Twoje pytania - nasze odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. rekrutacji na studia magisterskie. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie napisz do nas na rekrutacja.psychologia@uwr.edu.pl

Niezbędne dokumenty to:

  1. podane o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisane przez kandydata;
  2. kserokopia świadectwa dojrzałości (z ocenami z egzaminu maturalnego) wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
  3. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);
  4. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2019  – zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do matury międzynarodowej i jej wyniku;

Kandydaci, którzy są studentami innych uczelni, powinni przynieść kserokopię świadectwa maturalnego poświadczonego za zgodność z oryginałem przez dziekanat uczelni, na której studiują.
Kandydaci, którzy są studentami Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą przynieść zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające, że świadectwo maturalne jest złożone w dziekanacie.  

Dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej, ale nie muszą być złożone osobiście przez kandydata. Mogą być przesłane pocztą lub kurierem, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej (kontakt: rekrutacja.psychologia@uwr.edu.pl , tel. 71 367 18 14 (lipiec), 71 373 29 02 (sierpień i wrzesień)

W przypadku składania dokumentów za pośrednicthwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa maturalnego, dowodu osobistego.

Natomiast w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać tutaj.  

 

Opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne nie zostanie uwzględniona w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne, dlatego należy jeszcze raz wnieść opłatę (85 zł).   

Czesne dla osób, które rozpoczną studia wieczorowe w roku akademickim 2021/2022 będzie wynosić 3500 zł za każdy semestr do końca studiów.

Czesne za semestr 1 należy zapłacić w całości w październiku. Czesne za wszystkie kolejne semestry (2-10) można rozkładać na nieoprocentowane raty.

Kandydaci we wrześniu podpisują umowy o płatności za studia wieczorowe, a w październiku wpłacają czesne.

Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne i rzetelne wykształcenie psychologa w odpowiednie kompetencje i umiejętności wymaga czasu, dlatego nie powinno odbywać się w trybie weekendowym, który zapewnia jedynie ok. 60% godzin programu kształcenia przewidzianego dla studentów dziennych.