Procedura awansów na stanowisko profesora Uniwersytetu i adiunkta

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych rekomenduje, aby przy rozpatrywaniu na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych awansów na stanowisko profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających habilitację brano pod uwagę następujące elementy aktywności naukowej od momentu złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz pozostałe kryteria: 

 1. Znaczący dorobek naukowy (spełnienie jednego z poniższych punktów):
  • opublikowanie monografii lub redakcja książki w języku kongresowym,
  • autorstwo dwóch artykułów lub współautorstwo jako autor wiodący dwóch artykułów w czasopiśmie zagranicznym z listy ministerialnej,
  • opublikowanie recenzowanej monografii naukowej w języku polskim (co najmniej 7 arkuszy, w przypadku współautorstwa – 10 arkuszy),
  • opublikowanie przynajmniej trzech artykułów w wysoko punktowanych czasopismach polskich z listy ministerialnej,
  • redakcja (lub współredakcja) naukowa dwóch wydawnictw źródłowych w postaci zwartego tomu,  +
  • zorganizowanie (kuratorstwo) dwóch wystaw, udokumentowanych katalogiem, w znaczących w skali kraju instytucjach muzealnych,kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych
 2. Aktywność w obszarze naukowym i dydaktycznym w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
 3. Występowanie o uzyskanie środków finansowych na cele badawcze ze źródeł pozauniwersyteckich w krajowych lub zagranicznych konkursach badawczych lub udział w projektach naukowych finansowanych z takich środków.
 4. Uzyskanie (jeśli dotyczy) pozytywnej oceny pracowniczej za okres poprzedzający ubieganie się o awans.
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zbiorczych wyników ankiet oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzanych w ostatnich dwóch latach.
 6. Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu.
 7. Zaangażowanie w promocję młodej kadry dydaktycznej (m.in. promotorstwo doktoratów, recenzowanie doktoratów, udział w komisjach śródokresowych, prowadzenie zajęć na studiach doktoranckich).
 8. Rekomendację odpowiedniej Rady Dyscypliny.

 

Przy rozpatrywaniu na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych awansów na stanowisko profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych ze stopniem doktora nieposiadających habilitacji należy brać pod uwagę następujące elementy aktywności naukowej w okresie ostatnich pięciu lat oraz pozostałe kryteria: 

 1. Wybitny dorobek publikacyjny: opublikowanie monografii w języku kongresowym w prestiżowym wydawnictwie albo autorstwo lub współautorstwo (jako autor wiodący) pięciu artykułów w czasopiśmie zagranicznym z listy ministerialnej
  Kierowanie projektem naukowym finansowanym ze źródeł pozauniwersyteckich
  w ramach konkursów krajowych lub zagranicznych.
 2. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 3. Uzyskanie (jeśli dotyczy) pozytywnej oceny pracowniczej za okres poprzedzający ubieganie się o awans.
 4. Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zbiorczych wyników ankiet oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzanych w ostatnich dwóch latach.
 5. Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu.
 6. Rekomendację odpowiedniej Rady Dyscypliny.

 

Przy rozpatrywaniu na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych awansów na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych należy brać pod uwagę następujące elementy aktywności naukowej od momentu zatrudnienia oraz pozostałe kryteria:

 1. Posiadanie stopnia doktora.
 2. Znaczący dorobek naukowy (spełnienie jednego z poniższych punktów):
  • opublikowanie monografii lub redakcja książki w języku kongresowym,
  • autorstwo dwóch artykułów lub współautorstwo jako autor wiodący dwóch artykułów w czasopiśmie zagranicznym z listy ministerialnej,
  • opublikowanie recenzowanej monografii naukowej w języku polskim (co najmniej 7 arkuszy, w przypadku współautorstwa – 10 arkuszy),
  • opublikowanie przynajmniej trzech artykułów w wysoko punktowanych czasopismach polskich z listy ministerialnej,
  • redakcja (lub współredakcja) naukowa dwóch wydawnictw źródłowych
  • Aktywność w obszarze naukowym i dydaktycznym w wymiarze krajowym
   i międzynarodowym.
  • Występowanie o uzyskanie środków finansowych na cele badawcze ze źródeł pozauniwersyteckich w krajowych lub zagranicznych konkursach badawczych lub udział w projektach naukowych finansowanych z takich środków.
  • Uzyskanie (jeśli dotyczy) pozytywnej oceny pracowniczej za okres poprzedzający ubieganie się o awans.
  • Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zbiorczych wyników ankiet oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzanych w ostatnich dwóch latach.
  • Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu.
  • Rekomendację odpowiedniej Rady Dyscypliny.

