Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora/złożenie rozprawy dr

Zarządzenie Rektora nr 161/2023

Przed przystąpieniem do czynności związanych ze złożeniem pracy doktorskiej prosimy o wcześniejszy kontakt z dziekanatem studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej.

 

Załączniki: