Doktoranci IPs laureatami ETIUDY 8

 

Z dumą informujemy, że dwójka naszych doktorantów znalazła się w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki ETIUDA 8. Mgr Michał Misiak uplasował się na liście rankingowej konkursu na miejscu trzecim i otrzymał 162 656 zł na realizację projektu "Związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z marnowaniem jedzenia. Pośrednicząca rola sądów moralnych". Mgr Agata Groyecka zajęła zaś na liście miejsce siódme, a jej projekt "Wpływ myślenia twórczego na stereotypy i uprzedzenia" uzyskał wsparcie w kwocie 131 840 zł. Promotorem obojga jest dr hab. Piotr Sorokowski, prof UWr. W ósmej edycji konkursu ETIUDA wnioski złożyło 448 młodych doktorantów i doktorantek, ale finansowanie przyznano jedynie 84 z nich. 

 

Mgr Michał Misiak swój projekt w streszczeniu przybliża następująco: "Ludzie marnują około 30% produkowanego jedzenia. Skala tego zjawiska sprawia, że przyczynia się ono do problemów ekonomicznych, wspiera szkodliwe dla środowiska procesy oraz utrudnia walkę z głodem i niedożywieniem na świecie. Pomimo tego, że jedzenie jest marnowane na różnych etapach produkcji i dystrybucji, to bezpośredni konsumenci są odpowiedzialni za największe straty jedzenia — obywatele uprzemysłowionych krajów marnują najwięcej jedzenia w swoich własnych gospodarstwach domowych. Badania psychologiczne sugerują, że nawet ludzie z bardzo odległych kultur zgodnie oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Co więcej, osoby, które wyrażają większy sprzeciw moralny względem marnowania jedzenia, faktycznie marnują go mniej. Co jednak sprawia, że niektórzy ludzie — i nawet całe kultury — mają większą tendencję do moralnego potępiania marnowania jedzenia? Badania wstępne sugerują, że za część tych różnic może odpowiadać zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego to zjawisko, które jest opisywane jako utrudniony dostęp do jedzenia, lub odżywczych produktów spożywczych. Może ono dotknąć poszczególne jednostki, jak np. osoby, które żyją w ubóstwie; ale może dotknąć nawet całe ludzkie populacje, np. obywateli państw, w których klęski żywiołowe zrujnowały rolnictwo. Co istotne, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego może być czynnikiem, który kształtuje cechy psychologiczne — na przykład moralność. Można wyobrazić sobie, że osoby dotknięte przez głód i niedożywienie będą bardziej skłonne do potępienia kogoś, kto wyrzuca jedzenie i sami będą skłonni do minimalizowania marnowanego jedzenia. W (...) projekcie przetestowanych zostanie szereg hipotez, które weryfikują związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z sądami moralnymi i ilością marnowanego jedzenia. Przeprowadzone zostaną wielkoskalowe badania wśród obywateli 38 państw z Europy, Ameryki, Azji i Afryki. Dzięki nim dowiemy się, czy zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego i sądy moralne wpływają na marnowanie jedzenia. Poznamy również różnice międzykulturowe dotyczące tego zjawiska (...)".

 

W streszczeniu projektu mgr Agaty Groyeckiej czytamy z kolei: „Jak twórczość może przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych?” – to pytanie zadają sobie w ostatnim czasie badacze twórczości i poszukują niezbadanych dotąd możliwości jej wykorzystywania. Jednym z wyzwań, przed którymi staje współczesne społeczeństwo jest dyskryminacja pewnych grup społecznych i prowadzące do niej stereotypy i uprzedzenia. W niniejszym projekcie stawiam hipotezę, że poprzez stymulowanie pewnych aspektów myślenia twórczego, możliwa jest redukcja uprzedzeń i stereotypów. Znalezienie poparcia moich hipotez w danych będzie sugerowało, że tak pożądana społecznie cecha jak kreatywność może mieć więcej zalet niż dotąd przypuszczano. (...) Projekt stawia sobie (...) na celu nie tylko odpowiedzenie na pytanie „czy twórczość może wpływać na uprzedzenia?”, ale też będzie poszukiwał mechanizmów odpowiedzialnych za ten efekt. Poznanie mechanizmów transferu myślenia twórczego na stereotypizację może być istotnym krokiem w zmaganiach z problemami społeczeństwa, będąc jednocześnie wartościowym z punktu widzenia badań o twórczości".

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia w realizacji badań i satysfakcjonujących wyników!