Zasady dyplomowania

Procedura dyplomowania w Instytucie Kulturoznawstwa od roku akademickiego 2020/21

 

Studia licencjackie:

 

1. Na początku piątego semestru studiów przedstawiona zostaje studentom oferta seminaryjna, na podstawie której dokonują oni wyboru opiekuna naukowego pracy licencjackiej. Tematy prac są ustalane we współpracy studenta i promotora podczas seminarium

2. Praca licencjacka może mieć dwojaki charakter: teoretyczny bądź projektowy.

a) Praca teoretyczna – student przygotowuje pracę licencjacką, w której przedstawia analizę wybranego problemu, zgodnie z przyjętą perspektywą teoretyczną, wykazując się znajomością literatury naukowej, źródeł dotyczących analizowanego zagadnienia lub problemu, raportów oraz sprawozdań z przeprowadzonych wcześniej badań.

b) Praca projektowa – student, w oparciu o literaturę naukową, opracowuje oryginalny projekt, mający doprowadzić do rozwiązania określonego problemu. Oprócz dokumentacji projektu student przygotowuje także teoretyczny opis i analizę zrealizowanego działania. Przykłady licencjackich prac projektowych: reportaż radiowy, film dokumentalny, esej fotograficzny, projekt animacyjny, performans, kuratorski projekt wystawienniczy.

3. W przypadku konieczności zmiany tematu pracy licencjackiej, promotor składa do Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa wniosek o zmianę tematu.

4. Tematy prac nie są udostępniane do publicznej wiadomości

 

Studia magisterskie:

1. Student dokonuje wyboru opiekuna naukowego pracy magisterskiej spośród przedstawionej oferty seminaryjnej do końca października pierwszego semestru studiów.  Tematy prac są ustalane we współpracy studenta i promotora podczas seminarium

2. Praca magisterska może mieć dwojaki charakter: teoretyczny bądź empiryczny

a) Teoretyczny – student dokonuje analizy wybranego, zgodnego z przyjętą perspektywą, problemu na podstawie literatury naukowej, raportów oraz sprawozdań z przeprowadzonych wcześniej badań.

b) Empiryczny – student bada wybrany fragment świata człowieka z perspektywy właściwej kulturoznawstwu, wykazując się znajomością literatury naukowej, źródeł dotyczących analizowanego zagadnienia oraz opanowaniem procedur badawczych.

3. W przypadku konieczności zmiany tematu pracy magisterskiej, promotor składa do Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa wniosek o zmianę tematu.

4. Tematy prac nie są udostępniane do publicznej wiadomości

 

Harmonogram procedury zatwierdzania prac dyplomowych:

 

Studia licencjackie

1. Promotor przedkłada Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych listę tematów prac licencjackich realizowanych w ramach prowadzonego przez niego seminarium do końca piątego semestru studiów

2. Tematy prac licencjackich zatwierdzane są podczas pierwszej Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa w semestrze letnim (początek szóstego semestru studiów)

 

 

Studia magisterskie

  1. Promotor przedkłada Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych listę tematów prac magisterskich realizowanych w ramach prowadzonego przez niego seminarium pod koniec semestru drugiego (na tydzień przed ostatnią Radą Naukową Instytutu Kulturoznawstwa).
  2.  Tematy prac magisterskich zatwierdzane są podczas ostatniej Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa w semestrze letnim (koniec drugiego semestru studiów)

 

Podmiot odpowiedzialny za procedurę zatwierdzania prac dyplomowych:

 

Rada Naukowa Instytutu Kulturoznawstwa