Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Łagojdy

Z A W I A D O M I E N I E 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, że   15.02.2023 r. o godz. 1100   w sali 322, w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  

mgr. Krzysztofa Łagojdy 

Temat pracy doktorskiej: „Totalitaryzm na peryferiach. Stalinizacja Ziemi Kłodzkiej w latach 1948-1956.”  

  

Promotor: dr hab. Małgorzata Ruchniewicz prof. UWr 

Recenzent: dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK 

Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza 

  

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49, sala 324.  

Posiedzenie odbędzie się hybrydowo.  

  

                                      Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Historia   

                                      prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz