Przewody doktorskie - procedury


Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019 r. i niezakończone w pierwszej instancji do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.


dot. postępowań wszczętych od 01.10.2019


Procedurę postępowań prowadzonych przez rady dyscyplin w zakresie stopniu naukowych określa Uchwała Senatu UWr nr 131/2019