Mamy to! Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że nasz Instytut został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Ocenę otrzymaliśmy na okres sześciu lat, co ogromnie cieszy, ale też stabilizuje naszą wysoką pozycję pośród innych polskich uczelni kształcących na kierunku psychologia.  

Formułując ocenę pozytywną Polska Komisja Akredytacyjna wzięła pod uwagę takie aspekty jak: konstrukcja, realizacja i doskonalenie programu studiów, prawidłowość przebiegu procesu rekrutacji i weryfikacji efektów uczenia się, jakość kadry dydaktycznej, infrastrukturę, zasoby edukacyjne, wsparcie studentów, a także stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ocena poprzedzona została wielomiesięcznymi przygotowaniami oraz zdalną wizytacją Instytutu Psychologii przez PKA w dniach 12-13 listopada 2020. W ramach wizytacji Komisja spotkała się z władzami uczelni, nauczycielami akademickimi, a także studentami, hospitowała zajęcia oraz analizowała wybrane prace zaliczeniowe i dyplomowe. Proces oceny akredytacyjnej był etapowy, złożony i obejmował wiele wysiłków i działań, w związku z czym aktualną pozytywną ocenę należy potraktować jako efekt wieloletniej pracy naszej kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej, a także decyzji i pracy kolejnych Dyrekcji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.