INKUBATOR: BEING HUMAN - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

INKUBATOR: BEING HUMAN: BRIDGE-BUILDING BETWEEN THE HUMANITIES AND ETHOLOGY – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

W październiku 2021 roku na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczął swoją przewidzianą na cztery lata działalność Inkubator BEING HUMAN, finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Inkubator jest projektem naukowym na pograniczu etologii człowieka (rozumianej jako badania terenowe nad zachowaniem człowieka), psychologii i nauk humanistycznych. Został przygotowany przez zespół naukowy w składzie Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii), Agnieszka Sorokowska (Instytut Psychologii), Wojciech Małecki (Instytut Filologii Polskiej), Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa), pod kierownictwem Craiga Robertsa (profesor psychologii, zoolog, Uniwersytet w Stirling), których krótkie biogramy znajdują się poniżej. Celem projektu jest – po pierwsze - próba odpowiedzi na kluczowe pytania humanistyki dotyczące sztuki, moralności i relacji międzyludzkich za pomocą empirycznych narzędzi oferowanych przez etologię, psychologię i dziedziny pokrewne. Po drugie zaś wsparcie warsztatowe młodych badaczy z zakresu szeroko pojętej humanistyki, którzy chcieliby takie narzędzia stosować w swoich badaniach.

Wiele z kluczowych pytań w naukach humanistycznych dotyczy natury ludzkiego zachowania. Jak decydujemy, co jest dobre, a co złe? Dlaczego chcemy być kreatywni, tworzymy dzieła plastyczne, odtwarzamy role teatralne czy opowiadamy historie? Dlaczego i jak tworzymy relacje międzyludzkie? Odpowiadając na te pytania, humanistyka rzadko korzystała z metod oferowanych przez dziedziny, których głównym celem jest pomiar zachowania człowieka (etologia, psychologia), zaś te ostatnie rzadko uwzględniały pytania zadawane przez humanistykę.. Tendencja ta jest niekorzystna zarówno dla tych dziedzin, jak i dla rozumienia zachowania człowieka w ogóle.  Stąd też nasze założenie, by odpowiadać na pytania humanistyki metodami empirycznymi – korelacyjnymi i eksperymentalnymi. Realizując to założenie, chcemy prowadzić badania na całym świecie. Pozwoli to uniknąć innej niekorzystnej tendencji  w badaniach nad ludzkim zachowaniem, polegającej nas skupianiu się na tzw. „DZIWNYCH” (WEIRD)  społeczeństwach, gdzie „WEIRD” oznacza Western (zachodnie), Educated (wykształcone), Industrialized (zindustrializowane), Rich (bogate), i Democratic (demokratyczne). Społeczeństwa takie stanowią zaledwie 17% światowej populacji, a zatem nie są reprezentatywne dla ludzkości jako takiej. Nie będziemy badać skupiać się na „dziwnych” społeczeństwach, choć i je będziemy uwzględniać. Nasze badania będą prowadzone będą na wielkich próbach międzykulturowych, w tym wśród społeczności tradycyjnych z rejonów Afryki, Papui, Amazonii, Pacyfiku czy Syberii.

Osiągnięcie tego celu ma nam umożliwić interdyscyplinarny zespół naukowy złożony z profesora Craiga Robertsa, oraz czterech, rozpoznawalnych w międzynarodowym świecie naukowym członków zespołu pochodzących z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zajmują się naukami humanistycznymi i społecznymi, a także dwóch Post-doców. Chcemy też do niego zaprosić około 20 innych młodych (też duchem) naukowców z bardzo szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych, z których każdy wniesie do naszego zespołu indywidualne perspektywy i umiejętności. Szukamy osób zmotywowanych do pracy nad realizacją celów Inkubatora, potrafiących znaleźć na to czas, chcących się uczyć, lubiących współpracować, rozumiejących hierarchiczną strukturę naszej grupy, znających język angielski (ze względu na międzynarodowy skład zespołu ale też fakt, że jest on podstawowym językiem współczesnej wymiany wiedzy naukowej). Szukamy zarówno pracowników naukowych, jak i doktorantów czy studentów mających plany naukowe (czyli doktorat). Osoby te będą brać udział, bądź wspierać nas, w dużej części naszych projektów badawczych oraz przejdą kilkanaście szkoleń (4 rocznie) z zakresu planowania, wykonywania analizowania i publikowania badań naukowych, a także aplikowania o fundusze konieczne do tego typu badań. Planujemy stworzenie sieci podgrup, w których liderami będą wymienieni powyżej członkowie zespołu. To dam nam optymalne możliwości przekazywania naszej wiedzy i doświadczenia naukowego. Mówiąc wprost, zakładamy, że w czasie projektu będzie dokonywał się transfer wiedzy, który w przyszłości pozwoli osobom zaangażowanym w projekt publikować prace naukowe z zakresu humanistki eksperymentalnej na poziomie międzynarodowym oraz tworzyć własne zespoły naukowe. 

Podsumowując,  jesteśmy przekonani, że badania nad podstawowymi zagadnieniami z obszaru humanistyki, prowadzone w różnorodnych populacjach i zróżnicowanymi metodami empirycznymi, wniosą innowacyjny wkład w rozumienie tego, co oznacza bycie człowiekiem (Being Human). I szukamy ochotników, którzy chcieliby w ten projekt się zaangażować na zasadach opisanych powyżej.

