Możliwości grantowe

MOŻLIWOŚCI GRANTOWE – MAJ

 

Lista grantów i stypendiów dla doktorantów i naukowców jest już dostępna na stronie Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Aktualne konkursy na projekty międzynarodowe:

 

Narodowe Centrum Nauki:

OPUS 21 Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24,

36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych: Strona internetowa konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21 PRELUDIUM Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Strona internetowa projektu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

MINIATURA Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz: posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe; który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. Strona internetowa projektu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5?language=pl

 

 

RRR Call 2021

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez NCN we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych: zmniejszanie słabości i nierówności, budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa, wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego, rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej). Szczegółowy zakres tematyczny konkursu

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

Harmonogram konkursu:

Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.

Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.

 

Dioscuri

NCN wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 czerwca 2021 r.

Centrum Dioscuri opiera się głównie na osobie badacza będącego Liderem Centrum Dioscuri. Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri może zostać wybitny uczony, który posiada kompetencje do utworzenia i prowadzenia renomowanej i rozpoznawalnej międzynarodowo grupy badawczej. Centrum Dioscuri otrzyma środki w wysokości 300 000 euro rocznie przez pierwsze pięć lat działalności oraz kolejne pięć lat pozytywnej ewaluacji. Centrum Dioscuri może być utworzone w polskim uniwersytecie, który ma możliwości wsparcia Centrum poprzez odpowiednie zaplecze, aparaturę naukową, dodatkowe środki finansowe i długofalową perspektywę dla Lidera Centrum.

Weave-UNISONO

W NCN trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie Weave UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. NCN nie pełni roli agencji wiodącej w tym konkursie. Wnioski krajowe należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system osf, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (w roku 2021 rolę agencji wiodącej pełni FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG), nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Pozostałe aktualne konkursy NCN, w tym na projekty krajowe:https://www.ncn.gov.pl/finansowanie- nauki/konkursy

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

AAL 2021 Call

Międzynarodowy konkurs, finansujący badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. Finansowane będą projekty współpracy realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 organizacji z 3 różnych krajów, w tym organizacji użytkowników końcowych i partnera biznesowego. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny. Data zamknięcia naboru: 21.05.2021 r.

IX polsko-tajwański konkurs na dwustronne projekty badawcze

Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych. Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2021 r.

Pozostałe aktualne konkursy NCBR, w tym na projekty krajowe: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

 

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. Akcje COST szeroko dofinansowują aktywność powstałych sieci naukowych poprzez refundację kosztów związanych z mobilnością, udziałem w spotkaniach eksperckich, konferencjach i szkołach letnich, a także umożliwiają odbycie krótkoterminowych staży w ośrodkach zagranicznych.

W działania COST można zaangażować się na 3 różne sposoby: 1) Można wziąć udział w konkursie na nową Akcję COST jako pomysłodawca akcji; 2) Dołączyć do już istniejącej Akcji COST lub dołączyć do pisania propozycji Akcji COST (jako tzw. secondary proposer); 3) Zostać zewnętrznym ekspertem COST.

Aktualny nabór trwa do 29.10.2021 https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/

 

Fundusz Wyszehradzki:

Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego można przygotowywać granty Visegrad Grants, Visegrad+ Grants i Strategic Grants; najbliższy termin składania wniosków mija 1 czerwca 2021 r.

 

Polsko-niemiecki dialog w naukach humanistycznych i społecznych

POLSKO - NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI prowadzi nabór wniosków w konkursie uproszczonym na przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty realizowane są w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Maksymalnie kwota dotacji w tym

konkursie wynosi 10.000 euro.

Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.

Aktualne terminy składania wniosków: 21 maja 2021 r. / 1 grudnia 2021 r. Ogłoszenie decyzji: lipiec 2021 r. / kwiecień 2022 r.

 

 

Informacje różne:

Program Horyzont Europa

Posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili 28 kwietnia 2021 r. porozumienie z Radą UE dotyczące rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Teraz program zostanie oficjalnie wdrożony w życie. Całkowity budżet programu Horyzont Europa wyniesie 95,5 mld euro. Program składa się z trzech filarów:

 

  • Filar „Doskonała nauka” będzie wspierać pionierskie projekty badawcze (granty ERC), finansować stypendia i wymianę dla naukowców (Działania Marii Skłodowskiej-Curie) oraz inwestować w infrastrukturę badawczą.
  • Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” będzie wspierać badania związane z wyzwaniami społecznymi i możliwościami technologicznymi i przemysłowymi. Będzie też określać kierunek misji badawczych prowadzonych na skalę unijną. Obejmuje on również działania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC).
  • Filar „Innowacyjna Europa” to działania, dzięki którym Europa ma stać się liderem w dziedzinie innowacji tworzących rynek. Ma on również na celu, dzięki wzmacnianiu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), wspieranie integracji biznesu, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości.

 

 

Szereg konkursów na ww. działania w programie Horyzont Europa już wkrótce!

Szczegółowa struktura programu