Pracownia Studiów Globalnych

Pracownia Studiów Globalnych

W okresie ostatnich dwóch dekad w wielu dyscyplinach naukowych (przyrodniczych, medycznych, ekonomicznych, społecznych, humanistycznych) podejmowane są badania nad rozmaitymi zagadnieniami globalnymi. Część z tych badań ma charakter nowatorski, inne są kontynuacją prac wcześniejszych. Badaniom tym towarzyszą nowe teorie i koncepcje naukowe, formułowane są także projekty nowych subdyscyplin lub nawet dyscyplin naukowych. Organizowane są konferencje, towarzystwa naukowe a także grupy badawcze o mniej sformalizowanym a bardziej roboczym charakterze. Na uczelniach akademickich i w instytucjach naukowych powstają także ośrodki powoływane do prowadzenia takich badań. Do szczególnie znanych ośrodków zaliczyć można istniejący na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside The Institute for Research on World-Systems, także Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations istniejące w  Uniwersytecie Binghamton (State University of New York). W Polsce na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego istnieje Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych. Powołanie w Instytucie Kulturoznawstwa U.Wr. Pracowni Studiów Globalnych wpisuje się w omawiany tu nurt rozwijających się badań globalnych.

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego publikuje od 2007 roku w Internecie pismo naukowe, recenzowane „Kultura-Historia-Globalizacja” poświęcone – jak informuje strona tytułowa – „kulturowej i historycznej problematyce procesów i zjawisk konceptualizowanych kategoriami globalizacji, hybrydyzacji, kreolizacji i wciąż poszukujących swej teoretycznej artykulacji”. W ciągu 2 lat opublikowanych zostało 5 numerów pisma (WWW.khg.uni.wroc.pl). Radę Naukową i Redakcję pisma tworzą pracownicy naukowi Instytutu Kulturoznawstwa i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pismu towarzyszą konferencje „Historia-Kultura-Globalizacja” organizowane wspólnie przez Instytut Historyczny i Instytut Kulturoznawstwa U.Wr. Pierwsza zorganizowana została w 2007, druga w 2009 roku. Konferencjom i pismu elektronicznemu towarzyszy także seria „Historia-Kultura-Globalizacja” wydawana w tradycyjnej, „papierowej formie”, rozpoczęta wydanym w 2008 roku vol. I. Pracownia Studiów Globalnych jest kolejną formą organizacyjną związaną z dotyczącymi zagadnień globalnych: pismem elektronicznym, cyklem konferencji i serią wydawniczą. Do zadań Pracowni należy:

1.Prowadzenie badań naukowych nad kulturowymi zagadnieniami zjawisk i procesów globalnych. W szczególności badania w dwóch obszarach. Po pierwsze: kulturowe uwarunkowania i aspekty globalnych zjawisk ekologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych. Po drugie uwarunkowania globalnych zjawisk kulturowych czynnikami heteronomicznymi: ekologicznymi, ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi.

2.Badania teoretyczne nad modelami, koncepcjami i metodami badawczymi stosowanymi w badaniu zjawisk kulturowych o zasięgu ponad-lokalnym i ponad-regionalnym.

3.Badania nad zagadnieniem związku współczesnych kulturowych zjawisk globalnych ze zjawiskami, procesami globalnymi przeszłości.

Zadania te Pracownia realizuje angażując w nie zarówno pracowników Instytutu Kulturoznawstwa jak i zainteresowanych wymienioną problematyką badaczy z innych jednostek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych U.Wr. a także osób spoza Wydziału, z Uniwersytetu Wrocławskiego czy z innych instytucji naukowych.