Rada Dyscypliny Psychologia

 

Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie w ramach uczelni. Zgodnie z Ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (tzw. Ustawa 2.0) w naszym Instytucie została powołana Rada Dyscypliny Naukowej - Psychologia. Na jej przewodniczącego został wybrany Dyrektor naszego Instytutu Dr hab. Sorokowski Piotr prof. UWr. Wiceprzewodniczącym został Dr Tomasz Frąckowiak. W jej skład wchodzą pracownicy Instytutu z najlepszym dorobkiem naukowym. Są to:

 

Dr hab. Sorokowski Piotr prof. UWr - przewodniczący

Dr Frąckowiak Tomasz - wiceprzewodniczący

 

Dr hab. Borecka-Biernat Danuta prof. UWr

Dr hab. Brytek-Matera Anna prof. UWr

Dr hab. Karwowski Maciej prof. UWr

Dr hab. Lachowicz-Tabaczek Kinga prof. UWr

Dr Lebuda Izabela

Dr Oleszkiewicz Anna

Dr hab. Oleszkowicz Anna prof. UWr

Dr hab. Poprawa Ryszard

Dr hab. Senejko Alicja prof. UWr

Dr hab. Sobol-Kwapińska Małgorzata prof. UWr

Dr Sorokowska Agnieszka

 

Zadania rady dyscyplin określa Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (Uchwała Senatu UWr nr 102/2019) w paragrafie 29. 

1) nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie;

2) nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;

3) współpraca z dziekanami w zakresie dążenia do najwyższej jakości badań naukowych w danej dyscyplinie;

4) współpraca z dziekanami w zakresie ewaluacji działalności naukowej w danej dyscyplinie;

5) proponowanie kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie;

6) proponowanie kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich danej dyscypliny w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

7) proponowanie strategii rozwoju dyscypliny w Uniwersytecie;

8) czuwanie nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej w zakresie danej dyscypliny, w tym:

  • proponowanie kryteriów rekrutacyjnych,
  • proponowanie programów kształcenia,
  • dbałość o wypełnianie przez kolegium wymogów ewaluacji szkół doktorskich;

9) powoływanie komisji dla dokonywania niektórych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;

10) podejmowanie decyzji i innych czynności w sprawach dotyczących postępowań habilitacyjnych, w tym wskazywanie kandydatów do komisji habilitacyjnych;

11) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie;

12) wyrażanie opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych;

13) wskazywanie kandydata do komisji konkursowej, o której mowa w § 172 Statutu.