Kadra

Dietetyk kliniczny Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktor nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki, praktyk specjalizujący się w leczeniu dietetycznym zaburzeń metabolicznych współistniejących w endokrynopatiach (m.in. niedoczynność tarczycy, PCOS) oraz wsparciem żywieniowym kobiet w okresie menopauzy. Prowadzi badania naukowe na temat wykorzystania najnowszych wskaźników antropometrycznych w grupie kobiet z zespołem policystycznych jajników. Członkini Fundacji Zdrowego Życia zajmującej się interdyscyplinarną opieką nad pacjentami chorującymi na cukrzycę i otyłość oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

prof. dr hab. Anna Brytek-Matera – psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała.

Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, psychospołecznymi aspektami otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby.

Autorka lub współautorka sześciu monografii, dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową (w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychodietetyka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL) oraz ponad 130 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. „Nutrients”, „Nutrition Journal” „BMC Psychiatry”.

Członek rady redakcyjnej czasopisma “BMC Psychiatry” (sekcja Eating Disorders), “Eating and Weight Disorders” oraz “Journal of Health Psychology”. Członek rady recenzenckiej czasopisma “Nutrients”. Redaktor gościnny “Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours” (International Journal of Environmental Research and Public Health) oraz  “Advances in Food Environments” (Frontiers in Nutrition).

Od wielu lat aktywnie współpracuje  z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health. Wykładała w Paul Verlaine University – Metz, University of Nantes, University of Bordeaux, University of Pavia, University of Padova, University of West London oraz Stanford University. Aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi  (m.in. Sapienza University of Rome, Chinese University of Hong Kong, Stanford University).

Laureatka trzyletniego stypendium rządu francuskiego „Cotutelle”, stypendium START dla młodych uczonych i programu MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kilku stypendiów konferencyjnych. Laureatka grantu badawczego przyznanego przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. Kierownik projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 1, HARMONIA 10). Dwukrotnie zwyciężyła w konkursie organizowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych, młodych, polskich naukowców.

Prof. Brytek-Matera reprezentuje model naukowca-praktyka (w dziedzinie psychologii klinicznej). Poza działalnością naukową, od 2013 r. prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania oraz otyłością.

Doktor nauk medycznych,ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku lekarskim oraz studia magisterskie z zakresu dietetyki. Staż dyplomowy realizowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach, obecnie w trakcie specjalizacja w dziedzinie endokrynologii w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Autorka ponad 30 artykułów naukowych, 2 rozdziałów w monografii, 1 monografii oraz 61 komunikatów na konferencja naukowych krajowych i międzynarodowych.

W 2014 roku uzyskała dyplom magistra psychologii ze specjalnością psychologii sportu, psychodietetyki i technik relaksacji w Szkole Wyższej Psychogii Społecznej.

Od 2012 roku instruktor fitness i trener personalny specjalizujący się w treningach zdrowotnych (poprawa sprawności, zniesienie bólu, zdrowy kręgosłup, treningi dla kobiet ciężarnych i po porodzie, dla seniorów, treningi dla osób z otyłością, chorobami autoimmunologicznymi, insulinoopornością, treningi dla poprawy samopoczucia i polepszenie obrazu własnego ciała, oraz sylwetkowych (odchudzanie, poprawa wyglądu konkretnych partii ciała, kształtowanie sylwetki).

Uczestniczka licznych szkoleń: Medical Fitness Trainer (IFAA), Functional Movement Screen (FMS), Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną układu ruchu (Systema) i wiele innych, nakierowanych na prowadzenie konkretnych grup odbiorców (kobiety w ciąży i połogu, seniorzy, osoby ze schorzeniami układu ruchu).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 2001 roku pracuje  na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Pełni funkcję kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przygotowując studentów do prowadzenia konsultacji psychologicznych  i warsztatów psychoedukacyjnych. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się psychologią cielesności, rodziny oraz tematyką pomocy psychologicznej. Współautorka książki "Świadome ciało. Cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym".  Stale rozwija swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapii. Ukończyła liczne szkolenia i kursy dotyczące, min. terapii gestalt, terapii systemowej, terapii par oraz terapii traumy. W praktyce terapeutycznej specjalizuje się w pracy z parami i w terapii indywidualnej z osobami po doświadczeniach kryzysowych oraz traumach rozwojowych.

