Rys historyczny

"Początki polskiej etnografii na Uniwersytecie Wrocławskim sięgają lutego 1946 r., kiedy organizatorem i kierownikiem utworzonego wówczas Zakładu Etnologii został dotychczasowy kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie Roman Reinfuss. Zakład mieścił się w wielkiej sali na I piętrze byłego gimnazjum św. Mateusza przy ul. Szewskiej (obecnie budynek Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich). Mimo tych trudnych warunków lokalowych w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie brało udział pięciu słuchaczy, którymi opiekował się asystent tej placówki mgr Andrzej Łaszczyński, gdyż Reinfuss zajęty był przede wszystkim dydaktyką oraz sprawami organizacyjnymi mającymi zapewnić Zakładowi optymalne warunki kształcenia. 

Początkowy okres działalności Zakładu w jednoznaczny sposób scharakteryzował ówczesny kierownik w krótkiej informacji zawartej w czasopiśmie „Lud”, podkreślając katastrofalny stan infrastruktury, brak jakichkolwiek podręczników, ilustracji czy map. Diagnozę zawartą w tym oszczędnym opisie potwierdzają zachowane do dzisiaj w Archiwum Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, pochodzące z drugiej połowy lat 40, ankiety, notatki z wywiadów terenowych czynione ręcznie na odwrotnych stronach druków urzędu miasta Breslau" - fragment artykułu poświęconego historii Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do lektury całego artykułu: