Nagroda naukowa / Scientific Award

scientific

Z uwagi na wybitny wkład w światową psychologię Wiliama Sterna, badacza związanego przez lata z Uniwersytetem Wrocławskim, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego powołał do życia Nagrodę Naukową im. Wiliama Sterna. Miało to miejsce za zgodą jego żyjących wnuków.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego corocznie wyróżnia Nagrodą Naukową im. Wiliama Sterna autorski dorobek naukowy polskich badaczek i badaczy z zakresu psychologii. Nagrodę otrzymują osoby, których publikacje znalazły się jako najlepiej cytowane w czasopismach i książkach o zasięgu międzynarodowym. Do konkursu przyjmowane są zarówno artykuły jak i książki naukowe, jednakże muszą to być teksty o charakterze empirycznym lub koncepcyjnym. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą wybitni naukowcy z całej Polski. Szczegółowy regulamin Nagrody znajduje się w zakładce Regulamin.

Due to William Stern’s outstanding contribution to the global psychology and the fact that he was associated with the University of Wroclaw for years, Institute of Psychology at the University of Wroclaw established the William Stern’s Scientific Award. It was with the consent of his living grandchildren.

Institute of Psychology at the University of Wroclaw annually awards Polish scientists with William Stern’s Scientific Award for their scientific achievements in the field of psychology. The prize is awarded to individuals whose publications have been most cited in international journals and books. Both articles and scientific books are accepted in competition’s submission, providing they are empirical or conceptual texts. The Competition Commission, consisting of Polish eminent scientists, watches over the course of the competition. Detailed rules of the Award can be found in the Regulations tab.