opiera się na wiedzy merytorycznej, ostatni rozdział to konspekt szkolenia do przeprowadzenia. W pierwszym rozdziale omówiłam niezbędne definicje i pojęcia, które bardzo często występowały w moim wywodzie, następnie opracowałam rozwój dziecka w wieku przedszkolnym oraz prawidłowy rozwój mowy na podstawie środowiska w jakim się wychowuje, a następnie wspomniałam jak rozwijać mowę dziecka oraz podałam kilka zasad dydaktycznych w pracy logopedycznej w drugim rozdziale zajęłam się opracowaniem wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym; dyslalia, sygmatyzm, rotacyzm, wymowa beźdzwięczna, kappacyzm, gammacyzm, betacyzm, lambdacyzm, nosowanie oraz palatolia. Omawiając podane wady chciałam przybliżyć definicje i specyfikę danych wad wymowy. W przedostatnim rozdziale poruszyłam zagadnienie szkolenia; podstawowe definicje i rodzaje szkoleń, cykl uczenia się przez doświadczenie oraz etapy cyklu szkoleniowego. w ostatniej części mojej pracy stworzyłam konspekt projektu autorskiego szkolenia, dla rodziców, co powinni wiedzieć o wadach wymowy.
21. "Zakochany dziadek" jako pasjonująca strategia przeżywania późnej dorosłości dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
22. „ Od rodziny patriarchalnej do współczesnej na przykładzie autorskiego warsztatu dla rodziców: Różnorodność ról w rodzinie” dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
23. „Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego oraz działania rodziców wspomagające ten proces” dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
24. „Anoreksja jako przykład zaburzeń odżywiania u dziewcząt w okresie adolescencji. Profilaktyka zaburzeń odżywiania i pomoc psychopedagogiczna na przykładzie autorskiego projektu warsztatu: Anoreksja- jak uniknąć tej pułapki?” dr Katarzyna Kokot Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Celem pracy „Anoreksja jako przykład zaburzeń odżywiania u dziewcząt w okresie adolescencji. Profilaktyka zaburzeń odżywiania i pomoc psychopedagogiczna na przykładzie autorskiego projektu warsztatu: Anoreksja- jak uniknąć tej pułapki?”jest przybliżenie zagadnienia anoreksji wśród nastolatek. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera definicje podstawowych dla tego tematu pojęć. Ich doprecyzowanie niezbędne jest do prawidłowego odczytania i rozumienia pozostałych treści. Następnie opisałam objawy i przebieg choroby. W rozdziale drugim umieściłam tabelę, która pozwala porównać kryteria diagnostyczne anoreksji wg ICD-10 oraz DSM IV. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przeze mnie w osobnym rozdziale jest geneza anoreksji. Źródła zaburzeń zostały podzielone na te pochodzenia kulturowego, genetycznego, biologicznego, psychologicznego oraz rodzinnego. Ostatnim ważnym punktem pracy jest kwestia leczenia i psychoterapii. Zaprezentowałam dwa najpopularniejsze nurty, ich podstawowe założenia teoretyczne oraz zastosowanie w leczeniu zaburzeń odżywiania. Zasygnalizowałam również dwa dość kontrowersyjne tematy jakimi są farmakoterapia oraz konieczne czasami pozostawienie pełnoletniego pacjenta w szpitalu mimo jego woli z powodu zagrożenia życia. Oprócz części teoretycznej praca zawiera też autorski warsztat, którego celem głównym jest przekazywanie wiedzy i profilaktyka anoreksji. Beneficjentem szkolenia są uczniowie gimnazjum.
