Dr hab. Jerzy Luty profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego

Miło nam poinformować, że dr hab. Jerzy Luty – pracujący w naszym instytucie w Zakładzie Psychologii Osobowości – objął w październiku br. stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pan dr hab. Jerzy Luty, prof. UWr należy do grona najbardziej aktywnych naukowo pracowników Instytutu Psychologii. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego jego dorobek naukowy znacznie powiększył się o prace mające duży wkład w rozumienie filozoficznych, kulturowych, psychologicznych i społecznych zagadnień estetyki i spostrzegania piękna.   

Na dotychczasowy dorobek publikacyjny dra hab. Jerzego Lutego, prof. UWr składają się 4 monografie i blisko 60 artykułów naukowych. Po habilitacji (2020) opublikował 1 monografię oraz 8 artykułów w czasopismach z listy ministerialnej. Dodatkowo jego dorobek naukowy wzbogaca działalność translatorska. Dr hab. Jerzy Luty, prof. UWr jest autorem przekładów wielu artykułów anglojęzycznych oraz dwóch książek.  

Swoim doświadczeniem naukowym dr hab. Jerzy Luty, prof. UWr dzielił się na ok 40 konferencjach. Również studenci naszego Instytutu korzystają z szerokiej wiedzy profesora  Lutego, który prowadzi dla nich wykłady i seminaria m.in. z filozofii, psychologii kulturowej, umiejętności akademickich czy dla zagranicznych studentów z „Human behavior, evolution and mind”. Profesor jest członkiem w kilku ważnych - z punktu widzenia badań interdyscyplinarnych - organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. Jako ceniony ekspert w zakresie badań łączących filozofię, estetykę i psychologię, dr hab. Jerzy Luty, prof. UWr odbył 10 staży badawczych i dydaktycznych (w tym 2 po habilitacji), poczynając od 4-miesięcznego stażu podoktorskiego w University of Oregon, poprzez badania prowadzone w University of Washington, London School of Economics i ostatnio w Uniwersytecie Karola w Pradze. Ponadto był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (pobyt w Londynie i Oxfordzie) i kierownikiem projektu OPUS 5 Narodowego Centrum Nauki (tytuł projektu: Biologia czy kultura? Sztuka jako kategoria naturalna w estetyce ewolucyjnej). Jest współautorem i wykonawcą granu Homo Aestheticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych (NCN 18, 2020-2023) realizowanego w Instytucie Psychologii UWr.

Serdecznie gratulujemy!!!