Dr hab. Michał Białek, prof. UWr i dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr laureatami SONATY BIS

 

Z radością informujemy, że dr hab. Michał Białek i dr hab. Agnieszka Sorokowska znaleźli się na liście laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS. W konkursie tym biorą udział projekty, których celem jest powołanie zespołu badawczego, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, a pozostałą cześć zespołu tworzą osoby nieposiadające stopni naukowych. W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS nasi naukowcy znaleźli się pośród 76 osób, których wnioski zakwalifikowały się do finansowania (na 427 złożonych wniosków), a ich projekty otrzymały łącznie wsparcie w kwocie ponad 2 900 000 złotych!

 

mb

Dr hab. Michał Białek, prof. UWr otrzymał finansowanie na projekt "Poprawa decyzji przez zmianę trybu przetwarzania informacji. Wgląd z badań nad efektem języka obcego" (1 757 000 zł). W streszczeniu czytamy: "Celem projektu jest opracowanie strategii, które pomogą ludziom podejmować lepsze decyzje, szczególnie w ważnych sprawach jak kredyty czy rozwiązywać spory z innymi ludźmi. Jednym z ciekawszych wyników ostatnich lat badan w psychologii jest efekt języka obcego. Pokazuje on, że jeśli problem przedstawi się im w języku obcym to ludzie w przypadku podobnych loterii dokonują racjonalniejszych wyborów, nie dają się zwieść temu jak problem jest przedstawiony. (...) Celem tego projektu jest nie tylko lepsze zrozumienie efektu języka obcego, ale głównie zrozumienie tego jak i kiedy ludzie włączają tryb racjonalny myślenia. Albo inaczej: dlaczego nie włączają go w życiu codziennym, gdy myślą w swoim ojczystym języku. Ta wiedza to krok pierwszy projektu. (...) Bardziej ambitnym celem jest wykorzystanie tej wiedzy aby naprowadzać ludzi na korzystanie z trybu racjonalnego, pomagając im w ten sposób podejmować lepsze decyzje. Jestem przekonany, że zrozumienie jak tego dokonać jest możliwe dzięki zrozumieniu jak działa efekt języka obcego. Gdy raz znany będzie ten mechanizm, badania prowadzone będą aby odzwierciedlić ten mechanizm w życiu codziennym, bez konieczności używania języka obcego. Podsumowując, celem tego projektu jest usystematyzowanie wiedzy o efekcie języka obcego, użycie tej wiedzy by lepiej opisać jak umysł wybiera sposób w jaki będzie rozwiązywał zadanie, i w końcu by zaprojektować metody wspierania ludzi w wybieraniu najlepszego trybu przetwarzani informacji".

 

asorok-slim

Dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr otrzymała wsparcie finansowe projektu "Psychologiczne skutki rodzicielstwa wśród par - badanie podłużne" (1 168 211 zł). Jak możemy przeczytać w streszczeniu "Narodziny dziecka są znaczącym etapem w życiu dorosłego człowieka, a niniejszy projekt ma na celu zrozumienie wpływu tej zmiany na funkcjonowanie społeczne i psychologiczne młodych par. W literaturze naukowej wciąż brakuje wyczerpujących, szeroko zakrojonych badań w paradygmacie podłużnym, które umożliwiłyby lepsze zrozumienie wpływu rodzicielstwa na funkcjonowanie psychologiczne i społeczne młodych dorosłych. Proponowany projekt zawiera pięć aspektów, które nigdy wcześniej nie były łącznie uwzględnione w badaniach empirycznych: (1) szeroki zakres zmiennych psychologicznych, (2) badania podłużne (3) włączające oboje partnerów (4) badanych przed ciążą, (5) a także uwzględniający dane podłużne pochodzące od osób nieposiadających dzieci. Projekt obejmuje cztery grupy cech psychologicznych, które potencjalnie różnicują pary nieposiadające dzieci, pary spodziewające się pierwszego dziecka i pary, którym niedawno urodziło się pierwsze dziecko: (a) jakość życia; (b) płeć psychologiczna; (c) postawy i przekonania; (d) prozdrowotność i unikanie chorób. Każda część projektu będzie realizowana w odniesieniu do nadrzędnej hipotezy projektu, mówiącej o istotnym wpływie doświadczeń ciąży i rodzicielstwa na społeczne i psychologiczne funkcjonowanie młodych par (...). Próbę w projekcie będą stanowiły pary, co do których, w świetle danych demograficznych, zachodzi duże prawdopodobieństwo pojawienia się potomstwa w trakcie badań (...). Efektem projektu będzie dokładna, szeroka, podłużna analiza zmian które mogą obejmować zróżnicowane aspekty codziennego funkcjonowania, a które zachodzą na tym etapie rozwojowym. Wyniki badań umożliwią głębsze zrozumienie wyzwań i korzyści jakie niesie ze sobą rodzicielstwo. Pomimo iż projekt ma charakter naukowy, wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie. Interwencje psychologiczne konstruowane w oparciu o wiedzę na temat psychologicznych i społecznych zmian, które zwykle towarzyszą ciąży i wczesnemu rodzicielstwu mogą wspierać młodych rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami i wymogami rodzicielstwa, a w konsekwencji podnosić jakość ich życia. Co więcej, lepsza charakterystyka procesów psychologicznych związanych z podjęciem roli rodzica może pomóc w zdefiniowaniu rozmaitych czynników ryzyka związanych z dobrostanem psychicznym w taki sposób, aby interwencje lepiej służyły rodzinom doświadczającym trudności w okresie rodzicielstwa. W końcu, w kontekście problemów z dzietnością w krajach zachodnich, wyniki dotyczące osób decydujących się nie mieć potomstwa mogą stanowić interesujący materiał do dalszych analiz demograficznych".

 

Gratulujemy naszym laureatom, życzymy owocnych badań i spektakularnych wyników!