Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim

nag

W dniach 19-20 listopada 2020 r. odbędzie się konferencja on-line pt. Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim organizowana przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym Oddział Wrocław, Sekcją Metodologiczną PTL oraz Pracownią Edukacji Otwierającej PTL.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w obradach zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji w systemie Coffee: http://etnografia.systemcoffee.pl/ (w trakcie obrad na stronie planowana jest transmisja live).

Bezpośredni link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?kid=1066&lang=pl&go2rej=1

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o zapoznanie się z programem konferencji:

 

Zapraszamy!

Idea

Od pewnego czasu, również w etnologii i antropologii społeczno-kulturowej, dominuje rozpoznanie, że to nie kultura jest ontologicznym wyróżnikiem pola zainteresowań badawczych oraz rozważań teoretycznych rozwijanych w naukach społecznych i humanistyce, ale rzeczywistość ujęta w swojej relacyjności, w splotach kulturowego, materialnego, społecznego, środowiskowego i technologicznego; w przepływach i zależnościach, w lokalnych sieciach tkanych pod wpływem procesów globalnych. Wpływ kategorii mobilności, ruchu, przemieszczania się na praktykowanie antropologii społeczno-kulturowej i dyscyplin pokrewnych jest niekwestionowany, jednak ruch zarówno poznawczego, jak i fizycznego przemieszczania się badaczek i badaczy po różnych terenach empirycznych oraz przestrzeniach intelektualnych warto poszerzyć o szeroko rozumianą relacyjność oraz łączenie, splatanie, a zatem o praktyki, które uznaje się za wiodące dla procesu poznania (Thomas 2018; Serres 2007; 2008; Strathern 2020). Zaproponowana przez nas w tytule konferencji kategoria etnografii transrelacyjnej pozwala, jak zakładamy, na ukazywanie i wyjaśnianie rozmaitych zjawisk społeczno-kulturowych w ich zależnościach od więcej-niż-ludzkich kontekstów i determinant. Relacyjność i praktyki splatania oraz łączenia wychodzą, jak zakładamy, naprzeciw wyzwaniom, jakie przed poznaniem antropologicznym stawiają zjawiska składające się na to, co aktualne. Stanowią przy tym istotne aspekty poznania rozwijanego m.in. w antropologii środowiska, animal/plants studies, etnografii wielogatunkowej, environmental studies, Science and Technology Studies(STS), ekokrytyki i innych dziedzinach wiedzy, dla których kluczową kategorią pozostaje konstelacyjne funkcjonowanie ludzi i poza-ludzkich aktantów w świecie. Przedrostek –trans– zawarty w nazwie etnografii transrelacyjnej rekonfiguruje praxis w taki sposób, by wydobyć i zaakcentować wpisaną weń istotę przekroczeń, a także działań podejmowanych na pograniczach metod i technik badawczych oraz na przecięciu różnych zjawisk rzeczywistości krzyżujących się w kontekstach społecznych, kulturowych, środowiskowych, ekologicznych, politycznych, (post)industrialnych i innych. Konferencja została pomyślana jako przestrzeń dyskusji i forum wymiany doświadczeń oraz refleksji pomiędzy etnolożkami i etnologami, antropolożkami i antropologami oraz przedstawicielkami i przedstawicielami nauk społecznych i nowej humanistyki, a także reprezentantami organizacji pozarządowych i instytucji związanych z szeroko rozumianą polityką na rzecz klimatu i środowiska.

 

Komitet organizacyjny:
dr Katarzyna Majbroda KEiAK UWr
dr Mirosław Marczyk KEiAK UWr
dr Małgorzata Michalska KEiAK UW

plakat