 Przy rozpatrywaniu na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych awansów na stanowisko profesora Uniwersytetu w grupie pracowników dydaktycznych należy brać pod uwagę następujące elementy aktywności dydaktycznej i organizacyjnej od momentu ostatniego awansu oraz pozostałe kryteria:

 1. Posiadanie przynajmniej stopnia doktora.
 2. Przynajmniej 10-letni staż dydaktyczny w uczelni wyższej. 
 3. Staż dydaktyczny na uczelni zagranicznej.
 4. Autorstwo recenzowanego podręcznika lub skryptu akademickiego o charakterze dydaktycznym.
 5. Promowanie i recenzowanie prac dyplomowych.
 6. Opracowanie programów nowych kierunków studiów, specjalności i specjalizacji lub praca nad ich modyfikacją.
 7. Opracowanie innowacyjnego przedmiotu wdrożonego do praktyki akademickiej.
 8. Przygotowanie pomocy i narzędzi dydaktycznych.
 9. Udział w pracach komisji związanych z rozwojem dydaktyki na poziomie uniwersyteckim, wydziałowym lub instytutowym.
 10. Opieka nad praktykami studenckimi, sprawowanie funkcji opiekuna studenckiego koła naukowego lub koordynacja modułów i specjalności (spełnienie jednej trzech aktywności).
 11. Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (np. kursy, studia podyplomowe, szkolenia, staże, konferencje).
 12. Działalność popularyzatorska o charakterze edukacyjnym (np. współpraca ze szkołami, udział w festiwalach nauki, wywiady).
 13. Udokumentowane występowanie o finansowanie grantów dydaktycznych ze środków zewnętrznych.
 14. Uzyskanie (jeśli dotyczy) pozytywnej oceny pracowniczej za okres poprzedzający ubieganie się o awans.
 15. Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zbiorczych wyników ankiet oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzanych w ostatnich dwóch latach.
 16. Ogólnopolska lub uniwersytecka działalność organizacyjna na rzecz rozwoju dydaktyki.
 17. Rekomendację odpowiedniej Rady Instytutu.

 

Przy rozpatrywaniu na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych awansów na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych należy brać pod uwagę następujące elementy aktywności dydaktycznej i organizacyjnej od momentu ostatniego awansu oraz pozostałe kryteria:

 1. Posiadanie przynajmniej stopnia doktora.
 2. Opracowanie projektów nowych kierunków studiów, specjalności i specjalizacji lub praca nad ich modyfikacją.
 3. Opracowanie nowego przedmiotu.
 4. Przygotowanie opracowań i pomocy dydaktycznych.
 5. Udział w pracach komisji związanych z dydaktyką na poziomie uniwersyteckim, wydziałowym lub instytutowym.
 6. Opieka nad praktykami studenckimi, sprawowanie funkcji opiekuna studenckiego koła naukowego lub koordynacja modułów i specjalności (spełnienie jednej z trzech aktywności).
 7. Odbycie stażu dydaktycznego na innej (polskiej lub zagranicznej) uczelni wyższej.
 8. Uzyskanie (jeśli dotyczy) pozytywnej oceny pracowniczej za okres poprzedzający ubieganie się o awans.
 9. Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zbiorczych wyników ankiet oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzanych w ostatnich dwóch latach.
 10. Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu.
 11. Rekomendację odpowiedniej Rady Instytutu.

 

PROCEDURA 

(§ 6 1. Zarządzenia Nr 271/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora Uniwersytetu w Uniwersytecie Wrocławskim)

Procedurę awansową rozpoczyna pracownik składając do Rektora za pośrednictwem właściwego dziekana/kierownika jednostki pozawydziałowej wniosek zaopiniowany przez dyrektora instytutu/kierownika katedry/kierownika zakładu/bezpośredniego przełożonego w przypadku pracownika jednostki pozawydziałowej. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Wniosek wymaga zaopiniowania przez właściwą Radę Dyscypliny Naukowej i Radę Jednostki w przypadku pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego albo przez Radę Jednostki w przypadku pracownika dydaktycznego. Uchwały Rady Jednostki oraz Rady Dyscypliny Naukowej, wraz z wynikami głosowań, są przekazywane przez jej Przewodniczącego Dziekanowi Wydziału albo Kierownikowi jednostki pozawydziałowej. 3. Jedna negatywna opinia Rady Jednostki lub Rady Dyscypliny Naukowej kończy procedurę awansową. 4. W przypadku pozytywnej opinii dziekan/kierownik jednostki pozawydziałowej przekazuje wniosek o zatrudnienie kandydata, uzupełniony o uchwałę/uchwały wraz z wynikami głosowań, o których mowa w ust. 2, do Rektora za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych. 5. W przypadku wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta Rektor podejmuje decyzję na podstawie otrzymanych dokumentów. 6. W przypadku wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu Rektor podejmuje decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.

Pismo J.M Rektora z informacją o powołaniu Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na WNHP