Nowi pracownicy w IPs

 

W naszym Instytucie zatrudniamy najbardziej obiecujących pracowników młodego pokolenia z całej Polski. Od października 2019 roku pracę u nas podjęli: dr hab. Anna Brytek - Matera, dr Kamila Czepczor - Bernat oraz dr Michał Białek. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami. Zdecydowali się również odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.

 

thumbnail_Anna_Brytek_Matera

 

dr hab. Anna Brytek - Matera jest kierowniczką Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab w Instytucie Psychologii UWr, a także terapeutką poznawczo - behawioralną. Wykładała w Paul Verlaine University - Metz i University of Nantes we Francji, University of Pavia we Włoszech oraz Stanford University w USA. Wchodzi w skład Rady Redakcyjnej czasopisma „Eating and Weight Disorders”. Jest autorką ponad stu prac z obszaru psychologii jedzenia, głównie zaburzeń odżywiania oraz zachowań ortorektycznych, publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. w „Nutrition Journal” i „BMC Psychiatry”, a także laureatką stypendium Rządu Francuskiego, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki.

 
Czym się Pani zajmuje naukowo?

Interesuję się  psychologią jedzenia. Zajmuję się problematyką ortoreksji psychicznej, psychospołecznymi aspektami zaburzeń odżywiania oraz otyłości, nieprawidłowymi zachowaniami żywieniowymi, a także obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby.

Gdzie wcześniej Pani pracowała?

W latach 2003 - 2011 byłam zatrudniona na stanowisku asystenta, później adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowałam również na stanowisku Agent Temporaire Vacataire w Katedrze Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Paula Verlaine’a w Metz, we Francji (2004 - 2005). Następnie, w latach 2011 - 2019, byłam zatrudniona na stanowisku adiunkta, a potem profesora nadzwyczajnego w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (Wydział Zamiejscowy w Katowicach). Od października bieżącego roku pracuję w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?

Przez najbliższe trzy lata wraz z zespołem będę realizować badania dotyczące wpływu negatywnego afektu na zachowania żywieniowe w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych (w ramach konkursu HARMONIA 10  Narodowego Centrum Nauki). Będziemy oceniać czy poprzez regulację emocji jesteśmy w stanie zmniejszyć nieprzystosowawcze zachowania żywieniowe. Projekt ten realizuję we współpracy z Stanford University.

Przy współudziale zespołu badawczego z Uniwersytetu Hohenheim, planuję również badania podłużne w zakresie zróżnicowania predyktorów zachowań ortorektycznych w grupach nieklinicznych. Z kolei, wraz z zespołem badawczym z Pekin University, zamierzam realizować badania dotyczące wpływu interwencji dietetycznych na intensywność aktywności fizycznej oraz funkcji poznawczych u dzieci z nadmierną masą ciała.

Jakie zajęcia będzie Pani u nas prowadzić?

Prowadzę seminarium magisterskie oraz wykład ogólnouniwersytecki dotyczący psychologii jedzenia. Natomiast, w semestrze letnim, zajęcia poświęcone problematyce zaburzeń odżywiania, jak i  interwencjom psychodietetycznym.

Dlaczego wybrała Pani nasz Instytut?

Praca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego stwarza warunki do dalszego rozwoju naukowego. Ten aspekt jest dla mnie niezwykle istotny. Bardzo dobrze wyposażone laboratorium sprzyja prowadzeniu badań na światowym poziomie i tym samym publikowaniu ich wyników w renomowanych czasopismach. Zaś, życzliwość Dyrekcji naszego Instytutu pomaga w realizacji celów naukowych.

 

thumbnail_20191220_025531

 

dr Kamila Czepczor - Bernat pracuje w Zakładzie Psychologii Żywienia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab w Instytucie Psychologii. Doktorat obroniła w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jest autorką publikacji naukowych (m.in. w Nutrition Journal) i popularnonaukowych. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Jest też laureatką stypendium im. Wincentego Stysia w kategorii nauk społecznych i humanistycznych (2017) oraz wielokrotną laureatką stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych studentów i doktorantów. Wchodzi w skład Rady Redakcyjnej czasopismie "Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity".

Czym się Pani zajmuje naukowo?

Obszary moich zainteresowań naukowych koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z psychologią jedzenia (zachowania żywieniowe, zaburzenia odżywiania, otyłość). Projekty, w których realizacji dotychczas uczestniczyłam, analizowały między innymi zależności pomiędzy zachowaniami żywieniowymi a takimi aspektami funkcjonowania jak: aktywność fizyczna (mierzona z wykorzystaniem akcelerometrów), doświadczanie i regulacja emocji, obraz ciała. Temat postrzegania własnej cielesności stanowił również podstawę międzynarodowej współpracy naukowej między innymi z Uniwersytetem Turyńskim w kontekście realizacji badań międzykulturowych.

W ostatnim czasie, obszar moich zainteresowań rozszerzył się o zagadnienia związane z e-health i m-health. Podjęłam się bowiem próby ewaluacji interwencji e-mental health wśród kobiet z nadwagą i otyłością. Interwencja ta miała na celu poprawę funkcjonowania w zakresie doświadczania i regulacji negatywnych emocji, uważnego jedzenia, jedzenia emocjonalnego oraz obrazu ciała. Obecnie prowadzę badania między innymi w obszarze psychospołecznych czynników otyłości. Wraz ze swoim zespołem jako kierownik i pod opieką merytoryczną Pani Profesor Anny Brytek-Matery, w badaniach podłużnych weryfikuję homeostatyczną teorię otyłości wśród dzieci i młodzieży (Preludium 13, Narodowe Centrum Nauki).

Gdzie wcześniej Pani pracowała?

Moim poprzednim miejscem pracy był Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?

Moje przyszłe plany wiążą się głównie z dalszym angażowaniem się w działania EAT Lab, rozwojem naukowym, czyli doskonaleniem swojego warsztatu metodologicznego i statystycznego poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz z realizacją kolejnych badań. Oczywiście jest to związane z aplikacją o następne granty i nawiązywaniem międzynarodowej współpracy.

Jakie zajęcia będzie Pani u nas prowadzić?

W semestrze zimowym prowadzę ćwiczenia z metodologii. W semestrze letnim natomiast będzie to laboratorium ze statystyki z elementami metodologii.

Dlaczego wybrała Pani nasz Instytut?

Moja decyzja wiązała się przede wszystkich z doskonałym prestiżem Instytutu Psychologii jako jednostki realizującej badania naukowe na najwyższym – światowym poziomie oraz jednostki, w której zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o równie wysokie standardy. Te informacje były dla mnie przesłankami, że Instytut Psychologii to doskonałe miejsce do dalszego rozwoju dla mnie jako młodego badacza.

 

Micha Białek

 

dr Michał Białek pracuje w Zakładzie Psychologii Zarządzania, zajmuje się podejmowaniem decyzji, zarówno w kontekście ekonomicznym jak i moralnym. Jest tegorocznym laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych Młodych Naukowców. Obecnie realizuje grant NCN SONATA, w którym analizuje efekt języka obcego na podejmowanie decyzji.  

Czym zajmuje się Pan naukowo?

Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo w sumie prawie wszystkim. Moje pierwsze badania dotyczyły psycholingwistyki i hipotezy Sapira - Whoorfa (tzn., że jak czegoś nie ma w języku to nie można o tym pomyśleć). Potem badałem rozumowanie (czemu rozumujemy żeby przekonać innych zamiast poznać prawdziwą odpowiedź), wybory międzyokresowe (czemu jesteśmy leniwi, nie dotrzymujemy planów, zadłużamy się i tyjemy), sądami moralnymi (a raczej co w nich jest intuicyjne), by skończyć na efekcie języka obcego (że jesteśmy racjonalniejsi gdy myślimy w języku obcym).  Zajmuję się tez promowaniem otwartej nauki, no i intuicjami na temat własności…. Wszystko jednak spaja teoria dwusystemowa, którą staram się rozwijać i aplikować w nowych domenach.

Gdzie wcześniej Pan pracował?

Zaczynałem jako doktorant PAN i wykładowca na SWPS w Warszawie, potem zacząłem pracować na Akademii Leona Koźmińskiego, skąd wyjechałem na staż podoktorski do Anglii (2013) i Kanady (2017-2019).

Jakie ma Pan plany na przyszłość?

Nobel z ekonomii, a jak nie, to choć jakiś porządny grant Europejski i z 50 tysięcy cytowani. A tak serio, to chciałbym napisać w życiu cos naprawdę znaczącego, co zmieni to w jaki sposób ludzie myślą o sobie i innych, najlepiej w kontekście moralnym.

Jakie zajęcia będzie Pan u nas prowadzić?

Zasadniczo staram się unikać dydaktyki jak ognia, więc będę starał się uczyć jak najmniej. Planuje zatem pilotować prace magisterskie i może prace empiryczne. Plus doktoranci, których staram się zacząć rekrutować.

Dlaczego wybrał Pan nasz Instytut?

Głównym argumentem było projakościowe nastawienie Dyrekcji i duże ambicje naukowe Uniwersytetu oraz możliwość współpracy z świetnymi naukowcami. No i studenci – dobrzy, zmotywowani, zdolni studenci, których nie brak na IPs UWr. Dzięki nim warto być naukowcem.

 

Witamy wszystkich serdecznie w gronie kadry naszego Instytutu, życzymy samych sukcesów oraz realizacji planów i marzeń! 

 

Zdj. Przedstawienie Sokratesa na budynku IPs, Wikimedia