Efekty uczenia się

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
Załącznik Nr 2 do Zasad

 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW

 

Wydział: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Kierunek studiów: historia sztuki

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce (100%)

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Poziom kwalifikacji: szósty

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Kod efektu uczenia się dla kierunku studiów

Historia sztuki

Efekty uczenia się dla kierunku studiów

Historia sztuki

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku

Historia sztuki

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK* z uwzględnieniem efektów właściwych dla dyscypliny

(kody)

WIEDZA

K_W01

 

Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym)

P6S_WG

P6S_WK

K_W02

Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod

P6S_WG

K_W03

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki od prehistorii do czasów obecnych

P6S_WG

K_W04

Zna podstawowe zagadnienia filozofii sztuki

 

P6S_WG

K_W05

Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury)

P6S_WG

K_W06

Zna komputerowe techniki dokumentacji dzieł sztuki dawnej i nowej

P6S_WG

K_W07

Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki, ich typologii, ikonografii i ikonologii

 

P6S_WG

K_W08

Ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzin pomocniczych w uprawianiu historii sztuki (archeologii, archiwistyki, historii)

P6S_WG

K_W09

Zna zagadnienia organizacji muzeów, wystaw dzieł sztuki dawnej i nowej oraz ochrony zabytków. Zna uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania organizacji kultury i instytucji chroniących zabytki.

P6S_WK

K_W10

Zna zagadnienia handlu dziełami sztuki dawnej i nowej, posiada orientację w polskim i zagranicznym rynku sztuki. Posiada wiedzę dotyczącą prawnych i moralnych ograniczeń związanych z zawodem antykwariusza, właściciela galerii sztuki czy rzeczoznawcy w dziedzinie sztuki.

P6S_WK

K_W11

Zna metody badań z zakresu historii sztuki w terenie

P6S_WG

K_W12

Zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

P6S_WG

K_W13

Zna język łaciński w zakresie pozwalającym na odczytywanie i tłumaczenie napisów i inskrypcji występujących w dziełach sztuki

P6S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki

P6S_UW

P6S_UK

K_U02

Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań

P6S_UW

 

K_U03

Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki wszystkich epok do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki

P6S_UW

 

K_U04

Potrafi łączyć elementy wiedzy filozoficznej z analizami z zakresu historii sztuki.

P6S_UW

K_U05

Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki i zastosowane w nich materiały

P6S_UW

K_U06

Potrafi katalogować dzieła sztuki w powszechnie stosowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej. Potrafi wykorzystywać dostępne bazy danych z zakresu historii sztuki (zbiory muzealne, fotograficzne, zbiory źródeł pisanych, kolekcje, repozytoria internetowe).

P6S_UW

P6S_UK

K_U07

Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich)

P6S_UW

 

K_U08

Potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane z prac i badań archeologicznych, źródeł archiwalnych i opracowań historycznych.

P6S_UW

P6S_UK

 

K_U09

Posiada umiejętności pozwalające na pracę w urzędzie konserwatora zabytków, muzeum, czy galerii sztuki. Potrafi przygotować scenariusz wystawy muzealnej lub pokazu dzieł sztuki współczesnej

P6S_UW

P6S_UO

P6S_UU

 

 

K_U10

Potrafi funkcjonować na rynku sztuki jako rzeczoznawca, bądź ekspert.

P6S_UW

P6S_UU

 

 

K_U11

Swobodnie potrafi realizować badania dzieł sztuki w terenie

P6S_UO

 

K_U12

Potrafi pisać prace badawcze w oparciu o podstawowe metody historii sztuki

P6S_UW

P6S_UK

 

K_U13

Odczytuje inskrypcje i napisy występujące w dziełach sztuki w języku łacińskim, potrafi wykorzystać źródła do historii sztuki wytworzone w językach obcych.

P6S_UK

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Potrafi aktywnie uczestniczyć w działaniach społecznych związanych z zabytkami i życiem artystycznym

P6S_KO

K_K02

Potrafi działać w zespołach, organizować pracę zespołową, planować i przeprowadzać przedsięwzięcia z zakresu historii sztuki.

P6S_KO

K_K03

Dąży do gromadzenia i szerokiego upowszechniania informacji i dokumentacji dotyczących sztuki za pomocą nowych technik medialnych. Stara się współdziałać w tworzeniu bądź działaniu internetowych witryn, czasopism i publikacji dotyczących sztuki.

P6S_KO

K_K04

Obserwuje rynek sztuki i stara się o sformułowanie własnych opinii na temat podstawowych zagadnień związanych z handlem dziełami sztuki.

P6S_KK

P6S_KR

K_K05

Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości.

P6S_KK

 

 

Objaśnienie symboli:

PRK – Polska Rama Kwalifikacji

P6S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy

K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
Załącznik Nr 2 do Zasad

 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW

 

Wydział: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Kierunek studiów: historia sztuki

Dyscyplina naukowa: nauki o sztuce (100%)

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Poziom kwalifikacji: 7

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Kod efektu uczenia się dla kierunku studiów

Historia sztuki

Efekty uczenia się dla kierunku studiów

Historia sztuki

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku

Historia sztuki

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK* z uwzględnieniem efektów właściwych dla dyscypliny

(kody)

WIEDZA

K_W01

 

Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym).

P7S_WG

 

K_W02

Zna wszystkie metody badawcze z zakresu historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowanych w ostatnim ćwierćwieczu XX w. i na początku XXI w.

P7S_WG

 

K_W03

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę dotyczącą teorii artystycznych od starożytności po czasy współczesne.

P7S_WG

K_W04

Ma podstawową wiedzę dotyczącą problematyki konserwatorstwa i rewitalizacji zabytków

P7S_WG

 

K_W05

Zna zasady sporządzania dokumentacji dzieł sztuki o charakterze urzędowym

P7S_WG

K_W06

Zna zagadnienia dotyczące organizacji muzeów i urzędów konserwatorskich. Znaregulacje prawne dotyczące funkcjonowania tych instytucji

P7S_WK

 

K_W07

Zna zaawansowane metody komputerowego katalogowania dzieł sztuki oraz prezentacji sztuki dzieł sztuki dawnej i nowej z użyciem mediów takich jak film telewizyjny, muzealna baza danych, bazy fotograficzne, czasopisma internetowe, bazy danych dotyczących poszczególnych dziedzin sztuki dawnej i nowej

P7S_WG

K_W08

Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym

 

P7S_WG

K_W09

Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki współczesnej

P7S_UW

P7S_UK

P7S_UU

 

K_U02

Potrafi stosować zaawansowane metodybadawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań historii sztuki

P7S_UW

 

K_U03

Potrafi odnieść teorie artystyczne do badanych dzieł sztuki

P7S_UW

 

K_U04

Umie sporządzić ekspertyzę w zakresie konserwatorstwa i rewitalizacji dzieł sztuki

P7S_UW

K_U05

Potrafi sporządzić dokumentację dzieł sztuki o charakterze urzędowym

P7S_UW

 

K_U06

Potrafi stworzyć koncepcję wystawy muzealnej lub pokazu dzieł sztuki współczesnej

P7S_UW

P7S_UO

K_U07

Potrafi katalogować dzieła sztuki w zaawansowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej.

P7S_UW

K_U08

Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym

 

P7S_UW

P7S_UK

K_U09

Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki

P7S_UW

P7S_UK

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Kieruje działaniami społecznymi związanymi z promocją zabytków i życiem artystycznym

P7S_KO

K_K02

Włącza się w profesjonalny sposób w akcje ochrony zabytków i dzieł sztuki współczesnej

P7S_KO

K_K03

Współpracuje przy wystawach dzieł sztuki

P7S_KO

K_K04

Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych, czasopism, publikacji i wystaw sztuki.

P7S_KO

K_K05

Podejmuje próby współpracy z istniejącymi instytucjami kultury na zasadzie wolontariatu.

P7S_KR

K_K06

Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości.

P7S_KK

 

Objaśnienie symboli:

PRK – Polska Rama Kwalifikacji

P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy

K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

 

Załącznik Nr 4

do Zasad

 

 

          Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

Historia sztuki

Studia I stopnia

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Wpr. do hist.

sztuki

Hist. sztuki starożytnej

Hist. sztuki

wczesnochrze-ścijańskiej

 

Hist. sztuki

średniow.

powszechnej

Historia sztuki średniow.

w Polsce

Hist. sztuki

nwż. powsz.

renesans

 

Hist. sztuki

nwż. W Polsce

renesans

 

 

 

Hist. sztuki

nwż. powsz.barok

 

