dr Agnieszka Drożdżewska

Kontakt: agnieszka.drozdzewska@uwr.edu.pl

Wybrane publikacje znajdują się na portalu academia.edu

W latach 1999–2004 odbyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2010 obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna. Działalność naukowa. Ruch koncertowy, wydaną w 2012 r. w serii „Musicologica Wratislaviensia”. Za tę książkę otrzymała dwie prestiżowe nagrody – „Leopoldina 2012” przyznawaną przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta 2012 przyznawaną przez Sekcję Muzykologów ZKP. W 2017 opublikowała monografię Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i I poł. XX wieku. W roku 2010 za pracę artystyczną i organizacyjną została wyróżniona Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2010 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, badania naukowe prowadzi w ramach Zakładu Muzykologii Historycznej. Od 2016 pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Muzykologii ds. dydaktycznych. Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych (Wrocław, Kraków, Poznań, Praga, Ryga, Opole-Nysa, Częstochowa-Jasna Góra, Ostromecko i in.). Publikuje artykuły w periodykach fachowych, księgach konferencyjnych i zeszytach naukowych. Uczestniczyła w polsko-czeskim programie badawczym Kultura muzyczna Śląska do 1741 roku z perspektywy polskiej i czeskiej (realizowanym w latach 2010–2012), organizowanym przez Instytut Sztuki PAN, Katedrę Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ústav hudební vědy (Univerzita Karlova v Praze).

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół życia muzycznego na Śląsku w zakresie: edukacji muzycznej i muzykologii, życia koncertowego i teatralnego, budownictwa organów oraz lokalnej twórczości, którą prezentuje zarówno od strony naukowej, jak i artystycznej (jako śpiewaczka dokonała m.in. prawykonań kompozycji Johanna Martina Prandla, Johanna Georga Clementa, o. Amanda Ivančicia i Józefa Elsnera, zarejestrowanych na płytach CD). Współpracuje z centralą RISM we Frankfurcie nad Menem w zakresie prac dotyczących kolekcji muzycznych ze Śląska przechowywanych w Opolu, Dreźnie i Wrocławiu. Koordynator prac w zakresie katalogowania źródeł muzycznych z Archiwum Jasnogórskiego w programie NIFC „Dziedzictwo muzyki polskiej”. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą muzyce w teatrach na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku i początkach XIX wieku. Badaniami obejmuje także życie, twórczość kompozytorską i konteksty działalności muzycznej księcia Antoniego Radziwiłła.

 

In 1999–2004, she studied the theory of music at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. In 2010, she defended at the University of Wrocław her doctoral dissertation titled The Musical Life at the University of Wrocław in the 19th and the 1st Half of the 20th Century. Music Education, Scientific Research, Concerts, which was published in 2012 in the series ‘Musicologica Wratislaviensia’. She received two prestigious awards for this book – ‘Leopoldina 2012’ granted by the Polish-German Society of the University of Wrocław and the Professor Hieronim Feicht Award 2012 granted by the Section of Musicologists at the Polish Composers’ Union. Recently published a book Musical life of Oleśnica in 19th and 1st Half of the 20th century.

Since 2010, she has been a lecturer at the Department of Musicology at the University of Wrocław, doing scientific research at the Institute of Historical Musicology. She participated in national and international scientific conferences (Wrocław, Kraków, Poznań, Prague, Opole-Nysa, Częstochowa-Jasna Góra, etc.) She writes articles for specialist periodicals, publishes conference and scientific papers. She participated in the Polish-Czech research programme titled The Music Culture in Silesia before 1741 from the Polish and Czech Perspective (2010–2012) organized by the Institute of Art at the Polish Academy of Sciences, the Department of Musicology at the University of Wrocław, and Ústav hudební vědy (Univerzita Karlova v Praze).

In her research she focuses mainly on the musical lifein Silesia, especially music education and musicology, concerts and theatre life, construction of organ and works of local artists, which she presents both from the scientific as well as artistic point of view (as a singer, she performed world premieres of the compositions by Johann Martin Prandl, Johann Georg Clement, Amando Ivančić and Józef Elsner, which were recorded on CDs). She cooperates with RISM in Frankfurt am Main in the area of music collections from Silesia held in Opole, Dresden, and Wrocław. Recently recorded 3 CDs in the "Rudolphina Project". Currently, she is working on the postdoctoral dissertation on music in the theatres in Silesia in the 2nd half of the 18th century and the beginnings of 19th century. In 2010, she was awarded the Medal of the University of Wrocław for her artistic and organizational work.