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracownik SUM w Zakładzie Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych gdzie prowadzi zajęcia dot. m.in. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Ponadto Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Jest dietetykiem klinicznym, specjalistą ds. żywienia indywidualnego i zbiorowego. Autorka licznych rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu zarówno krajowym jak i zagranicznym. Recenzent czasopisma naukowe Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii. Odbyła liczne dodatkowe szkolenia z zakresu żywienia, suplementacji, dietoterapii oraz diagnozy i interwencji dietetycznej w różnych grupach wiekowych (w tym osób starszych).

Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wydał ok. 120 publikacji z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia (w tym health literacy, gerontologii, edukacji zdrowotnej, e-health, ewaluacji programów promocji zdrowia). Autor programu nauczania przedmiotu promocja zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne. Autor ekspertyz, dotyczących ewaluacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Uczestnik międzynarodowych projektów, związanych z edukacją zdrowotną (m.in. Pro-Health 65+).

Współautor i współrealizator kampanii społecznych (m.in. Przewietrz Apteczkę!).
Posiada specjalizację ze zdrowia publicznego.

Doktor nauk medycznych. Absolwentka zdrowia publicznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a także prawa na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła liczne studia podyplomowe: „Prawo w ochronie zdrowia”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia”, „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji o tematyce prawno-medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym.

Dietetyk kliniczny, a także biotechnolog żywności (dr n. biol. w dziedzinie biotechnologii). Stypendystka rządu francuskiego. Absolwentka studiów podyplomowych Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Wykładowca akademicki m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego.
Prowadzi wykłady, szkolenia celem popularyzacji wiedzy i zasad zdrowego stylu życia. Edukatorka prawidłowego odżywiania w programach aktywizujących seniorów oraz pacjentów onkologicznych. Współpracuje z Koordynatorem ds. Żywienia Klinicznego CUMRiK Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jako doradca w żywieniu hospitalizowanych osób cierpiących m. in. na anoreksję. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów we współpracy z lekarzami różnych specjalizacji. Zajmuje się przede wszystkim pacjentami onkologicznymi, gastroenterologicznymi, bariatrycznymi oraz z zaburzeniami odżywiania wymagających interwencji żywieniowej, jak również psychologicznej.

Doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pracownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka/współautorka ponad 50 publikacji z zakresu szeroko pojętej farmakoterapii i zdrowia publicznego. Koordynator nauczania przedmiotu farmakologia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne. Autorka ekspertyz dla firm farmaceutycznych z zakresu leków. Uczestniczka międzynarodowych projektów, związanych z edukacją zdrowotną, w tym farmakologiczną (m.in. Pro-Health 65+). Współautorka i współrealizatorka kampanii społecznych (m.in. Przewietrz Apteczkę!). Wykładowca na wielu Uniwersytetach Trzeciego Wieku (leki, farmakoterapia, suplementy diety).

Beata Ziółkowska, dr hab., prof. uczelni – psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu. W latach 1996 – 2016 pracownik Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, a od roku 2016 – Wydziału Psychologii UKW w Bydgoszczy (kierownik Katedry Psychologii Wychowania). Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz kierownik grantów badawczych w zakresie psychologii odżywiania oraz psychoprofilaktyki nieprawidłowych zachowań względem jedzenia i ciała. Zainteresowania teoretyczne, badawcze i praktyczne koncentrują się wokół uwarunkowań i mechanizmów zachowań jedzeniowych człowieka oraz działań psycho-profilaktycznych szczególnie w populacji wieku rozwojowego, służących wzmacnianiu zdrowia psychofizycznego młodych ludzi. Współzałożycielka fundacji Qualis - zdrowie pod lupą.