wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Przemoc w rodzinie dr hab. Martyna Pryszmont Pedagogika, zaoczne I stopnia
Praca licencjacka na temat "Przemoc w rodzinie" zawiera trzy główne rozdziały, w których kolejno opisano: definicje i ujęcia rodziny oraz problemy współczesnych rodzin, następnie definicje i ujęcia przemocy, przyczyny skutki i rodzaje przemocy w rodzinie oraz czynniki mające wpływ na zwiększenie i zmniejszenie przemocy w rodzinie, dalej rodzaje pomocy wobec osób doświadczających przemocy, formy pomocy dla osób doświadczonych przemocą a także instytucje wspierające osoby zagrożone przemocą. W pracy opisano funkcje, jakie pełni rodzina, jakie znaczenie odgrywa w życiu jednostki. Skupiono się również na tym jak duży wpływ na przemoc ma alkohol i choroba alkoholowa oraz inne uzależnienia, a także inne problemy, z którymi zmagają się współczesne rodziny (rozwód, separacja, choroba członka rodziny). Zdefiniowano pojęcia: "przemoc" oraz "agresja", oraz wyodrębniono rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie. Przeanalizowano związki, w których występuje przemoc i skupiono się na cyklu przemocy w związku, który obejmuje trzy fazy, które dokładnie scharakteryzowano. Ostatni rozdział pracy dotyczy tego jak pomagać osobom, które są ofiarami przemocy, kto pomaga tym osobom.
2. Obraz dzieciństwa mieszkańców Domaniowa na Dolnym Śląsku przesiedlonych po II wojnie światowej z Uszni na Kresach Wschodnich dr hab. Barbara Jędrychowska prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest obraz dzieciństwa mieszkańców Domaniowa na Dolnym Śląsku przesiedlonych po II wojnie światowej z Uszni na Kresach Wschodnich. Teoretyczna część pracy porusza tematykę historii Kresów i szkolnictwa na ich terenach, edukacji na Dolnym śląsku po II wojnie światowej, dzieciństwa jako okresu rozwojowego w życiu człowieka, oraz pamięci i jej zaburzeń. Część badawcza zawiera opisy dzieciństwa, przesiedlenia i życia w nowym miejscu, oparte na wywiadach przeprowadzonych z trzema kobietami, których rodziny zostały przesiedlone do Domaniowa na Dolnym Śląsku z Kresów Wschodnich.
3. Doświadczenie rozpadu rodziny w dzieciństwie w perspektywie młodych dorosłych dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca magisterska pt. "Doświadczenie rozpadu rodziny w dzieciństwie w perspektywie młodych dorosłych" opisuje wpływ rozpadu rodziny będącego konsekwencją rozwodu lub rozstania rodziców na dalsze życie dzieci (także późniejsze, w dorosłości). Praca składa się z trzech rozdziałów i obejmuje kolejno w pierwszym rozdziale - analizę literatury przedmiotu, w drugim - cele i problematykę badań oraz opis przyjętych strategii, metod, technik i narzędzi badawczych oraz w trzecim - analizę i interpretację wyników badań. Celem moich badań było zdobycie wiedzy o tym, w jakim stopniu sytuacja rozbicia rodziny w wyniku rozstania lub rozwodu wpływa na dalsze życie dzieci, a później młodych dorosłych. Główny problem badawczy pracy brzmi: jak doświadczany w dzieciństwie rozpad rodziny jest postrzegany przez młodych dorosłych. W badaniach przyjęłam strategię ilościową i metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badań była ankieta, jako narzędzie badawcze wykorzystałam samodzielnie opracowany kwestionariusz badania, składający się łącznie z 39 pytań, który opublikowałam w Internecie celem zebrania odpowiedzi. W badaniu wzięło udział 90 osób w wieku 19-31 lat, z których każda jako dziecko doświadczyła rozpadu rodziny w wyniku rozstania swoich rodziców. Badanie było w części retrospektywne, bazowało na wspomnieniach z przeszłości, ale pojawiły się także pytania o obecne życie i uczucia badanych związane ze swoją osobą i swoją przyszłością. Uzyskane w toku badania dane przemawiają za tym, że rozpad rodziny był w wielu przypadkach jednym z przełomowych momentów życia badanych i wywarł bardzo duży wpływ na ich późniejsze losy. Opisywane przez nich wspomnienia są świadectwem ogromu trudności, z jakimi mierzy się dziecko w sytuacji rozbicia rodziny.
4. Obraz kobiety skazanej na karę śmierci w kulturze popularnej. Perspektywa pedagogiczna dr hab. Rafał Włodarczyk Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem niniejszej pracy jest: „Obraz kobiety skazanej na karę śmierci w kulturze popularnej. Perspektywa pedagogiczna.” W teoretycznej części pracy przybliżono pojęcia i zagadnienia związane z pojęciem i kształtowaniem w kulturze wizerunkiem kobiety i kobiecości. Przedstawiono zmiany jakie zachodziły w tym obszarze na przestrzeni wieków. Podjęto także zagadnienie związane ze wzrostem zachowań agresywnych wśród kobiet we współczesnym świecie. W nawiązaniu do powyższego odniesiono się do kultury popularnej oraz funkcji jaką w niej podgrywa kształtowanie wizerunku Podjęto dyskusję nad pedagogiczną i resocjalizacyjną funkcją kultury popularnej. Istotnym elementem pracy jest omówienie kary śmierci jej funkcji społecznej, kulturowej i resocjalizacyjnej. W ramach omawiania tego pojęcia podjęto również dyskusje nad zasadnością wykonywania kary śmierci. Rozdział badawczy poprzedziła metodologia., w której zaakcentowano zadania i role etyki w badaniach naukowych. Badania miały charakter studium przypadku oraz analizy treści. Zagadnienie kary śmierci kobiet, kontekst społeczny i kulturowy tego zagadnienia - przedstawiono w kontekście trzech wybranych filmów: Monster (2003), Za młoda by umrzeć? (1990) oraz Tańcząc w ciemnościach (2000).
5. Stymulowanie rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wybrane rodzaje zabaw muzycznych na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w grupie trzylatków dr Ewa Musiał Pedagogika, zaoczne I stopnia
Temat niniejszej pracy brzmi „Stymulowanie rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wybrane rodzaje zabaw muzycznych na przykładzie autorskiego projektu działań edukacyjnych w grupie trzylatków”. Praca ta łączy ze sobą obszar edukacji przedszkolnej oraz edukacji muzycznej. Dogłębna analiza tego zagadnienia jest istotna zarówno z punktu widzenia przyszłego nauczyciela jak i każdego człowieka, ponieważ każda osoba w ciągu swojego życia uczy się, a także ma w różnym stopniu i zakresie kontakt z muzyką – jako odbiorca lub wykonawca. Wpływ muzyki na człowieka badany jest od dawna przez specjalistów z bardzo wielu dyscyplin naukowych, takich jak przykładowo pedagogika czy psychologia. Wyniki tych badań jasno wskazują, że muzyka oddziałuje na rozwój i życie człowieka w praktycznie wszystkich jego aspektach. Nie można także pominąć terapeutycznego wpływu muzyki, przez co wykorzystywana jest ona również do pomagania osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami, zaburzeniami i problemami. Niniejsza praca ma charakter projektowy, a wszystkie przedstawione w niej zagadnienia zostały opracowane na podstawie wnikliwej analizy literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i edukacji muzycznej, a także podparte działaniami praktycznymi. Na potrzeby tej pracy przeprowadzony został także autorski projekt działań edukacyjnych, pt. „W krainie muzyki”. Projekt ten składał się z trzech scenariuszy zajęć stanowiących pełną całość i zrealizowany został w sposób stacjonarny w grupie 3-latków. Przeprowadzenie zajęć odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
6. Rola zajęć rytmicznych w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Celem danej pracy magisterskiej jest określenie sposobu oddziaływania zajęć rytmicznych na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. W części teoretycznej przedstawiono metodę rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, metoda C. Orffa oraz inne metody umuzykalniające wykorzystywane w przedszkolu. Oprócz tego opisany został rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. W części empirycznej ukazano rolę zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
7. Cele założone i realizowane przez pedagogów specjalnych prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest celom założonym i realizowanym przez pedagogów specjalnych. W pracy skupiam się na zawodzie pedagoga specjalnego. Zawód ten jest związany z pomaganiem innym, zwłaszcza osobom z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami, czy potrzebującymi resocjalizacji. Pedagogika specjalna ma wiele specjalności, jednak ja chcę skupić się głównie na pedagogach specjalnych, którzy zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. W pracy są opisane badania z udziałem pedagogów specjalnych ze Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. Praca składa się z trzech rozdziałów. Są nimi: “Pedagog specjalny w literaturze przedmiotu”, “Metodologiczne podstawy badań własnych”, “Cele założone i realizowane przez pedagogów specjalnych - badania”. Do pracy załączone są dwa załączniki: zgoda i informacja dla uczestników oraz pytania do wywiadu.
8. Motywacje dorosłych do podejmowania dalszej edukacji dr hab. Andrzej Ładyżyński prof. UWr Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Praca ma na celu zbadać zjawisko podejmowania dalszej edukacji wśród osób dorosłych, a co za tym idzie odpowiedzieć na pytanie: Jakie są motywacje, kierujące dorosłymi ludźmi do podjęcia dalszej edukacji? Przy okazji badań przeprowadzonych w celu odpowiedzi na to pytanie starałam się ustalić czym dla dorosłych jest edukacja, jakie były powody podejmowania przez nich dalszej edukacji oraz jakie czynniki uznają za wzmacniające, a jakie za osłabiające motywację do edukacji. Praca ta składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna zawiera w sobie trzy rozdziały. Pierwszy z nich ma na celu przybliżenie oraz wytłumaczenie zjawiska dorosłości w naukowym ujęciu. Drugi rozdział natomiast skupia się na edukacji, trzeci na motywacji czyli definicjach, podstawowych pojęciach oraz typach. Część druga tej pracy składa się z celów badań, technik, metod, terenu oraz organizacji badań. Główną część stanowi opis badań własnych, w którym znajduje się analiza badań własnych czyli wywiadów z osobami dorosłymi w wieku od 25 do 35 lat.
9. Bajkoterapia we wspomaganiu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym dr hab. Barbara Winczura Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Problematyka podjęta w pracy dotyczy bajkoterapii jako formy wspomagania rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym. W pracy zaprezentowano charakterystykę rozwoju i funkcjonowania, a także edukacji i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Omówiono również znaczenie bajkoterapii w rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym. Do powyższych zagadnień opracowano metodologię badań, która miała na celu określenie w jaki sposób bajkoterapia wspomaga rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym. W tym celu skorzystano z jakościowego paradygmatu badawczego. Dla potrzeb niniejszej pracy posłużono się metodą indywidualnych przypadków, a główną techniką badawczą był wywiad. Uzupełnieniem techniki była analiza dokumentów osobistych oraz obserwacja z wykorzystaniem arkusza obserwacji. Przeprowadzone badania pozwoliły na głębsze poznanie czynników, które warunkują rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, a także oddziaływanie zajęć bajkoterapii na rozwój emocjonalny. Wśród nich znajdują się obszary, takie jak: nawiązywanie relacji, wyrażanie potrzeb, rozumienie emocji, zabawa z rówieśnikami, podejmowane formy aktywności własnej, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz komunikowanie się z rówieśnikami. Wszystkie badane kompetencje są niezmiernie ważne w całościowym funkcjonowaniu emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana dziecku z diagnozą ryzyka dysleksji w wieku wczesnoszkolnym dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca dotyczy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej dziecku z diagnozą ryzyka dysleksji w wieku wczesnoszkolnym i ma charakter badawczy. Jej celem jest poznanie opinii nauczycieli na temat sposobów organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej w szkole dzieciom z diagnozą ryzyka dysleksji w wieku wczesnoszkolnym. Praca składa się z dwóch rozdziałów teoretycznych, rozdziału metodologicznego, rozdziału prezentującego wyniki badań, zakończenia, bibliografii i netografii oraz aneksu. W aneksie załączono sześć wywiadów, które przeprowadzono z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej. Na podstawie literatury wyjaśniono terminologię związaną z ryzykiem dysleksji. Wymieniono przyczyny występowania tego zjawiska. Opisano klasyfikację i rodzaje dysleksji rozwojowej oraz symptomy ryzyka dysleksji występujące u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wyjaśniono czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wskazano jej regulacje prawne oraz wymieniono jej formy. Wskazano także metody pracy z dzieckiem z diagnozą ryzyka dysleksji. W rozdziale metodologicznym określone przedmiot i cel badań. Wskazano na wybrane techniki i metody badawcze. Opisano organizację badań własnych. W rozdziale poświęconym analizie badań własnych opisano doświadczenia wybranych nauczycielek w pracy z dzieckiem z diagnozą ryzyka dysleksji.
11. Znaczenie arteterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym z perspektywy arteterapeutów dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Praca dotyczy znaczenia arteterapii w pracy z małymi dziećmi. Ma charakter badawczy. Celem badań jest poznanie znaczenia arteterapii, w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym nadawanego przez osoby prowadzące terapię za pomocą sztuki. Praca została podzielona została na trzy zasadnicze części, tj. teoretyczną, metodologiczną oraz empiryczną. Cześć teoretyczna składa się z pierwszego i drugiego rozdziału. Określa założenia dotyczące arteterapii, jej historii oraz podwalin teoretycznych. Wskazuje tez na funkcje i zastosowanie arteterapii w pracy z małym dzieckiem oraz ukazuje spektrum rozwoju i funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym. W części metodologicznej przedstawiono cel i przedmiot badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzie badawcze, jak i organizacja i przebieg badań. W części empirycznej zostały opisane przeprowadzone badania własne. Pracę wieńczy zakończenie wraz z wnioskami i sugestiami dla praktyki wynikającymi z przeprowadzonych badań. Całość pracy zamyka aneks zawierający literaturę, kwestionariusz wywiadu skierowany do arteterapeutów oraz transkrypcje pięciu wywiadów. Jest to część, w której zawarte zostały pozycje bibliograficzne, na podstawie których powstała część teoretyczna i metodologiczna poniższej pracy.
12. Rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycielek placówek prowadzonych metodą tradycyjną i metodą Montessori dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
W pracy przedstawiono przebieg rozwoju społecznego dzieci w placówkach przedszkolnych prowadzonych metodą tradycyjną i Montessori. Rozdział pierwszy został poświęcony Metodzie Marii Montessori, jej istocie, cyklowi rozwojowemu dziecka według tej metody oraz ściśle określonym zasadom, którym ona podlega. Rozdział drugi opisuje rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym Przybliża on specyfikę tego okresu, rozwoju samodzielności, kompetencji społecznych i znaczenia grupy rówieśniczej w tym czasie. Kolejny rozdział to projekt badań. Przedstawiono w nim charakterystykę całego procesu badawczego. Ukazuje przyjętą strategię badań, metody oraz techniki, a także główny problem badawczy tj. Jakie są opinie nauczycielek na temat rozwoju społecznego dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych metodą Montessori i metodą tradycyjną? Ostatni rozdział zawiera przedstawienie uczestników, analizę i interpretację przeprowadzonych badań.
13. Znaczenie pieniędzy w życiu młodych ludzi. Projekt szkolenia umiejętności młodych dorosłych w zarządzaniu finansami osobistymi dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest ukazanie w jaki sposób współcześnie ludzie zarządzają swoją sfera finansową oraz dlaczego robią to właśnie w taki sposób oraz jaki wpływ na te działania ma edukacja w Polsce. Zaprojektowany warsztat kieruję do młodych dorosłych, a więc ludzi, którzy funkcjonują już w sferze finansów, mają dochody i wydatki oraz pewne potrzeby w tym obszarze. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam w jaki sposób ludzie postrzegają pieniądze, kim są młodzi dorośli funkcjonujący we współczesności oraz jak wygląda korelacja pomiędzy tymi dwoma, a więc jak Ci ludzie wydają pieniądze. W rozdziale drugim opisuję aspekt poradnictwa i edukacji finansowej oraz edukacji finansowej z jaką mamy do czynienia w Polsce. Ostatnia część pracy zawiera metodyczne podstawy projektowania szkoleń i autorski projekt warsztatu.
14. Rozwój dziecka w rodzinie zrekonstruowanej w kontekście problemów rodziny niepełnej. Projekt warsztatu dla rodziców dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy przedstawienie sytuacji i problemów związanych z rozwojem dziecka w rodzinie patchworkowej. Merytorycznie problematykę tę omówiłam w trzech rozdziałach. W pierwszym zawarłam: zagadnienia terminologiczne, procesy i tendencje przemian wspólnot rodzinnych oraz pozycji rodziny w rozwoju dziecka. Z uwagi na fakt, że rodziny patchworkowe powstają najczęściej z rodzin monoparentnych, rozdział drugi poświęciłam problemom rodziny niepełnej. W rozdziale trzecim skupiłam się na rodzinie zrekonstruowanej: na procesie jej powstawania, szansach i zagrożeniach rozwoju dziecka, a także na metodach pomocnych w rozwiązywaniu problemów w takiej rodzinie. Rozdział czwarty zawiera materiał dotyczący metodyki szkoleń oraz autorskiego projektu warsztatu dla rodziców (jego konspekt jest w aneksie pracy).
15. Problem osamotnienia wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Projekt szkolenia dla rodziców. dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest zwrócenie uwagi na problem osamotnienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zaprojektowany warsztat kieruję do rodziców dzieci w wieku od 5/6 do 8/9 lat. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące samotności oraz osamotnienia. Definiuję te dwa pojęcia oraz podaję rodzaje samotności i ich wpływ na człowieka. W drugim rozdziale opisuję zagadnienia w kontekście funkcjonowania dziecka w rodzinie, która może być źródłem osamotnienia dziecka. Charakteryzuje dziecko w wieku wczesnoszkolnym, a także rodzinę, jej role i funkcje. Podaję źródła osamotnienia. Ostatnia część pracy zawiera metodyczne postawy projektowania szkoleń i autorski projekt warsztatu.
16. Media społecznościowe a zachowanie młodzieży. Projekt warsztatu dla uczniów w wieku 16-19 lat. dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest pokazanie jak media społecznościowe wpływają na adolescentów. Zaprojektowany warsztat kieruję do uczniów w wieku 16-19 lat. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam, czym są media społecznościowe, opisuje kontekst ich rozwoju, związany z upowszechnieniem się internetu i rozwojem nowoczesnych technologii, w tym przede wszystkim wyposażonych w różnego rodzaju funkcjonalności smartfonów. W rozdziale drugim charakteryzuje okres rozwoju człowieka, jakim jest adolescencja. Określam jego orientacyjne ramy czasowe, bardzo indywidualnie w przypadku każdego nastolatka. Ostatnia część pracy zawiera metodyczne podstawy projektowania szkoleń i autorski projekt warsztatu.
17. Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych. Projekt warsztatu dla rodziców. dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy jest ukazanie wpływu urządzeń mobilnych na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprojektowany warsztat kieruję do rodziców dzieci w tym wieku. Pierwszy rozdział przedstawia charakterystykę rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto w tym rozdziale rozwijam kwestię zabawy jako kluczowego elementu tego etapu rozwoju. W drugim rozdziale opisuję urządzenia mobilne oraz ich wpływ na dzieci w tym wieku zarówno w aspekcie pozytywnym jak i negatywnym. Przytoczone zostały również zasady bezpiecznego udostępniania tych urządzeń dzieciom. Ostatnia część pracy zawiera metodyczne podstawy projektowania szkoleń i autorski projekt warsztatu.
18. Uwarunkowania dorastania w środowisku rodzinnym. Projekt warsztatu. dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Głównym celem pracy jest opisanie wpływu środowiska rodzinnego na młodzież w okresie adolescencji we wczesnej fazie dorastania. Rodzina kształtuje tożsamość młodego człowieka, jego obraz siebie i poziom kompetencji społecznych na resztę jego dorosłego życia. Rolą rodziców jest stworzenie dziecku odpowiednich warunków rozwoju, w tym wpieranie go w kształtowaniu prawidłowych i dojrzałych postaw w tym trudnym okresie. Trudności w komunikacji między nastoletnimi dziećmi i ich rodzicami można zminimalizować dzięki zastosowaniu praktycznych sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich, czemu sprzyja Porozumienie bez Przemocy. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest ogólnej charakterystyce współczesnej polskiej rodziny. Zawiera: jej definicje, typy oraz strukturę; czynniki rodzinnego środowiska wychowawczego, w tym funkcje rodziny, rolę matki i ojca; główne zagrożenia i problemy współczesnych rodzin polskich. W rozdziale zatytułowanym Kształtowanie warunków rozwoju nastolatka we wczesnej adolescencji w środowisku rodzinnym znajduje się: psychopedagogiczna charakterystyka okresu wczesnej adolescencji, opis postaw rodzicielskich, stylów wychowania oraz atmosfery i komunikacji w rodzinie, z uwzględnieniem sposobów rozstrzygania konfliktów. W ostatnim rozdziale przedstawiono metodyczne podstawy projektowania szkoleń oraz autorskiego projekt warsztatu dla rodziców, poświęconego poprawie komunikacji rodziców z ich dorastającymi dziećmi (z wykorzystaniem metody Porozumienia bez Przemocy).
19. Skuteczna komunikacja w małżeństwie. Projekt warsztatu. dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest przedstawienie istoty prawidłowej komunikacji w małżeństwie, a także koncepcji Porozumienia bez Przemocy. To sprzyja również rozwojowi prawidłowej relacji małżeńskiej. Zaprojektowany warsztat kieruję do małżeństw zainteresowanych tym zagadnieniem. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam: problematykę małżeństwa oraz komunikacji. Następnie skupiam się na roli komunikacji w rozwoju więzi małżeńskiej oraz na błędach komunikacyjnych. W rozdziale drugim opisuję koncepcję Porozumienia bez Przemocy, przedstawiam jej zasady oraz komunikaty bazujące na tej metodzie. Ostatnia część pracy zawiera metodyczne podstawy projektowania szkoleń i autorski projekt warsztatu dla par małżeńskich.
20. Samoocena i samoakceptacja w okresie adolescencji . Projekt warsztatu dla ósmoklasistów dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy dyplomowej jest przybliżenie problemu z samooceną i samoakceptacją adolescentów. Zaprojektowany warsztat kieruję do ósmoklasistów. Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiam definicje, cechy, rodzaje oraz rozwój samooceny i samoakceptacji jako postawy wobec siebie. W rozdziale drugim opisuję ogólną charakterystykę okresu dorastania, wczesnej i później fazy adolescencji. Opisuję również kształtowanie się poczucia wartości nastolatka w rodzinie, w grupie rówieśniczej i w szkole, a także możliwości wspierania młodzieży w tym zakresie. Ostatnia część pracy zawiera metodyczne podstawy projektowania szkoleń i autorski projekt warsztatu.
21. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym przez zabawę dr hab. Barbara Winczura Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Problematyka podjęta w pracy dotyczy wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym przez zabawę. W pracy zaprezentowano charakterystykę rozwoju i funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym oraz znaczenie zabawy we wspieraniu jego rozwoju emocjonalno-społecznego. Do powyższych zagadnień opracowano metodologię badań, która miała na celu określenie w jaki sposób zabawa wspiera rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z tym skorzystano z jakościowego paradygmatu badawczego. Dla potrzeb niniejszej pracy posłużono się metodą indywidualnych przypadków, a główną techniką badawczą był wywiad, a jej uzupełnieniem analiza dokumentów osobistych oraz obserwacja z wykorzystaniem arkusza obserwacji. Przeprowadzone badania pozwoliły na głębsze poznanie czynników, które warunkują wybór zabawy i jej znaczenie dla rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym. Wśród nich znajdują się takie obszary jak: wyrażanie potrzeb, rozumienie emocji, regulowanie emocji, nawiązywanie relacji, komunikacja, rola, wyobraźnia i fantazja, rozwiązywanie konfliktów. Wszystkie badane kompetencje są niezmiernie ważne w całościowym funkcjonowaniu dziecka, zarówno w środowisku przedszkolnym jak i poza nim. Badania potwierdziły, że zabawa stanowi niezbędną ścieżkę regulującą rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym.
22. Jak przeciwdziałać syndromowi wypalenia wśród nauczycieli -warsztat profilaktyczny dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
23. Szanse i trudności realizacji samotnego ojcostwa na przykładzie autorskiego projektu warsztatu dla solo ojców dr Maja Piotrowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
24. Rola arteterapii w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania - autorski projekt warsztatu dla pedagogów dr Maja Piotrowska Pedagogika, zaoczne I stopnia
Temat pracy licencjackiej, który zdecydowałam się wybrać, związany jest z działaniem terapeutycznym oraz pomocą skierowaną do osób zmagających się z zaburzeniami zachowania, za pomocą środków artystycznego wyrazu, czyli szeroko rozumianą sztuką. W pierwszym rozdziale pracy skupiam się na sklasyfikowaniu czym są zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży oraz dokonuję ich charakterystyki, w oparciu o literaturę źródłową. Rozdział drugi poświęcony jest problematyce arteterapii. Omawiam w nim definicje, następnie przechodzę do celów, a na końcu do metod oraz technik pracy przy wykorzystaniu sztuki. W następnym rozdziale, czyli trzecim, przedstawiam autoterapeutyczne sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą, które są agresywne, nieśmiałe i wycofane społecznie. Powołuję się w nim na określone metody i dziedziny arteterapii. Ostatni rozdział mojej pracy zawiera podstawy przygotowywania warsztatów i szkoleń, a także opis autorskiego projektu warsztatu pt. „Rola arteterapii w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania”, który jest tożsamy z tematem pracy licencjackiej.
25. Skuteczna komunikacja jako podstawa dobrej relacji małżeńskiej – projekt warsztatów dr Violetta Drabik-Podgórna Pedagogika, stacjonarne I stopnia
26. E- uzależnienia - pertspektywa pedagogiczna dr Katarzyna Kokot Pedagogika, zaoczne I stopnia
W niniejszej pracy pochyliłem się nad trudną tematyką dotyczącą coraz częściej pojawiającego się coraz większego problemu XXI wieku: E- Uzależnień. Temat ten jest tak niezwykle dynamiczny a zarazem trudny do opisania że literatura nie nadąża nad ich opisywaniem. Podjąłem się więc na moje barki znacznie większego trudu niż byłem w stanie unieść lecz udało mi się stworzyć tą pracę. Celem który mi przyświęcał tworząc warsztat dla rodziców było zwrócenie uwagi na to aby sprawdzili swoją świadomość o tym w jakiej sytuacji znajdują się ich dzieci i czy nie potrzebują pomocy w walce z uzależnieniem oraz skromne zalecenia które rodzice mogą wykonać. Dodatkowo zależało mi na ukazaniu tego jak niebezpiecznym jest niekontrolowanie dzieci z dostępem do internetu. Internet jest jednym z największych wynalazków ludzkości, który od początku swojego powstania, aż po dziś dzień nieustannie zmienia i kreuje naszą rzeczywistość. Na przestrzeni lat stał się on nierozerwalnym elementem naszego życia. Każdego dnia zwiększa swoje zasoby przyciągając rzesze nowych użytkowników, w konsekwencji czego ludzkość staje się od niego coraz bardziej zależna. Korzystanie z niego niesie za sobą liczne korzyści jak i zagrożenia w szczególności, gdy użytkownikami są dzieci. Jego wielozadaniowość przerosła pierwotne założenia twórców, a ilość możliwych zastosowań jest ciężka do ustalenia, jednakże można w uproszczeniu powiedzieć, że jest źródłem informacji, rozrywki oraz komunikacji. Ważnym kryterium jest to, iż jedynymi barierami uniemożliwiającymi korzystanie z technologii jest brak dostępu lub niepełnosprawność. Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest problem e-uzależnień w perspektywie pedagogicznej, ponieważ narastające problemy z niekontrolowanym dostępem do technologii nie są odpowiednio rozwiązywane. Ponieważ, wskazane jest mówić o tej kwestii częściej, aby uwidocznić problem i powiększać świadomość dorosłych, młodzieży i pedagogów w tym zakresie. Wyżej wymieniony temat został podzielony na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy ukazuje historię powstawania Internetu wraz z towarzyszącą mu nieustannie technologią. Opisane zostały również jego najważniejsze wady i zalety oraz zaznaczenie istotnej roli popkultury. W rozdziale drugim przedstawione są najistotniejsze dla tematu pojęć, został zawarty również opis przebiegu uzależniania wraz z jego rodzajami, gdyż e-uzależnienia podobnie do innych, mogą przybierać różne formy. Trzeci rozdział poświęcony jest profilaktyce uzależnień, skupia się na właściwym przedstawieniu metod zapobiegania, wraz z opisem przebiegu leczenia osoby uzależnionej, a jego koniec poświęcony jest terapii. W rozdziale czwartym został przedstawiony autorski projekt warsztatu poświęconego uświadamianiu rodziców i opiekunów prawnych na temat negatywnego wpływu internetu na rozwój dzieci i młodzieży przeznaczony do realizacji w szkołach. Projekt ten ma na celu uświadamiać o niebezpieczeństwach jakie niesie korzystanie z sieci wraz z ujawnieniem konsekwencji p
27. Skuteczność terapii prowadzonej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w opinii wychowawców dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Poniższa praca ‘’Skuteczność terapii prowadzonej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w opinii wychowawców’’ ukazuje stanowisko wychowawców placówek o charakterze resocjalizacyjnym na temat skuteczności leczenia wychowanków. Praca skupia się na analizie opinii wychowawców na temat efektywności terapii prowadzonej w miejscach ich pracy zawodowej, ponieważ to zagadnienie ściśle wiązało się z celem pracy dyplomowej. Analizie została poddana opinia 50 wychowawców placówek resocjalizacyjnych. Do napisania pracy magisterskiej wykorzystano fachową literaturę, na która głównie opierała się na pedagogice resocjalizacyjnej oraz na Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej, które określają zasady funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, zakres obowiązków wychowawców, prawa wychowanków oraz zakres pomocy i wsparcia dla podopiecznych placówek o charakterze resocjalizacyjnym. Metodą badawczą zastosowaną w badaniach własnych był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem kwestionariusz ankiety przeprowadzony wśród wychowawców resocjalizacyjnych. Z badań wynika, że wychowawcy ogólnie oceniają prowadzoną terapię za skuteczną bądź średnio skuteczną.
28. Przygotowanie młodych dorosłych do budowania relacji małżeńskich . Warsztat dla młodych małżeństw dr Jolanta Kędzior Pedagogika, zaoczne I stopnia
Celem mojej pracy jest opisanie przygotowania młodych dorosłych do budowania dobrych relacji małżeńskich. Szczególną uwagę zwróciłam na uwarunkowania jakości i czynniki wpływające na poczucie szczęścia w małżeństwie. Po analizie literatury przedmiotu, utwierdziłam się w przekonaniu, że relacja i komunikacja w związku to proces, który stale ulega zmianom, a kluczowym jego elementem jest dobra komunikacja w związku. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy nosi tytuł: „Małżeństwo jako relacja”. Opisuję w nim: społeczne i prawne rozumienie małżeństwa, uwarunkowania jego jakości i poczucia szczęścia. Rozpatruję także intymność, namiętność, zaangażowanie oraz komunikację. W drugim rozdziale, zatytułowanym: „Podstawy metodyki projektowania szkoleń” prezentuję podstawy projektowania szkoleń: definicję i charakterystykę szkoleń, przedstawiam cykl D. Kolba, czyli uczenia przez doświadczenie. Następnie opisuję etapy tego cyklu, metody i techniki szkoleniowe wykorzystane w moim autorskim warsztacie. Trzeci rozdział: „Nauka wypowiadania własnego zdania z uwzględnieniem uczuć małżonka” zawiera autorski projekt szkolenia dla młodych małżeństw. Konspekt tego warsztatu umieściłam w aneksie.
29. Doświadczenie sieroctwa społecznego w narracjach dzieci wychowywanych w domach dziecka lub rodzinach zastępczych dr hab. Barbara Winczura Pedagogika, zaoczne II stopnia
Problematyką pracy jest doświadczanie sieroctwa społecznego przez dzieci wychowujące się w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Na problem sieroctwa społecznego składa się wiele czynników. Są to m. in. kryzys rodziny, nieporadność życiowa rodziców dziecka, różnego rodzaju uzależnienia, choroby psychiczne i wiele innych. W rodzinie, która nie spełnia swoich podstawowych funkcji dziecko może nie tylko czuć się zaniedbywane, ale zagrożone może być także jego życie i zdrowie. Dzieci te borykają się z wieloma problemami, nie tylko natury psychicznej, ale także ze zdrowiem, zaburzeniami zachowania, trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z ludźmi. Wszystkie badane dzieci mają trudności szkolne spowodowane brakiem prawidłowej kontroli rodzicielskiej. Celem prowadzonych badań jest studium narracji dzieci wychowujących się w domach dziecka lub rodzinach zastępczych, dotyczących ich postrzegania doświadczanego przez siebie sieroctwa społecznego. Badania obrazują w jaki sposób dzieci przeżywają odrzucenie ze strony najbliższych oraz brak kontaktów z rodziną, jakie mają problemy w obecnym funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, jak potrafią opowiadać o swoim obecnym życiu i o przyszłości. Wskazane zostało znaczenie prawidłowego środowiska wychowawczego, mającego wpływ na kształtowanie się u dzieci prawidłowych wzorców i postaw. Opieka zastępcza nad dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej przynosi wiele korzyści, przede wszystkim daje dziecku bezpieczeństwo, którego nie doświadczyło od własnej rodziny.
30. Wolontariat jako ścieżka rozwoju osobistego osób dorosłych dr hab. Barbara Winczura Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Podjęta w pracy problematyka dotyczy studium wolontariatu dla ścieżki rozwoju osobistego osób dorosłych oraz różnych uwarunkowań tego rozwoju. W pracy poruszono aspekty definicyjne wolontariatu, zaprezentowano jego rys historyczny oraz przedstawiono jego status społeczny i prawny. Omówiono zagadnienie rozwoju osobistego oraz zaprezentowano zagadnienia ideału osobowego wolontariusza, a także określono podłoże intencjonalne oraz motywacyjne działalności wolontariackiej na podstawie literatury przedmiotu. Do powyższych zagadnień opracowano metodologię prowadzenia badań, których celem jest określenie znaczenia wolontariatu dla rozwoju osobistego osób dorosłych. Głównym problemem badawczym jest pytanie: jakie znaczenie ma wolontariat dla rozwoju osobistego osób dorosłych? W celu udzielenia odpowiedzi na powyższy problem wybrano jakościowy paradygmat badawczy. Dla potrzeb niniejszej pracy posłużono się metodą indywidualnych przypadków, a główną techniką badawczą był wywiad, a jej uzupełnieniem analiza dokumentów osobistych badanych osób. Przeprowadzone badania pozwoliły na głębsze poznanie czynników, które warunkują rozwój osobisty osób dorosłych w ramach wolontariatu. Wśród nich znajdują się obszary, takie jak: doskonalenie umiejętności, kompetencji, zdobywania wiedzy, kształtowania światopoglądu, postaw oraz przekonań.