dr Małgorzata Michalska

M.M.

Zainteresowania naukowe:

a) antropologia etniczności (Polacy w Europie Środkowo-Wschodniej, współczesne migracje z Polski do Czech; mniejszości etniczne i narodowe w Polsce oraz w Czechach; zróżnicowanie etniczno-kulturowe Dolnego Śląska; Kresy Wschodnie – przesiedlenia na Dolny Śląsk po II wojnie światowej)

b) antropologia religii (ośrodki kultu religijnego, mała architektura sakralna, nowe ruchy religijne, współczesne zjawiska religijne)

c) folklory środowiskowe, folklor współczesny

d) historia przedwojennej etnologii polskiej (uniwersytecki ośrodek lwowski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

Książki autorskie

Małgorzata Michalska, Religijność na pograniczu. Polacy na Zaolziu, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2006.

Małgorzata Michalska, Małe formy architektury sakralnej Zaolzia. Krzyże, kapliczki, figury, Wydawnictwo Olza, Czeski Cieszyn 2001.

Redakcje naukowe książek i tomów/zeszytów/numerów czasopism

Roman Baron, Małgorzata Michalska (red.), Śladami Polaków w Pradze XIX–XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie, Klub Polski w Pradze, Praga 2017.

Małgorzata Michalska (red.), Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria: Archiwum Etnograficzne, t. 52, Wrocław 2011.

Małgorzata Michalska (red.), Ewa Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, przy współudziale Oficyny Wydawniczej ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe oraz we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, seria: Prace i Materiały Etnograficzne, t. 35, Wrocław 2007.

Antoni Kuczyński, Małgorzata Michalska (red.), Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Artykuły w czasopismach

Małgorzata Michalska, Jubileum 125. výročí založení Polské národopisné společnosti [Polskie Towarzystwo Ludoznawcze], „Národpisný vĕstník”, 2020, č. 1, s. 30-42.

Małgorzata Michalska, Działalność Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie w latach I wojny światowej i w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Lud”, 2018, t. 102, s. 101-122. Dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud102.2018.03.

Elżbieta Berendt, Małgorzata Michalska, Geschichte und Geschichten. Interpretationsweisen von alten niederschlesien Fotoaufnahmen, „Jahrbuch  für deutsche und osteuropäische Volkskunde”, 2011, Bd. 52, s. 113-136.

Małgorzata Michalska, Die Arbeitsmigration von Galizien ins Ostrau-Karviner Kohlereviere, „Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation“, 2003, Bd. 14, s. 135-145.

Małgorzata Michalska, „Na Zaolziu Bóg jest Polak”. Oswajanie przestrzeni w warunkach pograniczy etniczno-wyznaniowych, „Literatura Ludowa”, 2003, nr 6, s. 27-40.

Małgorzata Michalska, Polnisch-tschechische religiöse Beziehungen im Teschener Schlesien, [in:] Nachbarschaft. Interkulturelle Beziehungen zwischen Deutschen, Polen und Tschechen, Hg. Klaus Roth, „Münchener Beiträge zur Interkulturellen Komunikation“, 2001, Bd. 11, s. 349-358.

Rozdziały w monografiach

Małgorzata Michalska, Dolny Śląsk. Tyrolskie domy, wileńskie palmy, ruchome szopki, buncloki, [w:] Folklor Polski. Sztuka Ludowa – zwyczaje – obrzędy, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2020, s. 207-227.

Małgorzata Michalska, Krajobraz kulturowy Kresów Wschodnich we wspomnieniach mieszkańców Dolnego Śląska, [w:] Dziedzictwo kulturowe Śląska, red. Lidia Przymuszała i Dorota Świtała-Trybek, Uniwersytet Opolski, Opole 2019, s. 37–49.

Małgorzata Michalska, Etniczno-kulturowe zróżnicowanie Dolnego Śląska, [w:] Kulturowo-językowy obraz Śląska, red. Lidia Przymuszała i Dorota Świtała-Trybek, Uniwersytet Opolski, Opole 2017, s. 37-52.

Roman Baron, Małgorzata Michalska, Kontekst powstania książki, czyli słów kilka od redaktorów, [w:] Śladami Polaków w Pradze XIX–XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie, red. Roman Baron, Małgorzata Michalska, Klub Polski w Pradze, Praga 2017, s. 15-21.

Małgorzata Michalska, Pod nowym niebem, [w:] Kto siedzi na miedzi(-y)?, red. Jerzy Starzyński, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego, Legnica 2013, s. 7-24.

Małgorzata Michalska, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – przeszłość i teraźniejszość, [w:] Towarzystwa Naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, red. Zbigniew Kruszewski, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, t. 2, s. 93-103.

Małgorzata Michalska, Razem czy osobno? Nowa polska emigracja w Pradze, [w:] Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL, red. Joanna Kulpińska, Magdalena Luźniak-Piecha, Dorota Praszałowicz, Kraków 23–24.IX.2013 r., [http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Michalska.pdf

Małgorzata Michalska, Współczesne migracje Polaków do Pragi, [w:] Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michał Buchowski i Jacek Schmidt, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, seria: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 18, Poznań 2012, s. 139-150.

Małgorzata Michalska, Kwestia romska w Czechach, [w:] Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. Tomasz Szyszlak, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011, s. 107-140.

Małgorzata Michalska, Na pograniczu narodów, kultur i religii. Polacy na Zaolziu, [w:] Tożsamość na styku kultur, red. Irena Masojć, Henryka Sokołowska, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Filologiczny, Wilno 2011, s. 60-71.

Małgorzata Michalska, Polacy w Pradze i ich związki z ojczyzną – stara i nowa emigracja, [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria: Archiwum Etnograficzne, t. 52, Wrocław 2011, s. 107-119.

Małgorzata Michalska, Religijny krajobraz kulturowych obszarów zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie, [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 69-80.

Eugeniusz Kłosek, Małgorzata Michalska, Judyta Hlubek, Wokół tożsamości etnicznej potomków wiślan we wsi Ostojićevo. Wstępne ustalenia i empiryczne plany, [w:] Wiślanie we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia). Historia – język – kultura, red. Renata Czyż i Danuta Szczypka, Wydawnictwo Luteranin, Wisła 2010, s. 79-87.

Małgorzata Michalska, Wrocławskie badania etnograficzne i antropologiczne nad kulturą pogranicza polsko-czeskiego w regionie kłodzkim, [w:] Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa-Zdrój – tożsamość i zbliżenie, red. Ryszard Gładkiewicz, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, seria: Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej, t. 1, Kudowa-Zdrój 2008, s. 47-56.

Małgorzata Michalska, Religijność w warunkach pograniczy etniczno-kulturowych i wyznaniowych: przypadek Zaolzia, [w:] Pogranicze, kultura, religia, red. Jerzy Tutaj, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, seria: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Nauki Społeczne, nr 6, Wałbrzych 2004, s. 262-272.

Małgorzata Michalska, Religious initiatives on the Polish-Czech borderland, [w:] Changing role of border areas and regional policies, ed. Marek Koter and Krystian Heffner, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,  seria: Region and Regionalism, No. 5, Łódź-Opole 2001, s. 160-164.

Małgorzata Michalska, Wyznaczniki identyfikacji Polaków na Zaolziu, [w:] Otázky národni identity – determinanty a subjektivni vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Sbornik z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezsk'em ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, ed. Ol'ga Šrajerová,  Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze, Opava 2001, s. 405-412.

Małgorzata Michalska, „Znaleźli cudowne źródełko i tam krzyż postawili”, czyli o uświęcaniu przestrzeni na przykładzie sanktuarium Krzyża Świętego na Sałajce w Górnej Łomnej (Zaolzie), [w:] Miejsca znaczące i wartości symboliczne, red. Irena Bukowska-Floreńska, Uniwersytet Śląski, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 5, Katowice 2001, s. 117-127.

Hasła w encyklopediach i leksykonach

Małgorzata Michalska, Polska Parafia Rzymskokatolicka w Pradze, [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, red. Zenon Jasiński , Bogdan Cimała, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, t. 4, s. 198.

Małgorzata Michalska, Stowarzyszenie Obywatelskie TramPOLina, [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, red. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, t. 3, s. 388.

Małgorzata Michalska, НародознавчетовариствоуЛьвові, [w:] Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2014, т. ІІ: Л-Я, c. 183-184.

Bibliografie

Małgorzata Michalska (opr.), Bibliografia (wybór), [w:] Śladami Polaków w Pradze XIX–XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie, red. Roman Baron, Małgorzata Michalska, Klub Polski w Pradze, Praga 2017, s. 359-373.

Projekty badawcze

Tytuł: Organizacja konferencji: Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więc niż ludzkim. Lata realizacji: 2020–2021. Źródło finansowania: Program „Doskonała Naukowa” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr Umowy DNK/SP/462976/2020. Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Majbroda. Komitet organizacyjny konferencji: dr hab. Katarzyna Majbroda, dr Mirosław Marczyk, dr Małgorzata Michalska.

Członkostwo w redakcjach

Członek redakcji „Národopisného věstníka” – organu České národopisné společnosti, czasopismo notowane w bazie SCOPUS oraz ERIH Plus.

Redaktor naczelna „Prac i Materiałów Etnograficznych” – serii wydawanej przez Polskie Towarzystwa Ludoznawcze.

Członek rady redakcyjnej „Notatnika Skansenowskiego” – czasopisma Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach.

Członek redakcji „Biblioteki Etnografii Polskiej” – serii wydawanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (w latach 2005–2015 wiceprezes Zarządu Głównego)

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe – członek

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia etniczności

Antropologia religii (po raz ostatni w roku akademickim 2020/2021, w nowym programie studiów dla II stopnia została zastąpiona przedmiotem: Współczesne zjawiska religijne, który wejdzie od roku akademickiego 2021/2022)

Badania empiryczne

Etniczno-kulturowe zróżnicowanie Dolnego Śląska – zajęcia fakultatywne

Folklorystyka

Historie rodzinne – zajęcia fakultatywne

Metody badań terenowych (wyjazd)

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (nie ma w roku akademickim 2020/2021, ale od 2021/2022 znów będzie)

Zjawisko migracji we współczesnym świecie (wejdzie od roku akademickiego 2021/2022)