25. „Cyfrowa młodość” w świetle analizy blogów młodzieży dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Blogowanie to coraz częściej podejmowany temat w literaturze przedmiotu. Staje się on równie popularny w życiu młodych ludzi. Temat przeze mnie podjęty: ,,„Cyfrowa młodość” w świetle analizy blogów młodzieży”, podejmuje próbę dotarcia do środowiska młodzieży, poprzez analizę wpisów na blogach. Coraz chętniej podejmują oni decyzję o stworzeniu własnej przestrzeni internetowej, którą nazwać można blogosferą. Blogerzy podejmują tematy różnorodne, jednak najchętniej oraz najczęściej piszą o swoich przeżyciach osobistych, doświadczeniach oraz relacjach. Autorzy internetowych dzienników chętnie opisują swoim czytelnikom intymne fakty z życia, które często są dla nich bolesne. Pierwszy rozdział przedstawia teoretyczne podstawy pracy, w którym zawarta jest charakterystyka mediów w kontekście rozważań pedagogicznych. Uwzględniona została tutaj również charakterystyka współczesności, która zdominowała kulturę medialną. W kolejnym rozdziale znajdują się metodologiczne podstawy pracy, które zawierają cel oraz problem badawczy pracy magisterskiej. Trzeci rozdział przedstawia analizę badań, które opierają się na analizie wpisów zamieszczonych na blogach młodzieży. Pierwszy z podejmowanych przeze mnie problemów szczegółowych: ,,Jaka tematyka jest najczęściej poruszana na blogach?” został skonstruowany w celu zapoznania się z tematami, które są najczęściej podejmowane przez autorów internetowych dzienników. Następny problem szczegółowy brzmi: ,,W jaki sposób opisywana jest przestrzeń społeczna?”. Tutaj zamierzeniem było poznanie bliskich relacji, jakie łączą blogerów z opisywanymi przez nich bohaterami wydarzeń. Kolejny problem: ,,W jaki sposób opisywana jest przestrzeń społeczna?” został podjęty w celu zapoznania się codziennymi sytuacjami, jakie dzieją się w szkole. To niezwykle istotny aspekt, ponieważ szkoła stanowi, zaraz po domu rodzinnym, jedno z podstawowych środowisk wychowawczych młodzieży. To tutaj pojawiają się pierwsze dylematy, trudne emocje, czy sytuacje, z którymi młodzi muszą sobie poradzić. Często te trudne sytuacje prowadzą do osiągnięcia przez młodych dojrzałości emocjonalnej. Następnym z problemów jest: ,,Jakie obszary medialnej rzeczywistości najczęściej poruszane są na blogach?” podejmuje próbę dotarcia do przestrzeni medialnej, która obecna jest w życiu młodych ludzi. Często dzielą się oni ze swymi czytelnikami, faktami, które świadczą o tym, że przestrzeń medialna jest dla nich ważna. Media społecznościowe, czy również inne portale i platformy są wszechobecne w życiu młodych. Blogi często stanowią swoistą formę autoterapii dla swoich autorów. Opisując dotkliwe dla nich wydarzenia, pragną przeżywać te sytuacje wspólnie ze swoimi odbiorcami. Obok tematyki związanej z życiem osobistym, młodzi blogerzy podejmują tematy, które są zgodne z prezentowaną przez nich grupą wiekową. Temat przeze mnie podjęty jest swoistą, pedagogiczną refleksją o funkcjonowaniu współczesnego, młodego człowieka. Poprzez dotarcie do ich przestrzeni osobistej, jaką
26. „Depresja w okresie adolescencji i późnej dorosłości” dr Małgorzata Malec-Rawiński Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca w całości poświęcona została depresji. W pierwszym rozdziale, na poziomie ogólnym przedstawiono w niej charakterystykę przyczyn występowania choroby wraz z jej klasyfikacją i wyjaśnieniem, przebiegu i konsekwencji zaburzenia depresyjnego. W dalszej części pracy znajduje się opis choroby dla adolescentów oraz osób w podeszłym wieku. Dokładnie opisano charakterystykę i klasyfikację choroby dla poszczególnych okresów życia. Dodatkowo w tej części znajduje się objaśnienie również z podziałem na grupy wiekowe czynników powodujących chorobę wraz z podstawowymi konsekwencjami jakie wywołuje depresja. Te dwie grupy wiekowe zostały scharakteryzowane, ponieważ depresja w obu przypadkach powstaje i przebiega inaczej. Ostatnia część pracy w całości poświęcona została leczeniu depresji. Omówiono w niej dokładnie metody takie jak: farmakoterapia, psychoterapia oraz liczne metody uzupełniające leczenie depresji. Kończąc rozważania wspomniano również o środkach pomocy dostosowanych dla adolescentów i osób w podeszłym wieku, ponieważ leczenie ściśle podyktowane jest wiekiem danej osoby. Dzięki tej pracy dowiedzieć się można jakie choroba stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Jak bardzo negatywnie oddziałuje na całe życie człowieka.
27. „Dogoterapia jako metoda wspierająca terapię pedagogiczną na przykładzie autorskiego szkolenia: Dogoterapia w teorii i w praktyce- co pedagog wiedzieć powinien?”. dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem pracy jest przedstawienie autorskiego projektu szkolenia pt.: „Dogoterapia w teorii i praktyce – co pedagog wiedzieć powinien?”. Pierwszą poruszaną w pracy kwestią jest zaprezentowanie teoretycznego aspektu dogoterapii, jej celów oraz zadań. Przedstawiono także podstawowe terminy związane z terapią z udziałem zwierząt, rys historyczny dogoterapii, a także społeczny wizerunek psa. Następnie scharakteryzowano psychikę oraz zmysły psa, które mają wpływ na wykorzystywanie go w terapii. Opisano funkcjonowanie zwierzęcia w społeczeństwie oraz w etapach rozwoju człowieka. Oprócz tego zaprezentowano cechy, jakie powinien posiadać pies terapeuta oraz zaprezentowano najodpowiedniejsze rasy. Przedstawiono sylwetkę psiego przewodnika – jak można nim zostać oraz jakie cechy osobowości powinien posiadać. Kolejnym poruszonym aspektem jest pojęcie szkolenia i jego rodzaje. Scharakteryzowano podstawowe elementy potrzebne do prawidłowego przygotowania szkolenia tj.: wybór celów, treści, materiałów i pomocy, metod, prowadzącego, uczestników, czasu, miejsca oraz promocji szkolenia. Ponadto opisano wybrane metody wykorzystywane w przeprowadzaniu szkolenia oraz sposoby prowadzenia kursu. Ostatnim z zagadnień poruszanym w pracy jest autorski projekt szkolenia. Na początku przedstawiono cele i treści, prowadzącego, uczestników oraz pomoce i materiały zaplanowane do przeprowadzania kursu. Następnie opisano czas i miejsce szkolenia oraz styl zaplanowanych sesji. Na zakończenie scharakteryzowano szczegółowo poszczególne sesje szkolenia.
28. „Dogoterapia jako nowoczesna forma terapii i pomocy dla dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi na przykładzie autorskiego projektu warsztatu: Pomoc psychopedagogiczna z wykorzystaniem elementów dogoterapii” dr Katarzyna Kokot Pedagogika, stacjonarne I stopnia
O tym, jak pozytywną i ważną rolę w życiu człowieka zajmuje zwierze można dopatrywać się już z czasów starożytnych. Szczególne miejsce zyskuje w tym przypadku pies. Nie bez powodu istnieje powiedzenie, które mówi, że to pies jest największym przyjacielem człowieka. To on kocha i akceptuje człowieka bez względu na wygląd, rasę, płeć, pozycje społeczną, status materialny, wiedzę oraz wiele innych aspektów, które odróżniają nas od siebie. Przez długi czas psa uważano za kompana życia, przypisywano mu wiele pozytywnych cech, jednakże dzięki przypadkowemu odkryciu Borisa Levinsona zauważono aspekt terapeutyczny. To w konsekwencji doprowadziło do powstania nowej terapii, nazwanej później specyficznie – dogoterapią. Tematyka ta szczególnie mnie zainteresowała, ponieważ sama jestem wielką miłośniczką psów, zawsze czułam niezwykłą więź z moimi domowymi zwierzętami. Stąd też połączenie niesienia pomocy dzieciom i dorosłym metodą dogoterapii wydawała mi się niesamowicie ciekawą i wartą opisania w mojej pracy dyplomowej. Cel jaki sobie postawiłam, pisząc pracę licencjacką, dotyczy głównie ukazania dogoterapii jako poważnej, efektywnej i bezpiecznej terapii, z której może skorzystać każdy. Chciałam skupić się na holistycznym ujęciu tej metody, zaczynając od przygotowań szczenięcia do pracy z ludźmi, aż do przedstawienia zajęć prowadzonych przez terapeutę oraz wykwalifikowanego już psa. Moja praca składa się z czterech rozdziałów oraz warsztatu. W pierwszym rozdziale postaram się wyjaśnić podstawowe zagadnienia dogoterapii oraz pojęć z nią związanych. Przedstawię też historyczny zarys relacji psa z człowiekiem oraz jak terapia rozwija i funkcjonuje w Polsce. W rozdziale drugim omówię właściwe przygotowania psa do dogoterapii, opiszę szkolenia oraz zaprezentuję wybraną metodę egzaminowania szczenięcia. W trzecim rozdziale skupię się na terapii psychopedagogicznej z udziałem psa. Wytłumaczę cele, etapy, wykorzystywane metody, a także zasady obowiązujące w trakcie zajęć terapeutę oraz wykwalifikowanego zwierzęcia. Również przybliżę wobec kogo dogoterapia może być stosowana, a w jakich przypadkach nie powinna być brana pod uwagę. Ostatni rozdział jest teoretyczną częścią mojej pracy warsztatowej, gdzie przedstawię jej cele, strukturę oraz zastosowane metody opierając się na cyklu Kolba oraz książce szczególnie poświęconej przygotowanym zajęciom z zakresu dogoterapii.
29. „Dorosłe Dzieci Alkoholików – następstwa alkoholizmu rodziców na przykładzie autorskiego projektu warsztatu : Syndrom DDA – jak z tym żyć?” dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
Każdego dnia w naszym kraju rodzą się dzieci, lecz nie każde z nich ma szanse na szczęśliwe dzieciństwo. Nie każde z nich jest wychowywane na dobrego człowieka, wspierane, kochane, uczone jak żyć, jak radzić sobie z problemami i emocjami. Są dzieci, które wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie rodzice są uzależnieni od alkoholu. Okres ten wpływa znacząco na ich życie dorosłe. Obserwując rzeczywistość, ludzi z mojego otoczenia odnoszę wrażenie, że syndrom DDA nie jest w pełni rozumiany, a wiedza na ten temat jest dość uboga. Skłoniło mnie to do podjęcia tego tematu w swojej pracy licencjackiej. W pierwszym rozdziale opiszę jak powinna wyglądać rodzina funkcyjna, jakie mieć cechy, aby dziecko w niej wychowujące się było szczęśliwe. Rozdział ten będzie zawierał również wyjaśnienie czym jest rodzina dysfunkcyjna i jakie wyróżniamy typy uzależnienia od alkoholu. Zwrócę też uwagę na to jak wygląda życie dziecka w rodzinie alkoholowej.W drugiej części poruszę temat syndromu DDA. Opiszę samoocenę Dorosłych Dzieci Alkoholików, ich relacje ze społeczeństwem jak również problemy z jakimi muszą zmierzyć się tworząc bliższe związki. W trzecim rozdziale zostaną przedstawione formy pomocy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików z jakich mogą skorzystać w Polsce.Opiszę formy samopomocowe jak również różne rodzaje terapii. Zwrócę szczególną uwagę na Program Dwunastu Kroków. Czwarty rozdział zawiera wiedzę teoretyczną na temat prowadzenia szkoleń, uwzględniając cykl Kolba. Ostatnia część mojej pracy zawiera zaprojektowany przeze mnie warsztat: ,, DDA- jak z tym żyć?".
30. „Dorosłe Dziecko Alkoholika a alkoholizm ojca w rodzinie- jego oblicza, zagrożenia i konsekwencje na przykładzie autorskiego projektu warsztatu: Jak radzić sobie w dorosłym życiu?” dr Katarzyna Kokot Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Temat mojej pracy brzmiał następująco: „Dorosłe Dziecko Alkoholika a alkoholizm ojca w rodzinie- jego oblicza, zagrożenia i konsekwencje na przykładzie autorskiego projektu warsztatu: „Jak radzić sobie w dorosłym życiu?”. W pierwszym rozdziale swej pracy skupiłam się głównej mierze na wyjaśnieniu zjawiska alkoholizmu oraz jego pochodnych. Przedstawione treści wyjaśniają również przyczyny i fazy uzależniania się od tej substancji, a także jej skutki. Druga część mojej pracy ukazuje role, które przybierane są przez dzieci alkoholików oraz ich deficyty rozwoje na poszczególnych etapach rozwoju. Trzeci rozdział stanowi wyjaśnienie samego syndromu DDA.