Aby nie było nieporozumień, od początku jasno napiszemy też czego nie oferujemy. (1) Nie będziemy finansować własnych badań nowych członków inkubatora. Inkubator ma szczegółowo zaplanowany obszar badań, które były oceniane przez ekspertów w procesie przyznawania wniosku, a ich wykonanie będzie rozliczane. (2) Nie będziemy zajmować się tematyką, która w znacznej mierze wykracza poza tematy proponowane w projekcie czyli – dobór płciowy/romantyczny i związki płciowe, wytwory sztuki/przedstawienia-performance)/opowiadanie historii-storytelling, moralność człowieka. W tym zakresie tematycznym specjalizują się liderzy inkubatora, co daje gwarancję prowadzenia projektów na międzynarodowym poziomie. (3) W niewielkim zakresie będziemy pomagać rozwiązywać problemy w indywidualnych projektach nie prowadzonych w ramach inkubatora. Proponujemy raczej ogólny rozwój umiejętności z szeroko pojętej humanistyki eksperymentalnej. Innymi słowy, zamiast pomagać w analizach statystycznych projektu X członka zespołu, wolelibyśmy go nauczyć prowadzenia analiz statystycznych. (4) Nie będziemy prowadzić projektów innych niż korelacyjne lub eksperymentalne, a więc nie będziemy prowadzić badań jakościowych, opisów rzeczywistości, pisać tekstów teoretycznych itp.   

 

KWESTIE TECHNICZNE

List zgłoszeniowy powinien zawierać

- krótkie CV (nie więcej niż strona),

- krótki list motywacyjny (nie więcej niż strona) z informacją o tym, z którym/którymi z liderów osoba aplikująca chciałaby najbardziej współpracować, dostępnością czasową na potrzeby współpracy w inkubatorze (np. 1-2 dni tygodniu), wskazaniem na inne umiejętności, które mogłyby być przydatne w Inkubatorze (biegła znajomość języków – np. hiszpański/francuski inne, umiejętności programowania, graficzne, stawiania stron internetowych, inne), krótką informację jakimi elementami pracy w inkubatorze kandydat/tka chciałby/chciałaby się zajmować na co dzień (np. zbieranie danych, przegląd literatury, obsługa strony internetowej)

- krótki (nie więcej niż strona) opis wymyślonego przez kandydata/tkę badania korelacyjnego, w którym weryfikowana empirycznie jest wyszczególniona przez aplikującego hipoteza z zakresu nauk humanistycznych

https://www.verywellmind.com/correlational-research-2795774; https://opentextbc.ca/researchmethods/chapter/correlational-research/

 

Zgłoszenie powinno być napisany w języku angielskim. 

Aplikację należy przesłać do 15 stycznia 2022 na adres mailowy beinghuman.idub@gmail.com  . Informację zwrotną osoby otrzymają do końca stycznia 2022 roku.

 

(PI) S. Craig Roberts trained in animal behaviour but for the past 20 years has turned his zoologist’s eye to humans. He holds a personal chair in Human Ethology at the University of Stirling and has published 2 books (Oxford University Press, Springer) and over 150 papers (including 3 in Nature journals, 10,000 citations, HI: 56). His work is inherently interdisciplinary: it not only bridges biology and psychology but regularly involves other specialists, from atmospheric chemists and musicians to professional perfumers. He is currently President of the International Society for Human Ethology.

https://scholar.google.com/citations?user=jPPF5y0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://www.scraigroberts.com/

(P) Mirosław Kocur (full professor at the Department of Cultural Studies and the Academy of Theatre Arts, theatre director). His interests include theatre history, anthropology of the performing arts. He received Fulbright Scholar Award twice (UC Berkeley, Emory University). He was/is a curator and director of the „Broken Walls” Festival of Eastern European Arts in California, USA, editor of the Interdisciplinary Studies in Performance at Peter Lang, and member of the European Network of Research & Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.

https://scholar.google.com/citations?user=0Apb_WAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

http://kocur.uni.wroc.pl/

(P) Wojciech Małecki (literary theorist). His books include Human Minds and Animal Stories (2019) and Embodying Pragmatism (2010; Chinese edition 2020). He published his works in numerous journals, including Poetics, The Oxford Literary Review, and his studies were featured in the media (e.g. Newsweek and Psychology Today). He has been a visiting fellow at the University of Edinburgh; the Florida Atlantic University; and an A. von Humboldt Foundation Fellow at the Freie Universität Berlin.

https://scholar.google.com/citations?user=dVVvVCoAAAAJ&hl=pl&oi=ao

(P) Agnieszka Sorokowska(psychologist). Her previous affiliations include Technische Universitaet Dresden and Stockholm University and she conducted studies in West Papua, Bolivian Amazon or Pacific Islands. She is an author of 102 publications (including Nature and Cognition), and she has recently been indexed at a normalized list of top 2% of best cited world scholars. She received scientific awards for her research, e.g., the International Society for Human Ethology's Linda Mealey Award.

https://scholar.google.com/citations?user=RqNAcx0AAAAJ&hl=pl&oi=ao

(P) Piotr Sorokowski (psychologist). He published his interdisciplinary research works with, among others, philosophers and literary theorists in e.g., Nature, Poetics, Psychological Science. He is internationally recognized (3647 citations, HI: 30) and his works have been of wide interest to the public (coverage by e.g., BBC, CNN, New York Times). He is one of a few psychologists specialized in research in small-scale societies (e.g., Hadza of Tanzania, Tsimane’ of Bolivia, Yali of Papua). During the years 2017-2020 he reformed the Department of Psychology at the UWR, quadrupling the number of scientific publications in journals indexed on JCR list among his employees.

https://scholar.google.pl/citations?user=Fb4av6oAAAAJ&hl=pl