Blok nauczycielski

BLOK OPCYJNY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - INFORMACJE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uprawnienia do nauczania uzyskuje się po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć. Oznacza to, że kształcenie do wykonywania zawodu nauczyciela oferowane przez Instytut Muzykologii w formie nauczania modułowego (opcyjnego) zaplanowane jest na studiach licencjackich i magisterskich. Nowym standardem kształcenia nauczycieli są objęci studenci rozpoczynający studia licencjackie począwszy od roku akademickiego 2019/2020. Blok opcyjny jest realizowany całkowicie nieodpłatnie jako rozszerzenie programu studiów. Po ukończeniu bloku w Wariancie I lub według starego standardu absolwent studiów licencjackich i magisterskich muzykologii uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotów muzykologicznych w szkołach ogólnokształcących oraz w szkołach muzycznych I i II stopnia (z wyłączeniem przedmiotów kształcenie słuchu i harmonia), natomiast absolwent studiów licencjackich na kierunku muzykologia oraz realizujący blok opcyjny na studiach magisterskich w Wariancie II uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotów muzykologicznych w szkołach ogólnokształcących stopnia ponadpodstawowego oraz w szkołach muzycznych II stopnia (z wyłączeniem przedmiotów kształcenie słuchu i harmonia).

Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich muzykologii:

W programie studiów licencjackich muzykologii funkcjonuje Blok opcyjny – kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Zajęcia w ramach Bloku opcyjnego są oferowane przez Instytut Muzykologii we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN UWr), w ramach kształcenia modułowego. Zajęcia są zaplanowane od 2. do 5. semestru studiów. Kontynuację rozpoczętego na studiach licencjackich kształcenia stanowią przedmioty bloku opcyjnego przewidziane na studiach magisterskich, gdzie realizowane są również praktyki. Minimalna liczba studentów deklarujących chęć realizacji bloku opcyjnego wynosi 12 osób. Zgodnie z programem studiów na kierunku muzykologia, złożenie deklaracji uczestnictwa w bloku opcyjnym oznacza obowiązek ukończenia wszystkich komponentów bloku.

Zapisy na blok opcyjny przyjmowane są w Instytucie Muzykologii do 15 listopada na formularzu oświadczenia.

Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich muzykologii:

Blok opcyjny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela został przewidziany jako kontynuacja realizacji modułu ze studiów licencjackich dla absolwentów kierunku muzykologia w Instytucie Muzykologii (Wariant I) oraz dla studentów, którzy nie ukończyli bloku na studiach licencjackich (Wariant II). Absolwenci studiów licencjackich muzykologii, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 kontynuują naukę zgodnie ze starym standardem. W przypadku studentów studiów magisterskich, którzy ukończyli inne kierunki studiów, niż wskazany w Rozporządzeniu MNiSW (w przypadku Instytutu Muzykologii kierunek muzykologia na dowolnej uczelni) nie mają formalnej możliwości uzyskania uprawnień z wpisem do suplementu, mogą jednak realizować zajęcia metodyczne przewidziane na swoim stopniu studiów jako blok przedmiotów dodatkowych. Minimalna liczba studentów deklarujących chęć realizacji bloku opcyjnego wynosi 8 osób. Zgodnie z programem studiów na kierunku muzykologia, złożenie deklaracji uczestnictwa w bloku opcyjnym oznacza obowiązek ukończenia wszystkich komponentów bloku.

Szczegóły dotyczące podstawy prawnej uzyskiwania uprawnień nauczycielskich na stronie CEN UWr: http://cen.uni.wroc.pl/dla-studenta/uprawnienia-nauczycielskie

Szczegółowy wykaz przedmiotów, rozplanowanych zgodnie z wymogami standardu oraz schematem przedmiotów prowadzonych przez CEN dostępny jest w programach studiów na kierunku muzykologia na stopniu licencjackim i magisterskim.

Zapisy na blok opcyjny są prowadzone w trakcie postępowania rekrutacyjnego na studia magisterskie.

 

Dokumenty dotyczące realizacji praktyk pedagogicznych: