Badania statutowe

Zadania badawcze realizowane w ramach dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego

 • Dorosłość osób niepełnosprawnych. Współczesne wyzwania rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wychowanie w rodzinie XIX/XXI w.
 • Komunikacja interpersonalna różnych grup społecznych. Komunikacja międzyludzka w świecie realnym i wirtualnym.
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych pedagogów. Analizy teoretyczne i empiryczne.
 • Interdyscyplinarne ujęcie procesu edukacji.
 • Filozoficzna i pedagogiczna perspektywa relacji interpersonalnych w świecie ponowoczesnym na przykładzie pedagogiki azylu i etyki uznania.
 • Etiologia niedostosowania społecznego i uwarunkowania resocjalizacji młodzieży i dorosłych.
 • Oświata, wychowanie i opieka nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi XIX-XXI wiek.
 • Pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy w polskich placówkach edukacyjnych XIX-XXI wiek.
 • Edukacja Użytkowników biblioteki w zakresie umiejętności informacyjnych. Aspekt teoretyczny i praktyczny.
 • Kształcenie i wychowanie osób niesłyszących.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową.
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami w rozwoju.
 • Uczenie się ludzi dorosłych w perspektywie społeczno-kulturowej i metodologicznej.
 • Międzykulturowy kapitał wybranych społeczności wielokulturowych.
 • Uczniowie i nauczyciele w rzeczywistości szkolnej.
 • Czas wolny i wypoczynek różnych grup społecznych. Czas wolny a media, ich społeczno-edukacyjne funkcje.
 • Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania konstruowania zobiektywizowanej prognozy kryminologicznej i społecznej – inklinacje dla pracy socjalnej, pedagogiki penitencjarnej i działalności kuratorskiej.
 • Kompetencje medialne i informacyjne młodzieży uczącej się w ich środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Socjalizacja na pograniczach kulturowych. Ku tożsamości wyznaniowej.
 • Narażenie na agresję rówieśniczą i inne negatywne zachowania wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych formach kształcenia.
 • Dziecko o specjalnych potrzebach w szkole i w środowisku rodzinnym.
 • Funkcjonowanie mediów w społeczeństwie. Społeczno-edukacyjne możliwości mediów.
 • Media jako istotne ogniwo w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym.
 • Wykluczenie w przestrzeni miejskiej: Uczenie się międzykulturowe szansą na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych.
 • Kulturowe wykluczenie w zróżnicowanych środowiskach: rodzinnym, lokalnym i społecznym.
 • Przebieg socjalizacji recydywistów penitencjarnych w kontekście ich aktywności przestępczej.
 • Towarzyszenie człowiekowi w rozwoju na różnych etapach życia.
 • Mała ojczyzna w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
 • Wielowymiarowe aspekty nierówności społecznych w środowisku wiejskim.
 • Działalność oświatowo-wychowawcza związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na Wileńszczyźnie (1928-1939).
 • Opieka wychowanie i edukacja w kontekstach pedagogiczno-prawnych.