Praca Dla Doktoranta W Projekcie NCN

PRACA DLA DOKTORANTA W PROJEKCIE NCN KIEROWANYM PRZEZ PROFESORA MACIEJA KARWOWSKIEGO

 

W ramach projektu badawczego „Twórcza sprawczość: pomiar, mechanizmy, wspieranie” (2022/45/B/HS6/00372) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a kierowanego przez profesora Macieja Karwowskiego, poszukujemy osoby zainteresowanej pracą w wyżej wymienionym projekcie w charakterze doktoranta. Zatrudnienie na okres od 01.03.2023 do 01.03.2025.

Kluczowe informacje na temat projektu znajdują się w tym miejscu: LINK

Oczekiwania wobec kandydatki lub kandydata:

 1. Status doktoranta;
 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 3. Doświadczenie w aplikowaniu o własne projekty badawcze i/lub pracy w projektach badawczych;
 4. Publikacje naukowe – przede wszystkim pierwszoautorskie – ogłaszane w czasopismach międzynarodowych o wysokiej renomie;
 5. Prezentacje na konferencjach międzynarodowych;
 6. Kompetencje analityczne – znajomość zaawansowanych metod statystycznych oraz odpowiednich programów (preferowany program R).

 

Oferujemy:

 • Dwuletnią pracę nad ciekawym projektem badawczym, w wymiarze około 40 godzin tygodniowo.
 • Możliwość udziału w konferencjach międzynarodowych.
 • Okazję do rozwoju naukowego.
 • Stypendium naukowe w wysokości 5.000 zł miesięcznie.

 

Zgłoszenia (CV) oraz ewentualne pytania proszę przesyłać do 27.02.2023 (do północy) na adres kierownika projektu: maciej.karwowski@uwr.edu.pl. Planowane rozstrzygnięcie konkursu: 28.02.2023.

 

Kryteria oceny kandydatki/kandydata – zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”  https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

W szczególności kandydatki i kandydaci ocenieni zostaną w oparciu o punkt 12 ww. Regulaminu:

„Komisja stypendialna ocenia dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, jego osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, w skali punktowej:

 • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej):
  • 4 pkt wyróżniający;
  • 3 pkt bardzo dobry;
  • 2 pkt dobry;
  • 1 pkt słaby;
  • 0 pkt brak dorobku naukowego.
 • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):
  • 4 pkt wybitne (m.in. stypendia, staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
  • 3 pkt znaczące (stypendia, staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
  • 2 pkt umiarkowane (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
  • 1 pkt słabe osiągnięcia;
  • 0 pkt brak osiągnięć.
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej):
  • 3 pkt bardzo dobre;
  • 2 pkt dobre;
  • 1 pkt słabe;
  • 0 pkt brak kompetencji.”