Hist. sztuki

nwż. W Polsce

barok

Hist. sztuki

nowocz.-

mal. i rzeźba

Hist. sztuki

nowocz. –

architektura

 

Hist. Sztuki

XX i XXI w.

mal. rzeźba

Hist. Sztuki XX i XXI w.-

architektura

 

Historia filozofii

Teoria i metodologia nauk o  sztuce

Ikonografia i ikonologia

Techniki sztuk

plastycznych

Nauki pomocnicze hist. sztuki

Muzealnictwo

i ochrona zabytków

Suma

punktów

 ECTS

 

 

dyscyplina/punkty ECTS*

nauki o sztuce

 

16

 

7

 

4

 

11

 

10

 

5

 

4

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

6

 

8

 

3

 

2

 

6

+

zakładane efekty uczenia się

wiedza

 

K_W01 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

K_W02

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

K_W03

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

K_W04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

K_W05

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

K_W06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W07

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

K_W08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

K_W09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

K_W10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umiejętności

 

K_U01

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

K_U02

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

K_U03

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

K_U04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

K_U05

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

 

K_U06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U07

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

K_U09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

K_U10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompetencje społeczne

 

K_K01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

K_K02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

K_K05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

formy realizacji

wykład

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

ćwiczenia

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konwersatorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboratorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metody weryfikacji

egzamin

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca pisemna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

X  

 

wypowiedź ustna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

raport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny

 

Historia sztuki

Studia I stopnia

 

zajęcia lub moduły zajęć

 

Nazwa przedmiotu

Rynek dzieł sztuki

Cyfr. techniki komunikacji

I inf. W hum.

Komputerowe techniki dok. zabytków

Prosemiin. I

Prosemin. II

Prosemin. III

Prosemin. IV

Seminarium licencjackie

Seminarium pomocnicze

Fakultet I

Fakultet II

Fakultet III

Fakultet IV

Objazd I

Objazd II

Objazd III

Obóz inwentaryzatorski

Lektorat języka łacińskiego

Lektorat języka obcego

nwż. B2 II

Wychowanie fizyczne

Suma punktów ECTS

 

 

 

 

dyscyplina/punkty ECTS*

nauki o sztuce

 

2

 

1

 

2

 

4

4

2

 

2

 

10

 

10

 

2

 

2

 

4

 

4

 

3

 

1

 

2

 

1

 

5

 

12

 

0

 

180

 

zakładane efekty uczenia się

 

wiedza

K_W01 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

K_W02

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W05

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W06

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W10

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

K_W12

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W13

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

umiejętności 

K_U01

 x

 x

 x

 x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

K_U02

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U05

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U06

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U10

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

K_U12

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U13

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

kompetencje społeczne

K_K01

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K02

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

K_K03

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K04

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K05

x

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formy realizacji

wykład

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

seminarium

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konwersatorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboratorium

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metody weryfikacji

egzamin

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca pisemna

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

wypowiedź ustna

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

raport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny

 

                          Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

Historia sztuki

- studia II stopnia -

(kierunku studiów)

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką

Dzieje myśli o sztuce

Muzealnictwo

Fakultet  1

Fakultet 2

Fakultet 3

Fakultet 4

Wykład monograficzny 1

Wykład monograficzny2

Wykład monograficzny3

Wykład monograficzny4

Wykład monograficzny5

Wykład monograficzny 6

Warsztat badawczy historyka sztuki

Seminarium magisterskie

Praktyka

j. obcy nowoż.

Poziom B2+

Suma

punktów

 ECTS

 

 

dyscyplina/punkty ECTS*

nauki o sztuce

 

20

 

10

 

7

 

4

 

4

 

3

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

9

 

44

 

1

 

4

 

120

zakładane efekty uczenia się

wiedza

 

K_W01 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

K_W02

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W03

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_W04

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_W05

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_W06

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_W07

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_W08

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

K_W09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

umiejętności

 

K_U01

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

K_U02

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U03

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_U04

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

K_U05

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_U06

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_U07

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_U08

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

K_U09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

kompetencje społeczne

 

K_K01

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K02

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

K_K03

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_K04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

K_K05

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

K_K06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

formy realizacji

wykład

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

ćwiczenia

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

seminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

konwersatorium

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboratorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metody weryfikacji

egzamin

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

projekt

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

praca pisemna

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

wypowiedź ustna

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

raport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny

 

*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny