Rejestracja pracy magisterskiej / licencjackiej

UWAGA! W związku z wprowadzeniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 10/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w datach określonych Zarządzeniem nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

I. Aby zarejestrować pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) należy:

1.Uzupełnić formularz - "dodatkowe informacje do suplementu" wpisując w nim wyłącznie informacje dotyczące:

• udział w praktykach studenckich wynikających z toku studiów oraz dodatkowych, na które Dziekan wyraził zgodę,

• udział w programach ERASMUS, MOST;

• udział w pracach studenckich kół naukowych (podając pełnioną funkcję);

• udział w projektach badawczych (rola studenta w projekcie, charakter projektu, rok realizacji);

• funkcje pełnione w samorządzie studenckim, organizacjach studenckich, prace organizacyjne w organach kolegialnych Uczelni;

• informacje o stypendiach, wyróżnieniach i nagrodach;

• publikacjach w pismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW lub w recenzowanych monografiach lub autorstwo recenzowanej monografii;

• innych dodatkowych osiągnięciach studenta świadczących o zdobytych umiejętnościach i kompetencjach.

Wydrukowany i podpisany formularz potwierdzający wpisane, dodatkowe informacje należy złożyć w Dziekanacie.

2. Należy również sprawdzić kartę przebiegu studiów logując się na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl Po wydrukowaniu można odręcznie nanieść ewentualne poprawki.Sprawdzone i podpisane formularze należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej w dniu rejestracji pracy. (Osoba, która nie autoryzuje wykazu ocen wraz z suplementem i nie dostarczy w/w dokumentów nie będziemogła zarejestrować pracy dyplomowej.)

3.Należy mieć uregulowane wszelkie opłaty za studia (powtarzane przedmioty, pełna opłata za semestr na studiach niestacjonarnych)

4.Zaliczyć ostatni semestr studiów przynajmniej na 10 dni przed rejestracją pracy dyplomowej.

5.Zarejestrować pracę dyplomową przynajmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony (rejestracja pracy jest możliwa, gdy status pracy w APD jest „gotowa do obrony”)

6.Uzupełnić formularz wpisu do bazy absolwentów Wydziału.

7.Wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy w ORPD (oświadczenie składają studenci, których praca zawiera tajemnice ustawowo chronione, w tym tajemnice zawodowe)

II. W dniu rejestracji pracy dyplomowej należy złożyć następujące dokumenty:

• 1 egzemplarz pracy dyplomowej oprawionej w cienki karton (również kartonowy grzbiet) w granatowym kolorze, praca nie może zawierać elementów plastikowych i metalowych, napisaną czcionką nie większą niż 12 pt (wydrukowany dwustronnie z APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD). UWAGA! Należy numerować każdą stronę pracy (wraz ze stroną tytułową) począwszy od numeru 1.

• dostarczenie 4 aktualnych czarno-białych fotografii o wymiarach 4,5x6,5 cm w stroju wizytowym bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami i wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle;

dowód wpłaty za druk dyplomu w wysokości 60.00 zł (wpłaty należy kierować na indywidualne konto studenta, informacja o numerze konta w systemie USOSweb - dział: płatności),

• podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz typem pracy płytę CD pobraną z systemu APD z numerami kontrolnymi (w miękkiej, papierowej kopercie) z zapisem pracy w 2 formatach - DOC (lub PDF) i TXT (praca jako 1 plik, bez podziału na rozdziały, format UTF-8),

uzupełnione formularze oświadczenia o prawach autorskich i danych osobowych, formularz wpisu do bazy absolwentów Wydziału oraz potwierdzenie danych osobowych (druki do pobrania na www.wnhip.uni.wroc.pl)

• kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej,

• ocena raportu podobieństwa wygenerowanego z systemu antyplagiatowego przez promotora

• rozliczoną kartę zobowiązań.

III. Istnieje możliwość wydania dyplomu w języku angielskim (o wydanie dyplomu w języku angielskim można ubiegać się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty obrony), w tym celu należy złożyć:

• podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim skierowane do Dziekana

• dostarczyć jedno zdjęcie czarno-białe formatu 4,5 x 6,5 (identyczne jak do wydania dyplomu w jęz. polskim)

• dowód wpłaty na kwotę 40 zł (W związku z Zarządzaniem Nr 57/2020 Rektora UWr. z dnia 11 maja 2020 r. absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019, oraz który wznowił /reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019 otrzymuje bezpłatnie pozostałe roczniki opłata bez zmian tj 60 złotych dyplom polski; 40 złotych dyplom w języku angielskim)

• na podstawie Zarządzenia Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r. § 12.1. KONIECZNE JEST także: tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język angielski przedkładanych przez absolwenta dodatkowych informacji do suplementu (np. informacje o odbytych praktykach, stażach, otrzymanych nagrodach i inne)