DR HAB. ANNA BRYTEK – MATERA PROFESOREM ZWYCZAJNYM!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Anna Brytek-Matera otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dnia 14 grudnia 2021 r.

Prof. Anna Brytek – Matera pracuje w naszym Instytucie i jest kierownikiem Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab).

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Brytek-Matera jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii (psychologia) oraz Wydziału Filologicznego (kulturoznawstwo) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Université Paul Verlaine – Metz, Uniwersytet Śląski w Katowicach), a w 2016 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław).

Aktualnie dorobek naukowy prof. dr hab. Anny Brytek-Matery obejmuje 132 publikacje  o łącznym wskaźniku Impact Factor równym 168,04 i punktacji MEiN wynoszącej 4 908; indeks Hirsha 14 (Web of Science Core Collection), 20 (Google Scholar).

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera jest laureatką Stypendium Rządu Francuskiego (Cotutelle), stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jej badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Prowadzi(ła) liczne interdyscyplinarne projekty badawcze z zakresu zachowań żywieniowych, zachowań ortorektycznych i zaburzeń odżywiania (m.in. we współpracy z badaczami z Sapienza University of Rome, Chinese University of Hong Kong). Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. KU Leuven, University of Lausanne). Była wielokrotnie zapraszana przez prestiżowe uczelnie zagraniczne (m.in. Stanford University, University of Padova, University of Bordeaux)  do wygłoszenia wykładów i seminariów.

W odpowiedzi na zaproszenie redakcji międzynarodowych czasopism  jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „BMC Psychiatry” – sekcji Eating Disorders (5-year Impact Factor: 4.514), „Eating and Weight Disorders” (5-year IF: 4.462) oraz „Journal of Health Psychology” (5-year IF: 3.297). Zasiada w Radzie Recenzentów czasopisma „Nutrients” (5-year IF: 6.352), pełni także funkcję redaktora gościnnego czasopisma „Frontiers in Nutrition” (IF: 6.576/2020) oraz „International Journal of Environmental Research and Public Health” (5-year IF: 3.789/2020).

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera wniosła pionierski wkład w badania nad ortoreksją psychiczną w Polsce i przyczyniła się do znacznego podniesienia poziomu badań prowadzonych obecnie na świecie. Należy do grona polskich uczonych, którzy otrzymali tytuł naukowy profesora przed 45. rokiem życia.

 

Serdecznie gratulujemy!