Charakterystyka

culture_header

Czy wiesz, że pierwsze studia kulturoznawcze w Polsce powstały w Uniwersytecie Wrocławskim już prawie pół wieku temu? Jeśli masz szerokie humanistyczne zainteresowania i chcesz poprzez poznawanie kultury dołączyć do intelektualnej awangardy, świetnie radzącej sobie w czasach nowych wyzwań zawodowych, przyjdź na kulturoznawstwo

 

Studenci kulturoznawstwa mogą oczekiwać:

 • ciekawego i aktualnego programu studiów, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia nauki o kulturze;
 • atrakcyjnych, inspirujących zajęć;
 • uczestniczenia w projektach badawczych pracowników Instytutu Kulturoznawstwa;
 • dobrej atmosfery, wyzwalającej wyobraźnię, wspomagającej rozwój intelektualny;
 • zindywidualizowanego podejścia do spraw studenckich.

 

Od kandydatów na studia oczekuje się:

 • opanowania programu szkoły średniej w zakresie przedmiotów humanistycznych; wstępnej wiedzy z zakresu filozofii, logiki, nauki o społeczeństwie;
 • umiejętności abstrakcyjnego myślenia, precyzji i poprawności wysławiania się;
 • przygotowania do czytania tekstów naukowych;
 • zainteresowania zjawiskami życia kulturalnego i społecznego;
 • gotowości do poświęcenia czasu na samodzielną pracę.

 

Struktura i program studiów

Kulturoznawstwo to studia dwustopniowe: 3 lata studiów licencjackich + 2 lata studiów magisterskich. Najlepsi magistrowie mogą ubiegać się o przyjęcie do działającej na Uniwersytecie Wrocławskim Szkoły Doktorskiej Nauk o kulturze i religii. Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie odbywa się drogą konkursu świadectw maturalnych.

Zajęcia w programie studiów należą do trzech grup:

 • przedmioty kierunkowe skupiające się wokół pojęcia kultury, jej historii i teorii oraz metodologii badań kulturoznawczych;
 • przedmioty ogólnokształcące, np. historia filozofii, filozofia kultury, wiedza o komunikacji i mediach, aksjologia, semiologia, estetyka;
 • przedmioty uzupełniające, które do problematyki badań nad kulturą wnoszą szeroki kontekst filmoznawczy, teatrologiczny, muzykologiczny, literacki, artystyczny i religioznawczy.

 

Specjalności:

Na II roku studiów licencjackich masz do wyboru jedną spośród oferowanych specjalności:

Podejmując studia magisterskie wybierzesz jedną spośród dwóch oferowanych specjalności:

Warunkiem uruchomienia specjalności na studiach licencjackich i magisterskich jest zapisanie się na nią wymaganej liczby osób (15)

 

Więcej informacji znajdziesz w programie studiów.

 

Co po studiach?

Wiedza o kulturze i jej zróżnicowanych przejawach oraz intelektualne sprawności w stawianiu i rozwiązywaniu problemów badawczych wyposażą Cię w zdolność szybkiego przygotowywania się do pełnienia różnych ról zawodowych w szeroko rozumianych instytucjach kultury. Zdolność tę wykazali absolwenci z lat ubiegłych, znajdujący atrakcyjną pracę w instytucjach sztuki, naukowo-badawczych, mediach, wydawnictwach, organizacjach społeczno-kulturalnych, agencjach PR (i wielu innych!).